Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.

Sygn. akt XV K /16


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 2017 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR M K
Protokolant: Marcin Wołyń
bez udziału Prokuratora
po rozpoznaniu dnia 31.03.2017 r. sprawy:
Krzysztofa Xa Ra, syna J i M z domu R,
urodz. 2.03.1990 r. w Białymstoku,
oskarżonego o to, że:
I.    w dniu 10 maja 2016 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonych do użytkowania elektronarzędzi w postaci jednego młota udarowego marki Hitachi H65 SB2, jednego młota udarowego marki Hitachi H60 MRV oraz osprzętu w postaci rękojeści młota, 6 sztuk dłut typu SDS oraz dwóch dłut sześciokątów do młotów H65 o łącznej wartości 6963,91 zł, które to narzędzia w dniu 9 maja 2016 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z wypożyczalni elektronarzędzi XXX s.c. przy ulicy P 1 w Białymstoku i mimo wezwań do zwrotu do chwili obecnej nie zwrócił części ww. elektronarzędzi, czym działał na szkodę Marka Wa Q i Adama Q – właścicieli  spółki cywilnej XXX,
tj. o czyn z art. 284 § 2 kk;
II.    w okresie od dnia 21 maja 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonych do użytkowania narzędzi w postaci 13 sztuk elementów zsypu wraz z lebiodką i ramką mocującą o łącznej wartości 2508 zł, które to narzędzia w dniu 14 maja 2016 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z wypożyczalni elektronarzędzi XXX s.c. przy ulicy CCckiej 1 w Białymstoku, czym działał na szkodę Marka Wa Q i Adama Q – właścicieli  spółki cywilnej XXX,
tj. o czyn z art. 284 § 2 kk;
III.    w dniu 25 maja 2016 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonych do użytkowania elektronarzędzi w postaci dwóch młotów udarowych marki Hitachi H60 MRV o łącznej wartości 5994 zł, które to narzędzia w dniu 18 maja 2016 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z wypożyczalni elektronarzędzi XXX s.c. przy ulicy CCckiej 1 w Białymstoku i mimo wezwań do zwrotu nie zwrócił ww. elektronarzędzi, czym działał na szkodę Marka Wa Q i Adama Q – właścicieli  spółki cywilnej XXX,
tj. o czyn z art. 284 § 2 kk.

 
I.    Oskarżonego Krzysztofa Xa Ra uznaje w zakresie  czynów I – III za winnego popełnienia tego, że w okresie od dnia 21 do 25 maja 2016 r. w Białymstoku, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał przywłaszczenia powierzonych mu narzędzi o łącznej wartości 21688 zł w postaci 2 młotów udarowych marki Hitachi H65 SB2, 4 młotów udarowych marki Hitachi H60 MRV wraz z osprzętem w postaci rękojeści młota i 8 dłut, a także 13 sztuk elementów zsypu wraz z lebiodką i ramką mocującą, które odpowiednio w dniach 9, 14 i 18 maja 2016 r. wypożyczył na podstawie umów najmu z wypożyczalni elektronarzędzi XXX przy ulicy CCckiej 1 w Białymstoku, czym działał na szkodę Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników  spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku, tj. czynu z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, i za czyn tak przypisany na mocy art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go, a na mocy art. 284 § 2 kk wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności.
II.    Na mocy art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia w części szkody w postaci zapłaty solidarnie na rzecz Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku kwoty 25111,08 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto jedenaście złotych osiem groszy).
III.    Zasądza od oskarżonego solidarnie na rzecz oskarżycieli posiłkowych Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku kwotę 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych tytułem zwrotu wydatków.
IV.    Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty i 100 (sto) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Marek W Q i Adam Q wspólnie prowadzą działalność gospodarczą w postaci Wypożyczalni Elektronarzędzi XXX s.c. w Białymstoku przy ul. P 1. W dniu 9 maja 2016 r. do wypożyczalni zgłosił się Krzysztof X R i wypożyczył narzędzia w postaci dwóch młotów udarowych marki Hitachi H65 SB2 i dwóch młotów udarowych Hitachi H6 MRV. Sprzęt został Krzysztofowi Rowi wypożyczony na okres 1 dnia, tj. do dnia 10 maja 2016 r. Krzysztof R nie zwrócił w  wyznaczonym dniu wypożyczonego sprzętu.

W dniu 14 maja 2016 r. Krzysztof X R ponownie zgłosił się do wypożyczalni elektronarzędzi i zobowiązał się, że w przeciągu tygodnia rozliczy się za wypożyczone w dniu 9 maja 2016 r. młoty udarowe. Tego samego dnia, tj. 14 maja 2016 r., wypożyczył na okres jednego tygodnia, tj. do dnia 21.05.2016 r., 13 sztuk elementów zsypu wraz z lebiodką do wciągania i ramką mocującą.

W dniu 18 maja 2016 r. Krzysztof X R zjawił się ponownie w wypożyczalni i przyniósł dwa młoty udarowe marki Hitachi H60 i MRV. Młoty te były uszkodzone, jeden z nich nie posiadał rączki. Właściciel wypożyczalni wymienił mu wówczas dwa uszkodzone młoty na drugie identyczne, sprawne tj. Hitachi H60 i MRV. Krzysztof X R dobrał wtedy dwa kolejne młoty marki Hitachi H60 i MRV opłacając częściowo fakturę za wynajem wypożyczonego sprzętu, którego nie zwrócił w dniu 18 maja 2016 r.

Krzysztof X R zobowiązał się, że w dniu 25 maja 2016 r. zwróci wszystkie narzędzia, które wypożyczył. Następnie kilkukrotnie podczas rozmowy telefonicznej z Markiem Wem Qem przekładał termin zwrotu narzędzi, których finalnie nie zwrócił do wypożyczalni. 

Zwrócone uszkodzone młoty właściciele musieli naprawić. W wyniku powyższego działania Marek W Q i Adam Q ponieśli łączne straty o wartości 21688 złotych. Na kwotę tę składa się wartość 2 młotów udarowych marki Hitachi H65 SB2, 4 młotów udarowych marki Hitachi H60 MRV wraz z osprzętem w postaci rękojeści młota i 8 dłut, a także 13 sztuk elementów zsypu wraz z lebiodką i ramką mocującą, a także koszty naprawy dwóch uszkodzonych młotów.

Przedmiotowy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: zeznania Marka Wa Qa (k. 3, 62-63 i 175-176), Mariusza Piotra P (k. 58-59 i 176-177), notatki urzędowe (k. 1, 16, 53 i 67), umowy najmu (k. 6-8 i 171), spis kosztów (k. 9), wezwanie do rozliczenia i potwierdzenie odbioru (k. 10), protokół przeszukania (k. 19-25, 101-102 i 104-105), protokół oględzin (k. 33-43), protokół zatrzymania rzecz (k. 54-56), cennik Hitachi (k. 64), dokument potwierdzający przyjęcie do serwisu (k. 65-66), pismo (k. 170), a także wyjaśnienia Krzysztofa Xa Ra (k. 29 i 97).


    Oskarżony Krzysztof X R (k. 29 i 97) będąc słuchanym na etapie postępowania przygotowawczego przyznał się w całości do popełnienia zarzuconych mu czynów. Wyjaśnił, że cztery młoty udarowe marki Hitachi H60 MRV znajdują się na budowie niedaleko Warszawy, gdzie jest remontowany budynek starej szkoły. Ponadto w wyjaśnieniach zobowiązał się do zwrotu w dniu 2 lipca 2016 r. pozostałych elektronarzędzi w postaci czterech młotów udarowych, rękojeści młota, dłuta typu SDS oraz dwóch dłut sześciokątnych do młotów H65, elementów zsypu z lebiodką i ramką mocującą.
   
Sąd zważył, co następuje:

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jak i wyjaśnień oskarżonego Krzysztofa Xa Ra, zarówno fakt, jak i okoliczności dopuszczenia się przez oskarżonego zachowań objętych zarzutami nie budzą wątpliwości. Oskarżony Krzysztof X R przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów w całości, nie kwestionował w żadnym zakresie swojego sprawstwa.

    Z dowodu w postaci umów najmu (k. 6-8 i 171) bezspornie wynika, że Krzysztof X R w dniach 9.05.2016 r., 14.05.2016 r. i 18.05.2016 r. wypożyczył z XXX s.c. Wypożyczalnia Elektronarzędzi sprzęt w postaci młotów udarowych marki Hitachi H65 i H60, zsypów, lebiodki i ramki mocującej.

Dowody w postaci protokołów przeszukania pozwoliły na ujawnienie już po wszczęciu postępowania u oskarżonego narzędzi w postaci jedynie dwóch młotów udarowych marki Hitachi (k. 19-25), które następnie zostały poddane oględzinom (k. 33-43).

    Ponadto z zeznań świadka Mariusza Piotra P (k. 58-59 i 176-177) wynika, że pracował on jako kierownik budowy przy ul. Świerkowej w Białymstoku, na której to budowie jednym z podwykonawców był Krzysztof X R. Świadek zeznał, że oskarżony Krzysztof X R przywoził na budowę sprzęt w postaci trzech lub czterech młotów udarowych, jednak wcześniej nie interesował się skąd oskarżony miał taki sprzęt.

W sprawie znamiennymi są zeznania Marka Wa Qa – współwłaściciela firmy XXX s.c. Wypożyczalnia Elektronarzędzi ul. P 1 w Białymstoku, z których bezpośrednio wynika, że oskarżony nie dokonał zwrotu wypożyczonych elektronarzędzi.

Oskarżyciel posiłkowy Marek W Q (k. 3, 62-63 i 175-176) w swoich zeznaniach wskazał szczegółowo okoliczności wypożyczenia przez oskarżonego elektronarzędzi. Zeznał, że oskarżony przyszedł do wypożyczalni w asyście umięśnionych kolegów. Dnia 9 maja wynajął dwa młoty H65 i dwa młoty H60. Młot H65 kosztował w granicach 3500 zł, zaś młot H60 w granicach 3300 zł. Oskarżony wypożyczył te młoty na tydzień. Następnie dnia 14 maja pojawił się również w asyście i chciał wypożyczyć komplet zsypów. Marek W Q wypożyczył mu  zsypy, jednak zastrzegł, że ma rozliczyć się za wcześniejsze młoty. Następnego dnia oskarżony pojawił się i wpłacił około 800 zł za młoty, na które mijał termin, jednak tych młotów nie przywiózł. Wówczas Marek W Q powiedział, aby dokonał zwrotu, na co oskarżony odpowiedział, że zostało mu dwa dni do kończenia i wtedy je odda. Marek W Q wyraził zgodę na przedłużenie terminu o dwa dni. Następnie oskarżony przyjechał 18 maja i powiedział, że gonią go jakieś terminy. Oskarżony oddał jedynie 2 młoty z wcześniej  wypożyczonych, które były uszkodzone i niezdatne do dalszego użytku, które pokrzywdzony mu wymienił na 2 identyczne, ale sprawne. Powiedział też, że potrzebuje jeszcze dwóch młotów, bo nie skończy tej pracy. Marek W Q wypożyczył oskarżonemu dodatkowo dwa młoty H60 na dwa dni, po których miał je zwrócić wraz z tymi wymienionymi. Kolejny raz oskarżony nie pojawił się już w wypożyczalni. Marek W Q zeznał, że w trakcie rozmów telefonicznych, które prowadził z oskarżonym, Krzysztof X R nie zaprzeczał, że posiada wypożyczone młoty, zobowiązywał się wielokrotnie, że je przywiezie, czego nie zrobił, a w pewnym momencie przestał odbierać telefony.

Powyższym zeznaniom świadków należało w pełni dać wiarę. Są one szczegółowe i wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczny obraz sytuacji, która przekłada się na osnowę zarzucanych Krzysztofowi Xowi Rowi czynów. Ponadto, relacje świadków znajdują oparcie w zgromadzonej w sprawie dokumentacji.

Wskazane powyżej dowody dają pełne podstawy do przyjęcia, że oskarżony Krzysztof X R swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 284 § 2 kk. Zawarł on bowiem umowę najmu z firmą XXX s.c. Wypożyczalnia Elektronarzędzi, a co za tym idzie, wszedł legalnie w posiadanie przywłaszczonych przedmiotów. Orientował się doskonale, że przedmiot umowy nie stanowił jego własności, a po upływie określonego terminu będzie obowiązany do zwrotu wypożyczonych narzędzi, czego jednak nie uczynił. Oskarżony postępując w opisany sposób działał ze świadomością, że rozporządza cudzą rzeczą, do której nie ma żadnego prawa i rozporządza przedmiotową rzeczą jak właściciel. Oskarżony działał w zamiarze bezpośrednim kierunkowym (animus rem sibi habendi), bowiem  doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że takim działaniem powoduje utratę rzeczy przez właściciela. Zdawał sobie też sprawę co do tego, że jego działanie jest bezprawne, a do tego polega na wyłączeniu rzeczy z majątku właściciela i włączeniu do swojego majątku (dokonuje przecież czynności z rzeczą jak właściciel, włada nią, przenosi w inne miejsce, ewidentnie nie chce by rzecz wróciła do prawowitego właściciela), w szczególności mając na uwadze okres działania podsądnego w postaci niewydania przedmiotu najmu do dnia wyrokowania. Jedyne urządzenia, które oskarżony dobrowolnie zwrócił to te, które się zepsuły, a zrobił to jedynie, by wymienić je na sprawne. Kolejny sprzęt, który został odzyskany, to 2 młoty zabezpieczone w pojeździe oskarżonego i elementy zsypów odnalezione przez pokrzywdzonych na jednej z budów, w obu wypadkach już po wszczęciu postępowania.

Mając powyższe na uwadze, a także sposób postępowania oskarżonego, gdyż zdaniem Sądu działał on w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bowiem wypożyczał przedmioty, nie zwracał ich w umówionym terminie i wypożyczał kolejne, z których również nie miał zamiaru się rozliczyć, Sąd uznał za zasadne przyjęcie, że oskarżony co do całości swego przestępczego zachowania działał w warunkach czynu ciągłego stypizowanego w treści art. 12 kk. Przywłaszczenie bowiem jest przestępstwem tzw. jednorazowym, a nie wieloczynowym. Jest ono popełnione w momencie, gdy sprawca dokonuje takiej dyspozycji rzeczą ruchomą lub prawem majątkowym, która dowodzi, że uzurpuje sobie prawo własności do nich (J. Lachowski, Komentarz do art. 284 kodeksu karnego w: (red.) Konarska – Wrzosek V., Kodeks karny. Komentarz, LEX).

W zakresie wyceny wartości poniesionej przez Marka Wa Qa szkody, Sąd oparł się w szczególności na zeznaniach oskarżyciela posiłkowego, który szczegółowo opisał wartość poniesionych szkód (k. 62), treści notatki urzędowej (k. 67) i piśmie pokrzywdzonego (k. 170). Nadmienić należy, że powyższe wartości nie zostały zakwestionowane przez żadną ze stron, zatem Sąd uznał za zasadne przyjęcie, że łączna wartość powierzonych oskarżonemu narzędzi opiewała na kwotę 21688 zł.

Reasumując, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza, że oskarżony Krzysztof X R wypełnił znamiona przestępstwa przywłaszczenia powierzonej mu rzeczy ruchomej. Nie ulega wątpliwości, że podsądny w okresie od dnia 21 do 25 maja 2016 r. w Białymstoku działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał przywłaszczenia powierzonych mu narzędzi o łącznej wartości 21688 zł w postaci 2 młotów udarowych marki Hitachi H65 SB2, 4 młotów udarowych marki Hitachi H60 MRV wraz z osprzętem w postaci rękojeści młota i 8 dłut, a także 13 sztuk elementów zsypu wraz z lebiodką i ramką mocującą, które odpowiednio w dniach 9, 14 i 18 maja 2016 r. wypożyczył na podstawie umów najmu z wypożyczalni elektronarzędzi XXX przy ulicy CCckiej 1 w Białymstoku, czym działał na szkodę Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku, a  tym samym zrealizował znamiona czynu z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wymierzając oskarżonemu karę, Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53 § 1 i 2 kk, a zatem stopniem winy i społecznej szkodliwości przypisanego czynu, które były znaczne, uwzględniając przy tym okoliczności obciążające, jak i łagodzące, których to nie stwierdzono. Wzięto natomiast pod uwagę, że oskarżony, mając możliwość podjęcia Ryzji o zachowaniu zgodnym z prawem, spośród wielu możliwych sposobów zachowań wybrał to, które jest prawnie niedozwolone, choć jego możliwość faktycznego sterowania swoim postępowaniem w wykonaniu podjętej Ryzji, nie była w żaden sposób ograniczona. Wyrządził przy tym znaczne szkody materialne pokrzywdzonym. Po popełnieniu przestępstwa Krzysztof X R, mimo deklaracji, nie poczynił żadnych starań o naprawienie szkody, nie nawiązał dobrowolnie kontraktu z oskarżycielem posiłkowym celem dokonania uzgodnień w tym zakresie czy przeproszenia, nie wyraził skruchy i nic nie wskazuje na to, by miał poczucie niewłaściwości swego działania. Dodatkowo, pomimo nierozliczenia się z narzędzi wypożyczonych w dniu 9 maja 2016 r., w dalszym ciągu deklarował, że narzędzia zwróci, co nie przeszkadzało mu wypożyczyć kolejnych, rzekomo niezbędnych. Jako okoliczność obciążającą oskarżonego uwzględniono także to, że był w czasie popełnienia czynu był on osobą karaną (k. 49 i 160-161) i to za przestępstwo podobne, gdyż również przeciwko mieniu. To wszystko powodowało, że nie wchodziło w grę orzeczenie kary łagodniejszego rodzaju. Orzeczona zatem przez Sąd kara 9 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności będzie adekwatne do znacznego stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości czynu. Zrealizuje też wobec oskarżonego cele zapobiegawcze, którym dano tu prymat, jak i cele w zakresie prewencji generalnej. Odda społeczne poczucie sprawiedliwości.

 Mając na uwadze wcześniejszą karalność i aktualne brzmienie art. 69 § 1 kk nie zachodziła wobec K. Ra możliwość warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary.

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 kk zasądzono od oskarżonego na rzecz Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku stosownych kwoty tytułem naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd uznał za zasadne zasądzenie na rzecz oskarżycieli posiłkowych kwoty  25111,08 złotych tytułem częściowego naprawienia szkody, na która to kwotę składa się wartość utraconych rzeczy, koszty napraw, a również wartość utraconych przez oskarżycieli posiłkowych korzyści majątkowych z uwagi na nieosiągnięte dochody z tytułu najmu ww. sprzętu. Sąd uwzględnił tu wyliczenie oskarżycieli posiłkowych.
 
Nadto Sąd zasądził od oskarżonego Krzysztofa Xa Ra solidarnie na rzecz oskarżycieli posiłkowych Marka Wa Qa i Adama Qa – wspólników spółki cywilnej XXX z siedzibą w Białymstoku kwotę 2500 złotych tytułem zwrotu wydatków w oparciu o treść § 11 i  15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 627 kpk, zaś wysokość opłaty zasądzonej od oskarżonego  na rzecz Skarbu Państwa wynika z art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r. (t.j. Dz.U. z 1983 Nr 49, poz. 223 z późn. zm.). Oskarżony jest osobą młodą, zdrową, osiąga dochody z wykonywanej pracy, nie ma nikogo na swoim utrzymaniu (k. 28v) i w ocenie Sądu będzie w stanie uiścić koszty sądowe.


SSRprowadzenie sprawy karnych adwokat Białystok

wymiar kary za przywłaszczenie mienia

pomoc prawna w sprawach karnych kancelaria adwokacka w Białymstoku

cennik usług adwokackich - w sprawach karnych

koszt wynajęcia adwokata do sprawy karnej

 

data publikacji: 2017-05-17 08:58:36

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o handel narkotykami - uniewinnienie.
Wyrok w sprawie strażników celnych i granicznych
Znieważenie na tle narodowościowym.
Wyrok karny w sprawie o uszkodzenie mienia - wykroczenie.
Wyrok karny - oskarżenie o znęcianie się nad małżonkiem.
Udarmenienie egzkucji komorniczej, wyrok karny
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok karny - ograniczona poczytalność oskarżonego.
Wyrok w sprawie rozboju.
Zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z wyboru.
Zarządzenie wykonania kary w okresie próby.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok unniewiniający w sprawie karnej.
Wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie
Wyrok w sprawie karnej - kradzież z włamaniem.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Wyrok unniewiniający w sprawie wypadku drogowego.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu - apelacja.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zmiana dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wyrok karny - posiadanie paczek papierosów bez akcyzy.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Udaremnienie zaspokojenia wierzyciela - wyrok karny.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony