Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji

Sygn. akt II Co 7/18
POSTANOWIENIE

                        Dnia 22 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna
w składzie:

Przewodniczący:      referendarz sądowy M

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela K
przeciwko dłużnikowi B Wspólnicy spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku
na skutek skargi dłużnika B spółki jawnej z siedzibą w Białymstoku na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt  602/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym
połączonej z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych postępowania skargowego

postanowił:

1.    Umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie skarżącego od kosztów postępowania skargowego.
2.    Uchylić XXt 2     postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt  Km 602/17 – w całości.        


UZASADNIENIE

Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt XX Km 602/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Argumentowano, iż wysokość opłaty egzekucyjnej ustalona została w sposób zawyżony – bez wykazania podstaw jej naliczania. W toku postępowania komornik wyegzekwował od dłużnika część należności i nie wykazał, jakie opłaty pobrał od tej części roszczenia. Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zostały natomiast już wcześniej ustalone postanowieniem komornika, a umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie wcześniej podjętych czynności. Ponowne rozstrzyganie o tych kosztach było nieuprawnione. Ponadto koszty postępowania egzekucyjnego ustalono na podstawie uchylonych przepisów – tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Uzasadniając skarżoną czynność Komornik wskazał na bezzasadność skargi. Wyjaśnił, iż opłata egzekucyjna w wysokości 186,55 zł jest opłatą minimalną. Koszty zastępstwa prawnego wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym ustalone zostały jako 50% stawki wynikającej z rozporządzenia – z uwagi na skierowanie egzekucji do nieruchomości. Kontynuowanie egzekucji w zakresie opłaty egzekucyjnej jest uprawnione na zasadzie art. 7701 k.p.c.  

Sąd ustalił i zważył, co następuje

Na wstępie zauważyć należy, iż w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. (k. 1 akt egzekucyjnych) wierzyciel wskazał, iż rozszerza wniosek egzekucyjny złożony w sprawie sygn. XX Km /17 o należność wynikającą z postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. sygn. VII GNc /16.

Niezrozumiałe jest potraktowanie przez Komornika ww. pisma jako samodzielnego, odrębnego, wniosku egzekucyjnego i wszczęcie na jego podstawie kolejnego postępowania egzekucyjnego, zamiast zgodnie z wolą wierzyciela rozszerzyć postępowanie toczące się już pod sygn. XX Km /17.


Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi (art. 770 k.p.c.).

W ocenie Sądu nieuprawnione jest obciążenie dłużnika kosztami kolejnego postępowania egzekucyjnego – w tym odrębnie naliczonymi kosztami zastępstwa prawnego wierzyciela. Niecelowe jest prowadzenie dwóch odrębnych postępowań – i co przy tym należy szczególnie podkreślić, wierzyciel nie złożył nowego wniosku egzekucyjnego.

Komornik winien ustalić łącznie koszty postępowania egzekucyjnego dla obu tytułów wykonawczych – nakazu zapłaty wydanego w sprawie sygn. VII GNc /16 (sygn. XX Km /17) i postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. sygn. VII GNc /16 (sygn. XX Km /17).     

Na marginesie zauważyć także należy, iż koszty zastępstwa prawnego należy ustalać na podstawie rozporządzenia obowiązującego na chwilę wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a zatem w stanie faktycznym sprawy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych postępowania skargowego należało umorzyć. W skardze skarżąca zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych postępowania skargowego (k. 5). Omyłkowo przy przyjęciu skargi wydano zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty od skargi – którą skarżąca uiściła. Zarządzeniem z dnia 26 września 2018 r. wezwano skarżącą do wskazania, czy podtrzymuje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu skargowym, czy też go cofa. W przypadku podtrzymania wniosku zobowiązano do wykazania, iż Spółka nie ma dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych (art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) poprzez złożenie ostatniego sprawozdania finansowego spółki - w terminie 7 dni pod rygorem uznania, że skarżąca cofa wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania skargowego. Wezwanie doręczono skarżącej dnia 4 października 2018 r. Zobowiązanie dłużniczka pozostawiła bez wykonania.


Stąd na zasadzie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w XXt 1 sentencji postanowienia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Zarządzenie


1.    Odnotować i zakreślić sprawę w Rep. „Co”.
2.    Odpis postanowienia doręczyć:
a)    pełnomocnikowi wierzyciela (bez pouczenia),
b)    dłużnikowi (z pouczeniem o skardze),
c)    Komornikowi (z pouczeniem o skardze).
3.    Po uprawomocnieniu się postanowienia odpis prawomocnego postanowienia przesłać Komornikowi, zwracając akta egzekucyjne.

Białystok, dnia 22 października 2018 roku
                                        
    

skarga na komornika adwokat Białystok

uchylenie kosztów ustalonych przez komornika

data publikacji: 2018-10-24 09:03:26

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony