Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Postępowanie zabezpieczające, ochrona dóbr osobistych


Kancelaria Adwokacka w Białymstoku - prowadzi sprawę o ochronę dóbr osobistych klienta, którego wizerunek został opublikowany na stronie internetowej lokalnego dziennika. 

Do naruszenia dobra doszło w sytuacji opublikowania nieprawdziwych informacji, które sugerowały, iż klient dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Wraz ze stosownym powództwem, adwokat równolegle złożył wniosek o zabezpieczanie powództwa - przez usuniecie niektórych treści artykułu, oraz usunięcie danych osobowych klienta do momentu zakończenia sporu.

Sąd rozpoznający sprawę, udzielił zabezpieczenia postanowieniem - które zostało zaskarżone przez pozwanego do sądu II instancyjnego.

Kancelaria Adwokacka poniżej prezentuje treść postanowienia - dotyczącego zabezpieczenia, które to postanowienie potwierdza zasadność stanowiska Kancelarii- o potrzebie udzielenia zabezpieczenia.

Sygn. akt ...............

P O S T A N O W I E N I E

Dnia ...............

Sąd Apelacyjny ...............Wydział I Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący    :    ...............
Sędziowie    :    ...............

po rozpoznaniu w dniu ...............
\na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa ...............
przeciwko ...............
 o ochronę dóbr osobistych
na skutek zażalenia pozwanego
na postanowienie Sądu Okręgowego ...............
z dnia ...............

        p o s t a n a w i a :

1.     oddalić zażalenie,
2.     pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego sądowi pierwszej instancji.


UZASADNIENIE
...............wniósł o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie ............... do niezwłocznego usunięcia ze strony internetowej ...............na której zamieszczony jest artykuł ...............nagłówka tego artykułu, zdjęcia powoda oraz zmianę jego pełnych danych osobowych na inicjały. Wskazał, że opublikowanie przedmiotowego artykułu, bezprawnie określającego go jako „...............", godzi w jego dobre imię i prowadzi do jego pokrzywdzenia. Artykuł jest wciąż dostępny na stronie internetowej, co powoduje rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Podał, że wydanie listu gończego nie miało związku z zarzutem popełnienia zbrodni ..............., a więc pozwana nie była uprawniona do opublikowania artykułu o takim nagłówku.
Postanowieniem z ...............r. Sąd Okręgowy ...............zobowiązał pozwaną do niezwłocznego usunięcia ze strony internetowej, na której umieszczony jest artykuł o powodzie, nagłówka „...............", zdjęcia powoda oraz zmianę jego pełnych danych osobowych na inicjały na czas trwania postępowania w sprawie.

Wskazał, że twierdzenia pozwu i dołączona do niego dokumentacja w postaci akt sprawy karnej ............... Sądu Rejonowego w ............... i wydruki stron internetowych, wskazują na istnienie po stronie powoda roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Z wydruków stron internetowych wynika, że pozwana opublikowała artykuł, który może naruszać dobra osobiste powoda poprzez nazwanie go „...............", zważywszy, że w sprawie karnej zapadł wyrok skazujący go za pobicie. Uznał, że w świetle tych okoliczności, uprawdopodobniony jest również interes prawny powoda w  udzieleniu zabezpieczenia. Możliwość zapoznania się z artykułem potencjalnie naruszającym jego dobre imię może bowiem prowadzić do niekorzystnych skutków dla niego i jego najbliższych. Zaznaczył, że choć artykuł został opublikowany ponad ...... lata temu, to nadal pozostaje dostępny w zasobach strony internetowej pomimo, że utrzymywanie informacji o poszukiwaniach powoda jest bezcelowe z punktu widzenia organów ścigania i społeczeństwa. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 755 § 1 i § 22 k.p.c.

W zażaleniu na to postanowienie pozwana zarzuciła Sądowi I instancji naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. art. 7301 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 736 § 1 pkt 2 k.p.c. przez przekroczenie swobodnej oceny wniosku powoda, co skutkowało wadliwym ustaleniem stanu faktycznego i w konsekwencji uwzględnieniem żądania udzielenia zabezpieczenia, pomimo że nie został uprawdopodobniony interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wnosiła o oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Sąd ............... zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przesłanki zabezpieczenia roszczeń są poddane ogólnej regulacji art. 730 i nast. k.p.c. Zgodnie z tymi przepisami w celu zabezpieczenia roszczenia, którego dochodzić można w sądzie powszechnym lub przed sądem polubownym, sąd może wydać zarządzenie tymczasowe, jeżeli roszczenie jest wiarygodne, a strona uprawdopodobni swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 i 2 k.p.c.).

Dokonując oceny zaistnienia obu przesłanek należy mieć na względzie specyfikę instytucji uprawdopodobnienia, która to stanowi odstępstwo od ogólnej reguły dowodzenia twierdzonych faktów. Warunek uprawdopodobnienia roszczenia uważa się za spełniony już wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że po stronie wnoszącego o udzielenie zabezpieczenia istnieje roszczenie znajdujące uzasadnienie w normie prawa materialnego.

W rozpoznawanej sprawie wobec bezsporności faktu, że znajdujący się na stronie internetowej www..................., a odnoszący się do powoda i opatrzony jego zdjęciem artykuł „...............", nie zawiera informacji prawdziwych, gdyż ...............nie został uznany winnym zabójstwa w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, kwestia spełnienia przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych nie powinna budzić wątpliwości.

Stosownie zaś do definicji wyrażonej w art. 7301 § 2 k.p.c., drugi z warunków - interes prawny istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Nadto, jak stanowi art. 731 k.p.c., zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od powyższej reguły, dopuszczając w zakresie roszczeń niepieniężnych możliwość zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym. Konsekwencją tego rodzaju zabezpieczenia jest stworzenie nowej, prowizorycznej sytuacji, trwającej aż do rozstrzygnięcia sprawy. Charakter taki ma z pewnością formy zabezpieczenia przewidziane w art. 755 § 1 i 2 k.p.c. W takiej bowiem sytuacji zabezpieczenie polega na tymczasowym udzieleniu wierzycielowi ochrony prawnej, o treści tożsamej z ochroną, jaką ma zapewnić mu przyszłe orzeczenie rozpoznawane w postępowaniu głównym (zabezpieczenie antycypacyjne). Udzielenie zabezpieczenia tymczasowo zatem zaspokaja roszczenie podlegające zabezpieczeniu.

Nowacyjne zabezpieczenie roszczeń może zatem zasadniczo nie różnić się od treści rozstrzygnięcia sprawy (antycypacja przyszłego rozstrzygnięcia), o ile uprawniony wykaże, że bez takiego zabezpieczenia narażony będzie na szkodę albo inne niekorzystne skutki. Interes prawny wyraża się w takiej sytuacji potrzebą uzyskania natychmiastowej ochrony prawnej w celu uchronienia uprawnionego przed szkodą lub innymi negatywnymi następstwami, które dotknęłyby go pomimo ostatecznego wygrania sprawy.

W ocenie Sądu ..............., powód w sposób odpowiedni uprawdopodobnił interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia poprzez tymczasowe usunięcie z treści spornego artykułu jego zdjęcia, pełnych danych osobowych oraz nagłówka sugerującego, że dopuścił się zabójstwa. Jak słusznie uznał Sąd I instancji, o ile artykuł tej treści miał uzasadnienie w momencie jego publikacji, tym niemniej wobec upływu lat i prawomocnego skazania powoda za przestępstwo pobicia, dalsza publikacja artykułu w niezmienionej treści naruszającej jego dobre imię, może prowadzić do niekorzystnych skutków dla niego samego, jak i osób mu najbliższych.

Nadmienić także należy, że celem udzielenia zabezpieczenia wydanego przez Sąd I instancji nie jest typowe zapewnienie wykonalności lub skuteczności przyszłego orzeczenia, ale udzielenie uprawnionemu niezbędnej ochrony już w toku toczącego się postępowania ze względu na cel, jaki osiągnięty ma zostać w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia o żądaniu wnioskodawcy.

Nie znajdując zatem podstaw do uwzględnienia zażalenia Sąd ..............., na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., postanowił jak w sentencji.

kancelaria adwokacka Białystok - adwokat Białystok


adwokat Białystok pomoc prawna 

adwokaci Białystok sprawy rodzinne i

kancelaria Adwokacka Białystok porady prawne

sprawy karne adwokat Białystok
egzekucja komornicza Białystok

data publikacji: 2014-08-21 09:36:57

Zobacz także:
Witamy na nowej stronie Kancelarii Adwokackiej
Opcja zadawania pytań dodana!
Ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie okręgów łowieckich na prywatnych nieruchomościach
Zmiana przepisów proceduralnych - w zakresie egzekucji komorniczej.
Orzecznictwo SN III CZP 55/14
Orzecznictwo SN III CZP 43/14
Uchwała Sądu Najwyższego II CZP 33/14
Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/14
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony