Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej

Sygn. akt VIII Kz /20
 
POSTANOWIENIE
       Dnia 6 maja 2020 r. 
Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: 
Przewodniczący – Sędzia D N 
Protokolant  I Z      
bez udziału Prokuratora 
po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2020 r.
w sprawie Józefa Jana Ż 
skazanego z art. 178a § 1 kk
zażalenia obrońcy skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 marca 2020 r. (sygn. akt XIII K /19) 
w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku,
na mocy art. 437 § 1 kpk 

p o s t a n a w i a
zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy 

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku, na podstawie art. 126 § 1 i 2 kpk, nie uwzględnił wniosku obrońcy skazanego Józefa Jana Ż o przywrócenie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości obrońca skazanego, zarzucając obrazę przepisu prawa procesowego, to jest art. 126 § 1 kpk przez ograniczenie skazanemu prawa do Sądu, co wyrażało się nie uwzględnieniem wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku, pomimo, iż w dacie wydania orzeczenia skazany przebywał na zwolnieniu lekarskim, zaś jego stan niedyspozycji rozciągał się na okres, w jakim miał możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie, co rodziło obiektywna ocenę, że niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od skazanego niezależnych.

Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uwzględnienie wniosku skazanego i przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Zażalenie obrońcy skazanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując kontroli zaskarżonego orzeczenia Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do zakwestionowania stanowiska Sądu Rejonowego. 

Zważyć należy, że zgodnie z art. 126 § 1 kpk. strona może wnieść o przywrócenie terminu zawitego (takim zaś, zgodnie z art. 422 § 1 kpk, jest termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku), jeżeli uprawdopodobni, że jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych. Wniosek taki winien być zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia oraz połączony z jednoczesnym dopełnieniem czynności, która miała być w terminie wykonana.

Jakkolwiek w przedmiotowej sprawie warunki formalne wniosku obrońcy o przywrócenie terminu zostały spełnione, nie można przyjąć, by do niedotrzymania przez skazanego terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku doszło z przyczyn od Józefa Jana Ż niezależnych. 

Stanowisko Sądu Rejonowego w tym zakresie, jako logiczne i przekonujące zyskało aprobatę Sądu Odwoławczego. Zważyć należy, że tak we wniosku o przywrócenie terminu, jak i w zażaleniu obrońca skazanego wskazuje, że przyczyną, dla której Józef Jan Ż uchybił terminowi do złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku wydanego w dniu 16 stycznia 2020 roku był fakt, że wymieniony w dacie wydania wyroku pozostawał na zwolnieniu lekarskim i był przekonany, że jego wniosek o przesunięcie terminu rozprawy (k.63) z tego powodu przesłany do Sądu w dniu 16 stycznia 2020 roku (drogą elektroniczną) wraz z kserokopia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy zostanie uwzględniony. W związku z tym nie wiedział o wydaniu rozstrzygnięcia, albowiem przedmiotowy wyrok nie został mu doręczony. O orzeczeniu zapadłym w dniu 16 stycznia 2020 roku skazany miał się dowiedzieć dopiero od obrońcy, którego ustanowił w sprawie 18 lutego 2020 roku i który w dniu 3 marca 2020 roku zapoznał się z aktami sprawy, a następnie złożył wniosek o przywrócenie terminu..

W ocenie Sądu Okręgowego, w świetle okoliczności wynikających z akt sprawy wynika, że skazany o terminie rozprawy z dnia 16 stycznia 2020 roku na którym zapadł wyrok, został osobiście - prawidłowo powiadomiony (k.52). Wprawdzie tuż przed rozprawą tj. o godz. 11.07 drogą elektroniczną wpłynął wniosek Józefa Jana Ż o przesunięcie jej terminu z uwagi na chorobę skazanego, do którego to skazany załączył kserokopię zaświadczenia lekarskiego o czasowej tj. w okresie 16-17.01.2020 roku niezdolności do pracy, tym nie mniej jednak z uwagi na to, że przedłożona kserokopia nie spełniała warunków do usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonego z powodu choroby, wskazanych w art.117 § 2a kpk tzn. nie była wystawiona przez lekarza sądowego, Sąd Rejonowy wniosku nie uwzględnił i postanowił prowadzić rozprawę pod nieobecność skazanego przyjmując obecność Józefa Jana Ż na rozprawie za nieobowiązkową, a finalnie wydał wyrok. W zaistniałej sytuacji procesowej Sąd w myśl art. 100 § 3 kpk nie miał obowiązku doręczania skazanemu odpisu wyroku, nawet jeżeli był on nieobecny na jego ogłoszeniu. 

Powyżej opisane okoliczności nie budziły wątpliwości, a to oznacza, że w żaden sposób nie można na ich podstawie przyjąć, by skazany uchybił terminowi do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku z przyczyn od siebie niezależnych. 

Argumenty przywołane przez skarżącego, sugerujące jakoby stan zdrowia uniemożliwiał skazanemu terminowe wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie na piśmie uzasadnienia do zapadłego wyroku, pozostają dla oceny w/w kwestii bez jakiegokolwiek znaczenia. 

Niezdolność skazanego do pracy - którą skarżący błędnie utożsamia z niezdolnością do podejmowania czynności procesowych - wg przedstawionego przez Józefa Jana Ż zaświadczenia trwała do dnia 17 stycznia 2020 roku, a więc skończyła się nazajutrz po wydaniu przez Sąd Rejonowy wyroku. Skazany zatem bez wątpienia już w dniu 20 stycznia (uwzględniając dni ustawowo wolne), a zatem jeszcze w ramach terminu zawitego, o jakim mowa w art. 422 § 1 kpk bezsprzecznie miał możliwość podjęcia stosownych kroków, związanych ze złożeniem do Sądu (choćby pocztą, bądź też elektronicznie) wniosku o sporządzenie i przesłanie mu pisemnych motywów zapadłego w dniu 16 stycznia 2020 roku wyroku. Nawet jeśli skazany nie posiadał wiedzy co do faktu zakończenia w w/w dacie postępowania w jego sprawie, a zatem i w procedurze oraz terminach zaskarżenia wydanego orzeczenia, to mając pełną świadomość toczącego się przeciwko niemu postępowania, w szczególności zaś wyznaczenia w dniu 16 stycznia 2020 roku rozprawy, o czym został powiadomiony, w obliczu braku ze strony Sądu odpowiedzi na jego wniosek przesłany e-mailem o przesunięcie jej terminu, bez jakichkolwiek przeszkód po ustaniu stanu niezdolności do pracy, winien podjąć próbę (choćby telefonicznego, mailowego) ustalenia swojej sytuacji procesowej tj. wyniku rozprawy wyznaczonej na dzień 16 stycznia 2020 roku. Tymczasem skazany żadnej aktywności w tym kierunku nie podjął. Dopiero po upływie ponad miesiąca od dnia wydania wyroku przez Sąd Rejonowy tj. 18 lutego 2020 roku skazany ustanawia obrońcę, który postuluje o przywrócenie terminu powołując się na niezdolność oskarżonego z powodu choroby do terminowego złożenia wnioski o sporządzenie uzasadnienia. 

W tej sytuacji trafnie konstatuje Sąd Rejonowy, że gdyby skazany zachował choćby przeciętną dbałość o własne sprawy, przejawiającą się w zasięgnięciu informacji co do wydanego rozstrzygnięcia poznałby nie tylko treść wyroku, ale i dochowałby terminu do złożenia wniosku o jego uzasadnienie wskazanego w art. 422 § 1 kpk. W żaden sposób nie można zatem przyjąć, by do niezachowania terminu doszło z przyczyn od skazanego niezależnych.

Jako całkowicie nieuprawnione potraktować należy powoływanie się przez skarżącego na rzekome naruszenie prawa skazanego do Sądu, które miałoby wynikać z przeświadczenia Józefa Jana Ż co do tego, iż rozprawa w dniu 16 stycznia 2020 roku z uwagi na chorobę sędziego referenta (k. 55) miałaby się nie odbyć. Jakkolwiek do zmiany sędziego referenta w sprawie w istocie doszło, to fakt ten pozostawał bez jakiegokolwiek wpływu na pierwotny termin rozpoznania sprawy wynikający z treści zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy głównej z dnia 18 listopada 2019 roku, a zatem i na sytuacje procesową skazanego.

Wreszcie też końcowo skarżącemu wypada wskazać, iż obowiązujące regulacje zawarte w kpk, nie statuują po stronie Sądu rozpoznającego sprawę powinności telefonicznego informowania stron procesowych o sposobie rozstrzygania składanych przez nie wniosków i to zarówno tych o charakterze procesowym, jak i formalnym.    

W świetle powyższego nie można przyjąć, aby zaskarżone postanowienie zapadło z obrazą art. 126 § 1 kpk. W związku z tym, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia, Sąd Okręgowy utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.


prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok 

kancelaria adwokacka cennik usług w sprawach karnych 


data publikacji: 2020-05-07 10:31:12

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony