Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.

Sygn. akt II Cz 1199/16


POSTANOWIENIE
                        
Dnia 12 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie:
Przewodniczący:    SSO  E
Sędziowie:    SSO GSSO B
po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Natalii K
przeciwko Damianowi K
o alimenty
na skutek zażalenia pozwanego
od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt IV RC  /16
postanawia: oddalić zażalenieUZASADNIENIE

    Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku zabezpieczył roszczenie alimentacyjne małoletniej Natalii K kwotą po 400 złotych miesięcznie. W uzasadnieniu ustalił, że powódka Natalia K urodziła się 22.12.2015 roku z nieformalnego związku Damiana K i Katarzyny J, aktualnie pozostaje pod pieczą matki. Katarzyna J ma 19 lat, z zawodu jest fryzjerką, uczy się w systemie zaocznym w liceum ogólnokształcącym. Nie pracuje zawodowo, na co dzień opiekuje się córką. Utrzymuje się ze świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 złotych miesięcznie. Pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 89 złotych miesięcznie oraz świadczenie wychowawcze w kwocie po 500 złotych miesięcznie. Finansowo wspierają ją matka i siostra, przebywające poza granicami kraju. Pozwany Damian K – wg. twierdzeń powódki – pracuje jako elektryk, za wynagrodzeniem w kwocie 1800 złotych miesięcznie. Okresowo przebywał za granicą, a za zarobione tam pieniądze zakupił samochód. Zamieszkuje z rodziną pochodzenia, nie łoży aktualnie na utrzymanie córki i nie utrzymuje z nią kontaktów.

     W ocenie Sądu Rejonowego powódka uprawdopodobniła swoje roszczenie wykazując, że pozwany jest jej ojcem i zaprzestał łożyć na jej utrzymanie. Sąd zweryfikował twierdzenia ustawowej przedstawicielki, kierując się przy tym doświadczeniem życiowym i zawodowym i przyjął, że utrzymanie małoletniej powódki w niezbędnym zakresie wymaga wydatkowania około 700 złotych miesięcznie. Wskazał, że co prawda, Sąd nie posiada szczegółowej wiedzy dotyczącej pozwanego, założył jednakże, że stać go będzie na to, by partycypować w utrzymaniu córki kwotą 400 zł miesięcznie.

    Sąd podkreślił, że matka powódki ma ograniczone możliwości zarobkowe, bowiem dziecko, z uwagi na wiek, wymaga z jej strony stałej opieki, a utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń, które nie maja wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego. Zakres osobistych starań matki i ich brak ze strony ojca spowodował zaś scedowanie na niego ciężaru finansowego związanego z utrzymaniem dziecka w większym niż na matkę zakresie.

    Zażalenie na to postanowienie wywiódł pozwany . Zarzucił w nim:
- sprzeczność ustaleń Sądu z materiałem dowodowym przez przyjęcie, że wniosek zasługuje na uwzględnienie do kwoty po 400 zł miesięcznie i jest to kwota, która pozwoli na zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka, w sytuacji gdy jest to kwota zawyżona, nieadekwatna do usprawidliwio9nych potrzeb małoletniej i możliwości zarobkowych rodziców,
-    naruszenie art. 233 kpc przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego oraz nieuwzględnienie przy tym zasad doświadczenia życiowego polegające na uznaniu, że kwota 400 złotych miesięcznie jest adekwatnym zabezpieczeniem w sytuacji, gdy matka uniemożliwia ojcu osobisty kontakt z córką i czynienie starań o jej wychowanie oraz że pozwanego stać będzie na alimenty w takiej kwocie, gdy jego zarobki nie przekraczają 1800 zł miesięcznie, a obciążenie go kwotą 400 zł spowoduje, ze nie będzie w stanie zaspokoić swoich własnych potrzeb.

Wskazując na powyższe pozwany wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku ponad 300 złotych miesięcznie.

        Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

    Zażalenie nie jest zasadne.

Sąd Okręgowy podzielił ocenę Sądu I instancji, że na początkowym etapie tej sprawy,  doświadczenie życiowe i zawodowe uzasadnia ustalenie, że świadczenie w kwocie 400 zł miesięcznie leży w granicach możliwości zobowiązanego. Zażalenie praktycznie nic nowego w tej kwestii nie wnosi, zawiera bowiem tylko twierdzenia co do faktycznie uzyskiwanych przez pozwanego zarobków. Tymczasem Sąd ma obowiązek – zgodnie z art. 135 §1 kro – ocenić „możliwości zarobkowe i majątkowe” zobowiązanych, przez które należy rozumieć nie faktycznie uzyskiwane dochody, a te, które przy dołożeniu właściwej staranności zobowiązany mógłby osiągać. Z treści zażalenia wynika, że pozwany jest osobą młodą, zdrową, i nie istnieją żadne przeciwwskazania do podjęcia przez niego pracy w pełnym wymiarze oraz osiąganie wynagrodzenia – z uwagi na brak szczególnych kwalifikacji – co najmniej na poziomie najniższej krajowej pensji- tj. około 1300 – 1400 zł netto miesięcznie.

        Nie budzi również istotnych wątpliwości przyjęty przez Sąd pierwszej instancji poziom wydatków niezbędnych na utrzymanie małoletniej (700 zł miesięcznie). Nawet przyjmując, jak chce tego skarżący, że bieżące utrzymanie powódki możliwe jest mniejszym nakładem środków finansowych, będzie to nadal kwota wyższa niż 400 zł miesięcznie. Przy ograniczonych ze względu na opiekę nad dzieckiem możliwościach zarobkowych matki oraz, de facto, braku osobistych starań o utrzymanie i wychowanie córki ze strony ojca (niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy) powinien on niewątpliwie w znacznie większym niż matka zakresie ponosić ciężar finansowy utrzymania małoletniej Natalii.

        W tym stanie rzeczy kwota 400 zł miesięcznie zasądzona tytułem zabezpieczenia nie może być uznana za wygórowaną, a ponadto leży ona w granicach możliwości zarobkowych pozwanego, który, będąc ojcem, nie może poprzestać na wykorzystaniu tych możliwości jedynie w części.
 
         Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 §2 kpc.
 pozew o alimenty kancelaria adwokacka w Białymstoku

koszt prowadzenie spraw rodzinnych prawnik Białystok

porady prawne w sprawach alimentacyjnych - cennik usług adwokata

pomoc prawna uzyskaniu alimentów

ile alimentów na roczne dziecko.

data publikacji: 2016-12-13 09:51:53

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Zabezpieczenie alimentów.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony