Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Uszczerbek na zdrowiu.

   Sygn. akt VI U /14
 
WYROK   W   IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ

Dnia 16 września 2014 r.
Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w składzie

Przewodniczący SSR Maciej

Protokolant        Mariola

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Białymstoku
na rozprawie
sprawy Krzysztofa Xkiego
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Białymstoku
o odszkodowanie
na skutek odwołania Krzysztofa Xkiego
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. 07-114276


Oddala odwołanie
 
VI U 88/14
UZASADNIENIE

            Decyzją z dnia 24 stycznia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku przyznał odwołującemu Krzysztofowi Xkiemu w oparciu o treść ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm. – w dalszej części uzasadnienia zwana ustawą wypadkową ) prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu 7% stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 30.09.2011 r.  Wysokość odszkodowania organ rentowy ustalił na kwotę 4928 zł przy wzięciu pod uwagę przelicznika 704 zł za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu ( k. 12 akt ZUS ).

           Od powyższej decyzji odwołał się Krzysztof Xki, po ostatecznym sprecyzowaniu stanowiska wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie jednorazowego odszkodowania wynikającego z 20% uszczerbku na zdrowiu ( k. 2 - 2v, 65 ).     

            W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie ( k. 5 ).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

            Zgodnie z art.  6 ust. 1 pkt 4 ustawy wypadkowej z tytułu wypadku przy pracy ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu  przysługuje jednorazowe odszkodowanie. W niniejszej sprawie poza sporem znalazł się fakt, iż Krzysztof Xki uległ wypadkowi przy pracy w dniu 30.09.2011 r. Celem ustalenia, czy odwołujący w związku z tym wypadkiem doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii ( k. 7 ). 

           Biegły sądowy Marek Xi po dokonaniu badania podmiotowego, przedmiotowego odwołującego oraz analizie dokumentacji medycznej rozpoznał u niego wygojone otwarte wieloodłamowe złamanie kości piszczelowej lewej, stan po wielokrotnym leczeniu operacyjnym stawu rzekomego kości
piszczelowej lewej z użyciem przeszczepów autogennych pobranych z lewego talerza biodrowego, stan po osteotomii kości strzałkowej lewej, zmiany troficzne pozapalne skóry goleni lewej w miejscu zespolenia. Zdaniem biegłego następstwa wypadku spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12 % ( pkt. 158a i 160 tabeli wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, Dz.U. Nr 234, poz. 1974 - w dalszej części uzasadnienia zwana tabelą uszczerbków ).  W uzasadnieniu opinii biegły wskazał, że w jego ocenie w następstwie złamania kości piszczelowej powstał 7 % stały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast zdaniem biegłego blizna pooperacyjna ponad miejscem złamania powoduje 5 % uszczerbek na zdrowiu ( pkt.160 ). Jest ona nieprzesuwalna, wrażliwa na dotyk i ucisk ( k. 11 - 13 ).

Organ rentowy wniósł zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego w zakresie w jakim biegły przyznał dodatkowe 5 % uszczerbku na zdrowiu z punktu 160 tabeli. Wskazał, że punkt 158 tabeli obejmuje również powikłania wtórne i zmiany troficzne, tak więc dolegliwości te nie mogą być oceniane dodatkowo z innego punktu tabeli uszczerbków.

W opinii uzupełniającej biegły sądowy Marek Xi oświadczył, że uznając 5 % uszczerbek na zdrowiu z punktu 160 tabeli miał na uwadze powikłania wynikłe z powodu infekcji ropnej przy wszczepach stabilizatora ZESPOL. Spowodowały one zbliznowacenie tkanek miękkich podudzia w okolicy złamania, zmiany troficzne skóry i destabilizację zespolenia. Zdaniem biegłego nie jest to typowe powikłanie w przebiegu złamania otwartego goleni, dlatego orzekł dodatkowe 5% uszczerbku na zdrowiu ( k. 24 ).

Biorąc pod uwagę powyższe sąd dopuścił dowód z opinii innego biegłego sądowego z zakresu ortopedii, Grzegorza Xiego. W swojej opinii wskazał on, że  rozpoznał u odwołującego wygojony staw rzekomy kości piszczelowej lewej po otwartym złamaniu kości podudzia lewego oraz zmiany troficzne podudzia lewego. Zdaniem biegłego doznane podczas wypadku urazy spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 7 %. Biegły wyjaśnił, że uszczerbek na zdrowiu w przedmiotowym procencie przyznał na podstawie  pkt. 158a tabeli uszczerbków, uznając że zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej na przedniej powierzchni podudzia lewego rozumiane są zgodnie z wolą ustawodawcy jako następstwa i powikłania złamań kości podudzia ( k. 35 - 36 ).

Sąd oddalił wnioski stron o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniających powyższych biegłych. Zdaniem Sądu opinie biegłych sądowych z zakresu ortopedii były pełne i jasno określały stanowiska biegłych i ich uzasadnienie. Stanowisko biegłych z zakresu ortopedii oraz lekarzy orzeczników ZUS-u było jednolite w przedmiocie wysokości uszczerbku na zdrowiu w zakresie pkt. 158a tabeli uszczerbków. Nie wykazywały sprzeczności w zakresie medycznej oceny stanu zdrowia odwołującego. Różniły się jedynie w zakresie prawnej kwalifikacji stanu zdrowia odwołującego, lecz subsumpcja stanu faktycznego do normy prawnej należy do kompetencji sądu, a nie biegłych lekarzy.

Wskazać należy, że pkt.158a tabeli uszczerbków dotyczy złamanie kości podudzia ze zmianami lub skróceniem do 4 cm i w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp. może wywołać procentowy uszczerbek na zdrowiu od 5 % do 15 %. Natomiast pkt. 160 tabeli uszczerbków dotyczy uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien, które zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy mogą skutkować 5-20 % uszczerbkiem na zdrowiu. W ocenie Sądu  oba cytowane punkty dotyczą rozłącznych sytuacji.  W ramach pkt. 158a należy oszacować uszczerbek na zdrowiu spowodowany złamaniem kości podudzia oraz ewentualnie powstałymi konsekwencjami tego złamania dla tkanek miękkich. Dlatego też uwzględniając typowe i nietypowe następstwa złamania kości podudzia na podstawie pkt. 158 a tabeli uszczerbków możliwe jest ocenienie uszczerbku na zdrowiu w widełkach w skali od 5 % do 15 % . Natomiast pkt. 160 tabeli dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy doszło do uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, ale w następstwie innych zdarzeń niż złamanie kości podudzia. Przenosząc niniejsze rozważania prawne na grunt okoliczności sprawy uznać należy, że wobec tego, że odwołujący doświadczył w wyniku zdarzenia z dnia 30.09.2011r. złamania kości podudzia wraz z konsekwencjami dla jego tkanek miękkich, wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu odwołującego należało ocenić w ramach pkt. 158a. Przy ustalaniu zaś wysokości tego uszczerbku na zdrowiu trzeba było wziąć pod uwagę skutki złamania kości podudzia dla tkanki miękkiej podudzia.

Biegły sądowy z zakresu neurologii Robert P.w swojej opinii po dokonaniu badania podmiotowego, przedmiotowego odwołującego oraz analizie dokumentacji medycznej rozpoznał u odwołującego zagojone złamanie goleni lewej leczone operacyjnie, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa bez istotnego upośledzenia funkcji narządu ruchu i dyskopatię L2 - L3, L4 - L5, L5 - S1. Jak wynika z tej opinii biegły neurolog  nie stwierdził długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu związanego z wypadkiem z dnia 30.09.2011r. powstałego z przyczyn neurologicznych. Zdaniem biegłego stwierdzone zmiany w kręgosłupie są związane z chorobą zwyrodnieniową i nie mają związku z wypadkiem, nie powodują obecnie istotnych objawów ubytkowych. Natomiast zgłaszane przez odwołującego dolegliwości bólowe w niewielkim stopniu upośledzają jego sprawność motoryczną ( k. 52 - 53 ).

Opinię biegłego neurologa Sąd ocenił jako pełną i rzetelną oraz sporządzoną zgodnie z wytycznymi kodeksu postępowania cywilnego. W konsekwencji przedmiotową opinię Sąd uczynił podstawą swoich ustaleń uznając, że schorzenia neurologiczne odwołującego nie pozostawiły uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem z dnia 30.09.2011r.,  a ponadto są  niewielkie i na tyle nieistotne, że nie pozwalałyby na uznanie, iż odwołujący wskutek ich doznał długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd oddalił wnioski odwołującego o wydanie opinii uzupełniającej biegłego sądowego z zakresu neurologii ( k. 61 ). Analiza przedmiotowego wniosku wskazuje, że odwołujący kwestionował stwierdzony przez biegłego neurologa brak związku przyczynowego pomiędzy schorzeniami  neurologicznymi odwołującego a wypadkiem przy pracy z dnia 30.09.2011r. Nie zanegował natomiast skutecznie wynikającej z tej opinii okoliczności, że schorzenia neurologiczne odwołującego był niewielkie i na tyle nieistotne, że nie pozwalały na uznanie, iż odwołujący wskutek ich doznał długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wobec zaś tego faktu bezprzedmiotowe stało się uzupełnianie opinii neurologicznej w zakresie istnienia związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem z dnia 30.09.2011r. a chorobami neurologicznymi.

W konsekwencji powyższego uznać należało, iż odwołujący w wyniku wypadku przy pracy z dnia 30.09.2011r.  doznał  7% uszczerbku na zdrowiu z pkt. 158a tabeli uszczerbków. W tej kwestii biegli ortopedzi jak i lekarze orzecznicy ZUS byli zgodni.

W rezultacie tego na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. należało odwołanie Krzysztofa Xkiego oddalić.

       
 
adwokat Białystok sprawy o odszkodowanie

adwokaci Białystok cennik spraw cywilnych


kancelaria adwokacka ceny porad prawnychSygn. akt V  Ua /14WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w składzie:

    Przewodniczący:       SSO  Elżbieta K. (spr.)  
    Sędziowie:     SSO  Elżbieta R.
                   SSO  Jarosław P.
    Protokolant: Anna M.

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku w Białymstoku
na rozprawie
sprawy z wniosku Krzysztofa Xiego
przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
o  jednorazowe odszkodowanie  
na skutek apelacji Krzysztofa Xiego
od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia 16 września 2014 roku     sygn. akt VI U /14

I.    Oddala apelację.
II.    Zasądza od Krzysztofa Xiego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.sygnatura akt V Ua 39/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku decyzją z dnia 24 stycznia 2014 r., działając na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przyznał Krzysztofowi Xiemu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 30 września 2011 r. w kwocie 4.928 zł w związku z doznaniem 7 % stałego uszczerbku na zdrowiu.

Od powyższej decyzji odwołał się Krzysztof Xi, po ostatecznym sprecyzowaniu stanowiska wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie jednorazowego odszkodowania wynikającego z 20 % uszczerbku na zdrowiu.
Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 16 września 2014 r. oddalił odwołanie. Wskazał, że Krzysztof Xi uległ wypadkowi przy pracy w dniu 30 września 2011 r. Celem ustalenia, czy odwołujący w związku z tym wypadkiem doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii.  

    Biegły sądowy stwierdził, że następstwa wypadku spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12 % (pkt 158a i 160 tabeli wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania Dz. U. nr 234, poz. 1974). W uzasadnieniu opinii biegły wskazał, że w jego ocenie w następstwie złamania kości piszczelowej powstał 7 % stały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast blizna pooperacyjna ponad miejscem złamania powoduje 5 % uszczerbek na zdrowiu (pkt 160 ). Jest ona nieprzesuwalna, wrażliwa na dotyk i ucisk.

Organ rentowy wniósł zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego w zakresie w jakim biegły przyznał dodatkowe 5 % uszczerbku na zdrowiu z punktu 160 tabeli. Wskazał, że punkt 158 tabeli obejmuje również powikłania wtórne i zmiany troficzne, tak więc dolegliwości te nie mogą być oceniane dodatkowo z innego punktu tabeli uszczerbków.

W opinii uzupełniającej biegły sądowy oświadczył, że uznając 5 % uszczerbek na zdrowiu z punktu 160 tabeli miał na uwadze powikłania wynikłe z powodu infekcji ropnej przy wszczepach stabilizatora ZESPOL. Spowodowały one zbliznowacenie tkanek miękkich podudzia w okolicy złamania, zmiany troficzne skóry i destabilizację zespolenia. Zdaniem biegłego nie jest to typowe powikłanie w przebiegu złamania otwartego goleni, dlatego orzekł dodatkowe 5% uszczerbku na zdrowiu.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd dopuścił dowód z opinii innego biegłego sądowego z zakresu ortopedii. W swojej opinii wskazał on, że rozpoznał u odwołującego wygojony staw rzekomy kości piszczelowej lewej po otwartym złamaniu kości podudzia lewego oraz zmiany troficzne podudzia lewego. Zdaniem biegłego doznane podczas wypadku urazy spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 7 %. Biegły wyjaśnił, że uszczerbek na zdrowiu w przedmiotowym procencie przyznał na podstawie pkt 158a tabeli uszczerbków, uznając że zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej na przedniej powierzchni podudzia lewego rozumiane są zgodnie z wolą ustawodawcy jako następstwa i powikłania złamań kości podudzia.

Sąd Rejonowy oddalił wnioski stron o dopuszczenie dowodu z opinii uzupełniających powyższych biegłych. Zdaniem Sądu opinie biegłych sądowych z zakresu ortopedii były pełne i jasno określały stanowiska biegłych i ich uzasadnienie. Stanowisko biegłych z zakresu ortopedii oraz lekarzy orzeczników ZUS-u było jednolite w przedmiocie wysokości uszczerbku na zdrowiu w zakresie pkt. 158a tabeli uszczerbków. Nie wykazywały sprzeczności w zakresie medycznej oceny stanu zdrowia odwołującego. Różniły się jedynie w zakresie prawnej kwalifikacji stanu zdrowia odwołującego, lecz subsumpcja stanu faktycznego do normy prawnej należy do kompetencji sądu, a nie biegłych lekarzy.

Wskazał, że pkt 158a tabeli uszczerbków dotyczy złamania kości podudzia ze zmianami lub skróceniem do 4 cm i w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych iczynnościowych kończyny itp. może wywołać procentowy uszczerbek na zdrowiu od 5 % do 15 %. Natomiast pkt 160 tabeli uszczerbków dotyczy uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien, które zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy mogą skutkować 5-20 % uszczerbkiem na zdrowiu. W ocenie Sądu  oba cytowane punkty dotyczą rozłącznych sytuacji.  W ramach pkt 158a  należy oszacować uszczerbek na zdrowiu spowodowany złamaniem kości podudzia oraz ewentualnie powstałymi konsekwencjami tego złamania dla tkanek miękkich. Dlatego też uwzględniając typowe i nietypowe następstwa złamania kości podudzia na podstawie pkt 158a tabeli uszczerbków możliwe jest ocenienie uszczerbku na zdrowiu w widełkach w skali od 5 % do 15 %. Natomiast pkt 160 tabeli dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy doszło do uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, ale w następstwie innych zdarzeń niż złamanie kości podudzia. Przenosząc niniejsze rozważania prawne na grunt okoliczności sprawy Sąd Rejonowy uznał, że wobec tego, że odwołujący doświadczył w wyniku zdarzenia z dnia 30 września 2011 r. złamania kości podudzia wraz z konsekwencjami dla jego tkanek miękkich, wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu odwołującego należało ocenić w ramach pkt 158a. Przy ustalaniu zaś wysokości tego uszczerbku na zdrowiu trzeba było wziąć pod uwagę skutki złamania kości podudzia dla tkanki miękkiej podudzia.

Biegły sądowy z zakresu neurologii w swojej opinii nie stwierdził długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu związanego z wypadkiem z dnia 30 września 2011 r. powstałego z przyczyn neurologicznych. Zdaniem biegłego stwierdzone zmiany w kręgosłupie są związane z chorobą zwyrodnieniową i nie mają związku z wypadkiem, nie powodują obecnie istotnych objawów ubytkowych. Natomiast zgłaszane przez odwołującego dolegliwości bólowe w niewielkim stopniu upośledzają jego sprawność motoryczną.

Opinię biegłego neurologa Sąd pierwszej instancji ocenił jako pełną i rzetelną oraz sporządzoną zgodnie z wytycznymi kodeksu postępowania cywilnego. W konsekwencji przedmiotową opinię Sąd uczynił podstawą swoich ustaleń uznając, że schorzenia neurologiczne odwołującego nie pozostawiły uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem z dnia 30 września 2011 r.,  a ponadto są  niewielkie i na tyle nieistotne, że nie pozwalałyby na uznanie, iż odwołujący wskutek ich doznał długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Rejonowy oddalił wnioski odwołującego o wydanie opinii uzupełniającej biegłego sądowego z zakresu neurologii. Analiza przedmiotowego wniosku wskazuje, że odwołujący kwestionował stwierdzony przez biegłego neurologa brak związku przyczynowego pomiędzy schorzeniami  neurologicznymi odwołującego a wypadkiem przy pracy z dnia 30 września 2011 r. Nie zanegował natomiast skutecznie wynikającej z tej opinii okoliczności, że schorzenia neurologiczne odwołującego był niewielkie i na tyle nieistotne, że nie pozwalały na uznanie, iż odwołujący wskutek ich doznał długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wobec zaś tego faktu Sąd stwierdził, że bezprzedmiotowe stało się uzupełnianie opinii neurologicznej.

W konsekwencji powyższego Sąd Rejonowy uznał, iż odwołujący w wyniku wypadku przy pracy z dnia 30 września 2011 r.  doznał  7% uszczerbku na zdrowiu z pkt. 158a tabeli uszczerbków. W tej kwestii biegli ortopedzi jak i lekarze orzecznicy ZUS byli zgodni.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł Krzysztof Xi zaskarżając go w całości zarzucił mu:

1.    Naruszenie prawa materialnego, przez błędne zastosowanie art. 6 kc, w zw. z art. 232kpcw zw. z § 11 pkt1, § 9 pkt 1 i 2, w zw. z pkt 158 (złamanie kości podudzia) i 160 (uszkodzenia tkanek miękkich podudzia) rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad (...), przez pominięcie, że odwołujący się nie wykazał, że odniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu jest większy niż 7% w sytuacji gdy przepisy rozporządzenia wskazują wyraźnie tak jak uczynił to biegły Marek Danowski, że wobec odniesienia uszczerbków w układzie kostnym, mięśniowym i skórnym należy zsumować procenty wynikające każdego z tych uszkodzeń, bo przy wielomiejscowym i powikłanym, bardzo rozległym uszkodzeniem należy sumować procenty uszczerbku, ustalone za poszczególne uszkodzenie, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny (do 50% wg Rozporządzenia);

2.    naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię § 9 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad (...), polegającą na przyjęciu, że procenty uszczerbku przy wielomiejscowym, powikłanym i bardzo rozległym uszkodzeniu nie podlegają sumowaniu, w sytuacji gdy opinia biegłego pozwala na sumowanie ustalonych procentów i mieści się w granicach przewidzianych Rozporządzeniem;


3.    naruszenie prawa materialnego, art. § 9 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad (…), przez jego pominięcie, mimo że z całokształtu materiału dowodowego w sprawie (opinii biegłych ortopedów oraz kart leczenia szpitalnego) wynikało, że odwołujący się wskutek wypadku z 11 września 2011 r. doznał uszkodzeń wieloodłamowych, otwartego złamania kości goleni, stawu rzekomego, co łączyło się z koniecznością 4-krotnego operowania w tym z zastosowaniem przeszczepów kostnych (autogennych) co pozostawiło zmiany troficzne skóry, a więc uszkodzenie tkanek różnych układów: kostnego, mięśniowego i skórnego, w ramach kończyny dolnej, wskazuje na konieczność zastosowania pkt 158 c) Rozporządzenia;

4.    sprzeczność istotnych ustaleń sądu ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, polegający na przyjęciu, że opinie biegłych różnią się jedynie w zakresie prawnej kwalifikacji stanu zdrowia odwołującego w sytuacji gdy każdy z biegłych w różnym określił stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu;


5.    mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 233 § 1 kpc przez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegające na dopuszczeniu opinii z innego biegłego i przyjęcie tylko nowej opinii za podstawę wyroku bez wyjaśnienia sprzeczności między nimi, błędne uznanie, że opinia biegłego Grzegorza Xiego prowadząca do subsumcji stanu faktycznego do normy prawnej, uznająca że zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej na przedniej powierzchni podudzia lewego należy rozumieć zgodnie z wolą ustawodawcy jako następstwa powikłania złamań kości podudzia, co prowadziło w efekcie do zastąpienia subsumcji sądowej opinią biegłego;

6.    mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 227 i 233 § 1 kpc przez niedokonanie w sprawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego i oparcie się o niepełną opinię biegłego Grzegorza Xiego, bo pomijającą wszystkie skutki uszkodzenia kończyny dolnej odwołującego się, w tym powikłania nietypowe tj. wynikłe z powodu infekcji ropnej przy wszczepach
stabilizatora ZESPOL;


7.    mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie art. 227 kpc, w zw. z art. 232 zd. 2, w zw. z art. 286 kpc przez pominięcie dopuszczenia dowodów z uzupełniających opinii biegłego neurologa i wezwania na rozprawę biegłych ortopedów celem wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy opiniami, w sytuacji gdy opinia biegłego neurologa była niepełna i w sposób niewystarczający odnosiła się do związku pomiędzy wypadkiem przy pracy a pogłębieniem problemów neurologicznych odwołującego; natomiast pomiędzy opiniami biegłych ortopedów istnieją takie rozbieżności, których usunięcie nie jest objęte kognicją sądu i konieczne było rozstrzygnięcie o nich poprzez wezwanie do osobistego stawienia na rozprawie celem uzupełnienia opinii.

Mając na uwadze powyższe wniósł o dopuszczenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłego z zakresu neurologii i wezwanie biegłych lekarzy ortopedów na rozprawę celu przesłuchania i na wypadek dalszych rozbieżności przeprowadzenia konfrontacji biegłych celem ustalenia prawidłowego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał skarżący wskutek wypadku przy pracy zmianę zaskarżonego wyroku przez orzeczenie zgodnie z wnioskiem odwołującego.
kancelaria adwokacka Białystok udzielanie porad prawnych

adwokaci Białystok sprawy przeciwko ZUS, odszkodowanie, uszczerbek na zdrowiu

adwokat Białystok porady i pomoc prawna - sprawy cywilne i ubezpieczeń społecznych

pomoc prawna - cennik prawnik Białystok

wysokość odszkodowania za wypadek w pracy, procentowy uszczerbek zdrowia

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Rozpoznając niniejszą sprawę Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych oraz właściwie zastosował przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322). Sąd Okręgowy w całości podziela i przyjmuje za własne ustalenia faktyczne oraz wykładnię przepisów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ustęp 2 wspomnianego przepisu stanowi, że za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

W myśl § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania Dz. U. z 2013 r. poz. 954) jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie, w sposób określony w ocenie procentowej, z ograniczeniem do 100%. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie w sposób określony w ocenie procentowej, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny.

W niniejszej sprawie ocena uszczerbku na zdrowiu doznanego na skutek wypadku przy pracy przez Krzysztofa Xiego została dokonana przez biegłych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i neurologii.

Biegły sądowy z zakresu ortopedii Marek D.i stwierdził, że następstwa wypadku spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12 % (pkt. 158a i 160 tabeli w/w rozporządzenia). W uzasadnieniu opinii biegły wskazał, że w następstwie złamania kości piszczelowej powstał 7 % stały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast blizna pooperacyjna ponad miejscem złamania powoduje 5 % uszczerbek na zdrowiu (pkt 160). Jest ona nieprzesuwalna, wrażliwa na dotyk i ucisk.

Zdaniem innego biegłego z zakresu ortopedii Grzegorza Xiego doznane podczas wypadku urazy spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 7 %. Biegły wyjaśnił, że uszczerbek na zdrowiu w przedmiotowym procencie przyznał na podstawie pkt 158a tabeli uszczerbków, uznając że zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej na przedniej powierzchni podudzia lewego rozumiane są zgodnie z wolą ustawodawcy jako następstwa i powikłania złamań kości podudzia.

Punkt 158a tabeli uszczerbków dotyczy złamania kości podudzia w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp. ze zmianami lub skróceniem do 4 cm co może powodować stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu od 5 % do 15 %. Natomiast pkt 160 dotyczy uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien, które zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy mogą skutkować stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu od 5 % do 20 %.

Sąd Rejonowy słusznie przyjął, że w ramach pkt 158a  należy oszacować uszczerbek na zdrowiu spowodowany złamaniem kości podudzia oraz ewentualnie powstałymi konsekwencjami tego złamania dla tkanek miękkich. Dlatego też uwzględniając typowe i nietypowe następstwa złamania kości podudzia na podstawie pkt 158a tabeli uszczerbków możliwe jest ocenienie uszczerbku na zdrowiu w widełkach w skali od 5 % do 15 %. Natomiast pkt 160 tabeli dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy doszło do uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, ale w następstwie innych zdarzeń niż złamanie kości podudzia. Krzysztof Xi doznał w wyniku zdarzenia z dnia 30 września 2011 r. złamania kości podudzia wraz z konsekwencjami dla jego tkanek miękkich, wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu odwołującego należało więc ocenić w ramach pkt 158a. Przy ustalaniu zaś wysokości tego uszczerbku na zdrowiu trzeba było wziąć pod uwagę skutki złamania kości podudzia dla tkanki miękkiej podudzia.

Zdaniem Sądu Okręgowego opinie biegłych sporządzone na etapie postępowania przed Sądem Rejonowym są rzetelne i fachowe oraz zawierają jednoznaczne wskazanie pozwalające na ocenę aktualnego stanu zdrowia wnioskodawcy. Nie budzi przy tym wątpliwości, że opinie zostały poprzedzone badaniami podmiotowo-przedmiotowymi i analizą dokumentacji lekarskiej. Również dobór biegłych lekarzy był właściwy, zgodny ze zgłoszonym urazem wnioskodawcy. W konsekwencji wnioski sformułowane przez biegłych we wskazanych wyżej opiniach pozwalały na zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Obaj biegli z zakresu ortopedii uznali, że w następstwie złamania kości piszczelowej powstał 7 % stały uszczerbek na zdrowiu z pkt 158a tabeli.

Postępowanie dowodowe przeprowadzone w niniejszej sprawie przez Sąd pierwszej instancji było wyczerpujące. W tym stanie rzeczy na uwzględnienie nie zasługiwały zarzuty podnoszone przez skarżącego.  Kwestionowana ocena uszczerbku na zdrowiu wnioskodawcy stanowi polemikę z prawidłowymi ustaleniami Sądu Rejonowego opartymi na ocenach biegłych zawartych w opiniach.

Także w toku postępowania apelacyjnego skarżący nie złożył żadnych dowodów, które rzutowałyby na nietrafność dokonanej oceny uszczerbku na zdrowiu. Dlatego też, wobec wyczerpującego postępowania dowodowego przeprowadzonego przez Sąd pierwszej instancji, Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniających biegłych sądowych.

Nie budzi przy tym wątpliwości, że art. 286 kpc dopuszcza możliwość powołania kolejnych opinii biegłych w sytuacji, gdy uprzednio takie dowody zostały już przeprowadzone. Podkreślenia jednak wymaga, że tak w piśmiennictwie jak i w judykaturze wskazuje się, iż nie ma dowolności w powoływaniu kolejnych biegłych. U podstaw takiej decyzji leżeć powinny racjonalne argumenty takie jak np. niejasność, niezupełność, czy sprzeczności występujące w opiniach. W szczególności nie ma uzasadnienia wniosek o powołanie kolejnego biegłego jedynie w sytuacji, gdy już złożona opinia jest niekorzystna dla strony.

Tym samym nie zasługują na uwzględnienie zarzuty apelacyjne naruszenia art. 227 kpc, 233 kpc oraz 286 kpc.

Zdaniem Sądu Okręgowego zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił – jak wykazano wyżej - na jednoznaczne ustalenie, że wnioskodawca w wyniku wypadku przy pracy doznał 7 % stałego uszczerbku na zdrowiu.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy uznał, że w sprawie brak było podstaw do uwzględnienia apelacji

Podzielając zatem rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego, Sąd Okręgowy orzekł jak w wyroku na mocy art. 385 kpc.


            


kancelaria adwokacka Białystok udzielanie porad prawnych

adwokaci Białystok sprawy przeciwko ZUS, odszkodowanie, uszczerbek na zdrowiu

adwokat Białystok porady i pomoc prawna - sprawy cywilne i ubezpieczeń społecznych

pomoc prawna - cennik prawnik Białystok

wysokość odszkodowania za wypadek w pracy, procentowy uszczerbek zdrowia 

data publikacji: 2015-05-15 11:58:47

Zobacz także:
Postępowanie przeciwko biurom turystycznym, z uwagi na zmarnowany urlop
odpowiedzialność ubezpieczyciela za śmierć osoby najbliższej.
Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, udział adwokata w postępowaniu sądowym
Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za paliwo do auta zastępczego
Niesłuszne aresztowanie - odszkodowanie
Określenie wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne. Wyrok sądowy.
Odszkodowanie na bezumowne korzystanie z lokalu.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie.
Zadośćuczynienie za szkodę powstałą w wyniku zakażenia szpitalnego.
Zadośćuczynienie i doszkodowanie z tytułu wypadku na oblodzonym chodniku.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie od byłego małżonka za znęcanie się.
Ochrona dóbr osobistych - publikacje prasowe.
Wyrok karny w sprawie o mobbing.
Zadośćuczynienie za śmierć siostry - dobra osobiste.
Powództwo o zadośćuczynienie - zakażenie szpitalne.
Zadośćuczynienie za śmierć rodzica - dobra osobiste.
Pozew o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa
Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych w zakładzie karnym.
Podwyższenie zadośćuczynienia za śmierć wnuczki.
Powództwo o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę.
Powództwo o odszkodowanie od pracodawcy
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Odszkodowanie za warunki pobytu w zakładzie karnym
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Odszkodowanie za przekroczenie granic przy budowie lokalu.
Odszkodowanie za przekroczenie granicy przy wycuinaniu lasu
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Odszkodowanie za bezpodstawne zatrzymanie
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Sprawa dotyczy ustalenia wad w wykonanej umowie - strona powodowa zarzucała, ich niewłaściwe wykonanie przez pozwanego, który natomiast wywiódł pozew wzajemny za brak zapłaty za umowę.