Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.

Sygn. akt I ACz /17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 6 kwietnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący    :    SSA  E
Sędziowie    :    SA    ESA    D


po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Roberta XXego
przeciwko Marzenie XXej
o rozwód i alimenty
na skutek zażalenia pozwanej
na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku
z dnia 20 lutego 2017 r., sygn. akt I C  /17

        p o s t a n a w i a :

zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 2 o tyle, że zasądzić od pozwanej na rzecz małoletniej córki alimenty w kwotach po 650 (sześćset pięćdziesiąt) zł miesięcznie i oddalić zażalenie w pozostałej części.


UZASADNIENIE

    Postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie                          w punkcie 1 na czas trwania procesu ustalił miejsce pobytu małoletniej córki stron Magdaleny XXej,  ur. 2 sierpnia 2009 r. w Białymstoku, przy ojcu Robercie XXm; w punkcie 2 zabezpieczył na czas trwania procesu o rozwód roszczenie o alimenty na rzecz małoletniej córki stron Magdaleny XXej w ten sposób, że zobowiązał pozwaną Marzenę XXą do płacenia na rzecz tej małoletniej kwoty po 800 zł miesięcznie, płatnej do dnia 10. każdego miesiąca,                      z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, do rąk powoda Roberta XXego jako ustawowego przedstawiciela tej małoletniej.

    Sąd pierwszej instancji ustalił, że pomiędzy małżonkami zawisło postępowanie o rozwód. Z małżeństwa pochodzi córka stron – Magdalena, mająca niespełna 8 lat, uczennica szkoły podstawowej. Dzieckiem na co dzień zajmuje się powód, z pomocą swojej matki, gdyż pozwana od kilku miesięcy, z krótką przerwą, przebywa w Wielkiej Brytanii. Pozwany dotychczas zarobkował jako kierowca w transporcie międzynarodowym, jednakże konieczność zapewnienia pieczy dziecku spowodowała udzielenie mu urlopu bezpłatnego przez pracodawcę, potem powód ma pracować jako kierowca tylko w kraju i na bliskich trasach międzynarodowych, co spowoduje obniżenie się jego wynagrodzenia do około 2.500 zł netto.

 W ocenie Sądu Okręgowego, koszt utrzymania córki stron to kwota około 1.200 zł miesięcznie, a nie wskazana w pozwie kwota 1.635 zł miesięcznie.                           Z przedstawionego przez powoda zestawienia kosztów utrzymania dziecka Sąd za niewiarygodne uznał wydatki szkolne w kwocie 500 zł miesięczne wskazując, że mają one charakter jednorazowy w ciągu roku. Za zawyżone uznał wydatki na ubrania i buty w kwocie po 200 zł miesięcznie.

Sąd doszedł do wniosku, że powód uprawdopodobnił swoje wnioski co do zasady, jest on bowiem rodzicem wspólnego dziecka, wobec czego ma prawo żądać powierzenia mu pieczy nad dzieckiem oraz może domagać się od pozwanej łożenia środków finansowych na rzecz małoletniej córki. Uprawdopodobnione zostało także istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy podkreślił, że w interesie stron i dziecka jest, aby na czas trwania postępowania miało ono uregulowaną sytuację dotyczącą miejsca pobytu oraz przebywało w miejscu, gdzie może zaspokajać swoje potrzeby i które zapewni mu poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem Sądu, zgodne z dobrem córki stron jest, aby na czas postępowania rozwodowego przebywała ona z ojcem - dziecko mieszkało                   z nim, chodzi do szkoły w dotychczasowym miejscu. Nie ma jakichkolwiek okoliczności, by tę sytuację zmieniać.

 Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia alimentów, przyjmując, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1200 zł, a także przy uwzględnieniu osobistych starań powoda o utrzymanie i wychowanie córki, Sąd Okręgowy za usprawiedliwione  uznał nałożenie na pozwaną obowiązku alimentacyjnego w kwocie po 800 zł miesięcznie. Podkreślił, że jest to rozwiązanie o charakterze tymczasowym, które może ulec zmianie.

 Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła pozwana zaskarżając je                     w punkcie 2, w części zobowiązującej ją do świadczenia alimentacyjnego                   w kwocie ponad 600 zł miesięcznie. Skarżąca zarzuciła naruszenie:

-  art. 233 § 1 k.p.c. wobec dokonania wadliwej oceny twierdzeń                            i dowodów strony powodowej, odstąpienia od rozważenia w kategoriach zasad logiki i doświadczenia życiowego przedstawionego wyliczenia, co wyrażało się przyjęciem, że przedstawione wydatki na małoletnią są wiarygodne, w sytuacji gdy zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej waha się w granicach 1000 – 1050 zł,
-  art. 135 § 1 i 2 kro wobec niewłaściwego zastosowania tych przepisów                         i obciążenie pozwanej 80% kosztów utrzymania dziecka, w sytuacji gdy taka kwota pozostaje poza jej możliwościami majątkowymi i zarobkowymi; nadto fakt, że pozwana zmuszona była wyjechać za granicę wynikał z ustaleń małżeńskich i ten stan nie powinien skutkować „ukaraniem” pozwanej przez zwiększenie jej finansowego udziału w utrzymaniu córki, nadto wobec odstąpienia od rozważenia, że  powód nie wykonuje samodzielnie starań o wychowanie małoletniej, bowiem faktycznie czyni to babcia dziecka – Maria XXa.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu, przez zobowiązanie jej do łożenia na małoletnią córkę Magdalenę XXą kwoty po 600 zł miesięcznie do rąk Roberta XXego, z odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia                   w płatności którejkolwiek z rat.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zażalenie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego miesięczny koszt utrzymania małoletniej córki stron jest niższy niż przyjęta przez Sąd Okręgowy kwota 1200 zł. Dziewczynka urodzona 2.08.2009 r., ma prawie 8 lat, uczęszcza do szkoły podstawowej. Z analizy akt sprawy nie wynika, aby z jej utrzymaniem wiązały się ponadstandardowe wydatki, dziecko nie uczęszcza też na odpłatne zajęcia. Przedstawiony przez powoda wykaz miesięcznych wydatków na córkę, rzeczywiście wydaje się zawyżony. Słusznie Sąd Okręgowy zauważył, że wydatki szkolne są ponoszone w skali roku, a zatem wskazaną przez powoda kwotę 500 zł należy podzielić  przez 12 miesięcy, co daje kwotę około 42 zł miesięcznie. Za nieco zawyżony należy też uznać miesięczny udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania. W ocenie Sądu Apelacyjnego udział dziewczynki w zużyciu choćby energii elektrycznej, gazu nie jest taki sam jak osoby dorosłej. Dlatego podaną przez powoda kwotę 320 zł w kosztach utrzymania mieszkania należało obniżyć do kwoty około 250 zł. Jeśli chodzi o pozostałe przedstawione przez powoda wydatki, to zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, iż zbyt wysokie w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb dziecka wydają się wydatki na ubrania i buty w kwocie 200 zł miesięcznie. Ponoszenie takich kwot nie zostało wykazane, a brak jest też podstaw do przyjęcia, że są one uzasadnione dotychczasową stopą życia rodziny. W ocenie Sądu Odwoławczego ten wydatek można zamknąć kwotą średnio około 100 zł miesięcznie. Natomiast nie budzą wątpliwości podane przez powoda koszty wyżywienia dziecka. Kwota 400 zł jest odpowiednia do wieku córki stron, zaś fakt, że dziecko korzysta w szkole z obiadów, wbrew argumentom zażalenia, nie eliminuje potrzeby przygotowania mu w domu obiadu, czy też innego ciepłego posiłku. Również kwota 70 zł tytułem środków czystości i higieny nie wydaje się zawyżona. Na te wydatki składają się nie tylko artykuły wskazywane w uzasadnieniu zażalenia. Oczywiste jest przecież, że utrzymanie dziecka generuje dodatkowe wydatki na środki piorące, czy środki czystości, których zużycie jest większe, niż w przypadku pozostawania w gospodarstwie domowym tylko osoby dorosłej.

W konsekwencji miesięczny koszt utrzymania dziecka należy oszacować na kwotę mniej więcej 1000-1050 zł, na którą składa się udział w kosztach utrzymania mieszkania – 250 zł, wyżywienie – 400 zł, obiady szkolne – 45 zł, wydatki szkolne – 42 zł, ubrania i buty – 100 zł, środki czystości i higieny – 70 zł, rozrywka, potrzeby kulturalne – 100 zł.  

Przyjmując, że udział w miesięcznych kosztach utrzymania małoletniej córki stron w przypadku powoda powinien wynosić około 1/3, zaś w przypadku pozwanej – około 2/3, Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że odpowiednią kwotą tytułem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego dziecka stron jest kwota 650 zł miesięcznie.

W pozostałym zakresie zażalenie powódki należy ocenić jako niezasadne. Wbrew jej argumentom osobiste starania powoda o utrzymanie i wychowanie córki mają znaczenie dla określenia zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanej. Dziewczynka jest jeszcze dość małym dzieckiem i z całą pewnością tych starań wymaga.  Pozwana na co dzień tych starań nie dokłada, gdyż przebywa w Wielkiej Brytanii. Natomiast fakt, że powód korzysta z pomocy babci dziecka, nie obniża wagi jego starań, gdyż to pod jego pieczą pozostaje córka i nie może wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego skarżącej.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji stosownie do treści art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

prowadzenie spraw rozwodowych - adwokat Białystok

zabezpieczenie alimentów w sprawie rozwodowej

porady prawne w sprawach rozwodowych

cennik prowadzenia sprawy o rozwód adwokat Białystok


data publikacji: 2017-05-17 10:12:31

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej - pomoc adwokata
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Alimentowanie dorosłego dziecka
Zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem
Wyrok w sprawie alimentacyjnej. Wysokość alimentów na dziecko.
Zarzut przedawnienia roszczenia alimentacyjnego. (w sprawie między małżonakami)
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Wyrok rozwodowy - wina małżonka.
Przedawnienie niedochodzonych roszczeń alimentacyjnych.
Rozwód: wina za zdradę małżeńską.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok alimentacyjny - potrzeby małoletniego.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Podział majątku wspólnego małżonków
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o obniżenie alimentów.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Obniżenie alimentów na dorosłe dziecko
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o rozwód.
Zabezpieczenie alimentów.
Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Alimenty od osoby obdarowanej - stan niedostatku.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w rozwodzie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony