Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.Sygn. akt II Co /17

P O S T A N O W I E N I E  

                                                                                                  Dnia 6 lutego  2018 roku


Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna
w składzie następującym:
                 
 Przewodniczący:  SSR 

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego  2018 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela  Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (następca prawny  wierzyciela Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie)

przeciwko dłużnikowi  J  

o egzekucję świadczeń pieniężnych – egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A za sygn. akt Km /16

na skutek skargi J  na czynność komornika  z dnia 24 października  2017 r. –  postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km /16 

p o s t a n a w i a

I.    Uchylić postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku  A  z dnia 24 października  2017 r.

II.    Oddalić wniosek o zasądzenie, od wierzyciela, na rzecz dłużnika kosztów  sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

U z a s a d n i e n i e

 Postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A umorzyła postępowanie egzekucyjne w sprawie prowadzonej za sygn. akt Km /16 przeciwko dłużnikowi J na podstawie tytułu wykonawczego  -  bankowego tytułu egzekucyjnego nr /SB/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. wystawionego przez Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie zaopatrzonego w sądowa klauzulę wykonalności  postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie II Co /09  (pkt 2) orzekając przy tym o kosztach prowadzonej  egzekucji (pkt 1 i 3). 

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem dłużnik, w trybie art. 767 § 1 kpc,  wywiódł skargę, w której zakwestionował prawidłowość rozstrzygnięcia komornika w zakresie kosztów.
 
W szczególności skarżący podnosił, iż wobec „utraty zdolności prawnej” wierzyciela, na datę umorzenia postępowania,  nie było podstaw do  rozstrzygania wniosku w zakresie żądania przyznania kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Nadto z uwagi na fakt, iż następca prawny pierwotnego wierzyciela nie uzyskał na swoją rzecz klauzuli wykonalności uznać należało, iż egzekucja w sprawie, prowadzona była „bez tytułu prawnego”,  co sprawia, iż, co do zasady, dłużnik nie powinien ponosić jej  kosztów.

Drugoplanowo  skarżący kwestionował prawidłowość podstawy prawnej, na jakiej organ egzekucyjny ustalił wysokość  stawki  wynagrodzenia przyznanego pełnomocnikowi wierzyciela oraz fakt ujęcia w ramach kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji  kwoty podatku VAT  (w sprawie 24,66 złotych) obliczonej od opłaty stosunkowej pobranej przez komornika na podstawie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Postanowienie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A z dnia 24 października 2017 r. wydane w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie Km 1076/16 zostało wydane w oparciu o przepis art. 824 § 1 pkt 2 kpc zastosowany przez komornika w związku z wykreśleniem pierwotnego wierzyciela tj. Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z akt sprawy, pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r. (k. 136 akt egzek.),   BGŻ Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie wskazując, iż działa, jako następca prawny pierwotnego wierzyciela, wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 16.  Tytułem wyjaśnień wskazano, iż  w dniu 31 maja 2016 r. doszło do połączenia banków i tym samym spółka BGŻ Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze sukcesji  uniwersalnej wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki  Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie . 

Powyższe  nie zostało poparte żadnym dokumentem, stąd sądowy organ egzekucyjny, przed podjęciem dalszych decyzji w sprawie,  w szczególności w przedmiocie umorzenia postępowania, winien był uzyskać potwierdzenie powyższych informacji w drodze dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym. Czynności wyjaśniające nie zostały podjęte, komornik postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r.  umorzyła postępowanie na podstawie art. 825 pkt 1 kpc . Sąd Rejonowy w Białymstoku  II Wydział Cywilny  postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie II Co /17, wydanym na skutek skargi na czynności komornika,  przedmiotowe postanowienie prawomocnie uchylił.  Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, uchylenie postanowienia komornika  nastąpiło wobec  faktu, iż  wniosek o umorzenie został  złożony przez podmiot, który nie wykazał swojej legitymacji w sposób przewidziany przepisami prawa (odwołanie do art. 788  § 1 kpc). 

Tymczasem komornik nie podejmując czynności zmierzających do uzupełnienia braku formalnego wniosku o umorzenie egzekucji w sprawie Km /16 postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. ponownie umarza egzekucję, przy czym jako podstawę  umorzenia wskazuje tym razem art. 824 § 1 pkt 2 kpc stanowiący, iż  postępowanie umarza się  w całości lub w części z urzędu, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie  ma zdolności  sądowej  albo gdy  egzekucja ze względu na  jej przedmiot  lub na osobę dłużnika  jest niedopuszczalna.

W ocenie Sądu przedmiotowe orzeczenie organu egzekucyjnego, wobec swej przedwczesności,  obarczone jest wadą i jako takie nie może się ostać.

Przeszkoda procesowa w postaci braku zdolności sądowej wierzyciela ma w sprawie charakter usuwalny, bowiem pierwotny wierzyciel utracił  swą zdolność  na skutek połączenia z innym podmiotem bankowym w ramach instytucji przewidzianych przepisami prawa handlowego.

Nadto warunkiem umorzenia  postępowania  wskutek braku zdolności  sądowej  jest  wezwanie do usunięcia braku (art. 824 § 2 kpc). 

Z uwagi na powyższe organ egzekucyjny w pierwszej kolejności winien wyznaczyć Bankowi  BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jako następcy prawnemu Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,  termin do właściwego wykazania wstąpienia w prawa i obowiązki poprzednika, w tym w zakresie wierzytelności należnej od dłużnika J egzekwowanej na podstawie tytułu wykonawczego  będącego podstawa egzekucji w sprawie Km 1076/16, a następnie w  razie bezskutecznego upływu terminu, wydać postanowienie o umorzeniu  z urzędu  na podstawie art. 824 § 1  pkt 2 kpc bądź, w wypadku wykazania  przez następcę  uprawnień umożliwiających występowanie w sprawie w charakterze wierzyciela, uwzględnienie  wniosku z dnia 21 kwietnia 2017 r. i umorzenie postępowania w oparciu o przepis  art. 825  pkt 1 kpc.

          Mając powyższe na względzie orzeczono, jak w pkt. I sentencji postanowienia.

Konsekwencją uchylenia postanowienia komornika z dnia 24 października 2017 r. jest konieczność ponownego rozstrzygnięcia o kosztach zakończonej egzekucji  stąd odnoszenie się do zarzutów skargi formułowanych wobec rozstrzygnięcia zawartego w tym przedmiocie w  uchylonym orzeczeniu Sąd uważa za zbędne.

O kosztach postępowania skargowego orzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i 2 k.p.c.                         w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Przyczyną oddalenia wniosku dłużnika o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu skargowym jest fakt, iż na obecnym etapie za wierzyciela w sprawie uznać można jedynie Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,  a więc podmiot nieistniejący stąd  brak jest możliwości zasądzenia od niego zwrotu jakichkolwiek kosztów. Bankowi  BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie nie służy aktualnie  przymiot wierzyciela. Powyższe sprawia, iż brak jest  podstaw, aby w/w obciążyć  kosztami niniejszego postępowania skargowego. 

Stąd na mocy powołanych przepisów orzeczono, jak w punkcie II sentencji postanowienia.skarga na komornika adwokat Białystok

pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym kancelaria adwokacka

porady prawne dla dłużników

 

data publikacji: 2018-02-09 08:44:13

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony