Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w sprawie kosztów biegłego z zakrresu szacowania nieruchomości

Sygn. akt II Cz  /17

POSTANOWIENIE
                                                                                                  Dnia 23 czerwca 2017  roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy
 w składzie następującym:
                Przewodniczący:    SSO M
                Sędziowie:             SSO R
                SSO J
po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 roku w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z urzędu o sporządzenie spisu inwentarza po A C zmarłym dnia 6 września 2014r.
z udziałem uczestników postępowania A H i N M
na skutek zażalenia uczestniczki postępowania N M
oraz zażalenia biegłego sądowego A T
od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 3 marca 2017 r. sygn. akt II Co  /17
postanawia:
oddalić oba zażalenia.UZASADNIENIE

    Postanowieniem z dnia 3 marca 2017 roku Sąd Rejonowy na skutek skargi N M na postanowienie komornika sądowego P K z dnia 12 stycznia 2017 roku przyznające wynagrodzenie biegłemu A T za opinię sporządzoną w sprawie PK Km /15, obniżył przyznane biegłemu wynagrodzenie
do kwoty 2.149,87 złotych i oddalił skargę w pozostałym zakresie.

    Wskazał, że w świetle doświadczenia zawodowego biegłego i zakresu przedmiotowej opinii, na wykonanie analizy rynku nieruchomości, obliczenia końcowe, przedstawienie sposobu wyceny oraz techniczne sporządzenie opinii biegły nie poświęcił więcej niż
30 godzin. Końcowa faza wyceny sprowadza się w znacznym stopniu do przeprowadzenia procesów arytmetycznych, przy wykonywaniu których opiniujący dodatkowo posiłkuje
się systemem komputerowym. Analizując czas pracy poświęcony na sporządzanie opinii,
na tym etapie nie sposób pominąć okoliczności, iż biegły, jak sam stwierdził, uwzględnił fakt konieczności utworzenia bazy danych powiatu sokólskiego w ramach 10 godzin poświęconych na zebranie danych do opinii, stąd też uprawnionym jest przyjęcie,
iż w końcowej fazie sporządzania opinii dysponował już odpowiednią bazą danych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku opinii dotyczących nieruchomości na znanych biegłemu rynkach.

    Nie sposób również pominąć okoliczności, iż biegły w swojej pracy posiłkuje
się szablonami tekstowymi dotyczącymi podstaw materialno-prawnych wyceny, podstaw metodologicznych czy podejścia, metody i techniki wyceny stanowiących składowe każdej opinii, co pozwala na redukcję czasu niezbędnego do przygotowania wyceny w ostatecznym kształcie.

    Zdaniem Sądu doświadczenie zawodowe wykształciło u biegłego również praktykę, jak też pozytywnie wpłynęło na organizację pracy, skutkującą minimalizacją czasu niezbędnego do wykonania czynności wyceny.

    Sąd przyjął zatem, że czas pracy biegłego za wykonanie wszystkich czynności celem sporządzenia opinii powinien wynieść nie więcej niż 47 godzin, co po pomnożeniu przez stawkę 31,97 zł daje kwotę 1.502,59 złotych powiększone o stawkę podatku VAT – łącznie 1.848,18 zł jako wynagrodzenie brutto za sporządzenie opinii. Ostateczna kwota wynagrodzenia po powiększeniu jej o koszty uzyskania wypisu działki – 74,35 złotych
oraz koszty dojazdu 227,34 złotych daje finalnie kwotę 2.149,87 złotych.

    Zażalenie na to postanowienie złożyła N M oraz biegły A T.
Zażalenie N M zarzuciło:
    sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zgromadzonego materiału dowodowego, poprzez przyjęcie, że łączna kwota należna dla biegłego na podstawie przedłożonej karty pracy i wynikającej z niej czasu poświęconego na wydanie opinii, ma wynosić 2.149,87 zł, podczas gdy zasady ekonomiki procesowej i sprawiedliwości społecznej, zasada ponoszenia w postępowaniu niezbędnych kosztów oraz posługiwania
się doświadczeniem zawodowym, w tym zasadą racjonalizacji kosztów egzekucyjnych i logicznego rozumowania, powinny doprowadzić do przyjęcia, że wartość wykonanej przez biegłego pracy winna obejmować przy racjonalnym rozstrzyganiu tylko weryfikację wartości wskazanej przez strony w oparciu o wskazane zasady
bez konieczności generowania wysokich kosztów, które nie są niezbędne
dla prawidłowego zakończenia sprawy, bowiem strony zgodnie już przy pierwszej czynności wskazały na wartość szacowanych 3 składników,
    całkowite pominięcie wniosków skarżącej zawartej w skardze i nieustosunkowanie
się do ich treści.
Wskazując na powyższe uczestniczka postępowania wnosiła o ograniczenie kwoty wynagrodzenia biegłego do kwoty adekwatnej i proporcjonalnej do zakresu wydanej opinii oraz uchylenie postanowienia w zakresie podejmowania przez komornika dalszych czynności związanych z opisem i szacowaniem nieruchomości.

    Biegły A T w swym zażaleniu podniósł fakt poniesienia wydatków
nie objętych rachunkiem (zakup papieru, zszywek, okładek, tonerów, bębnów) oraz wskazał na 56 godzin jako czas niezbędny do opracowania opinii oraz na nietypowość wycenionych nieruchomości zabudowanych w sumie 6 budynkami na małych działkach.

    Na tej podstawie wniósł o przyznanie mu wynagrodzenia za sporządzoną opinię
w kwocie 3.172,28 złotych zgodnie z kalkulacją kosztów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Oba zażalenia nie są zasadne.

    Ilość godzin pracy, jaką należy uwzględnić w wynagrodzeniu należnym biegłemu
za sporządzoną opinię nie musi pokrywać się z ilością godzin rzeczywiście poświęconych przez biegłego przy sporządzeniu opinii, lecz odpowiadać musi ilości godzin pracy obiektywnie niezbędnych do wykonania takiej opinii. Chodzi więc o ilość godzin pracy jaką średnio zużywa biegły danej specjalności na konkretne czynności wymienione w karcie pracy biegłego a konieczne według zakresu opinii i specyfiki przedmiotu podlegającego szacowaniu. Kierując się tymi kryteriami (przyjętymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego
i sądów powszechnych) Sąd I instancji trafnie ograniczył ilość godzin jakie obiektywnie były potrzebne do analizy rynku nieruchomości, obliczeń końcowych i sporządzenia technicznego opinii. Sąd Okręgowy podziela te ustalenia i przyjmuje je za słuszne.
    
Zarzuty uczestniczki postępowania są ogólnikowe i nie podważają konkretnych ustaleń stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia. Podniesiony w nich fakt zgodnego wskazania wartości 3 nieruchomości w sprawie II Ns 1326/16 Sądu Rejonowego
w Białymstoku nie ma znaczenia prawnego, albowiem nie ma to wpływu na zakres czasu pracy koniecznej do sporządzenia opinii przez biegłego. Wynagrodzenie należne jest biegłemu za pracę wykonaną zgodnie ze zleceniem komornika w sprawie Pk Km 608/15.
   
Zarzuty podniesione przez biegłego A T nie mogły być uwzględnione z dwóch powodów. W zakresie dotyczącym wydatków na zakup papieru, tonerów, itd. stanowisko biegłego nie jest słuszne, albowiem biegły nie udokumentował tych wydatków
w sposób określony w paragrafie 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
w postępowaniu cywilnym. Jedynym udokumentowanym wydatkiem były koszty dojazdu
na miejsce oględzin oraz opłata za wypis z rejestru gruntów i budynków (w kwocie
74,35 złotych).

    Odnośnie zaś ilości godzin pracy koniecznej do sporządzenia przedmiotowej opinii biegły jedynie przedstawił swoje wyliczenia w tym względzie. Nie podważają jednak
one skutecznie ustaleń Sądu I instancji co do obiektywnie niezbędnej ilości godzin pracy
na sporządzenie tej opinii. Nie przekonuje w szczególności ilość 6 godzin pracy
na sporządzenie 6 egzemplarzy przedmiotowej opinii oraz podnoszona przez biegłego nietypowość nieruchomości podlegających oszacowaniu (były to przeciętne na terenie gminy Krynki nieruchomości rolne zabudowane zgodnie z ich rolniczym przeznaczeniem, a sama ich wielkość nie świadczy o nietypowości).

    Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy oddalił oba zażalenia jako bezzasadne
w myśl art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 385 kpc.zażalenie na koszty biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

skarga na komornika adwokat Białystok

prowadzenie spraw egzekucyjnych kancelaria adwokacka Białystok

pomoc prawna dla dłużnika w sprawach egzekucyjnych  

data publikacji: 2017-09-19 09:05:53

Zobacz także:
Złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.
Nienalezyte wykonanie prac budowlanych - wady dzieła.
Postanowienie w przedmiocie obniżenia należności biegłego.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Koszty zastępstwa procesowego - odstąpienie od ich zasądzenia.
Zwrot kosztów obrony - oskarżonemu w przypadku uniewinnienia.
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za przekroczenie granicy przy wycuinaniu lasu
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Dochodzenie roszczenia o zachowek.
Koszty obrony w przypadku uniewinnienia
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony