Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów

Sygn. akt II Co /17
                                                           
POSTANOWIENIE    
                                                                              
Dnia 20 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna
w składzie następującym:

Przewodniczący:     SSR A

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Bie
przeciwko dłużnikom Z Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Białymstoku, Markowi Wowi i Grzegorzowi Q
na skutek skargi dłużnika Marka Wa na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Riego w postaci pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 postanowienia z dnia 12 maja 2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu kosztów tegoż postępowania w sprawie o sygn. akt Km xxK/12

postanowił:

1.    Uchylić pkt 2-9 postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Riego z dnia 12 maja 2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu kosztów tegoż postępowania w sprawie o sygn. akt Km xxK/12,
2.    Zasądzić od wierzyciela Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Bie na rzecz dłużnika Marka Wa kwotę 177 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego, w tym 77 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.


UZASADNIENIE

           Dłużnik Marek W wywiódł skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Riego w postaci pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 postanowienia z dnia 12 maja 2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu kosztów tegoż postępowania w sprawie o sygn. akt Km xxK/12.
    Zarzucił komornikowi:
- nieprawidłowe przyznanie wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym – mimo, iż postępowanie zostało umorzone na wniosek wierzyciela (pkt 3); odniósł się do uchwały SN sygn. akt III CZP 1/13 wskazując, iż umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela powoduje uchylenie postanowienia o kosztach zastępstwa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, skoro komornik pobrał tę kwotę w toku postępowania, to winien zwrócić ją dłużnikom,
 - nieprawidłowe rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego między dłużników solidarnych (pkt 4),
 - naliczenie podatku VAT, bez wskazania kwot, od jakich został on naliczony (pkt 5),
- wezwanie dłużników solidarnych do zapłaty kwoty 44,99 zł tytułem wydatków gotówkowych i brak wyliczenia (pkt 6 i 7),
- dowolne rozdysponowanie kwoty wpłaconej na pokrycie opłaty z tytułu odnalezienia majątku na nieskonkretyzowane koszty egzekucyjne i podatek VAT (pkt 9).
            
Komornik w uzasadnieniu skarżonej czynności wyjaśnił, iż koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym zostały przekazane wierzycielowi 24.10.2016 r. Co do wydatków gotówkowych, to wyniosły one w sprawie 226,03 zł i zostały uiszczone przez dłużników do wysokości 169,57 zł – pozostała kwota 44,99 zł. Wysokość opłaty od odnalezienia majątku została prawomocnie ustalona wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. II Co 2907/16, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28.04.2017 r., sygn. II Cz 400/17. Zgodnie zaś z art. 770 k.p.c. w postanowieniu kończącym komornik zobowiązany jest rozliczyć koszty postępowania. Komornik uwzględnił skargę na pkt 5 postanowienia do wysokości 135,61 zł.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

    Skarżonym postanowieniem Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużników Z Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Białymstoku oraz Marka Wa (pkt 1), przyznał wierzycielowi koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 600 zł (pkt 3), ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na 866,65 zł, w tym: 3,00 zł koszty doręczania środków pieniężnych, 84,69 zł koszty doręczania korespondencji (art. 32.2.8 u.k.s.e.), 589,51 zł opłata od odnalezienia majątku dłużnika i 189,45 zł opłata stosunkowa w stawce 8% - stwierdzając, iż ww. koszty zostały pokryte z zaliczki wierzyciela do kwoty 11,47 zł (orzekając ich zwrot na rzecz wierzyciela), oraz opłata za odnalezienie majątku została pokryta przez Grzegorza Qa do kwoty 404,63 zł (pkt 4), ustalił podatek VAT od opłat egzekucyjnych na kwotę łączną 179,18 zł (w tym: 43,57 zł podatek VAT od opłaty egzekucyjnej i 135,61 zł podatek VAT od opłat od odnalezienia majątku) – stwierdzając, iż podatek został zapłacony w całości (pkt 5), wezwał dłużników do zapłaty kwoty 44,99 zł tytułem wydatków gotówkowych (art. 32.2.8 u.k.s.e.)(pkt 6) – postanawiając kontynuować postępowanie egzekucyjne w zakresie ww. kwoty (pkt 7). W pkt 9 zaś komornik stwierdził, iż pełnomocnik Grzegorza Qa przekazał kwotę 636,46 zł w związku z prawomocnym ustaleniem opłaty od odnalezienia majątku, z czego 251,05 zł została zarachowana na poczet kosztów egzekucyjnych i podatku VAT. Kwotę 385,41 zł zwrócono dłużnikowi. 
   
Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. II Co 195/17, Sąd Rejonowy w Białymstoku uchylił postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Riego z dnia 5 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużnika Grzegorza Qa i ustaleniu kosztów tegoż postępowania w sprawie o sygn. akt Km xxK/12. Postanowienie to jest prawomocne.

    Postanowienie skarżone w niniejszej sprawie obejmuje umorzenie postępowania wobec dwójki pozostałych dłużników – Z Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Białymstoku i Marka Wa.

Wobec tego, iż tytuł wykonawczy w sprawie Km xxK/12 wystawiony został przeciwko dłużnikom solidarnym Z Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Białymstoku, Markowi Wowi i Grzegorzowi Q, to również koszty postępowania egzekucyjnego mają charakter zobowiązania solidarnego.

Wobec powyższego zasadne jest, aby Komornik rozliczył koszty całego postępowania egzekucyjnego w jednym postanowieniu.

Sąd zwraca uwagę, iż dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 97/16, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. III CZP 97/16). Powyższe pozostaje spójne z wcześniejszym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego podjętym dnia 7 lipca 2016 r. (uchwała Sądu Najwyższego sygn. III CZP 34/16). Nieuprawnione jest doliczanie przez komornika podatku VAT do opłat egzekucyjnych. 

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Na koszty postępowania skargowego wyłożone przez dłużnika złożyły się: opłata od skargi 100 zł i koszty zastępstwa prawego w kwocie 60 zł ustalonej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8 obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania egzekucyjnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461), do których doliczyć należało kwotę 17 zł z tytułu poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa stosownie do treści części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 ze zm.).

    

Sygn. akt II Co /17
Zarządzenie

1)    Odnotować i zakreślić sprawę w rep. Co.
 
2)    Odpis postanowienia doręczyć:

- dłużnikowi Z (z pouczeniem o zażaleniu),
- pełnomocnikowi wierzyciela i pełnomocnikowi dłużników M. Wa i G. Qa (bez pouczenia),
-   Komornikowi  Sądowemu (do wiadomości).

3)     Po uprawomocnieniu postanowienia odpis prawomocnego postanowienia doręczyć Komornikowi Sądowemu.
4)    Po uprawomocnieniu wyłączyć akta SR w/m II Co /17,
5)    Doręczyć Komornikowi odpis prawomocny postanowienia z dnia 20.06.2017 r. ze sprawy II Co /17.


Białystok, dn. 20 września 2017 r.skarga na komornika adwokat Białystok

rozliczenie kosztów komornika - jak napisać skargę

pomoc prawna w sprawach egzekucyjnych adwokat Białystok 

data publikacji: 2017-10-03 10:07:13

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Skarga na czynności komornika
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Projekt ustawy o komornikach sądowych
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.