Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi

Strona :
1
 
2
 

Różne zdarzenia prawne powodują, że prawa albo obowiązki mają poszerzony zakres podmiotowy albo przechodzą na inne podmioty. Sytuacja regulowana w przedmiotowym artykule może mieć miejsce zarówno w toku postępowania rozpoznawczego, jak i już po wydaniu tytułu egzekucyjnego, stąd też niezbędne było uregulowanie skutków takiego rozszerzenia albo przejścia praw i obowiązków.
data publikacji: 2016-05-06 12:25:20

Nagminnym jest, że wierzytelności są przedmiotem obrotu - wierzyciel, nie decyduje się na dochodzenie roszczenia i  zbywa je cesją na kolejnego wierzyciela, który wytacza powództwo. 

W takiej sytuacji warto spróbować podnieść zarzut nieudowodnienia cesji wierzytelności ( prócz innych zarzutów podnoszonych równolegle) . Zazwyczaj nabywca - zawiera umowę w której opisane są setki, lub tysiące wierzytelności i nie przedstawia tej umowy jako dowodu w sprawie a jedynie wyciąg. Poniżej prezentujemy uzasadnienie Sądowe, z którego wynika, że taki sposób udowodnienia nabycia wierzytelności jest nieskuteczny. 
data publikacji: 2015-10-23 11:55:25

Zgodnie z dyspozycją art. 75 § 2 kk, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny w szczególności, gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 cytowanego przepisu (przestępstwo podobne) albo, jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
data publikacji: 2015-09-01 10:13:13

Poniżej prezentujemy swoiste kompendium przesłanek do ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną np. w wyniku wypadku - krzywdę.

Kancelaria Adwokacka - specjalizuje się w sprawach, w których należy wykazać wysokość szkody, celem uzyskania stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania. Pod rozwagę osób które doznały uszczerbku w wyniku bezprawnego działania - podnosimy korzystanie z usług prawniczych profesjonalisty i zlecenie prowadzenia takiej sprawy - adwokatowi.
data publikacji: 2014-11-07 11:30:38

W sytuacji, gdy organ egzekucyjny w toku egzekucji działa sprzecznie z prawem, stronom postępowania – to jest wierzycielowi i dłużnikowi,  przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Skargę strona może złożyć sama jednakże warto skorzystać pomocy doświadczonego adwokata.
data publikacji: 2014-10-03 10:32:07

Zasady odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu śmierci osoby najbliższej. Kwestia zadośćuczynienia dla członków dalszej rodziny.  Zasadą jest, że w sytuacji gdy np. w wypadku drogowym śmierć poniesie osoba najbliższa - ubezpieczyciel, może ze szkodą dla najbliższej rodziny - odmówić wypłaty stosownego zadośćuczynienia.

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata, dzięki czemu - zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i w toku procesu podniesione zostaną argumenty przemawiające za trafnością dochodzonego roszczenia.

Kancelaria Adwokacka - adwokat Zofia Daniszewska-Dek, adwokat Jerzy Dek i adwokat Stanisław Dek - w Białymstoku,  w ramach pomocy prawnej - świadczą usługi osobom poszkodowanym, które nie są w stanie uzyskać stosownej rekompensaty od ubezpieczyciela.

adwokat Białystok, kancelaria adwokacka, adwokaci
data publikacji: 2014-09-19 09:20:52

Poniżej zamieszczamy treść reklamacji, złożonej w wyniku     faktu, niedotrzymania przez organizatora warunków umowy. Należy pamiętać o miesięcznym terminie na złożenie reklamacji.

Organizator odpowiada nie tylko za różnicę pomiędzy ceną usług faktycznie opłaconych, ale również za straty moralne – z tytułu zmarnowanego urlopu.

Oczywiście wysokość tego zadośćuczynienia zależna jest od rodzaju opłaconej usługi i płynących stąd oczekiwań.

Kancelaria Adwokacka adwokat Stanisław Dek – prowadzi postępowania z powyższego zakresu zarówno na etapie postępowania reklamacyjnego jak i przed sądami powszechnymi.
data publikacji: 2014-08-28 10:10:10

Powszechnym problemem prawnym spotykanym w praktyce adwokackiej, są sprawy dotyczące odwołania darowizn. Odwołać darowiznę można w określonych przez kodeks cywilny sytuacjach. Taką okolicznością jest niewdzięczność obdarowanego.

Przed podjęciem decyzji o wytoczeniu sprawy sądowej, warto skonsultować się z adwokatem, celem analizy problemy prawnego - gdyż może się zdarzyć, że brak jest przesłanek do wytoczenia powództwa, zaś w przypadku jego niecelowego wniesienia, strona przegrywająca proces zobowiązana jest do pokrycia kosztów sądowych i ewentualnie kosztów zastępstwa procesowego - strony pozwanej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Stanisław Dek, adwokat Jerzy Dek i adwokat Zofia Daniszewska-Dek, służą pomocą prawną, osobom rozważającym - podjecie w/w kroków prawnych.
data publikacji: 2014-08-28 09:51:32

Jeżeli chodzi o roszczenia alimentacyjne względem dziecka, to zgodnie z art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
Przepisy nie ograniczają w żaden sposób czasowo roszczeń alimentacyjnych dziecka względem rodziców, poza rozgraniczeniem sytuacji, w której dziecko nie jest jeszcze w stanie samo się utrzymać, oraz tej gdy może ono samo się utrzymywać ale pozostaje w niedostatku.

W przypadku, gdy uprawniony pomimo możliwości zarobkowych - nie odstępuje od swojego prawa - i oczekuje zapłaty alimentów, radzimy konsultacje z adwokatem, celem ewentualnego wywiedzenia stosownego powództwa

data publikacji: 2014-08-28 09:37:29


Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy z zakresu prawa rzeczowego - w postępowaniu cywilnym. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, dla tych klientów, którzy chcieliby uregulować kwestię własności zajmowanych przez nich nieruchomości poprzez złożenie do sądu stosownego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Osoby poszukujące pomocy prawnej w kwestii zasiedzenia - zapraszamy do Kancelarii , celem uzyskania porady prawnej od adwokata, bądź całościowej obsługi prawnej.

data publikacji: 2014-08-12 13:22:17

Sprawa i postępowanie rozwodowe.

Kancelaria Adwokacka, często reprezentuje klientów w postępowaniu rozwodowym. Tego typu sprawy wymagają doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, bowiem ustalenia rozwodowe - mogą rzutować na wieloletnie obciążania - chociażby alimentami. Pomoc adwokata w tego typu sprawach, często jest nieodzowna i gwarantuje, że przed Sądem przeprowadzi się wszelkie dowody, w oparciu o które  Sąd wyda trafny wyrok. Oczywiście w sytuacji zgody stron, rola pełnomocnika w postępowaniu rozwodowym, może ograniczyć się np. do przedsądowych mediacji i ustaleń - zaś następnie do przygotowania pozwu rozwodowego.

data publikacji: 2014-08-12 13:12:04

Bardzo często przedmiotem pomocy Kancelarii Adwokackiej - klientom, jest uregulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem.  Kwestia ta regulowana jest  zarówno w trakcie trwania małżeństwa, w sytuacji gdy doszło do faktycznej separacji, na etapie postępowania rozwodowego, czy też w sytuacji rozpadu związku nieformalnego.  Istotne jest, że adwokat może przez wszczęciem procedury przeprowadzić swoiste mediacje między stronami, wyjaśniając kwestie związane z prawem do kontaktu z dzieckiem.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, aby przeprowadzić skutecznie i sprawnie takie postępowanie, odpowiednio sformułować wniosek, wnioski dowodowe czy też uzasadnienie.
data publikacji: 2014-08-11 10:31:34
Strona :
1
 
2
 
Orzeczenie rozstrzyga wysokość kosztów w postępowaniu sądowym w sprawie o jednorazowe odszkodowanie na skutek uszczerbek na zdrowiu wywołanego chorobą zawodową. Sąd I instancji przyznał kwotę 180,00 zł - co zostało zaskarżone przez pełnomocnika ubezpieczonego, Sąd odwoławczy zażalenie oddalił. uznając, że koszty zostały rozstrzygnięte w sposób prawidłowy.
Powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanej Wspólnoty Lokalowej Pawilonu „SS II” w Białymstoku kwoty 61.613 zł Powodowie domagali się również zasądzenia od pozwanej na ich rzecz zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podali, że prawomocnym wyrokiem z dnia 5 lutego 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt II Ca x/17 Sąd Okręgowy w Białymstoku, zamieniając wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 października 2014 roku wydany w sprawie o sygn. akt XI C x/13, zobowiązał pozwaną do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia prawa własności działki o nr geod. x/1 o pow. 98 m2, zabudowanej budynkiem nr 396 będącym własnością pozwanej za zapłatą ceny w kwocie 61.613 zł. W ocenie powodów z tego oświadczenia wynika, że własność nieruchomości przeszła na pozwaną, czemu odpowiada obowiązek uiszczenia ceny. Oznacza to ww. orzeczenie zastąpiło umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Wobec powyższego powodowie domagali się zapłaty ceny z uwagi na brak dobrowolnego spełnienia wymagalnego świadczenia.

    Pozwana Wspólnota Lokalowa Pawilonu „SS II” w Białymstoku wniosła o  oddalenie powództwa w całości z uwagi na brak podstawy prawnej dochodzonego roszczenia oraz o zasądzenie od powodów na jej rzecz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Podała, że treść wyroku z dnia 5 lutego 2015 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca x/14 ma charakter zobowiązujący jedynie w zakresie zastępującym oświadczenie woli strony pozwanej. W jej ocenie powództwo powinno zostać oddalone na zasadzie art. 5 kc także i z tej przyczyny, że poprzednicy prawni powodów otrzymali od poprzedników prawnych pozwanej kwotę pieniężną za przedmiotowy grunt, co wynika ze znajdujących się w aktach sprawy o sygn. akt XI C x/13 dowodów wpłat, które to kwoty po waloryzacji odpowiadają kwocie należnej i która powinna być zaliczona na poczet wpłaty. Wobec tego pozwana dokonała w piśmie z  dnia 25 listopada 2016 roku potrącenia dochodzonej pozwem kwoty z wartością prac i nakładów stanowiących zapłatę za przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez jej poprzednika prawnego