Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Postępowanie przeciwko biurom turystycznym, z uwagi na zmarnowany urlopPoniżej zamieszczamy treść reklamacji, złożonej w wyniku     faktu, niedotrzymania przez organizatora warunków umowy. Należy pamiętać o miesięcznym terminie na złożenie reklamacji.

Organizator odpowiada nie tylko za różnicę pomiędzy ceną usług faktycznie opłaconych, ale również za straty moralne – z tytułu zmarnowanego urlopu.

Oczywiście wysokość tego zadośćuczynienia zależna jest od rodzaju opłaconej usługi i płynących stąd oczekiwań.

Kancelaria Adwokacka adwokat Stanisław Dek – prowadzi postępowania z powyższego zakresu zarówno na etapie postępowania reklamacyjnego jak i przed sądami powszechnymi.

adwokat Białystok, kancelaria adwokacka, adwokaci
                Miejscowość , dnia ...............


................

Reklamujący: .............


                    Reklamacja

    Na podstawie art. 16 b ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 19997 r. o usługach turystycznych , składam reklamację imprezy turystycznej "................, odbywającej się ................ w dniach .............. r. do dnia ................. r.

Informuje, że zgodnie z zawartą umową nr ................, data zawarcia rezerwacji: ....................... roku, wraz z rodziną miałem zostać zakwaterowany w pokoju rodzinnym dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci. W toku ustalania warunków wyjazdu i wypoczynku, zostałem poinformowany przez osobę reprezentująca Organizatora, że cztero osobowa rodzina do wyboru ma bądź pokój standardowy  dwuosobowy z dostawkami , bądź pokój rodzinny dla 4 osób. Różnica cenowa wynosiła .............. złotych – pokój rodzinny był droższy, bowiem miał wyższy standard. W dniu podpisywania umowy, zdecydowałem się na droższą opcję wycieczki – pokój rodzinny, bowiem w okresie wyjazdu chciałem wypocząć i zapewnić lepsze warunki bytowe dla mojej rodziny.  Zgodnie z zapewnieniem pracownika z którym podpisywałem podróży, wybrany przeze mnie standard oznaczał jeden bardzo duży pokój z łóżkiem małżeńskim i dwa dodatkowe pojedyncze łóżka, bądź dwie odrębne sypialnie – również z łóżkiem małżeńskim w jednym pokoju, i dwoma łóżkami w drugim.

Kiedy w dniu ............, przybyłem do hotelu .................., okazało się, że został nam przydzielony pokój o zdecydowanie niższym standardzie – dwuosobowy z dostawkami. Przestrzeń pokoju była ograniczona, zaś dzieci nie spały na łóżkach, a na tzw. polówkach – łóżkach rozkładanych, niewygodnych i wąskich. Próby  zmiany pokoju na standard rodzinny były nieudane, bowiem obsługa hotelu jak i rezydent stwierdził, że w hotelu nie ma wolnego pokoju o standardzie za który zapłaciłem i będę zmuszony mieszkać w pokoju mniejszym i mniej komfortowym. Jednocześnie informuje, że rezydent odmówił przyjęcia reklamacji w dacie trwania wycieczki – tłumacząc, że mam się zgłosić do organizatora wycieczki.

Mając powyższe na uwadze wnoszę uznanie reklamacji jako oczywiście zasadnej i

zwrot kwoty ..................... złotych, jako różnicy pomiędzy ceną opłaconego pokoju rodzinnego a faktycznego zamieszkiwania w pokoju standardowym

zapłatę łącznie kwoty ..................... złotych, stanowiącą stosowne zadośćuczynienie za niemożność spędzenia wypoczynku w godnych warunkach, co wyrażało się koniecznością spania w pokoju o obniżonym standardzie i ograniczonej przestrzeni, spania przez moje dzieci na tzw. polówkach  - łóżkach niewygodnych, skrzypiących w nocy i zbyt wąskich. Powyższe determinowało szereg niedogodności i de facto doprowadziło do zmarnowania zaplanowanego dużo wcześniej urlopu. Aby dzieci mogły komfortowo leżeć w łóżku, byliśmy zmuszeni zsunąć łóżka, tak aby uzyskać odpowiednią powierzchnię do spania i wypoczywania ciągu dnia. Mając na uwadze koszt wycieczki stwierdzam, że dochodzona kwota zadośćuczynienia jest kwotą niewygórowaną.

Celem rozwiania jakichkolwiek wątpliwości, pozwolę sobie przytoczyć stosowe orzecznictwo jako uzasadnienie dochodzonej kwoty zadośćuczynienia Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 listopada 2010 r.III CZP 79/2010  Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Informuje, że w przypadku nieuznania reklamacji w całości spowoduje, iż wystąpię na drogę sądową celem dochodzenia należności, co z uwagi na zasadność mojego roszczenia będzie skutkowało obowiązkiem poniesienia przez Organizatora kosztów sądowych, oraz kosztów zastępstwa adwokackiego. W przypadku nieuznania reklamacji w jakiekolwiek części, proszę o pisemne uzasadnienie stanowiska Organizatora.

Należność proszę przelać na moje konto : ................................

W załączeniu przedkładam kserokopię umowy, nr pokoju hotelu   oraz wydruki zdjęć, jako dowód okoliczności podnoszonych w reklamacji.

                    ....................................

Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, odszkodowanie, urlop, biuro turystyczne, sprawa cywilna, pomoc prawna, prawnik, ocena, szkoda, zadośćuczynienie, prawnicy,


data publikacji: 2014-08-28 10:10:10

Zobacz także:
odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za paliwo do auta zastępczego
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Określenie wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne. Wyrok sądowy.
Odszkodowanie na bezumowne korzystanie z lokalu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie.
Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku zakażenia szpitalnego.
Odszkodowanie od byłego męża za szkodę niemajątkową - przestępstwo znęcania się.
Zadośćuczynienie i doszkodowanie z tytułu wypadku na oblodzonym chodniku.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie od byłego małżonka za znęcanie się.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Uszczerbek na zdrowiu.
Ochrona dóbr osobistych - publikacje prasowe.
Wyrok karny w sprawie o mobbing.
Zadośćuczynienie za śmierć siostry - dobra osobiste.
Powództwo o zadośćuczynienie - zakażenie szpitalne.
Zadośćuczynienie za śmierć rodzica - dobra osobiste.
Pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa
Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w zakładzie karnym.
Podwyższenie zadośćuczynienia za śmierć wnuczki.
Powództwo o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę.
Powództwo o odszkodowanie od pracodawcy
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Odszkodowanie za warunki pobytu w zakładzie karnym
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Odszkodowanie za przekroczenie granic przy budowie lokalu.
Odszkodowanie za przekroczenie granicy przy wycuinaniu lasu
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Odszkodowanie za bezpodstawne zatrzymanie
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony