Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Skarga na czynności komornika

Kategoria: komornik
Istotne jest to, że takie uprawnienie przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi. Skarga może dotyczyć konkretnych czynności komornika – wydanego postanowienia, podjętych czynności i sposobu ich realizacji, czy też  zaniechania wnioskowanych czynności. W szczególności można skarżyć wysokość opłaty egzekucyjnej - gdy komornik naliczy ją zbyt wysoko, przyjmując 15 % opłaty, tam gdzie należało pobrać 8%.

Często zdarza się, że komornik sam dokonuje wyceny zajętej ruchomości - należy wówczas kontrolować, czy przyjęta wartość odpowiada wartości rynkowej ruchomości, w przypadku jej zaniżenia - czynność podlega skardze.

W niektórych sytuacjach składając skargę na czynności komornika, można wnosić o zabezpieczenie skargi, przez zawieszenie egzekucji, bądź zawieszenie konkretnych czynności egzekucyjnych objętych skargą.

Skargę wnosi się w przeciągu tygodnia od czynności, gdy strona była przy niej obecna lub została o czynności zawiadomiona -  do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Składając skargę, należy oznaczyć strony postępowania, oraz wskazać na które czynności – działanie, zaniechanie komornika, autor składa skargę. Czasem jedynie część postanowienia może być skażona, wtedy trzeba wskazać zakres zaskarżenia i wnieść o uchylenie bądź zmianę postanowienia.

Skarga podlega opłacie w wysokości 100 złotych, co nie stoi na przeszkodzie złożenia wniosku o zwolnienie strony od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Oczywiście wraz z uzasadnionym wnioskiem, należy złożyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym skarżącego.

Skargę składa się w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania. Chodzi o to, żeby otrzymał ją komornik i oczywiście sąd. Trzeba zwrócić na to uwagę gdy występuję kilku dłużników, bądź wierzycieli. Sąd wzywa wtedy do uzupełnienia braków formalnych,  ale to przedłuża postępowanie
 
Jak jest to przewidziane przepisami prawa proceduralnego, jeśli strona w zawitym terminie nie ze swojej winy skargi – nie wniosła, sąd może na jej uzasadniony wniosek przywrócić termin, do złożenia skargi. Skargę z  wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia wnosi się do sądu, w którym czynność miała być wykonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Strona przed wniesieniem skargi – nie ma obowiązku uprzedzać czy informować komornika o zamiarze wywiedzenia skargi, jednakże należy pamiętać, że organ egzekucyjny ma prawo reasumpcji swoich postanowień (zmiana) i czasem może warto przed wniesieniem skargi – podjąć próby dialogu.

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w ma trzy dni, aby na piśmie uzasadnić dokonanie – lub zaniechanie zaskarżonej czynności  następnie przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono.

W przypadku gdy skargę sporządza adwokat, zaś skarga zostanie uznana za zasadną ( komornik może tez ją uznać za zasadną – wtedy Sąd umarza postępowanie) stronie przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego.


Z uwagi na obwarowania formalne skargi, warto skorzystać z pomocy adwokata przy sporządzaniu skargi.
Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, prawnik, prawnicy, pomoc prawna, windykacja, egzekucja, opłata, opinia, szkoda, ocena

 

data publikacji: 2014-10-03 10:32:07

Zobacz także:
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Projekt ustawy o komornikach sądowych
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony