Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji

Sygn. akt II Co 7/18
POSTANOWIENIE

                        Dnia 22 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna
w składzie:

Przewodniczący:      referendarz sądowy M

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela K
przeciwko dłużnikowi B Wspólnicy spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku
na skutek skargi dłużnika B spółki jawnej z siedzibą w Białymstoku na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt  602/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym
połączonej z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych postępowania skargowego

postanowił:

1.    Umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie skarżącego od kosztów postępowania skargowego.
2.    Uchylić XXt 2     postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt  Km 602/17 – w całości.        


UZASADNIENIE

Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt XX Km 602/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Argumentowano, iż wysokość opłaty egzekucyjnej ustalona została w sposób zawyżony – bez wykazania podstaw jej naliczania. W toku postępowania komornik wyegzekwował od dłużnika część należności i nie wykazał, jakie opłaty pobrał od tej części roszczenia. Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zostały natomiast już wcześniej ustalone postanowieniem komornika, a umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie wcześniej podjętych czynności. Ponowne rozstrzyganie o tych kosztach było nieuprawnione. Ponadto koszty postępowania egzekucyjnego ustalono na podstawie uchylonych przepisów – tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Uzasadniając skarżoną czynność Komornik wskazał na bezzasadność skargi. Wyjaśnił, iż opłata egzekucyjna w wysokości 186,55 zł jest opłatą minimalną. Koszty zastępstwa prawnego wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym ustalone zostały jako 50% stawki wynikającej z rozporządzenia – z uwagi na skierowanie egzekucji do nieruchomości. Kontynuowanie egzekucji w zakresie opłaty egzekucyjnej jest uprawnione na zasadzie art. 7701 k.p.c.  

Sąd ustalił i zważył, co następuje

Na wstępie zauważyć należy, iż w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. (k. 1 akt egzekucyjnych) wierzyciel wskazał, iż rozszerza wniosek egzekucyjny złożony w sprawie sygn. XX Km /17 o należność wynikającą z postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. sygn. VII GNc /16.

Niezrozumiałe jest potraktowanie przez Komornika ww. pisma jako samodzielnego, odrębnego, wniosku egzekucyjnego i wszczęcie na jego podstawie kolejnego postępowania egzekucyjnego, zamiast zgodnie z wolą wierzyciela rozszerzyć postępowanie toczące się już pod sygn. XX Km /17.


Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi (art. 770 k.p.c.).

W ocenie Sądu nieuprawnione jest obciążenie dłużnika kosztami kolejnego postępowania egzekucyjnego – w tym odrębnie naliczonymi kosztami zastępstwa prawnego wierzyciela. Niecelowe jest prowadzenie dwóch odrębnych postępowań – i co przy tym należy szczególnie podkreślić, wierzyciel nie złożył nowego wniosku egzekucyjnego.

Komornik winien ustalić łącznie koszty postępowania egzekucyjnego dla obu tytułów wykonawczych – nakazu zapłaty wydanego w sprawie sygn. VII GNc /16 (sygn. XX Km /17) i postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. sygn. VII GNc /16 (sygn. XX Km /17).     

Na marginesie zauważyć także należy, iż koszty zastępstwa prawnego należy ustalać na podstawie rozporządzenia obowiązującego na chwilę wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a zatem w stanie faktycznym sprawy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Postępowanie wywołane wnioskiem o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych postępowania skargowego należało umorzyć. W skardze skarżąca zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych postępowania skargowego (k. 5). Omyłkowo przy przyjęciu skargi wydano zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty od skargi – którą skarżąca uiściła. Zarządzeniem z dnia 26 września 2018 r. wezwano skarżącą do wskazania, czy podtrzymuje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu skargowym, czy też go cofa. W przypadku podtrzymania wniosku zobowiązano do wykazania, iż Spółka nie ma dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych (art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) poprzez złożenie ostatniego sprawozdania finansowego spółki - w terminie 7 dni pod rygorem uznania, że skarżąca cofa wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania skargowego. Wezwanie doręczono skarżącej dnia 4 października 2018 r. Zobowiązanie dłużniczka pozostawiła bez wykonania.


Stąd na zasadzie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w XXt 1 sentencji postanowienia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Zarządzenie


1.    Odnotować i zakreślić sprawę w Rep. „Co”.
2.    Odpis postanowienia doręczyć:
a)    pełnomocnikowi wierzyciela (bez pouczenia),
b)    dłużnikowi (z pouczeniem o skardze),
c)    Komornikowi (z pouczeniem o skardze).
3.    Po uprawomocnieniu się postanowienia odpis prawomocnego postanowienia przesłać Komornikowi, zwracając akta egzekucyjne.

Białystok, dnia 22 października 2018 roku
                                        
    

skarga na komornika adwokat Białystok

uchylenie kosztów ustalonych przez komornika

data publikacji: 2018-10-24 09:03:26

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nieważność testamentu
Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
Sprawa dotyczyła odpowiedzialności zakładu mechanicznego, za wadliwie przeprowadzoną naprawę pojazdu. Strona powodowa dowiodła swoich racji w oparciu materiał dowodowy w tym opinię biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej. Sąd uznał, że powód w toku procesu wykazał wszystkie trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.
Powodowie w uzasadnieniu wskazali, że w kwietniu 2012 roku pozwana wyraziła chęć sprzedaży mieszkania powodom. Powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 USD, na poczet zakupu mieszkania. Strony nigdy nie zawarły skutecznie ani umowy przedwstępnej sprzedaży, ani umowy sprzedaży mieszkania. W umowie z 16 kwietnia 2012 roku strony wskazały jako przedmiot umowy „mieszkanie własnościowe”, bez wskazania ceny. Zawarto tam również oświadczenie, że pozwana otrzymała od powodów kwotę 5.000 USD tytułem zadatku. Nigdy nie doszło do sprzedaży mieszkania. Pozwana już w 2012 roku wynajęła przedmiotowe mieszkanie swojej siostrze. W 2019 roku powodowie powzięli wiadomość o zamiarze wynajmu lub sprzedaży mieszkania przez pozwaną osobom trzecim, dlatego wezwali pozwaną do zwrotu wpłaconej kwoty 5.000 USD.
Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych . Powództwo oddalono