Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata

 

W sytuacji gdy między małżonkami dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może takie niefunkcjonujące małżeństwo rozwiązać przez rozwód.

 

Sądem właściwym jest sąd okręgowy – właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Prawo do wniesienia powództwa ma każdy z małżonków. Pozew rozwodowy musi spełniać normy pisma procesowego. W szczególności powinno mieć prawidłowo oznaczone strony, ich miejsce zamieszkania, nr PESEL małżonków, powinno być opłacone – opłatą sądową w wysokości 600 zł, o ile strona nie domaga się zwolnienia z kosztów sądowych, czy to w całości czy w części. DO pozwu należy dołączyć  akt małżeństwa, zaś o ile strony posiadają małoletnie dzieci – także odpisy aktów urodzenia. Skrócone akty są wystarczające.

 

Powództwo należy uzasadnić – wykazać, od jakiego okresu między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia. Przyjmuje się, że pożycie małżeńskie musi nie funkcjonować w aspekcie fizycznym, gospodarczym jak i duchowym. Sąd, jeżeli uzna, że nie ma przesłanek do rozwodu – może skierować strony na terapię małżeńską, bądź orzec separację – uznając, że między małżonkami nie doszło do trwałego rozkładu pożycia.

 

Małżeństwo, na zgodny wniosek obu stron może być orzeczone bez orzekania o winie, bądź też z winy jednego z małżonków, lub z winy obopólnej. Kwestia winy nie ma znaczenia co do władzy rodzicielskiej,  kontaktów z dzieckiem, podziału majątku –chyba, że pozostaje w związku przyczynowym z elementami warunkującymi te prawa.Np. wina małżonka polega na zamiłowaniu do hazardu i marnotrawieniu majątku –wtedy wina w rozkładzie pożycia przełoży się np. na nierówne udziały przy podziale majątku.

 

W przypadku orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków –będzie on zobowiązany do płaceni alimentów na rzecz małżonka niewinnego, o ile w  wyniku rozwodu dojdzie do pogorszenia się sytuacji majątkowej małżonka niewinnego. W sytuacji braku winy, bądź winy obu stron – małżonkowi przysługuje prawo domagania się alimentów w przypadku gdy w wyniku rozwodu popadł w niedostatek.

 

Postępowanie dowodowe – polega najczęściej na przesłuchaniu świadków - osób mających wiedzę o funkcjonowaniu małżeństwa, celem ustalenia przyczyn rozkładu. Można przeprowadzić nie osobowe dowody – wydruki z portali informacyjnych ( np. na okoliczność zdrady małżeńskiej),  akt karnych – wyroków ( np.na okoliczność znęcania się w trakcie małżeństwa jednego małżonka nad drugim),badań biegłych psychologów i psychiatrów ( na okoliczność ustalenia cech osobowościowych stron, które były zarzewiem konfliktu i doprowadziły do rozkładu pożycia).

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia sprawy rozwodowej wraz z podziałem majątku, jednakże musi być to zgodny wniosek o podział, bowiem Sądy Okręgowe wniosek taki – w sytuacji zaistnienia sporu, pozostawią bez rozpoznania.

 

W toku sprawy Sąd rozstrzyga również o kwestii alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej i kontaktów dzieci z rodzicami. Okoliczności te –w sytuacji sporu również trzeba udowadniać – często z udziałem biegłych.

 

Udział adwokata w sprawach rozwodowych, jest niezmiernie przydatny, szczególnie w przypadkach gdy strony wzajemnie obarczają się winą inie są w stanie ustalić wysokości alimentów na dzieci, czy dalej idących kwestii związanych z małoletnimi.


Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, sprawa rozwodowa, rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, pomoc prawna, prawnik,


data publikacji: 2014-08-12 13:12:04

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Rozwód: wina za zdradę małżeńską.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Podział majątku wspólnego małżonków
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.