Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.

Sygn. akt VII GC 2050/18

              
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2020 roku
Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia M P 
Protokolant: protokolant sądowy K G  
po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Gliwicach
na rozprawie sprawy 
z powództwa: Pragma Faktor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
przeciwko: G D
o zapłatę:
1. oddala powództwo;
2. zasądza od powódki Pragma Faktor Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach na rzecz pozwanego G D kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sędzia

Sygn. akt VII GC 2050/18

UZASADNIENIE

Powódka Pragma Collect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach wniosła o zasądzenie od pozwanego G D kwoty 3.057,89 zł z ustawowymi odsetkami oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że nabyła od cedenta Eniro Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wierzytelność z tytułu wykonania umowy o zamieszczenie reklamy zawartej w dniu 2 kwietnia 2009 roku wraz z następującym po niej aneksem z dnia 3 kwietnia 2009 roku, będących podstawą do wystawienia faktury VAT nr 9020486642 z dnia 23 kwietnia 2009 roku na kwotę 2.440 zł z terminem płatności do dnia 7 maja 2009 roku. Na dochodzoną pozwem należność składała się należność główna i skapitalizowane odsetki, wynikające z wystawionej przez cedenta faktury VAT. Powódka wezwała pozwanego do zapłaty dochodzonej kwoty, jednak pozwany nie uiścił należności.

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 2 czerwca 2011 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił żądanie powódki 
w całości.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości 

i zwrot kosztów procesu. Pozwany podniósł zarzut braku właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach i wniósł o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białymstoku. Nadto pozwany podniósł zarzut nieudowodnienia nabycia wierzytelności, a także niewykazania istnienia roszczenia co do zasady i co do wysokości. Podkreślił, że na umowie przedstawionej przez stronę powodową brak jest podpisu pozwanego. Pozwany podał, że brak jest również dowodów na wykonanie umowy przez wierzyciela pierwotnego. 

Sąd ustalił, co następuje:
W dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa o zamieszczenie reklamy pomiędzy Eniro Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a G D (Zamawiającym), zmieniona następnie aneksem w dniu 3 kwietnia 2009 roku. Ze strony pozwanego umowę podpisał M J, natomiast ze strony Eniro Polska sp. z o.o. Paweł C oraz Marcin L.    
(dowody: umowa z aneksem k. 16-17, wydruki k. 89-93 )

Eniro Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystawiła w dniu 23 kwietnia 2009 roku na rzecz pozwanego fakturę VAT o numerze 9020486642 na kwotę 2.440 zł brutto.
(dowody: faktura VAT k. 18))

W dniu 15 grudnia 2010 roku powódka zawarła z Eniro Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie umowę cesji. Na jej podstawie cedent przelał na rzecz powódki wierzytelność w kwocie 2.440 zł, wynikającą z faktury VAT nr 9020486642. 
(dowody: cesja wierzytelności k. 11, pełnomocnictwa k. 12-13).

Powódka wezwała pozwanego do zapłaty dochodzonej w pozwie należności głównej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami. 
(dowody: wezwania do zapłaty k.19-23)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie. Sąd przyjął w całości okoliczności wynikające z dokumentów, uznając je za wiarygodne, która to wiarygodność nie była przez strony kwestionowana.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, na podstawie art. 242 k.p.c., pominął dowód z zeznań świadków Pawła C i Marcina L, albowiem postępowanie dowodowe w tym zakresie napotykało na przeszkody powodujące zwłokę w postępowaniu.
Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podniesiony przez pozwanego zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gliwicach nie zasługiwał na uwzględnienie. Powódka dochodziła pozwem roszczenia związanego z realizacją umowy. Tym samym dopuszczalne było wytoczenia powództwa według właściwości przemiennej stosownie do treści przepisu art. 34 k.p.c. Zgodnie z art. 454 § 1 k.c., jeżeli miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego nie jest oznaczone, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela w chwili jego spełnienia. Według twierdzeń pozwu powódka była wierzycielem pozwanego w dacie wytoczenia pozwu i jej siedziba mogła wyznaczać Sąd właściwy do rozpoznania przedmiotowej sprawy. Powódka miała siedzibę w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału Gospodarczego. 

Pozwany podniósł zarzut braku legitymacji czynnej po stronie powodowej, w związku z niewykazaniem nabycia wierzytelności. Zarzut ten nie zasługiwał na uwzględnienie. Powódka wywodziła swoje roszczenie z faktu przeniesienia na nią wierzytelności przysługującej cedentowi wobec pozwanego.

Legitymacja procesowa stanowi uprawnienie do poszukiwania ochrony prawnej w konkretnej sprawie. To znaczy, że osoba może występować w roli powoda lub pozwanego. Legitymacja procesowa stron jest przesłanką materialną postępowania cywilnego. Przesłanki materialne warunkują osiągnięcie celu, do którego zmierza to postępowanie i tym samym odnoszą się do przedmiotu postępowania, i nie stanowią przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawie. Rozróżniana jest legitymacja procesowa czynna i bierna. Legitymacja czynna dotyczy strony powodowej i oznacza uprawnienie do wszczęcia i prowadzenia procesu, natomiast legitymacja bierna dotyczy strony pozwanej i uzasadnia występowanie w procesie w charakterze pozwanego. Ustalenie istnienia legitymacji procesowej stron wpływa na rozstrzygnięcie co do istoty sprawy. Ustalenie przez Sąd braku legitymacji czynnej lub biernej skutkuje wydaniem wyroku oddalającego powództwo.

Na podstawie umowy przelewu, regulowanej treścią art. 509 i n. k.c., dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność ze swojego majątku do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza). Przedmiotem przelewu może być co do zasady wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać. Aby wierzytelność mogła być przedmiotem przelewu, musi być w dostateczny sposób oznaczona, zindywidualizowana – poprzez wyraźne określenie stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność, a zatem oznaczania stron tego stosunku, świadczenia oraz przedmiotu świadczenia. Strony stosunku, świadczenie oraz przedmiot świadczenia muszą być oznaczone bądź przynajmniej możliwe do oznaczenia w momencie zawierania umowy przenoszącej wierzytelność. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść w drodze przelewu wierzytelność, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (art. 509 § 1 k.c.). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszystkie związane z nią prawa, w szczególności o zaległe odsetki. Celem i skutkiem przelewu wierzytelności jest przejście ogółu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na cedenta.

W oparciu o materiał dowodowy zaoferowany przez stronę powodową, w szczególności w świetle treści umowy cesji wierzytelności z dnia 15 grudnia 2010 roku należy wskazać, że powódka wykazała, że doszło do przelewu wierzytelności, której dochodziła przed Sądem. 

Pozwany zakwestionował również skuteczne zawarcie umowy pomiędzy stronami oraz jej wykonanie. Zgodnie z art. 38 k.c. osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Na podstawie przedłożonych w toku postępowania dokumentów nie sposób było przyjąć, że umowa z dnia 2 kwietnia 2009 roku, zmieniona aneksem z dnia 3 kwietnia 2009 roku, zawarta została przez osobę uprawnioną do reprezentacji wierzyciela pierwotnego- Eniro Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. Dokumenty zostały bowiem podpisane kolejno przez Pawła C oraz Marcina L. W toku postępowania strona powodowa nie wykazała w żaden sposób, że osoby te były umocowane do reprezentowania i występowania w imieniu Eniro Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto należy wskazać, że zarówno umowa, jak i aneks nie zostały podpisane przez pozwanego. Fakt skutecznego zawarcia umowy został zakwestionowany w sprzeciwie przez pozwanego. Również ta okoliczność nie została wykazana przez stronę powodową. Do akt sprawy nie dołączono żadnego dokumentu, z którego wynikało uprawnienie do zawierania umów w imieniu pozwanego.

W ocenie Sądu powódka nie wykazała, że doszło do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy cedentem a pozwanym. Zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. - samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą (tak też SN w wyrok z 22 listopada 2001 r.  o sygn. akt I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44). Rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (tak też SN w wyrok z 17 grudnia 1996 r. o sygn. akt I CKU 45/96, OSNC1997/6-7/76). Wobec kwestionowania przez stronę pozwaną faktu zawarcia umowy przez strony, to na powódce ciążył obowiązek wykazania okoliczności, z których wywodziła swoje roszczenie. Powódka nie wykazała, że doszło do złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy na warunkach wskazanych w tym dokumencie.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd oddalił powództwo. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie drugim wyroku. Na mocy art. 98 k.p.c. Sąd obciążył powódkę kosztami procesu. Na zasądzone od powódki na rzecz pozwanego koszty procesu w wysokości 617 zł złożyły się: 600,00 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (§ 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie) oraz 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.data publikacji: 2020-05-06 09:43:34

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.