Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.Sygn. akt IV RC  /16


                                                  

WYROK  
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


                                                                             Dnia   2017 r. 


Sąd Rejonowy w B IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
w składzie następującym: 

Przewodnicząca - SSR  
Protokolantka - sekretarz sądowy  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu   2017 r. 
sprawy z powództwa W
przeciwko małoletniej G reprezentowanej przez ustawową przedstawicielkę A
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1. Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z   grudnia 2005 r. w sprawie V RC  /05, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w punkcie IV – w części obejmującej alimenty zasądzone od W na rzecz małoletniej G w kwocie po 000  złotych miesięcznie za okres od   stycznia 2006 roku do   lipca 2013 roku, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności poszczególnych rat alimentacyjnych należnych za ww. okres.
2. Odstępuje od obciążania małoletniej pozwanej G na rzecz powoda W kosztami procesu.

                              Sędzia:

Sygn. akt IV RC  /16


UZASADNIENIE

Na mocy wyroku z   grudnia 2005 r. w sprawie V RC  /05 Sąd Rejonowy w B ustalił, że W jest ojcem małoletniej G, urodzonej   listopada 2004 r., córki A (poprzednio „ ”). Sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a w punkcie IV wyroku zasądził od W na rzecz małoletniej alimenty w wysokości po 000 złotych miesięcznie, poczynając od   listopada 2004 r., płatne z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. W dniu   grudnia 2005 r. wydano A (wówczas „ ”) jako ustawowej przedstawicielce dziecka tytuł wykonawczy co do zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Ponadto na mocy postanowienia  z   czerwca 2016 r. w sprawie V RCo  /16 ustawowa przedstawicielka uzyskała duplikat tytułu wykonawczego w zamian za tytuł utracony.

  W dniu   lipca 2016 r. A, działając w imieniu małoletniej wierzycielki, wszczęła przeciwko W postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego dochodzenia świadczeń alimentacyjnych. Wniosła o egzekucję alimentów zaległych za okres od   stycznia 2006 r. do   lipca 2016 r. oraz alimentów bieżących od   sierpnia 2016 r., wraz z zasądzonymi odsetkami - zgodnie z wyrokiem w sprawie V RC  /05. Postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie B w Białymstoku   pod sygn. akt  Kmp  /16.  

W rozpoznawanej sprawie powód W, po zmodyfikowaniu żądania na rozprawie w dniu   kwietnia 2017 r., wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ze sprawy V RC  /05 co do zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, należnych od  tycznia 2006 r. do lipca 2013 r., wraz z ustawowymi odsetkami za ww. okres. W uzasadnieniu podniósł zarzut przedawnienia roszczenia, będącego roszczeniem o świadczenia okresowe. Jednocześnie domagał się zasądzenia od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych prawem.

Ustawowa przedstawicielka A, działając w imieniu małoletniej pozwanej G, zgodziła się z zarzutem przedawnienia i uznała powództwo w całości. Jednocześnie wniosła o odstąpienie od obciążania małoletniej kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Sąd zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Zdarzeniem, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, jest m.in. przedawnienie roszczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Z art. 125 § 1  zd. 2 k.c. wynika, że jeżeli roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu dotyczy świadczeń okresowych, to roszczenie o takie świadczenia należne w  przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przy czym bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, przez czas trwania władzy rodzicielskiej (art. 121 pkt 1 k.c.).

W rozpoznawanej sprawie strona pozwana uznała powództwo w całości, gdyż upłynął już trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń alimentacyjnych, objętych żądaniem, tj. należnych za okres od   stycznia 2006 r. do   lipca 2013 r. Przedawnienie rozpoczęło swój bieg zgodnie z  ogólnymi regułami, ponieważ W  nigdy nie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnią G. 

Mając na uwadze dokonane w sprawie ustalenia faktyczne oraz  przytoczone przepisy prawa, Sąd nie znalazł podstaw dla oceny, że czynność uznania powództwa była sprzeczna prawem, z zasadami współżycia społecznego bądź zmierzała do obejścia prawa. Tym samym – zgodnie z przepisem art. 231 § 2 k.p.c. – Sąd był tą czynnością procesową związany.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 102 k.p.c. Stroną pozwaną była bowiem osoba małoletnia (a nie jej matka), uprawniona do świadczeń alimentacyjnych właśnie z tego powodu, że nie jest jeszcze osobą zdolną do samodzielnego utrzymania. 
radca prawny Białystok cennik usług

pozew o przedawnienie alimentów adwokat Białystok 
data publikacji: 2018-11-07 16:51:37

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - działanie Sądu z urzędu.
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nieważność testamentu
Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.