Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.

Sygn. akt II AKzw /15POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2015 r.


Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny w składzie:

                Przewodniczący    : SSA  D

                Protokolant        :  A

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku D D – delegowanej do Prokuratury Apelacyjnej

po rozpoznaniu w sprawie Mariusza A J s. Kazimierza
zażaleń internowanego i jego obrońcy
na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie
z dnia 8 czerwca 2015 r.,    sygn. akt II Ko 179/15 (II K 43/09)
w przedmiocie orzeczenia wydanego na podstawie  art.204 k.k.w.
na podstawie art. 437 § 2 k.p.k.

                    p o s t a n a w i a
I.    uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu                      w Olsztynie do ponownego rozpoznania;
II.    zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. S J D kwotę                     147,60 zł, w tym kwotę 27,60 zł. należnego podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu internowanego w postępowaniu odwoławczym.


UZASADNIENIE

    Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł wobec internowanego Mariusza Andrzeja J o dalszym stosowaniu środka zabezpieczającego w postaci  umieszczenia w dysponującym  warunkami podstawowego zabezpieczenia Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie oraz o kosztach z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

    Rozstrzygnięcie to zaskarżyli zarówno internowany, jak i jego obrońca.

    Mariusz Andrzej J formułując środek odwoławczy wskazał, iż jego stan zdrowia uległ poprawie i jest przygotowany do życia w społeczeństwie. Zakwestionował również treść opinii biegłych zarzucając jej brak obiektywizmu.

    Obrońca internowanego zaskarżył powyższe postanowienie w całości zarzucając mu:
-    błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, mający wpływ na treść orzeczenia, przez niesłuszne ustalenie, iż nadal konieczne jest stosowanie  względem Mariusza Andrzeja J  środka zabezpieczającego, mimo tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy  wskazuje, iż dalsze stosowanie tego środka  nie jest niezbędne do zapobieżenia ponownego popełnienia czynu zabronionego.
-    
    Podnosząc powyższy zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia  poprzez uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego.
 
            Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenia skarżących okazały się zasadne o tyle, iż skutkowały uchyleniem zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z nowelizacją dokonaną ustawą z dnia                      20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz 396),  gruntownej zmianie uległy przepisy dotyczące  stosowania środków zabezpieczających. Nadto z dniem 1 lipca 2015 r. został uchylony art. 94§2 k.k. Jednakże uwzględniając treść przepisów intertemporalnych (art. 20 w/w ustawy) przytoczyć należy, iż „Do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy  ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Tak więc w stanie faktycznym niniejszej sprawy znajdą zastosowanie przepisy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.396).

Lektura uzasadnienia zaskarżonego postanowienia prowadzi do wniosku, iż Sąd Okręgowy w Olsztynie wydając zaskarżone rozstrzygnięcie oparł się w głównej mierze na opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 13 maja 2015 r. (K.1132). Wbrew zapatrywaniom Sądu I instancji, lakoniczna jej zawartość i dosłowne powielenie treści poprzedniej opinii (patrz K. 1055, 1067), powoduje iż przedmiotowa opinia– co najmniej od strony formalnej – musi być uznana jako pozbawiona cech wnikliwości.    Uwagę zwraca również fakt, iż biegli wskazując na potrzebę umieszczenia internowanego bez zgody w domu pomocy społecznej, w żaden sposób nie odnieśli się do przesłanek określonych w art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, poprzestając wyłącznie na wyrażeniu swego subiektywnego stanowiska.      

W sytuacjach wątpliwych, a już w szczególności w przypadkach, kiedy każda następna opinia stanowi powielenie treści poprzedniej, w sprawach o tak poważnym ciężarze gatunkowym, zastosowanie art. 204 k.k.w.  in fine, przewidującego możliwość zasięgnięcia przez sąd opinii innych biegłych, winno być powinnością Sądu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, taka potrzeba zachodzi. W sytuacji  orzekania w przedmiocie dalszego stosowania środków zabezpieczających, od Sądu wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności przy rozstrzyganiu przedmiotowego zagadnienia tak, aby nie narażać internowanego na niecelowość dalszej izolacji i związane  z tym negatywne konsekwencje. Nadto należy rozważyć kwestię czy zwolniony przebywając poza szpitalem daje gwarancję kontynuacji leczenia oraz przestrzegania porządku prawnego. Dlatego też Sąd I instancji winien w sposób wszechstronny i wnikliwy przeanalizować zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Asumpt w tym kierunku – między innymi   z uwagi na podniesione wcześniej wątpliwości w opiniowaniu - winno stanowić dopuszczenie  w trybie art. 204§1 k.k.w. dowodu z opinii innego zespołu biegłych (spoza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie). Dopiero taka opinia będzie w stanie z wysokim prawdopodobieństwem określić, czy rzeczywiście możliwe jest uchylenie środka zabezpieczającego, czy też należy go kontynuować.

Nie przesądzając kierunku rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, dokonanie wyżej wskazanych z czynności przez Sąd I instancji doprowadzi do wszechstronnej analizy materiału dowodowego pod kątem wydania trafnej decyzji. W przypadku potwierdzenia przez nowy zespół biegłych wniosków opinii ze Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie, decyzja ta nie powinna budzić trudności. Natomiast w sytuacji odmiennego rozstrzygnięcia, Sąd I instancji w przypadku rozważania decyzji  w przedmiocie ewentualnego zwolnienia z internowania, będzie mógł uwzględnić treść obowiązujących od 1 lipca 2015 r. nowych regulacji prawnych, które pozwalają na pełniejszą i wszechstronniejszą kontrolę nad osobą podlegającą internacji przez organy wykonujące orzeczenie w przedmiocie środków  zabezpieczających  (patrz m.in. art. 93d§2 k.k., art. 99 k.k.).

Mając na względzie powyższe, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

O wynagrodzeniu za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięto na podstawie przepisu § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia                            28 września 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 461 ze zm).
DCZ/pl
 prowadzenie spraw karnych adwokat Białystok

cennik usług adwokata w sprawach karnych

porady prawne w sprawach karnych

pomoc prawna osobom osadzonym w szpitalu psychiatrycznym

kancelaria adwokacka w Białystoku - opinie o adwokaciedata publikacji: 2016-09-26 14:52:52

Zobacz także:
Subsydiarny akt oskarżenia - przesłanki umorzenia postępowania
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Wyrok w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków
wyrok w sprawie rasistowskich zniewag w Białymstoku.
Wyrok unniewiniajacy w sprawie o posiadanie i handel narkotykami
Groźby karalne pozbawienia życia lub uszkodzenia ciała - wyrok.
Stosowanie środka zabezpieczającego - internacja.
Wyrok karny w sprawie narkotykowej
Wyrok karny w sprawie o pobicie i groźby karalne.
Wyrok karny - handel narkotykami.
Termin do złożenia apelacji w sprawie karnej.
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony