Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie

Sygn. akt XV K /11
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 12 października 2015 r.

Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  w  XV  Wydziale  Karnym  w składzie:
Przewodniczący: SSR A J
przy udziale protokolanta M
przy udziale prokuratora P
po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy Adama T
z wniosku skazanego
w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
na podstawie art. 564 § 1 i 2 k.p.k.
p o s t a n a w i a
1. zaopiniować negatywnie prośbę skazanego Adama T o ułaskawienie w sprawie XV K 11.
2. przekazać opinię wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 24.08.2011 roku w sprawie XV K /15 Adam T został skazany za czyny z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 kk, art. 178a § 1 kk na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wobec skazanego orzeczono także środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.  Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia  21.12.2011 roku  w sprawie VIII Ka 739/ 11, utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego. Postanowieniem z dnia 15.01.2015 r. Sad Okręgowy w Łomży udzielił Adamowi T warunkowego przedterminowego zwolnienia wyznaczając dwuletni okres próby, oddał go pod dozór kuratora sądowego i nałożył na niego obowiązki informowania kuratora o przebiegu okresu próby, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, podjęcia starań o zatrudnienie.

Obecnie skazany złożył prośbę o ułaskawienie.Sąd zważył, co następuje:
Wniosek skazanego Adama T nie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wnioskujący podniósł, iż dotychczas nie wchodził w konflikt z prawem i poza skazaniem w przedmiotowej sprawie, był osobą niekaraną. Adam T podał również, że obecnie sytuacja jego rodziny jest trudna, bowiem wydanie przeciwko niemu wyroku skutkowało utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na zawsze, co uniemożliwi mu podjęcie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie mechanika samochodowego i narazi na zadłużenie finansowe, gdyż mieszka z matką, która dysponuje jedynie niewysokim świadczeniem rentowym. Skazany stwierdził ponadto, iż ułaskawienie pozwoli mu powrócić do normalnego życia.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 563 k.p.k Sąd rozpoznając prośbę o ułaskawienie bada w szczególności zachowane skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Skazany motywując swój wniosek wskazał, że wejście w konflikt z prawem spowodowane było „skrajną nieodpowiedzialnością”. Zaznaczył, iż po osadzeniu w zakładzie karnym odbył terapię dla osób, które spowodowały wypadek po spożyciu alkoholu.. Ponadto wyraził żal, z powodu dokonanego przez niego w przeszłości czynu.

Zgodnie z opinią o skazanym, Adam T przebywając do dnia 15.01.2015 roku w Zakładzie Karnym Grady Woniecko, zachowywał się poprawnie. Był dwukrotnie karany i wielokrotnie nagradzany regulaminowo, nie przejawia zachowań agresywnych.  Był zatrudniony  poza jednostką w systemie bez konwojenta. Ukończył szkołę średnią. Karę odbywał w systemie programowego oddziaływania.

Przechodząc do meritum rozważań podkreślić należy przede wszystkim, iż instytucja ułaskawienia jest instytucją wyjątkową, przewidzianą w celu łagodzenia rygoryzmu stosowania przepisów karnych w sytuacji zaistnienia w konkretnym jednostkowym przypadku szczególnych okoliczności. To jest takich wyjątkowych zdarzeń, które czyniłyby wykonywanie kary rzeczywiście niehumanitarnym, czy też wręcz nieracjonalnym. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że takie specjalne okoliczności w przypadku skazanego Adama T nie wystąpiły. Sąd nie kwestionuje szczerości chęci powrotu skazanego do społeczeństwa, czy też szczerości twierdzeń, iż zrozumiał on dokąd doprowadziło go nieodpowiedzialne zachowanie i ignorowanie przepisów prawa. Jednakże nie mogą ujść uwadze takie okoliczności jak okoliczności w jakich do popełnienia przestępstwa i zaistniałe nieodwracalne skutki w postaci śmierci innej młodej osoby. Orzeczona kara pozbawienia wolności, podobnie jak środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co podnosi we wniosku skazany, z pewnością stanowią znaczną dolegliwość, jednakże powodem ułaskawienia nie może być jedynie fakt, iż skazany kontynuował naukę w kierunku mechaniki samochodowej, mimo świadomości ciążącego na nim zakazu prowadzenia pojazdów. Skazany jest osoba młodą i mając świadomość istniejących obciążeń nie zdecydował się mimo możliwości – skończył przecież w warunkach ZK szkołę, na przekwalifikowanie się. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ma na celu eliminację skazanego z ruchu, jak też oddziaływanie wychowawcze na sprawcę przestępstwa. Skazany, co sam zresztą podkreślił we wniosku wykazał się daleko posuniętą nieodpowiedzialnością. Nie myślał o konsekwencjach swojego zachowania, także w kontekście możliwości wykonywania zawodu. Zatem w ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, iż obecnie, przebywając na wolności niespełna kilka miesięcy, daje gwarancję, iż takiego zachowania, które spowodowało umieszczenie go w jednostce penitencjarnej,  nie powtórzy w przyszłości.

Należy przy tym podkreślić, iż z załączonej dokumentacji odnośnie sytuacji rodzinnej i finansowej wynika, iż matka skazanego zamieszkuje także z jego pełnoletnim rodzeństwem, które winno posiadać własne dochody, a zatem fakt wydania wyroku nie doprowadził do pozbawienia rodziny skazanego środków utrzymania. Ponadto z wywiadu kuratora wynika, iż w mieszkaniu tym zamieszkuje także ojciec skazanego mający stałe źródło dochodu.

Należy podkreślić, iż skazany z jako osoba, która posiadając uprzednio prawo jazdy musiał orientować się w obowiązujących przepisach i wiedział, jakie konsekwencje spowoduje ich naruszenie, łącznie z długofalowymi skutkami, w postaci utrudnienia w wykonywania zawodu mechanika. Wprawdzie dotychczasowy tryb życia skazanego był nienaganny, nie może to być jednak samoistną podstawą do uznania, iż aktualnie należy skazanego ułaskawić. Skazany był osobą młodą, zatem jego uprzednia niekaralność za przestępstwa nie była okolicznością nadzwyczajną – powinna być regułą a nie wyjątkiem. Po wydaniu wyroku również nie zaszły żadne okoliczności, które by za tym przemawiały. Wywiad kuratora co prawda wskazuje, iż w chwili obecnej zachowanie skazanego jest poprawne, podjął zatrudnienie. Tym niemniej w ocenie Sądu od chwili warunkowego przedterminowego zwolnienia minął zbyt krótki okres, aby stanowczo i kategorycznie wnioskować, iż jego zachowanie pozwala wydać pozytywną opinię w przedmiocie ułaskawienia.

W związku z powyższym należało prośbę skazanego zaopiniować i orzec jak w pkt. 1, zaś mając na uwadze, iż w sprawie wyrokował także Sąd II Instancji, należało orzec jak w pkt. 2 niniejszego postanowienia.

adwokat Białystok - wniosek o ułaskawienie

cennik usług adwokackich - prawnik Białystok

porady prawne w sprawach karnych adwokat Białystokdata publikacji: 2016-09-06 22:34:22

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony