Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Przywłaszczenie powierzonego mienia.

Sygn. akt XV K  /16


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07.06.2016 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku XV Wydział Karny w składzie:
    
       Przewodniczący:    A
       Protokolant:     M
   
przy udziale Prokuratora Ł
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.06.2016 r.
sprawy K s. C i T z domu J 
ur. 02.08.1986 r. w S
oskarżonego o to, że:
w dniu 06.09.2015 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonej do użytkowania piły marki Aligator Dewolt DW 394 o wartości 1.416 zł, którą to w dniu 03.09.2015 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z W s.c. przy ul. P 1 w Białymstoku i mimo wezwań zwrotu do dnia 06.11.2015 r. nie zwrócił ww. piły na szkodę właścicieli wypożyczalni M oraz A,
tj. o czyn z art. 284 § 2 kk

I.    Oskarżonego K P uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 37a kk skazuje go na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwudziestu) złotych.
II.    Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego K P obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego W s.c. przy ul. P 1 w Białymstoku kwoty 180 (stu osiemdziesięciu) złotych;
III.    Zasądza od oskarżonego K P solidarnie na rzecz M oraz A kwotę 1230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
IV.    Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 100 złotych.


UZASADNIENIE

W związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie tylko co do rozstrzygnięcia
o naprawieniu szkody oraz wniosku rzecznika oskarżenia o orzeczenie nawiązki, Sąd stosując się do możliwości określonej w art. 423 § 1a kpk ograniczył zakres uzasadnienia tylko do tej części wyroku.

Mając na uwadze całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał K P za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. W świetle analizy materiału dowodowego okoliczności popełnienia przez oskarżonego występku nie budzą najmniejszych wątpliwości, zaś wina w zakresie czynu została mu w pełni udowodniona. Poza tym, oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia, w których opisał okoliczności jego popełnienia (k. 22). Wyraził także chęć dobrowolnego poddania się karze (k.  24).

Nie podlega zatem kwestii, iż w dniu 6.09.2015r. w Białymstoku K P dokonał przywłaszczenia powierzonej do użytkowania piły marki Aligator Dewolt DW 394 o wartości 1.416 złotych, którą to w dniu 3.09.2015r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z W przy ul. P 1 w Białymstoku i mimo wezwań zwrotu do dnia 06.11.2015r. nie zwrócił ww. piły na szkodę właścicieli wypożyczalni M oraz A, tj. dopuścił się czynu z art. 284 § 2 kk. Za popełnienie przypisanego mu czynu na podstawie art. 284 § 2 kk w zw. z art. 37a kk Sąd skazał go na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając stawkę dzienną na kwotę 20 (dwudziestu) złotych.

    Zgodnie z treścią art. 46 § 1 kk w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych wystąpił z wnioskiem o zasądzenie częściowego naprawienia szkody w kwocie 4000 złotych.

    Zdaniem Sądu istotnym z punktu widzenia sprawiedliwości naprawczej jest to, aby oskarżony zadośćuczynił pokrzywdzonym wspólnikom Wc., którzy doznali szkody w wyniku działania oskarżonego. Stąd stosując regulację art. 46 § 1 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w części zasądzając od oskarżonego solidarnie na rzecz M i A – wspólników W . przy ul. P 1 w Białymstoku - kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.

    Sąd przyjął za zasadne orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w części w ww. kwocie przyjmując, iż ma ona formalną podstawę w treści umowy najmu zawartej pomiędzy oskarżonym a W. (k. 7). Z § 2 przedmiotowej umowy wynika, że stawka czynszu za najem wynosi 90 złotych/dobę. Stawka ta nie była kwestionowana, wskazywał na nią również przed Sądem świadek M (k. 76v.). Z kolei § 3 umowy stanowi, iż po upływie terminu oznaczonego w niniejszej umowie dalsze użytkowanie sprzętu przez najemcę jest możliwe wyłącznie za zgodą Wypożyczalni po opłaceniu dotychczasowych zobowiązań pieniężnych związanych z najmem i po wniesieniu następnych opłat. W przypadku zaś uchybienia powyższej procedury (jak miało miejsce w realiach niniejszej sprawy) wynajmującemu będzie naliczana odpłatność w wysokości 100% stawki najmu tytułem bezumownego korzystania z rzeczy. Z treści umowy jednoznacznie wynika, iż została zawarta w dniu 3.09.2015r. na okres do dnia 5.09.2015r. Stąd Sąd przyjął za zasadne orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w kwocie 180 (stu osiemdziesięciu) złotych odpowiadającej dwóm dobom nieopłaconym przez oskarżonego, na które została zawarta umowa. Natomiast pozostała należność wynikająca z § 3 umowy ma charakter ustalonej należności za bezumowne korzystanie z rzeczy, może być łatwo uzyskana na drodze postępowania cywilnego i w związku z tym nie wymaga orzekania w trybie art. 46 kk.

    Ponadto należy podkreślić, iż oskarżyciele posiłkowi w żaden sposób nie wykazali okoliczności, iż w okresie późniejszym piła przywłaszczona przez oskarżonego byłaby wypożyczona. Stąd w ocenie Sądu kwota 4000 złotych, o którą wnioskował pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych nie znalazła odzwierciedlenia w materiale dowodowym zgromadzonym w aktach niniejszej sprawy.

    Wypada też zaznaczyć, iż jak wynika z zeznań M, pokrzywdzeni utrzymywali, że piła marki Aligator Dewolt DW 394 została uszkodzona na kwotę 100 złotych (k. 25 v. zbiór „C”), zaś zeznając na rozprawie świadek dodał do tego kwotę 400 złotych za zużyty brzeszczot (k. 75v.-76) , jednakże twierdzenia pokrzywdzonego w tym zakresie również nie zostały w żaden sposób udokumentowane.

    Należy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia na drodze postępowania cywilnego. W przypadku zatem należytego wykazania powstałych wskutek działania oskarżonego uszkodzeń piły, możliwe będzie precyzyjne określenie wysokości szkody wyrządzonej przez oskarżonego.

    Odnosząc się do wnioskowanego przez prokuratora orzeczenia wobec oskarżonego nawiązki na rzecz pokrzywdzonych  (k. 77), trzeba zauważyć, że wynika ono z prezentowanego przez oskarżyciela publicznego stanowiska w sprawie. W myśl art. 46 kk § 2 kk jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione Sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę wysokości do 200.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego. W świetle jednak zaprezentowanej powyżej argumentacji, zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie występuje sytuacja, w której ustalenie wysokości szkody byłoby znacznie utrudnione. Jak wskazano, zdaniem Sądu prostszą drogą dla dochodzenia roszczeń pokrzywdzonych będzie sformułowanie żądania w oparciu o treść umowy zawartej pomiędzy stronami (k. 7) na drodze postępowania cywilnego.

    Na marginesie godzi się zaznaczyć, że w punkcie II. części orzekającej wyroku wydanego w sprawie zaistniała oczywista omyłka pisarska, którą należało sprostować, co uczyniono postanowieniem z dnia 13.06.2016r. W wyroku z dnia 7.06.2016r. określono bowiem niepełną nazwę pokrzywdzonego, na rzecz którego zasądzono częściowe naprawienie szkody, co wymagało konwalidowania celem możliwości wydania prawidłowego tytułu wykonawczego.

Podsumowując, w ocenie Sądu sankcja karna orzeczona w niniejszej sprawie wypełni swe cele zapobiegawcze i wychowawcze nie tylko co do oskarżonego, ale też odegra też istotna rolę z punktu widzenia kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, umacniając przekonanie, że zaatakowane przestępstwem dobro prawne, jakim jest mienie, rzeczywiście jest chronione. Ponadto uświadomi ona oskarżonemu nieopłacalność popełniania jakichkolwiek przestępstw w przyszłości.

O kosztach Sąd rozstrzygnął w oparciu o zasadę, zgodnie z którą oskarżony winien ponieść ciężar finansowy postępowania w przypadku jego skazania, wyrażoną w art. 627 kpk. Sąd zasądził od oskarżonego K P solidarnie na rzecz M oraz A  1230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. O jej zasądzenie wnosił na rozprawie pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych (k. 77), którzy przed Sądem potwierdzili zapłatę ww. kwoty (k. 76v.).

O wysokości opłaty Sąd orzekł na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 08.08.1983r. nr 49, poz. 223, z późn. zm.), o pozostałych kosztach procesu w oparciu o art. 627 kpk w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. nr 108 poz. 1026). W ocenie Sądu uwzględniając sytuację finansową i rodzinną K P, oskarżony jest w stanie uiścić pozostałe koszty postępowania w kwocie 100 (stu) złotych.

 naprawienie szkody w procesie karnym

zwrot utraconych korzyści w sprawie karnej

cennik usług adwokata w sprawach karnych

prowadzenie spraw karnych adwokaci Białystok - reprezentacja pokrzywdzonych 

adwokat Białystok sprawy karne - pomoc prawna


data publikacji: 2016-08-18 10:52:47

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok w sprawie strażników celnych i granicznych
Znieważenie na tle narodowościowym.
Wyrok karny w sprawie o uszkodzenie mienia - wykroczenie.
Wyrok karny - oskarżenie o znęcianie się nad małżonkiem.
Udarmenienie egzkucji komorniczej, wyrok karny
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok w sprawie rozboju.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Zarządzenie wykonania kary w okresie próby.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok unniewiniający w sprawie karnej.
Wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie
Wyrok w sprawie karnej - kradzież z włamaniem.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zmiana dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wyrok karny - posiadanie paczek papierosów bez akcyzy.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - wyrok karny.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony