Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC

Sygn. akt II C /19  upr.

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Białymstoku  II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia P T    
Protokolant: sekretarz sądowy K K   

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2020 roku w Białymstoku
sprawy z powództwa Ixx Jxx Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Ali Kxxx
o zapłatę


I. zasądza od pozwanej Ali Kxxx na rzecz powoda Ixx Jxx Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie kwotę 2.006,33 (dwa tysiące sześć 33/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 29 maja 2019 roku do dnia zapłaty;

II. rozkłada należność zasądzoną w punkcie I niniejszego wyroku na 10 (dziesięć) rat: pierwsza w kwocie 206,33 (dwieście sześć 33/100) złotych, płatna w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, zaś każda z pozostałych dziewięciu rat w kwotach po 200 (dwieście) złotych każda, płatne w terminie do drugiego i każdego kolejnego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia – wszystkie raty płatne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek przekroczenia terminu płatności którejkolwiek z nich; 

III. zasądza od pozwanej Ali Kxxx na rzecz powoda Ixx Jxx Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 947 (dziewięćset czterdzieści siedem) złotych, w tym kwotę 900 (dziewięćset) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


UZASADNIENIE:

Powód Ixx Jxx Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wniósł o zasądzenie od pozwanej Ali Kxxx kwoty 2.006,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 maja 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu pozwu powód wyjaśnił, iż dochodzi niezapłaconej składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzonej polisą numer PL-PA2 0313975/1, łączącej Alę Kxxx z jego poprzednikiem prawnym – Balcia Insurance SE; wymieniona umowa dotyczyła VW Passata o numerze VIN i została zawarta na okres od 19 września 2016 r. do 18 września 2017 r.; powód wskazał, że na dochodzoną pozwem kwotę 2.006,33 zł składa się 1.690 zł należności głównej, 304,66 zł odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych przez pierwotnego wierzyciela do dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz 11,67 zł odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych przez powoda za okres od 17 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. (k. 4v – 7).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 3 lipca 2019 r. w sprawie VI Nc-e 985478/19 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił roszczenie powoda w całości (k. 7v).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana Ala Kxxx domagała się oddalenia powództwa i zasądzenia od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych; pozwana podniosła zarzut nieudowodnienia roszczenia – zarówno co do zasady, jak i wysokości, zarzut nieudowodnienia wymagalności roszczenia oraz – z ostrożności procesowej – zarzut braku legitymacji procesowej czynnej oraz zarzut z art. 5 k.c.; przyznała, iż w chwili nabycia pojazdu był on objęty wskazaną w pozwie umową ubezpieczenia, ale sprzedawca zapewnił ją, że opłacił składkę ubezpieczeniową; wysokość składki została uwzględniona w cenie, którą zapłaciła za samochód; w razie uwzględnienia powództwa pozwana wniosła o rozłożenie należności na miesięczne raty nie wyższe niż 200 zł (k. 8v – 10; k. 71, CD – k. 73).

Sąd ustalił, co następuje:

Dnia 21 września 2016 r. Ala Kxxx zawarła z Damianem K umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła VW Passata o numerze VIN; w umowie wskazano, że pojazd został kupiony za 2.500 zł; Damian K nie uczestniczył osobiście przy sprzedaży, zaś Ala Kxxx znalazła samochód na placu jednego z komisów; tam pojazd zaprezentował jej Andrzej Osxxx, który dysponował egzemplarzem umowy podpisanym przez właściciela auta; Ala Kxxx zdecydowała się na zakup samochodu i podpisała okazany jej przez Andrzeja Osxx egzemplarz umowy; przy odbiorze samochodu otrzymała polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia. 

W chwili nabycia samochód był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w dniu 19 września 2016 r. przez Andrzeja Osxxx (jako użytkownika) z Balcia Insurance SE; zgodnie z tą umową ochrona ubezpieczeniowa została udzielona na okres od 19 września 2016 r. do 18 września 2017 r., natomiast składka została ustalona na kwotę 952,01 zł i miała zostać zapłacona w jedenastu miesięcznych ratach po 89,41 zł każda, płatnych do 9. dnia każdego kolejnego miesiąca, poczynając od października 2016 r.; fakt zawarcia umowy ubezpieczenia został potwierdzony polisą numer PL-PA2 0313975/1. 

O zwarciu umowy sprzedaży z 21 września 2016 r. zawiadomiono ubezpieczyciela, który przekalkulował składkę, ustalając ją na kwotę 1.690 zł, płatną do 19 maja 2017 r.; Ala Kxxx (ani też Andrzej Osxxx czy Damian Kaxx) nie zapłaciła składki ubezpieczeniowej w żadnej części; po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej zawarła kolejną umowę ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem.

Dnia 16 kwietnia 2019 r. Balcia Insurance SE zawarł z Ixx Jxx Debt Fund 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży wierzytelności, na podstawie której ubezpieczyciel zbył na rzecz powoda przedmiotową wierzytelność z tytułu niezapłaconej składki ubezpieczeniowej.

Ala Kxxx pochodzi z Białorusi; obecnie mieszka w Białymstoku w wynajętym mieszkaniu, za które płacił 1.000 zł miesięcznie czynszu (plus opłaty za media); na jej utrzymaniu pozostaje troje małoletnich dzieci; pozwana pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej jako osoba sprzątająca, zarabia 13 zł brutto za godzinę. 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o częściowo niesporne (co do faktu zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy ubezpieczenia ora nieopłacenia składki przez Alę Kxxx) twierdzenia stron procesu, a także na podstawie następujących dowodów: umowy sprzedaży (k. 17), umowy ubezpieczenia (k. 18), aneksu do umowy ubezpieczenia (k. 16), umowy cesji z załącznikami (k. 21 – 35), informacji z UFG (k. 47 – 47v), polis (k. 62, 63 – w przypadku polisy z k. 63 tylko co do faktu zwarcia nowej umowy ubezpieczenia), umowę najmu (k. 64 – 65), umowa zlecenia (k. 66 – 67 ), akty stanu cywilnego (k. 68 – 70).


Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 

Szczegółowe zasady zwierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). 

Stosownie do art. 31 ust. 1 zd. 1 i 2 zd. 1 powołanej ustawy w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. 

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie; w razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. 

Analizując twierdzenia stron procesu oraz przedstawione przez nie dowody, Sąd uznał roszczenie powoda o zapłatę składki ubezpieczeniowej za w pełni uzasadnione, zaś zarzuty procesowe zgłoszone przez pozwaną za chybione. 

Przede wszystkim Sąd nie zgodził się z zarzutem braku legitymacji procesowej czynnej – powód przedstawił bowiem kopię umowy sprzedaży wierzytelności wraz z załącznikami (tj. dokumentami potwierdzającymi umocowanie do jej zawarcia,  oświadczeniem o zapłacie ceny i wyciągiem z załącznika, w którym jednoznacznie zidentyfikowano wierzytelność), potwierdzającą zbycie przedmiotowej wierzytelności przez Balcia Insurance SE na rzecz powoda (k. 21 – 35); złożone dokumenty prywatne nie budziły wątpliwości Sądu, a i pozwana ostatecznie ich nie kwestionowała.

Po drugie – Sąd nie miał wątpliwości co do istnienia, wysokości i wymagalności zgłoszonego roszczenia. 

Przede wszystkim podkreślić należy, iż w sprawie niesporne było, że 21 września 2016 r. pozwana nabyła VW Passata, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia z 19 września 2016 r., zawartej przez Andrzeja Osxxx z Balcia Insurance SE, potwierdzonej polisą numer PL-PA2 0313975/1; ponadto poza sporem było to, że pozwana nie zapłaciła składki wynikającej z umowy – pozwana przyznała te okoliczności, a zwłaszcza fakt nieopłacenia składki, zarówno w sprzeciwie od nakazu zapłaty (k. 11 v – 12), jak i na rozprawie sądowej (k. 54, 55, CD – k. 59); dodatkowo fakty te zostały potwierdzone wzajemnie niekwestionowanymi przez strony procesu dokumentami w postaci umowy sprzedaży pojazdu z 21 września 2016 r. (k. 17), umowy ubezpieczenia z 19 września 2016 r. (k. 18), informacji z UFG (k. 47, 47v) oraz polisy (k. 62). 

W konsekwencji nie może więc być wątpliwości, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 31 ust. 1 powołanej ustawy ubezpieczeniowej, że to na pozwanej jako nabywcy pojazdu spoczywał obowiązek uiszczenia składki wynikającej z już zawartej umowy ubezpieczenia. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż – co wynika z przepisu art. 31 w/w ustawy – pozwana mogłaby się uwolnić od obowiązku zapłaty składki na rzecz Balcia Insurance SE, a obecnie powoda, tylko wówczas, gdyby wykazała fakt skutecznego wypowiedzenia umowy zawartej 19 września 2016 r. z Balcia Insurance SE; tymczasem pozwana na taką okoliczność nie wskazała, a wręcz przeciwnie – przyznała, że kontynuowała ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez Balcia Insurance SE, a dopiero po wygaśnięciu umowy łączącej ją z tym ubezpieczycielem (z upływem okresu na jaki umowa została zawarta) zawarła kolejną umowę ubezpieczenia z innym podmiotem (k. 54, CD – k. 59); wskazywała jedynie, że była przekonana, iż składkę opłacił poprzedni właściciel i twierdziła, że pośredniczący w sprzedaży Andrzej Osxx zapewnił ją o tym, że składka została zapłacona i uwzględnił jej wysokość w cenie pojazdu, która faktycznie była o 4.500 zł wyższa niż ta wynikająca z umowy; potwierdził to świadek Krzysztof Suxx – partner pozwanej (k. 57, CD – k. 59); z kolei świadek Andrzej Osxx podał, że nie pamiętał szczegółów transakcji (k. 55 – 56, CD- k. 59). 

Niezależnie jednak od tego, czy pozwana miała świadomość tego, że składka nie została zapłacona, nie zwalniało jej to w świetle powołanych przepisów z obowiązku zapłaty w stosunku do ubezpieczyciela, nawet wtedy gdyby składkę faktycznie zapłaciła razem z ceną Andrzejowi Osxx; samo ustalenie, że pozwana padła ofiarą nieuczciwości pośrednika w sprzedaży nie zwalniałoby jej z obowiązku w stosunku do ubezpieczyciela wynikającego z art. 31 w/w ustawy, a jedynie aktualizowałoby ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą pośrednika, która nie jest przedmiotem niniejszej sprawy. 

Jeśli zaś chodzi o wysokość składki, to została ona wykazana przez ubezpieczyciela aneksem do umowy (k. 16). 

Trzeba tu podkreślić, że ubezpieczyciel stosownie do art. 31 ust. 2 w/w ustawy miał prawo skalkulować składkę w oparciu o dostępne dane o pozwanej; tym samym Sąd uznał, że to pozwana, kwestionująca wysokość składki, powinna udowodnić fakt jej nieprawidłowego naliczenia, ale temu obowiązkowi dowodowemu nie sprostała – pozwana twierdziła, że w chwili skalkulowania składki korzystała już ze zniżek, ale na tą okoliczność przedstawiła jedynie polisę potwierdzającą zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia (k. 63); w oparciu o ten dokument z całą pewnością nie można jednak ustalić, jakie przywileje wpływające na wysokość składki posiadała pozwana w dniu skalkulowania składki; składka związana z drugą umową została naliczona z uwzględnieniem stanu z chwili zawarcia drugiej umowy (z października 2017 r.), który przecież mógł być inny niż ten z chwili skalkulowania składki z pierwszej umowy (z września 2016 r.); poza tym na wysokość składki mogła mieć wpływ również indywidualna, korzystniejsza oferta drugiego ubezpieczyciela; należy też podkreślić, że aneks do umowy zawierał termin zapłaty składki, który już upłynął, a tym samym stanowił dowód wymagalności roszczenia.

Końcowo Sąd nie podzielił zarzutu pozwanej wywiedzionego z art. 5 k.c. – w sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wskazała, że objęcie jej ochroną z art. 5 k.c. uzasadnia fakt, iż padła ofiarą nieuczciwej praktyki Andrzeja Osxx; zaznaczyła przy tym, że pochodzi z Białorusi i nie miała rozeznania, że zapisana w umowie na prośbę Andrzeja Osxx niższa cena zadziała na jej szkodę (k. 9v); w przekonaniu Sądu w rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do udzielenia pozwanej ochrony z art. 5 k.c. w stosunku do roszczenia powoda, ponieważ działanie powoda nie nosi znamion nadużycia prawa w rozumieniu tego przepisu; z ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych wynika, że ubezpieczyciel (poprzednik prawny powoda) nie miał żadnego wpływu na treść stosunku umownego między pozwaną a Damianem Kaxx reprezentowanym przez Andrzeja Osxx; nawet więc jeśli pozwana rzeczywiście padła ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony Andrzeja Osxx, to nie ma żadnych podstaw, aby to powód ponosił negatywne konsekwencje tego zachowania – przeciwnie, ubezpieczyciel należycie wywiązał się ze stosunku umownego nawiązanego 19 września 2016 r., świadcząc przez wskazany w umowie okres ochronę ubezpieczeniową, za co należy mu się zapłata (na marginesie tylko należy wskazać, że pozwana postąpiła lekkomyślnie, dając w pełni wiarę słowom zbywcy; nic nie stało na przeszkodzie, aby zwróciła się do ubezpieczyciela z prośbą o udzielenie informacji, czy składka faktycznie została opłacona, przy czym takiej oceny Sądu nie zmienia fakt, iż pozwana jest Białorusinką, ponieważ przy kupnie samochodu nie działała sama – pomagał jej partner z Polski, świadek Krzysztof Suxx (k. 57, CD – k. 59).

Mając to wszystko na uwadze, Sąd uznał roszczenie powoda za udowodnione – zarówno co do zasady, jak i wysokości – i orzekł jak w pkt I wyroku. 

Zgodnie z art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. 

W doktrynie wskazuje się, że szczególne okoliczności zachodzą wówczas, kiedy natychmiastowe wykonanie wyroku byłoby rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego na przykład ze względu na stan majątkowy, zdrowotny, rodzinny obowiązanego, przy czym okoliczności uzasadniających zastosowanie instytucji z art. 320 k.p.c. Sąd nie ustala z urzędu – ciężar dowodu obciąża tego, kto się na te okoliczności powołuje (art. 6 k.c., 232 k.p.c.).

Pozwana Ala Kxxx wniosła o rozłożenie świadczenia na raty i wskazała, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej: siebie oraz dwójkę dzieci utrzymuje z niewielkich dochodów z pracy świadczonej na umowę zlecenie oraz zasiłków socjalnych na dzieci, musi również opłacać czynsz za mieszkanie, którego jest najemcą (k. 71, CD – k. 73); na dowód swoich twierdzeń złożyła umowę najmu dwupokojowego mieszkania w zamian za miesięczny czynsz w wysokości 1.000 zł (plus opłaty za media; k. 64 – 65), umowę zlecenia, z której wynika, że zajmuje się sprzątaniem za 13 zł brutto za godzinę (k. 66 – 67) oraz kopię aktów stanu cywilnego potwierdzających, że ma troje małoletnich dzieci (k. 68 – 70). 

W ocenie Sądu pozwana udowodniła, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, mieszczącej się w pojęciu „szczególnie uzasadnionego wypadku”, o jakim mowa w art. 320 k.p.c.; opisane wyżej dowody z dokumentów były wiarygodne i w sposób jednoznaczny dowodziły, że obciążenie jej obowiązkiem natychmiastowej jednorazowej zapłaty może znacznie uszczuplić posiadane przez nią środki niezbędne dla bieżącego utrzymania siebie i dzieci; z drugiej strony Sąd nie znalazł podstaw do oceny, że rozłożenie świadczenia na raty wpłynie negatywne na sytuację powoda – powód jest dużym podmiotem gospodarczym, dla którego brak jednorazowej zapłaty nie spowoduje utraty płynności finansowej ani też w żaden inny negatywny sposób nie wpłynie istotnie na jego sytuację finansową. 

O odsetkach od dochodzonej pozwem kwoty orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. 

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz 99 k.p.c. – zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu: powód wygrał proces w całości, dlatego – wobec zgłoszonego żądania – pozwana powinna zwrócić poniesione przez niego koszty związane z niniejszym procesem. 
Na koszty te złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 30 zł (art. 28 ust. 1 pkt ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1469 t.j. – stosownie do art. 15 pkt 1 tej ustawy) oraz koszty zastępstwa prawnego w stawce 900 zł ustalonej na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 t.j.)., powiększonej o 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa stosownie do części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). 


adwokat Białystok prowadzenie spraw o zapłatę 

cennik usług adwokata w sprawach o zapłat ę

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 
data publikacji: 2020-05-06 09:18:02

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy najmu maszyny.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy kredytu .
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę z tytułu najmu maszyn
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony