Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności - orzecznictwo prowadzonych spraw

Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.

Sygn. akt VIII Kz 1/16
P O S T A N O W I E N I E


                                                    Dnia 20 maja 2016 r.


Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący – SSO M
   Protokolant – B S
przy udziale Prokuratora A S - S
po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 roku
w sprawie  QQa XXa
podejrzanego o czyny z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii i inne
zażalenia obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego
w Białymstoku z dnia 4 maja 2016 roku  (sygn. akt III Kp 961/16) w przedmiocie utrzymania i dalszego stosowania tymczasowego aresztowania
na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k.

postanawia
 utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy  w Białymstoku na mocy art. 279 § 3 k.p.k, art. 249 § 1 k.p.k., art. 250 § 2 k.p.k., art. 263 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k. utrzymał wobec podejrzanego QQa XXa stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczonego na okres 14 dni od daty zatrzymania, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 14 września 2015 r. w sprawie III Kp 14/15 oraz orzekł o stosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania orzeczonego w/w postanowieniem wobec podejrzanego, do dnia 25 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył obrońca podejrzanego, zaskarżył je w całości i zarzucił przyjęcie, że ogólnikowe zarzuty, niedające szansy na wykazanie braku winy mogą stanowić podstawę utrzymania i przedłużenia aresztu tymczasowego. W oparciu o powyższe, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zastosowanie wobec podejrzanego ewentualnie środków wolnościowych, w tym poręczenia majątkowego.

          Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

          Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko Sądu Rejonowego w kwestii zasadności dalszego stosowania wobec podejrzanego QQa XXa środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 25 lipca 2016 roku. Przeprowadzona przez Sąd Okręgowy kontrola odwoławcza wskazuje, iż w niniejszej sprawie nadal utrzymują się zarówno przesłanka ogólna z art. 249 § 1 k.p.k. jak i przesłanki szczególne przewidziane w art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k.

Przed szczegółowym odniesieniem się do postawionego w zażaleniu zarzutu, wskazać należy, iż jego ogólnikowe sformułowanie (brak wskazania konkretnych uchybień Sądu I instancji) znacznie utrudnia kontrolę odwoławczą. Lektura zarzutu oraz uzasadnienia wskazuje, iż obrońca kwestionuje przyjęcie tak przesłanki ogólnej jak też obawy matactwa po stronie podejrzanego.

Sąd Odwoławczy nie ma wątpliwości, co do tego, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez QQa XXa zarzuconych mu przestępstw. Przyjęcie przez Sąd Rejonowy przesłanki ogólnej z art. 249 § 1 k.p.k. uznać należało za słuszne. Przypomnieć należy, iż celem postępowania w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych nie jest, oparte na merytorycznej ocenie dowodów zgromadzonych w sprawie, ustalenie czy podejrzany faktycznie dopuścił się zarzucanych mu czynów, a jedynie rozważenie, czy dowody te stwarzają stan prawdopodobieństwa, o jakim mowa w art. 249§1 k.p.k. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie o sygn. akt WZ 47/07, OSNwSK 2007/1/2684, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 05 lutego 2003 r. w sprawie o sygn. akt II AKz 57/03, KZS 2003/2/31). Zdaniem Sądu Okręgowego, dotychczas zgromadzone w sprawie dowody (m.in. z osobowych źródeł dowodowych jak też z przeprowadzonej kontroli operacyjnej) szczegółowo wskazane przez rzecznika oskarżenia we wniosku oraz w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia pozwalają na przyjęcie przesłanki ogólnej.

Rację należy przyznać Sądowi I instancji, iż w okolicznościach niniejszej sprawy dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania jest niezbędne w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Z akt sprawy wynika, że do chwili zatrzymania podejrzanego, tj. do dnia 26 kwietnia 2016 roku QQ XX ukrywał się. Okres 14 dni od zatrzymania był niewystarczający do dokonania szeregu czynności niezbędnych do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności czynów mu zarzucanych. Mając na uwadze dotychczasową postawę podejrzanego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż w warunkach wolnościowych może on po raz kolejny oddalić się w nieznanym kierunku, celowo utrudniając toczące się postępowanie.

Podobnie za realną należało uznać obawę matactwa procesowego (art. 259 § 1 pkt 2 k.p.k.). W przypadku podejrzanego przede wszystkim charakter zarzuconego mu przestępstwa tj. udziału w obrocie narkotykami i to w znacznej ilości, w którego popełnienie zawsze zaangażowanych jest więcej osób, rodzi obawę bezprawnego wpływania na przebieg postępowania przygotowawczego.  

Przestępstwa narkotykowe charakteryzują się bowiem tym, iż w ich udział zamieszanych jest dużo osób. Podkreślić należy, iż w niniejszej sprawie stale gromadzone są nowe dowody, przesłuchiwane są kolejne osoby. Obecnie nie ustalono szeregu osób, które mogą mieć związek z zarzucanym procederem wprowadzania narkotyków. Okoliczności działalności przestępczej podejrzanego będą zatem weryfikowane w dużej mierze w oparciu o osobowy materiał dowodowy. W sytuacji pozostawania na wolności, QQ XX miałby niczym nieograniczone możliwości kontaktu z osobami będącymi w zainteresowaniu organów ścigania celem ustalenia korzystnej dla siebie linii obrony.

Obawy tej nie niweluje podnoszona przez obrońcę okoliczność toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie sprawy sygn. akt V K 93/15 dotyczącej pozostałych współpodejrzanych. Sąd Rejonowy odniósł się do tej kwestii słusznie wskazując, iż w myśl art. 8 § 1 k.p.k. sprawa w/w nie ma znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia. Podobnie to, iż podejrzany nie podejmował dotychczas prób wpływania na świadków czy współpodejrzanych nie wyklucza przyjęcia przesłanki z art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. Uwadze skarżącego uszło bowiem to, iż przy stosowaniu tymczasowego aresztowania nie chodzi  o zachowania dokonane, które by już spowodowały utrudnienie postępowania. Chodzi o realną obawę podjęcia takowych zachowań, a taka w ocenie Sądu po stronie podejrzanego zachodzi.

Wskazując na okoliczności i wagę zarzucanych podejrzanemu czynów nie sposób uznać że ewentualnie wymierzona kara nie będzie surowa. W tej sytuacji już sama perspektywa odbycia surowej kary daje asumpt do stwierdzenia, iż przebywając na wolności QQ XX może podejmować bezprawne działania zmierzające do utrudnienia postępowania karnego i Sąd odwoławczy podziela argumentację Sądu Rejonowego w tym zakresie.                 Z tych powodów w sprawie niniejszej stosowane muszą być środki, które w sposób rzeczywisty, a nie iluzoryczny powstrzymają podejrzanego przed podjęciem bezprawnych działań, a celów tych nie spełnią środki o charakterze wolnościowym.

Równocześnie Sąd Okręgowy nie stwierdził, aby w sprawie zachodziły okoliczności szczególne (art. 259 § 1 k.p.k.), które mogłyby przemawiać za uchyleniem tymczasowego aresztowania. Żadne takie okoliczności nie były podnoszone przez obrońcę i nie stwierdził ich w toku kontroli instancyjnej Sąd Okręgowy z urzędu.         
                                Reasumując powyższe Sąd Okręgowy orzekł jak w części dyspozytywnej postanowienia.

SSO M


Pouczenie: Niniejsze postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

    
 
     adwokat Białystok do spraw karnych

ile kosztuje zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztu

pomoc prawna w sprawie karnej

cennik usług adwokata w sprawach karnych

porady prawne - adwokat z urzędu.

 

data publikacji: 2016-12-20 09:15:34

Zobacz także:
Pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Stosowanie tymczasowego aresztu - zażalenie.
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztu
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, nieważność testamentu
Ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.