Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.

Sygn. akt  V GC 16 uprW Y R O K  
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06.10.2016

Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Łomży
w składzie następującym:

PRZEWODNICZĄCY   :  SSR E
PROTOKOLANT          :           I

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016r. w Łomży
na rozprawie
sprawy z powództwa J G i P G
przeciwko Ai Rowi
o zapłatę

I.    Zasądza od pozwanego A Ra solidarnie na rzecz powodów Julity E i Piotra E kwotę 1.753,92 zł. /jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze/ wraz z odsetkami:
a/ od kwoty 1.603,92 zł. ustawowymi od dnia 23.10.2015r. do dnia 31.12.2015r. a od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty wraz z ustawowymi za opóźnienie;
b/ od kwoty 150,00 zł. ustawowymi za opóźnienie od dnia 08.02.2016r. do dnia zapłaty.
II.    Zasądza od pozwanego A Ra solidarnie na rzecz powodów Julity E i Piotra E kwotę 30,00 zł. /trzydzieści złotych/  tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 1.234,00 zł. /jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.Uzasadnienie

    Powodowie Julita Xx i Piotr Xx prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej X Julita Xx Piotr Xx spółka cywilna w Białymstoku wnieśli do Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego pozew o zasądzenie od pozwanego A R prowadzącego działalność gospodarczą jako K S przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku A R kwoty 1.753,92 zł z ustawowymi odsetkami:
a)    od kwoty 1.603,92 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23.10.2015r. do dnia 31.12.2015r. wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty (pismo doprecyzowujące pozew z dnia 25.02.2016r. k. 23);
b)    150 zł za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 03.02.2016r. do dnia zapłaty;
a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

    W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany w ramach prowadzonej działalności zamówił u powodów usługę diagnostyki i naprawy systemu monitoringu oraz dokonał zakupu akumulatora, zasilacza i kontrolera dostępu. Z tego tytułu została wystawiona przez stronę powodową  faktura VAT nr /CCTV/2015, w której określono termin płatności. Pozwany nie kwestionował jakości, ilości towaru oraz faktu jego wydania. Nie uiścił należności z ww. faktury.

Wezwanie do zapłaty skierowane do pozwanego okazało się bezskuteczne (k.2-4).

    14.03.2016r. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie (k.24).

    Wniesione przez pozwanego A R do ww. Sądu pismo procesowe datowane na dzień 30.03.2016r. zostało potraktowane jako sprzeciw od powyższego
    
Postanowieniem z dnia 06.06.2016r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy wyłączył od rozpoznawania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku (pkt. I), a w pkt. II postanowienia wyznaczył do rozpoznania sprawy Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy (k.108-110).
   
Sąd Rejonowy w Łomży postanowieniem z dnia 04.08.2016r. zwrócił pozwanemu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, z uwagi na nieuzupełnienie przez niego braków formalnych  wniosku (k.122).

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił, co następuje:

    Pozwany A R prowadzący działalność prawniczą jako K S przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku zakupił u powodów Julity E i Piotra E prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą X Julita Xx Piotr Xx spółka cywilna w Białymstoku w miesiącu październiku 2015r.  towar w postaci : akumulatora, zasilacza i kontrolera dostępu. Złożył także zamówienie na usługę diagnostyki  i naprawy systemu monitoringu. Strona powodowa wydała zamówiony towar i wykonała usługę diagnostyki  i naprawy systemu monitoringu.  Z tytułu powyższej sprzedaży i wykonania usługi wystawiła w dniu 08.10.2015r. fakturę VAT nr 491/CCTV/2015 opiewającą na kwotę 1.603,92 zł (k.11).
   
Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń do jakości lub ilości towaru, jak też jakości wykonanej usługi. Pomimo tego nie dokonał zapłaty w terminie w wskazanym w fakturze VAT (fakty niesporne).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

    Sąd uwzględnił powództwo w całości.

Zdaniem sądu roszczenie powodów było zasadne.

Przede wszystkim sąd uznał, że strony zawarły umowę mieszaną łączące elementy umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług.

Powód na poparcie swoich twierdzeń przedłożył poza fakturą VAT, także wiadomość e – mail z dnia 25.09.2015r., z ofertą wysłaną do pozwanego, oraz wezwanie do zapłaty.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty zanegował żądanie pozwu, przy czym nie podniósł jakichkolwiek zarzutów merytorycznych.

Z powyższych względów, zdaniem sądu stosownie do dyspozycji art. 230 kpc, mając na uwadze wyniki całej rozprawy,  fakty przytoczone w pozwie należy uznać za przyznane.

    Pozwany nie kwestionował jakości towaru czy też jakości wykonanej usługi. Ponadto nie negował faktu odebrania faktury VAT.  W orzecznictwie ugruntowany jest  pogląd, iż doręczenie faktury dłużnikowi umożliwia mu podjęcie czynności mających na celu sprawdzenie, czy świadczenie jest zasadne tak co do zasady, jak i co do wysokości. Co więcej faktura VAT stanowi wezwanie czyli jednostronne oświadczenie woli zbliżone do czynności prawnej, a wyrażające gotowość przyjęcia świadczenia.  Stosownie, bowiem do treści art. 476 kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. (vide: Uchwała SN z 19.05.1992 r., III CZP 56/12/19). W judykaturze pojawił się także pogląd, że wprawdzie faktury nie są źródłem stosunku cywilnoprawnego, ale skoro strona powodowa na wystawionych faktur wypisała tytuł zapłaty, to Sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów władny jest przyjąć, że wskazane w fakturach podstawy żądania zapłaty odpowiadają rzeczywistości /vide : wyrok SN  z 2001.06.06 V CKN 291/00 LEX nr 53120/.

    Mając powyższe na uwadze i brak zarzutów merytorycznych do  zakresu świadczonej usługi i sprzedanego towaru, sąd uznał, że faktura VAT odpowiada rzeczywistości.

Reasumując, zebrany w sprawie materiał dowody pozwalał na poczynienie ustaleń w myśl strony powodowej. Natomiast strona pozwana, poza negacją żądaniu pozwu, nie podniosła zarzutów i nie zaoferowała dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń. W tych okolicznościach Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Należy to rozumieć w ten sposób, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał / por. wyrok s. apel.we Wrocławiu, 2012-01-18, ACa 1320/11, LEX nr 1108777/.

Dlatego powództwo w całości na podstawie art. 535 k.c. w zw. z art. 734 kc w zw. z art. 750 kc podlegało uwzględnieniu w całości.

  O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Ponieważ strona pozwana przegrała sprawę w całości zobowiązana była solidarnie pokryć koszty strony powodowej. Na koszty poniesione przez powoda składała się opłata od pozwu w wysokości 30 zł zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.200 zł ustaloną w oparciu o treść § 2 pkt. 3 Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych) oraz kwotę 34 złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

O odsetkach orzekł stosownie do dyspozycji zawartej w art. 481 k.c. Należy doprecyzować  iż odsetki ustawowe winny być liczone do 31.12.2015 r. zgodnie z brzmieniem § 2 art. 481 kc (odsetki ustawowe ustalone w wysokości określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów), a od 01.01.2016 r. należy liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z brzemieniem art. 481 § 2 kc nadanym ustawą  zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830 ). 

    Mając na uwadze poczynione przez Sąd ustalenia faktyczne oraz okoliczności przedstawione w powyższych wywodach orzeczono jak w sentencji wyroku.


prowadzenie sprawo zapłatę z tytułu umowy zlecenia prawnik Białystok

porada prawna w sprawie z umowy zlecenia adwokat Białystok

cennik usług adwokackich w sprawach cywilnych

pomoc prawna kancelaria adwokacka Białystok

adwokaci Białystok opinie - o  mecenasie

 

data publikacji: 2016-11-21 10:04:25

Zobacz także:
Wyrok w sprawie ustalenia stosunku pracy i zapłatę.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony