Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.

Sygn.akt II AKzw /14POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca 2014 r.


Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny w składzie:

                Przewodniczący    : SSA  A

                Protokolant        : A

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku – B – delegowanej do Prokuratury Apelacyjnej

po rozpoznaniu w sprawie S s. Romana
zażalenia obrońcy skazanego
na postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 10 czerwca 2014 r.    sygn.akt II 1. Kow /14/pr
w przedmiocie odmowy udzielenia  przerwy w karze
na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

                    p o s t a n a w i a:
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienieUZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Łomży odmówił udzielenia skazanemu S K  przerwy w odbywaniu kary   2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego  w Białymstoku z dnia 13.03.2013 r. w sprawie VII K /13


    Rozstrzygnięcie to zaskarżył w całości  obrońca skazanego zarzucając:
1.    błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a przejawiający się:
a). w uznaniu, że w realiach niniejszej sprawy sytuacja konkubiny skazanego nie jest na tyle trudna, aby uzasadniała skazanemu udzielenie przerwy w odbywaniu kary, gdy tymczasem za udzieleniem skazanemu przerwy przemawia nie tylko sytuacja jego konkubiny, ale przede wszystkim dziecka mającego się urodzić 19 czerwca 2014 r., - gdy dziecko to będzie potrzebowało wsparcia i obecności  ojca, czego zaś z uwagi na ustalenia Sądu nie doświadczy,
b). w uznaniu, że kwota 580 zł renty – babci dziecka i 270 zł zasiłku matki dziecka  - jest wystarczająca na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb noworodka, gdy kwoty te ledwo wystarczają na pokrycie potrzeb dwójki dorosłych dzieci, zaś co pozostaje zgodne z logiką i doświadczeniem życiowym, urodzenie dziecka i zapewnienie mu godnych warunków, wymaga kwot  zdecydowanie wyższych, niż te którymi dysponują ww.,
c). uznaniu, że skazany powinien się zaktywizować w kierunku gromadzenia środków finansowych na dziecko – w okresie gdy przebywał na wolności to jest do lutego 2014 roku, w sytuacji gdy takie uznanie wskazuje, na brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego. Z załączonych do wniosku dowodów wynikało, że skazany do września 2013 r. uczył się w pełnym wymiarze i nie mógł zarobkować, zaś za zarobione              w okresie od września do stycznia 2014 r. środki utrzymywał siebie i konkubinę, spłacił 1000 zł obowiązku naprawienia szkody, pokrywał koszty badań  prenatalnych i nie był w stanie żadnych kwot odłożyć,
d). uznaniem, że członkowie rodziny skazanego zobowiązani są do wzmożonego wysiłku w celu zapewnienia  sobie podstawowych warunków egzystencji bez jego pomocy, w sytuacji gdy członkami rodziny S K są jego ciężarna konkubina oraz nienarodzony syn – którego poród jest zaplanowany  na 19 czerwca b.r.. okoliczności związane ze zbliżającym się porodem, fizycznie uniemożliwiają tym członkom rodziny podjęcie wzmożonego wysiłku lub wysiłku jakiegokolwiek,
e). przyjęciem, że orzekanie sądów w postępowaniu karnym ma na celu przede wszystkim  wymierzanie sprawiedliwości, a nie ochronę rodziny, w sytuacji, gdy przepisy  proceduralne wskazują na potrzebę umacniania poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, co odbywa się przez proces resocjalizacji, który może odbywać się także poza zakładem karnym. Nadto orzekanie Sądów nie może pozostawać w rażącej opozycji do konstytucyjnie gwarantowanych praw skazanego i jego rodziny.               


2.    obrazę prawa materialnego tj.
a). art. 4 § 1 i 2 k.k.w. wobec wydania postanowienia , którego treść pozostaje              w opozycji do zasady humanitaryzmu i poszanowania praw skazanego, a to wobec uniemożliwienia skazanemu uczestniczenia przy narodzinach jego dziecka                      i uczestniczenia w wychowaniu tego dziecka od jego pierwszych dni życia,
b). art. 102 pkt 2 k.k.w. w zakresie w jakim nieuwzględnienie wniosku całkowicie pozbawi skazanego możliwości osobistego kontaktu z dzieckiem, które będzie zbyt małe, aby kontakt taki był realizowany na terenie zakładu karnego,
c). 47, 71 i 72 Konstytucji RP, w zakresie w jakim nieudzielenie przerwy skazanemu godzi w jego prawo do życia rodzinnego , pozostaje w opozycji do zasady prymatu  dobra rodzinnego oraz konstytucyjnej zasady ochrony praw dziecka, które wskutek odmowy udzielenia przerwy skazanemu – urodzi się pod nieobecność ojca, będzie wychowywane bez ojca,
d). art. 8 Konwencji o ochronie praw i podstawowych wolności, przez nazbyt daleko idącą ingerencję w korzystanie z prawa skazanego do poszanowania  jego życia rodzinnego, polegającą na nieuprawnionej odmowie  udzielenia skazanemu dobrodziejstwa przerwy w odbyciu kary, w sytuacji, gdy decyzja ta godzi w prawa skazanego  i prawa jego najbliższej rodziny.
Mając na względzie powyżej podniesione zarzuty obrońca skazanego wniósł o zmianę powyższego rozstrzygnięcia poprzez udzielenie skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie VII K /13 Sądu Rejonowego w Białymstoku – na okres 12 miesięcy.         

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

zażalenie obrońcy skazanego nie jest zasadne i  nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew stanowisku skarżącego, Sąd I instancji prawidłowo rozpoznał niniejszą sprawę, wyciągając trafne wnioski o braku przesłanek z art.153§2 kkw.

Faktem jest, iż w dniu 28 czerwca 2014 r. urodził się syn S K -  B K, co zostało wykazane przez obrońcę skazanego na posiedzeniu odwoławczym kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia poświadczoną za zgodność         z oryginałem. Jednakże należy w tym miejscu wskazać, iż fakt urodzenia się dziecka nie stanowi podstawy do udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Nie jest to na tyle doniosła i wyjątkowa okoliczność, aby uzasadniała zastosowania wobec skazanego tej instytucji.

Należy podzielić pogląd Sądu Okręgowego, iż jakkolwiek sytuacja konkubiny  skazanego jest trudna, tak jednak nie uzasadnia udzielenia mu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Jak wynika z treści wywiadu kuratorskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. (k.17-18) konkubina skazanego I B zamieszkuje wspólnie ze swoją matką A O. Tak więc wyżej wymieniona nie musi ponosić kosztów związanych                       z eksploatacją mieszkania. Ponadto partnerka skazanego w szerokim zakresie korzysta               z pomocy społecznej uzyskując m.in. zasiłki celowe (k. 5,6).  Otrzymuje również świadczenie pieniężne w postaci zasiłku w kwocie 270 zł. Fakt narodzin dziecka, wbrew stanowisku obrońcy, wcale nie pogarsza sytuacji materialnej konkubiny. Wręcz przeciwnie z uwagi na powyższe, wyżej wymieniona będzie mogła w jeszcze szerszym zakresie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przede wszystkim, już z samego tytułu urodzenia dziecka otrzyma jednorazową zapomogę tzw. „becikowe”, będzie mogła także starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto należy również nadmienić, iż I B z uwagi na pobyt skazanego w zakładzie karnym będzie mogła  starać się o przyznanie jej świadczeń na dziecko  z Funduszu Alimentacyjnego.  Również należy zauważyć, że matka wyżej wymienionej uzyskuje rentę w kwocie 580 zł. Tak więc zsumowane dochody matki i córki,  jak również możliwość jeszcze szerszego korzystania z pomocy społecznej przez I B powoduje, iż przesłanka                   z art. 153 § 2 k.k.w.  wobec skazanego nie zachodzi. Należy również zwrócić uwagę na istotną okoliczność, a mianowicie, iż jak wynika z treści opinii penitencjarnej (k. 21) skazany jest zatrudniony odpłatnie w zakładzie karnym w charakterze pomocnika konserwatora. Tym samym może on wspomagać swoją konkubinę i dziecko poprzez przekazywanie im odpowiednich sum pieniężnych.  W związku z powyższym zarzuty obrońcy co do błędnych ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd I instancji należy uznać za nietrafne.

Za zupełnie chybione należy również uznać zarzuty obrońcy dotyczące  naruszenia przepisów prawa materialnego wskazane w pkt II. zażalenia, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., jak również Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Obrońca zdaje się nie zauważać, że zagwarantowane przez polską konstytucję prawa i wolności obywatelskie nie maja charakteru bezwzględnego, w tym również  prawo do życia rodzinnego.  Mogą one podlegać ograniczeniom w wypadkach przewidzianych w ustawie. Wskazać należy, że takim ograniczeniem jest skazanie osoby prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności,               a następnie umieszczenie jej w jednostce penitencjarnej celem odbycia orzeczonej kary.        W takiej właśnie sytuacji znajduje się skazany S K. Ponadto nie można zgodzić się z twierdzeniem obrony jakoby nieuwzględnienie wniosku skazanego o udzielenie przerwy całkowicie miało pozbawić skazanego osobistego kontaktu z dzieckiem. W tym miejscu trzeba podnieść, iż kodeks karny wykonawczy przewiduje w art. 92 pkt 9 instytucję przepustki. Tak więc w wypadku właściwego zachowania skazanego podczas pobytu             w   zakładzie karnym będzie on miał możliwość kontaktu z synem właśnie w tej formie.   Dlatego też twierdzenia obrońcy, jakoby skazany przez odmowę udzielenia przerwy został pozbawiony kontaktu z synem jawią się jako dowolne i nieuzasadnione.

Reasumując, także zdaniem sądu odwoławczego, w okolicznościach niniejszej sprawy brak jest podstaw do udzielenia przerwy skazanemu w odbywaniu kary pozbawienia wolności.                       

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny nie stwierdzając podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia utrzymał je w mocy.

prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

wniosek o udzielenie przerwy w karze - cennik usług adwokata

pomoc prawna w sprawach karnych adwokaci Białystok
data publikacji: 2016-11-21 10:15:48

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony