Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC

Sygn. akt: XI C /14 upr.

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

                        Dnia 28 stycznia 2015 roku


Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny
w składzie następującym:    
Przewodniczący:    Katarzyna Stankiewicz
Protokolant:    stażysta  Kamil Solarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2015 roku w Białymstoku
sprawy z powództwa GENERALI Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przeciwko Jackowi XX
o zapłatę
Oddala powództwo.W niniejszej sprawie powód GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w elektronicznym pozwie zgłoszonym w postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego Jacka XXa kwoty 698 złotych 99 groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 27 marca 2014 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu. Podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi składkę na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą pozwany zobowiązany był zapłacić do dnia 2 listopada 2011 roku w zamian za ochronę ubezpieczeniową udzieloną przez powoda pojazdowi marki Peugeot 306 XN numer rejestracyjny BI 0J. Podstawę tego obowiązku stanowi umowa ubezpieczenia z dnia 22 marca 2012 roku zawarta wskutek przedłużenia polisy na kolejne 12 miesięcy. Sąd Rejonowy w Lublinie Lublin-Zachód uwzględnił to żądanie nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 18 kwietnia 2014 roku. W sprzeciwie od tego nakazu pozwany Jacek XX domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu. W toku niniejszego postępowania sprecyzował zarzuty przeciwko wydanemu wcześniej orzeczeniu i domagając się oddalenia powództwa podnosił brak podstaw do przedłużenia zobowiązania w stosunku do niego z tytułu ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przedmiotowego samochodu, albowiem sprzedał samochód. Nie wskazał jednak daty z jaką to nastąpiło. Kwestionował wysokość ustalonej przez ubezpieczyciela, w umowie przedłużonej automatycznie na kolejny rok, składki ubezpieczeniowej, albowiem jest ona wyższa od poprzednio ustalonej i nie uwzględnia przysługującej mu składki ubezpieczeniowej za fakt, w wysokości 60 procent zniżki. Sąd ustalił i zważył co następuje: Poza sporem w sprawie jest to, że pozwany Jacek XX posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych samochodu marki Peugeot 306 XN numer rejestracyjny BI 0J, wykupione za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w Towarzystwie Ubezpieczeń GENERALI Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 2 listopada 2010 roku do dnia 2 listopada 2011 roku. Fakt zawarcia umowy potwierdzony został polisą oznaczoną numerem 63131206. Pozwany Jacek XX opłacił ustaloną w umowie składkę ubezpieczeniową w kwocie 398 złotych wyliczoną z uwzględnieniem 60 procent zniżki i z tak zwaną jednorazową, i z tak zwaną zniżką za jednorazową opłatę. Przed upływem tego okresu ubezpieczenia, czyli przed dniem 2 listopada 2011 roku, pozwany Jacek XX nie wypowiedział umowy ubezpieczenia. Wówczas powód, jako ubezpieczyciel, na podstawie artykułu 28 ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z powodu nie wypowiedzenia na dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, uznał, że doszło do kontynuacji umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. I w dniu 22 marca 2012 roku wystawił kolejną umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 2 listopada 2011 roku do dnia 2 listopada 2012 roku. Potwierdził to polisą i ustalił wysokość składki ubezpieczeniowej na kwotę 698 złotych 99 groszy. Zapewne bez uwzględnienia zniżki. Następnie pismem z dnia 3 lipca 2012 roku wezwał pozwanego do zapłaty tej kwoty z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i oznaczył w tym piśmie numer ubezpieczenia. Niewątpliwie podstawą prawną dochodzonego w tej sprawie roszczenia jest artykuł 28 ustęp 1 cytowanej wyżej ustawy, zgodnie z którym w sytuacji gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została przedłużona automatycznie na kolejne 12 miesięcy, oczywiście z zastrzeżeniem ustępu 2. W ocenie Sądu brak jest w niniejszej sprawie podstaw do uznania, by pozwany Jacek XX wypowiedział umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przedmiotowego pojazdu, na dzień przed upływem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Nie ma też dowodu na to, że faktycznie sprzedał ten samochód. Nie oznaczył też daty, z którą rzekomo to nastąpiło. Nie wspomniał o tym też ubezpieczyciel. Wprawdzie pozwany w pismach procesowych pisał, że zawiadomił o tym fakcie powoda, niemniej jednak takich informacji w aktach sprawy nie ma. Stąd też, Sąd przyjął, że doszło do automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia na następny okres czasu. Skoro jednak, sam pozwany kwestionował wysokość ustalonej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, która jest składką znacznie wyższą od tej, która obowiązywała w czasie poprzednio obowiązującego okresu ubezpieczenia, to powód na zasadzie artykułu 6 kodeksu cywilnego, jako ten, który wywodzi skutki prawne z danego faktu, winien był wykazać, że wysokość tej składki ustalił prawidłowo i wysokość, która figuruje w wezwaniu do zapłaty nie stanowi wzbogacenia powoda. Z artykułu 8 ustęp 1 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach cytowanych wcześniej wynika, że taryfy i wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe ustala zakład ubezpieczeń. Takiej taryfy powód nie przedstawił, mimo zarzutów zgłaszanych przez pozwanego. W artykule 8a ustęp 1 ustawodawca postanowił też, że jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi danych i znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego, i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności podanych do jego wiadomości. W razie zawarcia umowy, mimo braku odpowiedzi na pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Mając na uwadze treść tych przepisów Sąd uznał, że pozwany w żaden, powód w żaden sposób nie wykazał, by wskazaną przez siebie w umowie ubezpieczenia, automatycznie przedłużonej, składkę prawidłowo ustalił. Nie odniósł się także do zarzutu nieuwzględnienia zniżki w wysokości 60 procent, przysługującej pozwanemu. W tej sytuacji należy uznać, że wysokość składki nie została wykazana, a jej weryfikacja, w kontekście poprzednio ustalonej składki, za poprzedni okres ubezpieczenia, w niniejszej sprawie nie jest możliwa. A skoro Sąd nie jest w stanie zweryfikować do prawidłowej wysokości należnej składki, powództwo oddalił jako nieudowodnione w niniejszej sprawie. Niezależnie od powyższego, Sąd też wskazuje, że powód był zobowiązywany przez Sąd do udzielenia odpowiedzi na pisma składane przez pozwanego, w których wysokość tej składki kwestionował. Jednak udzielona przez niego odpowiedź nie zawierała właściwych informacji na ten temat. Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie wskazanego wyżej przepisu, czyli artykułu 28 ustęp 1 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na podstawie artykułu 6 kodeksu cywilnego, oddalił powództwo jako nieudowodnione w niniejszej sprawie. Na marginesie jeszcze Sąd wskazuje, że wprawdzie nie ma to w niniejszej sprawie istotnego znaczenia, to jednak zarzuty pozwanego dotyczące przesyłania mu korespondencji na nieprawidłowy adres, są nieuzasadnione w świetle artykułu 18 ustęp 2 wyżej wymienionej ustawy. Ponieważ w każdym przypadku zajścia zmiany adresu powinien był informować ubezpieczyciela o takim fakcie. Dowodów na składanie takich informacji brak, a adres przy ulicy Raginisa był przez niego podawany zarówno we wniosku brokerskim w listopadzie 2010 roku, wraz z informacją, że powinien informować o każdej zmianie adresu. To wszystko.
powództwo o zapłatę za polisę OC - kancelaria adwokacka Białystok

pomoc prawna w sprawie o zapłatę adwokat Białystok

porada prawna - cennik usług adwokackich

data publikacji: 2016-10-28 15:18:37

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony