Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi

Strona :
1
 
2
 

Różne zdarzenia prawne powodują, że prawa albo obowiązki mają poszerzony zakres podmiotowy albo przechodzą na inne podmioty. Sytuacja regulowana w przedmiotowym artykule może mieć miejsce zarówno w toku postępowania rozpoznawczego, jak i już po wydaniu tytułu egzekucyjnego, stąd też niezbędne było uregulowanie skutków takiego rozszerzenia albo przejścia praw i obowiązków.
data publikacji: 2016-05-06 12:25:20

Nagminnym jest, że wierzytelności są przedmiotem obrotu - wierzyciel, nie decyduje się na dochodzenie roszczenia i  zbywa je cesją na kolejnego wierzyciela, który wytacza powództwo. 

W takiej sytuacji warto spróbować podnieść zarzut nieudowodnienia cesji wierzytelności ( prócz innych zarzutów podnoszonych równolegle) . Zazwyczaj nabywca - zawiera umowę w której opisane są setki, lub tysiące wierzytelności i nie przedstawia tej umowy jako dowodu w sprawie a jedynie wyciąg. Poniżej prezentujemy uzasadnienie Sądowe, z którego wynika, że taki sposób udowodnienia nabycia wierzytelności jest nieskuteczny. 
data publikacji: 2015-10-23 11:55:25

Zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 kk, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny w szczególności, gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 cytowanego przepisu (przestępstwo podobne) albo, jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
data publikacji: 2015-09-01 10:13:13

Poniżej prezentujemy swoiste kompendium przesłanek do ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną np. w wyniku wypadku - krzywdę.

Kancelaria Adwokacka - specjalizuje się w sprawach, w których należy wykazać wysokość szkody, celem uzyskania stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania. Pod rozwagę osób które doznały uszczerbku w wyniku bezprawnego działania - podnosimy korzystanie z usług prawniczych profesjonalisty i zlecenie prowadzenia takiej sprawy - adwokatowi.
data publikacji: 2014-11-07 11:30:38

W sytuacji, gdy organ egzekucyjny w toku egzekucji działa sprzecznie z prawem, stronom postępowania – to jest wierzycielowi i dłużnikowi,  przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Skargę strona może złożyć sama jednakże warto skorzystać pomocy doświadczonego adwokata.
data publikacji: 2014-10-03 10:32:07

Zasady odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu śmierci osoby najbliższej. Kwestia zadośćuczynienia dla członków dalszej rodziny.  Zasadą jest, że w sytuacji gdy np. w wypadku drogowym śmierć poniesie osoba najbliższa - ubezpieczyciel, może ze szkodą dla najbliższej rodziny - odmówić wypłaty stosownego zadośćuczynienia.

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, dzięki czemu - zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i w toku procesu podniesione zostaną argumenty przemawiające za trafnością dochodzonego roszczenia.

Kancelaria Adwokacka - adwokat Zofia Daniszewska-Dek, adwokat Jerzy Dek i adwokat Stanisław Dek - w Białymstoku,  w ramach pomocy prawnej - świadczą usługi osobom poszkodowanym, które nie są w stanie uzyskać stosownej rekompensaty od ubezpieczyciela.

adwokat Białystok, kancelaria adwokacka, adwokaci
data publikacji: 2014-09-19 09:20:52

Poniżej zamieszczamy treść reklamacji, złożonej w wyniku     faktu, niedotrzymania przez organizatora warunków umowy. Należy pamiętać o miesięcznym terminie na złożenie reklamacji.

Organizator odpowiada nie tylko za różnicę pomiędzy ceną usług faktycznie opłaconych, ale również za straty moralne – z tytułu zmarnowanego urlopu.

Oczywiście wysokość tego zadośćuczynienia zależna jest od rodzaju opłaconej usługi i płynących stąd oczekiwań.

Kancelaria Adwokacka adwokat Stanisław Dek – prowadzi postępowania z powyższego zakresu zarówno na etapie postępowania reklamacyjnego jak i przed sądami powszechnymi.
data publikacji: 2014-08-28 10:10:10

Powszechnym problemem prawnym spotykanym w praktyce adwokackiej, są sprawy dotyczące odwołania darowizn. Odwołać darowiznę można w określonych przez kodeks cywilny sytuacjach. Taką okolicznością jest niewdzięczność obdarowanego.

Przed podjęciem decyzji o wytoczeniu sprawy sądowej, warto skonsultować się z adwokatem, celem analizy problemy prawnego - gdyż może się zdarzyć, że brak jest przesłanek do wytoczenia powództwa, zaś w przypadku jego niecelowego wniesienia, strona przegrywająca proces zobowiązana jest do pokrycia kosztów sądowych i ewentualnie kosztów zastępstwa procesowego - strony pozwanej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Stanisław Dek, adwokat Jerzy Dek i adwokat Zofia Daniszewska-Dek, służą pomocą prawną, osobom rozważającym - podjecie w/w kroków prawnych.
data publikacji: 2014-08-28 09:51:32

Jeżeli chodzi o roszczenia alimentacyjne względem dziecka, to zgodnie z art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
Przepisy nie ograniczają w żaden sposób czasowo roszczeń alimentacyjnych dziecka względem rodziców, poza rozgraniczeniem sytuacji, w której dziecko nie jest jeszcze w stanie samo się utrzymać, oraz tej gdy może ono samo się utrzymywać ale pozostaje w niedostatku.

W przypadku, gdy uprawniony pomimo możliwości zarobkowych - nie odstępuje od swojego prawa - i oczekuje zapłaty alimentów, radzimy konsultacje z adwokatem, celem ewentualnego wywiedzenia stosownego powództwa

data publikacji: 2014-08-28 09:37:29


Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy z zakresu prawa rzeczowego - w postępowaniu cywilnym. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, dla tych klientów, którzy chcieliby uregulować kwestię własności zajmowanych przez nich nieruchomości poprzez złożenie do sądu stosownego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Osoby poszukujące pomocy prawnej w kwestii zasiedzenia - zapraszamy do Kancelarii , celem uzyskania porady prawnej od adwokata, bądź całościowej obsługi prawnej.

data publikacji: 2014-08-12 13:22:17

Sprawa i postępowanie rozwodowe.

Kancelaria Adwokacka, często reprezentuje klientów w postępowaniu rozwodowym. Tego typu sprawy wymagają doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, bowiem ustalenia rozwodowe - mogą rzutować na wieloletnie obciążania - chociażby alimentami. Pomoc adwokata w tego typu sprawach, często jest nieodzowna i gwarantuje, że przed Sądem przeprowadzi się wszelkie dowody, w oparciu o które  Sąd wyda trafny wyrok. Oczywiście w sytuacji zgody stron, rola pełnomocnika w postępowaniu rozwodowym, może ograniczyć się np. do przedsądowych mediacji i ustaleń - zaś następnie do przygotowania pozwu rozwodowego.

data publikacji: 2014-08-12 13:12:04

Bardzo często przedmiotem pomocy Kancelarii Adwokackiej - klientom, jest uregulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem.  Kwestia ta regulowana jest  zarówno w trakcie trwania małżeństwa, w sytuacji gdy doszło do faktycznej separacji, na etapie postępowania rozwodowego, czy też w sytuacji rozpadu związku nieformalnego.  Istotne jest, że adwokat może przez wszczęciem procedury przeprowadzić swoiste mediacje między stronami, wyjaśniając kwestie związane z prawem do kontaktu z dzieckiem.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, aby przeprowadzić skutecznie i sprawnie takie postępowanie, odpowiednio sformułować wniosek, wnioski dowodowe czy też uzasadnienie.
data publikacji: 2014-08-11 10:31:34
Strona :
1
 
2
 
Powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – poprzez wybudowanie parociągu pod powierzchnią działki. Przed wytoczeniem powództwa, została na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ustanowiona służebność przesyłu. Uprawomocnienie się tego postanowienia rozpoczęło roczny bieg przedawnienia roszczeń przeciwko samoistnemu posiadaczowi. Pojęcie „zwrot rzeczy” nie ma definicji normatywnej, ale w drodze wykładni nadaje mu się szerokie znaczenie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że termin ten należy wiązać nie tylko ze świadomym przekazaniem rzeczy przez dotychczasowego posiadacza samoistnego jej właścicielowi, lecz z każdą sytuacją, w której właściciel uzyskał możliwość bezpośredniego władztwa nad rzeczą, a dotychczasowy posiadacz to władztwo utracił.

Powodowie domagali się ustalenia, że ich córę obciąża względem nich obowiązek alimentacyjny. Jego realizacji domagali się w ten sposób, żeby córka nieodpłatnie umożliwiła im korzystanie z części nieruchomości. Sąd oddalił jednak apelację uprawnionych, wskazując że wobec matki, córka wykonuje obowiązek alimentacyjny, w ten sposób że pozwala jej korzystać z części nieruchomości. W stosunku do ojca, ustalono że nie może żądać świadczeń alimentacyjnych od córki, bowiem sam świadczeń takich nie wykonywał, znajduje się w lepszej sytuacji majątkowej niż córka, nie wykazał że znajduje się w stanie niedostatku, a ponadto jego zachowanie wobec córki pozostaje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.