Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości

Sygn. akt VII GC /1
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 27 lutego 201 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy
w składzie: Przewodniczący SSO L
Protokolant: M
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 201 roku w Białymstoku
sprawy z powództwa "B.." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K
przeciwko A K i B K 
o zapłatę 

I. Oddala powództwo.
II. Zasądza od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
III. Nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.370 zł tytułem zwrotu kosztów mediacji, zaliczając na poczet tej kwoty część zaliczki uiszczonej przez powoda. 


Uzasadnienie


Powód B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K w pozwie skierowanym przeciwko A K oraz B K domagał się zasądzenia na swoją rzecz solidarnie kwoty 137.596,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28.12.2015 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wnosił o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu pozwu wskazane zostało, że strony zawarły umowę najmu, na podstawie której pozwany wynajął od powoda podest. W dniu 20.02.2015 r., który stanowił dzień umownego zakończenia umowy i odbioru sprzętu, pracownik powoda stwierdził wyciek oleju z podestu i że podest wisi na hakach dyszlem do dołu. Ponadto dostrzegł uszkodzenie wszystkich akumulatorów. Powód zlecił dokonanie wyceny naprawy uszkodzonego sprzętu, gdzie okazało się, że podest wymaga licznych napraw. Na tej podstawie powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 111.867,00 zł netto, która to kwota stanowiła równowartość części koniecznych do wymiany wynikającej z wyceny z dnia 15.04.2015 r. W odpowiedzi na wezwanie pozwany potwierdził okoliczności powstania szkody i poinformował powoda, że szkoda powstała w czasie podnajęcia podestu podmiotowi trzeciemu, na co powód nie wyraził zgody. Powód wskazał, że pozwany pismem z dnia 19.01.2016 r. zmienił swoje stanowisko i za uszkodzenie podestu obarczył winą pracowników powoda. 

W odpowiedzi na pozew, pozwani wnosili o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda solidarnie na rzecz pozwanych kosztów procesu, wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Jednocześnie wnieśli o wezwanie do wzięcia udziału w charakterze pozwanego PUP „P” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwani wskazali, że brak jest umownych czy kodeksowych podstaw odszkodowawczych po ich stronie. Pozwani przyznali okoliczność, że doszło do uszkodzenia podestu jednakże zakwestionowali zakres uszkodzeń oraz przedłożoną do pozwu wycenę. Ponadto wskazali, że strona powodowa dochodzi kwoty brutto, mimo, że naprawa maszyny byłaby kosztem uzyskania przychodu w spółce. Podnoszono także, że obecny stan maszyny, jak również ten w oparciu o który powodowa spółka przedstawiła prywatną wycenę naprawy - powstał na skutek celowych działań i zabiegów, aby zgłaszana szkoda ubezpieczycielowi sprawcy szkody - była szkoda całkowitą. Jednocześnie pozwani zaprzeczyli, aby obowiązywały ich warunki umowy, na które powołuje się strona powodowa w oparciu o załączony do pozwu protokół przekazania i aby je zaakceptowali celem realizacji umowy najmu uszkodzonej maszyny. Pozwani wyjaśnili, że na skutek wielu lat współpracy - strony wypracowały oddzielne zasady i te wskazane w OWU - nie były nigdy stosowane. W szczególności dotyczy to zgody na dalszy podnajem maszyny oraz odpowiedzialności za szkodę pomimo braku winy po stronie pozwanych. Według twierdzeń pozwanych, to pracownicy PUP „P” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonali procedury zwrotu załadunku, podczas której doszło do uszkodzenia maszyny. Pozwani twierdzili, że wartość sprawnego kilkunastoletniego podestu tego typu - wynosi około 60.000,00 - 70.000,00 zł, co oznacza, że powodowa spółka domaga się kwoty przewyższającej ponad dwukrotnie wartość maszyny na dzień szkody.

Na rozprawie w dniu 14.01.2019 r. pełnomocnik pozwanych zgłosił zarzut przedawnienia roszczenia w całości (k. 617). 

Ustosunkowując się do powyższego zarzutu powód wskazał, że nie może on zasługiwać na uwzględnienie, z uwagi na to, iż do uszkodzenia maszyny doszło po zgłoszeniu przez pozwanego zakończenia najmu. Powód wskazał także, że nie zostało zakończone postępowanie likwidacyjne (k. 620). 

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił, co następuje:

strony łączyła umowa najmu, na podstawie której pozwany wynajął od powoda podest (fakt bezsporny, przyznany przez obie strony postępowania).

Powód do zawieranych przez siebie umów sporządził Ogólne Warunki Wynajmu Podestów Ruchomych. Zgodnie z art. 7 ust. 5 zabronione było podnajmowanie przez najemcę pojazdu osobom trzecim, chyba że firma B wyrazi wcześniej na to zgodę w formie pisemnej. W art. 9 ust. 2 wskazane zostało natomiast, że najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek zdarzenia w okresie wynajmu lub w inny sposób związanego z najmem pojazdu, z uwzględnieniem następujących określeń (k. 11). 

Z korespondencji mailowej z dnia 09.04.2015 r. wynikało, że podest został zamówiony w dniu 02.12.2014 r., natomiast odebrany przez powoda w dniu 20.02.2015 r. Wówczas to M stwierdził uszkodzenie podestu. Z maila wynikało także, że odbiór spowodowany został faktem, iż pozwany chciał podest podnająć, jednakże jego klient rozmyślił się (k. 8).

W protokole przekazania – odbioru maszyny z dnia 02.12.2014 r. wskazane zostały liczne usterki podestu, oraz zaznaczono, że uszkodzenia powstały na skutek nieprawidłowego sprowadzania podestu z wysokości (k. 20 – 21). 

Ubezpieczyciel E H S.A. odmówił wypłaty odszkodowania (k. 22). 

Z szacunkowego kosztorysu naprawy sporządzonego na zlecenie powoda wynikało, że wynosić on będzie 124.046,00 zł (k. 17 – 18).

W dniu 16.12.2015 r. powód wezwał pozwanych do zapłaty kwoty 43.056,00 zł tytułem szkody obliczonej na podstawie art. 9 pkt 5 OWW oraz kwoty 111.867,00 zł tytułem całkowitego uszkodzenia podnośnika (k. 24). 

W piśmie z dnia 11.01.2016 r. pozwani podali, że nie kwestionują faktu powstania szkody, jednak pod rozwagę powoda poddali dochodzenie roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W treści pisma podkreślono, że urządzenie za wiedzą i zgodą powoda było podnajęte PUP „P” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podest uległ natomiast uszkodzeniu w trakcie, gdy był przenoszony żurawiem (k. 25). 

Pismem z dnia 3.02.2016 r. pozwani wskazali, że nie poczuwają się do odpowiedzialności za powstałą szkodę w przedmiotowym podeście. Jak podano w treści pisma szkoda powstała w momencie odbioru podestu przez pracownika, bądź osobę wynajętą przez B (k. 19). 

Sąd Okręgowy w Białymstoku zważył, co następuje:

powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. 

Strony niniejszego postępowania łączyła umowa najmu podestu ruchomego. Umowa najmu regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, a mianowicie w art. 659 – 679 k.c. W art. 659 k.c. zostało wskazane, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W przedmiotowym stanie faktycznym umowa najmu obowiązywała do dnia 20.02.2015 r. W okolicznościach sprawy istotne znaczenie ma data zakończenia stosunku najmu, która w ocenie Sądu Okręgowego nie budziła wątpliwości. Powód bowiem wskazał w treści pozwu, iż dzień 20.02.2015 r., stanowił dzień umownego zakończenia umowy i odbioru sprzętu, natomiast pozwani powyższego nie kwestionowali. Strona powodowa podniosła także, iż w dniu odbioru podestu, jej pracownik stwierdził powstałe uszkodzenia przedmiotu najmu. Późniejsze forsowanie przez powoda stanowiska, jakoby do uszkodzenia maszyny doszło po zgłoszeniu przez pozwanego zakończenia najmu, było w ocenie Sądu jedynie taktyką procesową, obraną w celu obrony przed zarzutem przedawnienia zgłoszonych żądań.

W tym miejscu należy wskazać, że osią sporu była odpowiedzialność za szkodę oraz jej zakres, która powstała w czasie odbioru podestu, bądź wcześniej. Strony zgodne były co do tego, iż uszkodzenia podestu były widoczne w czasie zwrotu przedmiotu najmu. Oznacza to, iż uszkodzenia powstały najpóźniej w dniu odbioru podestu. 

Wymaga podkreślenia, iż najemca przedmiotowego podestu podnajął go podmiotowi trzeciemu. Ogólne Warunki Wynajmu obowiązujące w umowach zawieranych z powodem zakazywały podnajmu przez najemcę podestów ruchomych, bez pisemnej zgody wynajmującego. Zgodnie ze stanowiskiem pozwanych wspomniane przepisy nie obowiązywały podczas współpracy stron, bowiem ich bliższa znajomość pozwalała na odformalizowanie zawieranych między nimi umów. W tym miejscu należy wskazać, iż ustalenia w powyższym zakresie nie miały priorytetowego charakteru, gdyż powód na ich tle nie formował żadnych roszczeń. Wspomniana kwestia miała o tyle znaczenia dla niniejszej sprawy, że zamiarem pozwanych było przerzucenie ciężaru odpowiedzialności na podmiot podnajmujący przedmiot analizowanego najmu. Było to jednak bezcelowe, bowiem uwagi wymaga, iż bez względu na to czy podnajem odbył się za zgodą powoda czy też przy jej braku, to pozwani ponosili odpowiedzialność za szkody powstałe podczas niniejszego najmu. Zgodnie z art. 668 k.c. najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, w dalszym ciągu jest odpowiedzialny względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. 

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należało zaznaczyć, iż podnajem nie oznacza, iż najemca zwolniony jest z odpowiedzialności za przedmiot umowy. Wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu odpowiada za szkody w nim powstałe. 

Pozwani w trakcie rozprawy podnieśli zarzut przedawnienia zgłoszonych roszczeń. Zarzut ten należało uwzględnić. 

Zgodnie z art. 677 k.c. roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zdarzenie skutkujące szkodą, ewentualnie szkoda, która mogła powstać, miała miejsce w trakcie trwania umowy najmu, najpóźniej w dniu jej zakończenia, tj. 20.02.2015 r. Powództwo w niniejszej sprawie zostało natomiast wniesione w dniu 08.09.2017 r., a zatem ponad dwa lata później. Powyższe wskazuje, iż istotnie w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z roszczeniem przedawnionym.

Nie zasługiwało na aprobatę stanowisko powoda, że doszło do przerwania biegu przedawnienia na skutek uznania powództwa przez pozwanych. Pełnomocnik powoda dowodząc powyższej okoliczności powoływał się na stanowisko pozwanych wynikające z treści ich pisma z dnia 3 lutego 2016 r. Jednakże analiza tego pisma prowadzi wprost do wniosku, że pozwani nie poczuwali się do odpowiedzialności za szkodę (k. 19). Gdyby nawet uwzględnić stanowisko powoda, to i tak od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia wniesienia pozwu, czyli 5 września 2017 r. także upłynął ponad roczny okres czasu.

Powód ponadto wskazywał, że bieg terminu przedawnienia został przerwany, z uwagi na toczące się w dalszym ciągu postępowanie likwidacyjne. Przerwanie biegu przedawnienia reguluje przepis art. 123 k.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
3) przez wszczęcie mediacji.

Mając powyższe na uwadze, nie można uznać, aby toczące się postępowanie likwidacyjne przerywało bieg przedawnienia. Nie wystąpiła bowiem żadna z przesłanek wymienionych w powyższym przepisie. 

Powód nie zdołał zatem skutecznie obalić zarzutu przedawnienia i tym samym nie podołał ciężarowi dowodu wynikającemu z art. 6 k.c. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jedną z naczelnych zasad postępowania cywilnego jest zasada kontradyktoryjności, zgodnie z którą trzon materiału procesowego i podstawę rozstrzygnięcia stanowią twierdzenia i dowody przedstawione przez strony. Konsekwencją obciążenia podmiotu, powołującego się na określony fakt, ciężarem udowodnienia tego faktu, jest przyjęcie przez twierdzącego ryzyka niepowodzenia dowodu. Skoro powód twierdził, że doszło do przerwania biegu przedawnienia winien był ten fakt udowodnić. 

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo i orzekł jak w pkt I sentencji wyroku.
O kosztach postępowania Sąd orzekł w myśl zasady wyrażonej w art. 98 k.p.c. i obciążył nimi stronę przegrywającą, a więc powoda. Na koszty poniesione przez pozwanych złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 5.400,00 zł ustalone w oparciu o § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. 

Nakazano także pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.370,00 zł tytułem zwrotu kosztów mediacji, zaliczając na poczet tej kwoty część zaliczki uiszczonej przez powoda. 
Ponadto nakazano zwrócić ze Skarbu Państwa na rzecz powoda kwotę 3.630,00 zł oraz na rzecz pozwanego kwotę 7.000,00 zł tytułem części niewykorzystanych zaliczek.



data publikacji: 2019-04-12 09:40:49

Zobacz także:
Powództwo o zapłatę - przedawniony dług.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony