Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy przedwstępnej

Sygn. akt: II C X/19 upr zagr

WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia   maja 2021 r.


Sąd Rejonowy w Białymstoku  II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia KG
Protokolant: starszy sekretarz sądowy MG

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 r. w Białymstoku
sprawy z powództwa RO, HO
przeciwko  KG
o bezpodstawne wzbogacenie (art.405 kc)


I. oddala powództwo;
II. zasądza od powodów RO i HO solidarnie na rzecz pozwanej KG kwotę X złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

UZASADNIENIE 
Powodowie HO i RO wnieśli o zasądzenie od pozwanej KG na rzecz powodów solidarnie kwoty 5.000 USD wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. Domagali się również zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz solidarnie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych  (k. 4 -7).
W uzasadnieniu wskazali, że w kwietniu 2012 roku pozwana wyraziła chęć sprzedaży mieszkania powodom. 16 kwietnia 2012 roku powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 USD, na poczet zakupu mieszkania. Strony nigdy nie zawarły skutecznie ani umowy przedwstępnej sprzedaży, ani umowy sprzedaży mieszkania. W umowie z 16 kwietnia 2012 roku strony wskazały jako przedmiot umowy „mieszkanie własnościowe”, bez wskazania ceny. Zawarto tam również oświadczenie, że pozwana otrzymała od powodów kwotę 5.000 USD tytułem zadatku. Nigdy nie doszło do sprzedaży mieszkania. Pozwana już w 2012 roku wynajęła przedmiotowe mieszkanie swojej siostrze. W 2019 roku powodowie powzięli wiadomość o zamiarze wynajmu lub sprzedaży mieszkania przez pozwaną osobom trzecim, dlatego wezwali pozwaną do zwrotu wpłaconej kwoty 5.000 USD.
Pozwana KG w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k. 28 – 31v). 
W uzasadnieniu stanowiska podniosła, że strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, w której treści, co prawda, nie wskazały ceny, ani nie oznaczyły precyzyjnie lokalu mieszkalnego, którego miała dotyczyć, ale kwestie te zostały ustalone ustnie przed podpisaniem umowy. Strony wiedziały, zatem co do jakiej nieruchomości się umawiają oraz na jakich zasadach. Kwestie te pozostawały dla stron oczywiste, a co za tym idzie pisemne ustalenia obejmowały jedynie ogólne założenia – w tym w szczególności termin zawarcia umowy, a także fakt przekazania zadatku. Świadczy o tym treść wezwania z dnia 11 lutego 2019 roku – powodowie powołują się wówczas wprost na zawartą umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania położonego przy ul. A i żądają zwrotu podwójnego zadatku, co wprost wskazuje, że zawartą umowę traktują jako ważną podstawę swoich roszczeń. Należy więc stwierdzić, że wbrew twierdzeniom pozwu strony zawarły skuteczną umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Dopiero po podniesieniu przez pozwaną zarzutu przedawnienia roszczenia w treści odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, zmienili stanowisko i obecnie wskazują, że umowa pozostawała nieważna, a pozwana jest wzbogacona kosztem ich majątku z uwagi na zapłatę zadatku. W niniejszej sprawie umowa przedwstępna została zawarta w dniu 16 kwietnia 2012 roku. Przewidywała termin zawarcia umowy przyrzeczonej do 31 grudnia 2013 roku. Roszczenie z przedmiotowej umowy powodowie mogli więc zrealizować do końca 2014 roku. W 2016 roku pozwana przyleciała do Polski, bowiem powodowie zapewniali ją, że dysponują środkami pieniężnymi pozwalającymi uiścić cenię sprzedaży – po przylocie do kraju okazało się, że powodowie nie są jednak zainteresowani. Zakwestionowała twierdzenia powodów, jakoby unikała z nimi kontaktu – strony utrzymywały regularny kontakt, pozwana przysyłała paczki oraz kwotę 1.696 dolarów na opłaty mieszkaniowe. Nawet, jeśliby przyjąć, że zapłatę zadatku przez powodów należy traktować jako świadczeni nienależne, to w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 409 k.c. – świadczenie otrzymane przez pozwaną od powodów zostało zużyte w taki sposób, że nie pozostaje ona wzbogacona. Odnosząc się do zamieszkiwania w przedmiotowym mieszkaniu przez AK, to już po zawarciu umowy przedwstępnej powódka zaproponowała KG, aby AK tam zamieszkała. AK i KG zawarły umowę użyczenia lokalu mieszkalnego. Umowa zakładała, że będzie ona mogła bezpłatnie korzystać z lokalu, ponosząc jedynie opłaty eksploatacyjne. AK korzystała z lokalu do końca marca 2019 roku. 
 
Sąd ustalił, co następuje:
16 kwietnia 2012 roku KG oraz HO i RO zawarli umowę przedwstępną sprzedaży. Jako sprzedawcę określono w niej KG, zaś jako kupującego HO i RO. W jej treści wskazali, że przedmiotem umowy jest mieszkanie własnościowe. Strony postanowiły, że przyrzeczona umowy sprzedaży zostanie zawarta do grudnia 2013 roku (§ 1 umowy). Nadto, w umowie widnieje zapis zgodnie, z którym sprzedawca oświadczył, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu zawarcia umowy od kupującego gotówką kwotę 5000 dolarów zadatku (§ 3 umowy – k. 12 i 13).
W dniu 1 sierpnia 2013 roku KG zawarła z AK umowę użyczenia lokalu mieszkalnego. Na podstawie tej umowy pozwana użyczyła przedmiotowy lokal mieszkalny do bezpłatnego używania AK. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a biorący w użyczenie zobowiązał się do pokrywania wszelkich kosztów eksploatacyjnych (k. 56 - 57).
11 lutego 2019 roku powodowie wystosowali do pozwanej wezwanie do zapłaty. W jego treści wskazali, iż wzywają KG do zapłaty kwoty 10.000 dolarów – kwota ta stanowi dwukrotność zadatku danego przez powodów przy zawieraniu przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania przy ul. A w B (k. 45).
12 marca 2019 r. KG w odpowiedzi na w/w wezwanie do zapłaty wskazała, że umowa przedwstępna sprzedaży została zawarta w dniu 16 kwietnia 2012 roku, zatem termin zawarcia umowy przyrzeczonej miał być zrealizowany do grudnia 2013 roku. Strony ustaliły w umowie także, że w przypadku niewykonania umowy przez sprzedawcę zwróci on zadatek w podwójnej wysokości, a w przypadku niewykonania umowy przez kupującego – sprzedawca zadatek zachowa. W okresie obowiązywania umowy przedwstępnej KG wielokrotnie przedstawiała przedmiotową nieruchomość do sprzedaży i pozostawała w gotowości do przystąpienia do umowy przyrzeczonej – mimo to HO i RO nie przystąpili do jej zawarcia. Zreasumowała, że wszelkie roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej uległy przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2014 roku (k. 46 – 47, k. 48 – potwierdzenie nadania).
W dniu 9 lipca 2019 roku powodowie wystosowali do pozwanej wezwanie do zapłaty kwoty 5000 dolarów wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem bezpodstawnego wzbogacenia. W uzasadnieniu tego pisma powołali się na nieważność zawartej w dniu 16 kwietnia 2012 roku umowy przedwstępnej, a wobec nieważności tej umowy, wskazali, że nieważne jest również zastrzeżenie o zadatku, wobec czego kwota ta winna być powodom zwrócona (k. 14 – 14 v, k. 15 – wydruk z książki nadawczej).
15 lipca 2019 roku KG wystosowała odpowiedź na wezwanie do zapłaty. W treści pisma wskazała, że w jej ocenie, nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż umowa przedwstępna pozostawała nieważna, a zatem nie pozostaje ona bezpodstawnie wzbogacona (k. 16 – 16v). 
Pozwana w okresie od 2010 roku do października 2019 roku przysyłała powódce HO paczki (k. 49 - 55).
Powódka HO wyjaśniła, że wraz z mężem zapłaciła na rzecz pozwanej kwotę 5.000 USD. Ponadto podała, że mieszkała w przedmiotowym mieszkaniu, a w 2018 roku zakupiła inne mieszkanie, tj. przy ul. A.
Powód RO zeznał, że strony ustaliły cenę mieszkania na 50.000 dolarów. Strony ustaliły, że najpierw wpłacą 5.000 dolarów. Powód wskazał, że miał zamiar kupić przedmiotowe mieszkanie, ponieważ uzyskał pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w G. Podniósł, że po zawarciu umowy pozwana często dzwoniła do jego żony i rozmawiała z nią za pomocą komunikatora. 
Świadek AK – zeznała, że powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 dolarów tytułem zaliczki na zakup mieszkania, wskazała, że strony utrzymywały z sobą kontakt przy pomocy komunikatora, a także potwierdziła okoliczność, że zamieszkiwała w przedmiotowym mieszkaniu. 
Świadek IR zeznała, że strony wyrażały zgodny zamiar dokonania transakcji kupna- sprzedaży mieszkania. Pozwana zawarła umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, ponieważ za pieniądze z tej transakcji chciała zakupić mieszkanie w Stanach Zjednoczonych. Powodowie zapłacili tytułem zaliczki kwotę 5000 dolarów. Do końca 2013 roku zobowiązali się podpisać umowę sprzedaży i spłacić cała resztę. Cena wynosiła 50.000 dolarów. Zdaniem świadka pozwana często oferowała sfinalizowanie transakcji, natomiast to pozwani unikali tematu, motywując to okolicznością braku pieniędzy. W 2016 roku, gdy pozwana przebywała w Polsce chciała zawrzeć umowę sprzedaży, ale powodowie wskazali, że nie mają pieniędzy, choć w tym samym czasie nabyli połowę willi w C, mieszkanie w M oraz mieszkanie przy ul. A. Kiedy pozwana wyjechała do Stanów Zjednoczonych to w mieszkaniu zamieszkała powódka, a potem dołączył do niej powód – mieszkali oni tam do momentu całkowitego nabycia willi w C. Podniosła, iż pozwana odwiedzała powodów, a także utrzymywała z nimi regularny kontakt telefoniczny i internetowy.
Pozwana KG zeznała, że powodowie zaproponowali jej, że kupią od niej mieszkanie. Wskazała, że mieszkanie miało zostać sprzedane za 50.000 dolarów, a także, że dostała 5.000 dolarów zaliczki. Zeznała, że utrzymywała kontakt z powodami – dzwoniła, rozmawiała na komunikatorze, przyjeżdżała na święta, a w 2015 roku przyleciała do Polski z zamiarem sprzedaży mieszkania, ponieważ powodowie wskazali, że mają pieniądze i chcą kupić mieszkanie, ostatecznie okazało się, że powodowie zakupili inne mieszkanie, tj. w bloku naprzeciw mieszkania pozwanej. Wskazała też, że powodowie kupili kilka nieruchomości. 
Sąd dał wiarę zeznaniom świadków i wyjaśnieniom stron, w zakresie wskazania okoliczności ustalenia przez strony dokładnego przedmiotu umowy, ceny mieszkania na kwotę 50.000 dolarów, przekazania zadatku w kwocie 5.0000 dolarów, okoliczności nabycia przez powodów kliku nieruchomości, a także tego, że strony utrzymywały z sobą stały kontakt. Twierdzenia te  pozostawały logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniały.
Sąd zważył, co następuje:
W sprawie poza sporem pozostawała okoliczność, iż właścicielką przedmiotowego mieszkania jest pozwana KG, a także to, że powodowie przekazali na rzecz pozwanej kwotę 5000 dolarów tytułem zadatku. Wobec tego osią sporu pozostawała kwestia ważności umowy zawartej przez strony, a co za tym idzie konsekwencje z tego wynikające.
W niniejszej sprawie strona powodowa opierała swoje roszczenie na okoliczności, iż strony nigdy nie zawarły skutecznej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania. Wobec zatem nieważności umowy przedwstępnej, w ocenie powodów, nieważne pozostawały także dodatkowe zastrzeżenia umowne – zadatek. Biorąc pod uwagę powyższe, powodowie powołując się na art. 411 k.c.  zażądali zwrotu świadczenia, gdyż spełnienie świadczenia nastąpiło w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.
Pozwana wskazywała zaś, że umowa zawarta pomiędzy stronami była ważna, natomiast nastąpiło przedawnienie roszczenia z niej wynikającego, zgodnie z art. 390 § 3 k.c., wobec czego powództwo należy oddalić w całości.
Wobec takiego stanowiska stron, Sąd w pierwszej kolejności dokonał zbadania, czy umowa zawarta przez strony w dniu 16 kwietnia 2012 roku była ważna. 
Zgodnie z art. 389 § 1 k.c. umowa przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przedwstępnej) powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W ocenie Sądu, w toku zawierania umowy z dnia 16 kwietnia 2012 roku strony ustaliły istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Z twierdzeń powoda – RO, a także pozwanej jasno wynika, iż strony określiły cenę sprzedaży przedmiotowego mieszkania na kwotę 50.000 dolarów. Ponadto, poza wszelką wątpliwością pozostaje okoliczność nieprecyzyjnego określenia przedmiotu sprzedaży. Co prawda w umowie widnieje jedynie zapis, iż przedmiotem jest mieszkanie własnościowe, to strony z całą pewnością wiedziały, że chodzi tu dokładnie o lokal nr położony przy ul. A, w którym de facto powodowie zamieszkiwali przez klika lat. Zgodnie, bowiem z zeznaniami świadka – IR, a także wyjaśnieniami pozwanej, powodowie sami zaproponowali zakup tego mieszkania, co więcej w wezwaniach do zapłaty kierowanych do pozwanej w sposób precyzyjny określali przedmiot umowy. W umowie przedwstępnej obie strony porozumiały się, zatem, co do zawarcia między nimi w przyszłości sprzedaży mieszkania przy ul. A m., za określoną cenę 50.000 dolarów. W tym miejscu podkreślić należy, że umowa przedwstępna dla swej ważności nie wymaga zachowania przez strony formy aktu notarialnego, lecz może być również zawarta w formie ustnej lub nawet per facta concludentia (dorozumianej). Nie ma konieczności, aby ustalić w tej umowie treść przyszłej umowy. Wystarczającym jest, aby strony miały wolę sprzedaży/nabycia mieszkania za określoną kwotę. Przenosząc te rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że umowa zawarta przez strony była ważną umową przedwstępną. Strony określiły w niej cenę sprzedaży,  dokładny przedmiot, a także jak wynika z zeznań powoda i pozwanej – powodowie wyrażali chęć zakupu mieszkania, zaś pozwana chciała je sprzedać. 
Zgodnie z art. 390 § 3 roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne. Wskazania wymaga, iż samo uznanie, iż umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2012 roku była ważna nie oznacza, że do obowiązku zwrotu wpłat ma zastosowanie w/w przepis o umowie przedwstępnej. Z przepisów o umowie przedwstępnej, dotyczących odpowiedzialności z tytułu tej umowy, wynika, że możliwy jest tzw. skutek silniejszy lub skutek słabszy. Zgodnie z art. 390 § 1 i 2 k.c. uzależnione jest to przede wszystkim od formy, w jakiej została zawarta umowa przedwstępna, a mianowicie, czy czyniła ona zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej. W takiej sytuacji wchodzi w rachubę tzw. skutek silniejszy, polegający na tym, że strona uprawniona może dochodzić na drodze sądowej zawarcia przyrzeczonej umowy. Jeśli natomiast umowa przedwstępna nie czyni zadość wymaganiom, od których uzależniona jest ważność umowy przyrzeczonej, stronie uprawnionej przysługują jedynie tzw. słabsze skutki, ponieważ może ona domagać się jedynie naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, czyli jedynie w zakresie tzw. ujemnego interesu umownego. Inaczej rzecz ujmując, roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej lub o zapłatę odszkodowania są jedynymi roszczeniami, które mogą wynikać z umowy przedwstępnej i tylko do takich roszczeń ma zastosowanie art. 390 k.c., w tym wynikający z § 3 tego przepisu szczególny (tj. roczny) termin ich przedawnienia. Jeszcze raz należy jednak podkreślić, że treścią umowy przedwstępnej nie jest objęty obowiązek uiszczania jakichkolwiek świadczeń na poczet przyszłej umowy przyrzeczonej. Przenosząc te rozważania na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż skoro nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, na poczet której powód zapłacił pozwanej kwotę 5000 dolarów, to reżim prawny, który reguluje obowiązek jej zwrotu, wynika z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, a ściślej z przepisów o nienależnym świadczeniu jako jednej z postaci bezpodstawnego wzbogacenia. W rozstrzyganej sprawie dotyczy to art. 410 § 2 k.c., w którym mowa, że świadczenie jest nienależne m.in. wtedy, gdy nie został osiągnięty zamierzony cel świadczenia. Tym celem w niniejszej sprawie było zawarcie umowy przyrzeczonej, na poczet której przekazana została kwota jako zadatek na mające z niej wynikać świadczenie. Ten cel niewątpliwie nie został osiągnięty przez strony.
Wobec powyższego przepis art. 390 § 3 k.c. nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ umowa przedwstępna wywoływała tzw. „słabe skutki” – zawarta została bez zachowania aktu notarialnego, co powoduje, że strona może domagać się naprawienia szkody przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, a nie powoływać się na dyspozycję art. 390 § 3 k.c.. 
Podstawą prawną orzeczenia w niniejszej sprawie jest, zatem reżim obowiązku zwrotu, który wynika z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, tj. nienależnym świadczeniu ( art. 410 § 2 k.c. ), gdyż nie został osiągnięty cel świadczenia, czyli zawarcie umowy przyrzeczonej.  Biorąc pod uwagę powyższe musiał upaść zarzut strony pozwanej o przedawnieniu roszczenia podniesiony na podstawie art. 390 § 3 k.c.. 
 Wątpliwość Sądu wzbudzała okoliczność, czy świadczenie, które zostało udzielone pozwanej było zadatkiem czy zaliczką, ponieważ strony naprzemiennie używały tego pojęcia. Wobec, jednak wnoszenia przez stronę o zwrot kwoty 5000 dolarów, rozważania te należy uznać za zbędne – byłby one kluczowe, gdyby powodowie zażądali zwrotu dwukrotności sumy, którą wydatkowali. Ponadto strona powodowa nie wykazała, że to okoliczności występujące po stronie pozwanej uniemożliwiły zawarcie umowy przyrzeczonej, a zgodnie z art. 6 k.c., to na niej ciążył ten obowiązek, skoro powoływała się na nie zawarcie umowy przyrzeczonej z winy pozwanej. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności z zeznań stron oraz świadków wynika, że pozwana utrzymywała kontakt z powodami – telefonowała, rozmawiała przy pomocy komunikatorów, przyjeżdżała na święta, zatem upaść musiał zarzut strony powodowej o unikaniu przez pozwaną kontaktu z powodami. Nie bez znaczenia pozostają również relacje rodzinne łączące strony postępowania, powódka HO to matka pozwanej KG, a osobą, która korzystała z użyczenia lokalu była córka powódki, a siostra pozwanej. Zgodnie z zeznaniami świadków to powodowie unikali tematu sprzedaży mieszkania, a w 2016 roku, gdy propozycja sprzedaży padła ze strony pozwanej, to wskazali, że nie mają pieniędzy, choć w tym samym czasie zakupili nieruchomość w M, C oraz B w bloku znajdującym się naprzeciw bloku, w którym mieści się mieszkanie pozwanej. Powodowie zaczęli się dopiero ubiegać o zwrot świadczenia w momencie, gdy pozwana postanowiła wrócić do Polski i zamieszkać przedmiotowym mieszkaniu wobec czego wypowiedziała umowę użyczenia swojej siostrze. W ocenie Sądu, pozwana nie ponosi winy za nie zawarcie umowy przyrzeczonej, to postawa powodów wskazuje, iż oni byli niechętni, aby sfinalizować transakcję zakupu mieszkania. 
Reasumując, Sąd uznał, że umowa przedwstępna zawarta pomiędzy stronami w dniu 16 kwietnia 2012 roku jest umową ważną, jednocześnie nie podlegającą reżimowi przedawnienia określonemu w art. 390 k.c., ponieważ wywołuje ona tzw. ujemny interes prawny z uwagi na niezachowanie formy aktu notarialnego. Wobec czego roszczenia wynikające z tej umowy podlegają przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z art. 409 k.c. obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba, że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. W toku niniejszego postępowania Sąd uznał, że pozwana nie jest już wzbogacona z tytułu przekazanego jej w 2012 roku zadatku, ponieważ sam upływ niemalże 10 lat od tej czynności, wskazuje na to, że wyzbyła się ona już tej korzyści. Co więcej nie można przyjąć, iż pozwana mogła się liczyć, wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, z obowiązkiem zwrotu, ponieważ chciała ona zawrzeć umowę sprzedaży mieszkania i nie mogła przewidzieć, że ostatecznie nie dojdzie to do skutku. 
Wobec powyższego Sąd na podstawie w/w przepisów oddalił powództwo.
O kosztach procesu orzeczono stosownie do zasady odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c.. Strona pozwana wygrała proces w całości, dlatego też wobec zgłoszonego żądania, należy się jej zwrot poniesionych kosztów. 
W skład poniesionych przez pozwaną kosztów wchodziły: koszt zastępstwa procesowego w wysokości 3.600 zł ustalony w oparciu o § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265 j.t.), do którego doliczyć należało kwotę 17 zł z tytułu poniesionej przez pozwanego opłaty skarbowej od pełnomocnictwa procesowego stosownie do treści części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 j.t.).  
O odsetkach od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 11 k.p.c. 


cennik usług radcy prawnego Białystok 
odstąpienie od umowy przedwstępnej 
odszkodowanie za niewykonanie umowy przedwstępnej 


data publikacji: 2023-07-12 10:12:23

Zobacz także:
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje.
Roszczenie z tytułu wadliwego wykonania dzieła
Wyrok w sprawie umowy o dzieło - wady dzieła.
Sprawa dotyczyła odpowiedzialności zakładu mechanicznego, za wadliwie przeprowadzoną naprawę pojazdu. Strona powodowa dowiodła swoich racji w oparciu materiał dowodowy w tym opinię biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej. Sąd uznał, że powód w toku procesu wykazał wszystkie trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.
Powodowie w uzasadnieniu wskazali, że w kwietniu 2012 roku pozwana wyraziła chęć sprzedaży mieszkania powodom. Powodowie przekazali pozwanej kwotę 5.000 USD, na poczet zakupu mieszkania. Strony nigdy nie zawarły skutecznie ani umowy przedwstępnej sprzedaży, ani umowy sprzedaży mieszkania. W umowie z 16 kwietnia 2012 roku strony wskazały jako przedmiot umowy „mieszkanie własnościowe”, bez wskazania ceny. Zawarto tam również oświadczenie, że pozwana otrzymała od powodów kwotę 5.000 USD tytułem zadatku. Nigdy nie doszło do sprzedaży mieszkania. Pozwana już w 2012 roku wynajęła przedmiotowe mieszkanie swojej siostrze. W 2019 roku powodowie powzięli wiadomość o zamiarze wynajmu lub sprzedaży mieszkania przez pozwaną osobom trzecim, dlatego wezwali pozwaną do zwrotu wpłaconej kwoty 5.000 USD.
Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych . Powództwo oddalono