Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności - orzecznictwo prowadzonych spraw


Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
33
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

data publikacji: 2024-02-02 08:47:23
W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
data publikacji: 2024-01-26 10:49:42
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa. 
data publikacji: 2024-01-08 08:37:01
Niniejsze postępowania dotyczyło umowy kredytowej, która została kredytobiorcom wypowiedziana, z uwagi na zaległości w spłacie. Bank po wypowiedzeniu - wytoczył powództwo domagając się spłaty całości pozostałego zadłużenia, zaś w związku z faktem, iż pozwani cały czas dokonywali spłat ( pomimo wypowiedzenia) zaliczał wpłaty wedle własnego uznania - w tym także na koszty sądowe, oraz inne opłaty umowne. Pozwani zakwestionowali powództwo wskazując, że przez prawie 10 lat spłacali należność, zaś wypowiedzenie nie powinno wywoływać skutków prawnych, nado podnieśli zarzuty nieważności umowy w części dotyczącej wysokości ubezpieczenia. Zarzuty te doprowadziły do oddalenia powództwa, z racji uznania, że pozwani nie pozostawali w zwłoce, bowiem składka ubezpieczeniowa - była zapisaem nieważnym, sprzecznym z prawami konsumenta, więc co do zasady pozwani posiadali nadpłatę kredytu z którego wyeliminowano wartość pobranej składki. 
data publikacji: 2024-01-08 08:24:52
Sprawa dotyczyła zażalenia złożonego na postanowienie Sądu I instancji - oddalającego wniosek o wydanie wyroku łącznego. Na skutek wywiedzionego zażalenia, Sąd Odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie, uznając, że postanowienie było wadliwe i Sąd nie dokonał prawidłowej oceny zasadności wniosku o wydanie wyroku łącznego
data publikacji: 2023-12-22 14:18:14
Postępowanie apelacyje skupiało się na ocenie zarzutu strony pozwanej, co do tego, że doszło do rozszerzenia powództwa częściowego - w toku postępowania, przy czym pozwana twierdziła, iż doszło do przedawnienia roszczenia. Apelacja została oddalona, zaś Sąd utrzymał orzeczenie I instancji, uznając również argumentację strony powodowej, że z racji na charakter sprawy i konieczność ustalenia wartości odszkodowania - nie dochodzi do przedawnienia roszczenia. 
data publikacji: 2023-12-14 13:47:18
Treść uzasadnienia postanowienia rozpoznającego zażalenie na odmowę udzielnia skazanemu przedterminowego warunkowego zwolniienia z odbycia reszty kary. 
data publikacji: 2023-12-14 11:24:25
W niniejszej sprawie - rzecznik oskarżenia złożył wniosek o zastosowanie najabrdziej surowego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd jednakże uwzględnił stanowisko obrony - stosując środki nieizolacyjne, odstępując od aresztowania podejrzanego
data publikacji: 2023-12-14 11:01:19
Sprawa dotyczyła umowy, którą strony zawarły w ramach współpracy gospodarczej, a która docelowo nie została terminowo zrealizowana przez sprzedającego. W takim stanie rzeczy powódka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego pozwana nie zaakceptowała - twierdząc, że brak odbioru towaru leżał po stronie powodowej. Sąd oceniając stan faktyczny, uznał - ze strona pozwana nie wykonała swjego obowiązku - zasądzając od pozwanej obowiązek zapłaty - zwrot kowty uiszczonej przez powódkę. 
data publikacji: 2023-11-22 16:36:48
Sprawa dotyczyła zapłaty za wypowiedziany ze strony banku kredyt, jaki został pozwanym udzielony w złotówkach i był waloryzowany w walucie CHF. Sąd rozstrzygając sprawę - oceniał podnoszone przez kuratora zarzuty, co do nieważności umowy - z racji na abuzywność narzuconych przez bank zapisów umownych. Docelowo Sąd uznał umowę za nieważną, oddalając powództwo w całości. 
data publikacji: 2023-11-22 16:15:51
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
data publikacji: 2023-10-06 09:37:22
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania. 
data publikacji: 2023-10-06 09:29:55
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
33
Zgodnie z treścią art. 156 § 5 k.p.k.  wynika, że od 2014 roku jako regułę ustawodawca  statuuje nieograniczony dostęp do akt postępowania przygo-towawczego , a odmowa ich udostępnienia wchodzi w rachubę tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. : 
- potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania 
- ochrona ważnego interesu  państwa. 

Obowiązujące przepisy – po zmianach, stanowią implementację dyrek-tywy Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2012/13/UE z 22.05.2012 roku, które jako zasadę wprowadzają prawo dostępu do akt, ograniczone  jedy-nie ochroną ważnego interesu publicznego. 

Tymczasem standardem w praktyce sądowej  i prokuratorskiej - jest odmowa prawa wgladu w akta w oparciu o bardzo ogólne i jednocześnie lapidarne przesłanki dotyczące - wpływu wiedzy podejrzanego na tocżace się postępowanie. Standardy europejskie nadal pozostają nam obce ....

W przedmiotowej sprawie Sąd dokonywał podziału majatku wspólnego byłych małżonków. W skład tego majątku wchodziło prawo najmu lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, oraz prawdo dzierżawy działki - w ramacg ROdzinnych Ogródków Działkowych. 
Bank w niniejszej sprawie domagał się zapłaty za niespłacany kredyt zaciągnięty przez pozwanych w walucie CHF. Pozwani - nieznani z miejsca pobytu byli reprezentowani przez kuratora, który działając na ich rzecz składał zarzuty w związku z roszczeniem. Docelowo Sąd oddalił powództwo uznając, iż nie budzi, więc wątpliwości w realiach sprawy, że pozwani pozbawieni byli w momencie zawarcia umowy możliwości, by poznać dostatecznie skonkretyzowane i obiektywne wskaźniki, w oparciu, o które miało być wyliczane ich świadczenie. Mając na uwadze, iż zapis dotyczący sposobu przeliczania spłaty na walutę CHF  stanowił itegralną część umowy - jego nieważność spowodowała ocenę, iż cała umowa jest nieważna, co doprowadziło do oddalenia powództwa.