Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Odrzucenie wniosku w sprawie rodzinnej z uwagi na niewłaściwość Sądu rodzinnego.Sygn. akt V Nsm  ..

   

 
P O S T A N O W I E N I E

 
                                                                           Dnia  .... 2012r.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku   V Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

 

Przewodniczący :  D.

Protokolant:         P...

 

po rozpoznaniu w dniu  05  października 2012r w Białymstoku

na rozprawie

 

sprawy z     wniosku B.

 

z udziałem   A.

 

o zmianę  rozstrzygnięcia  w   przedmiocie ustalonych  kontaktów z małoletnim O.

 

postanawia :

 

I.  Odrzucić wniosek
II. Orzec ,że zainteresowani  we własnym zakresie ponoszą koszty

   związane z udziałem w sprawie .

                                                                             

 

Uzasadnienie

 

 

          B  w dniu 28 października 2012 r. wniosła   o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie IC /  przez zakazanie A.   utrzymywania kontaktów z ich małoletnim synem O.

 

          Na  rozprawie w dniu  22 lutego  2012 r.  pełnomocnik  sprecyzował wniosek  w ten sposób ,że  wniósł o ustalenia ustania kontaktów uczestnika postępowania   z małoletnim synem  ustalonych w  wyroku   Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie IC /  z dnia 04 lutego 2012 r.

 

          Pełnomocnik  uczestnika postępowania   w odpowiedzi na wniosek  złożony  do tut. Sądu w dniu  11 stycznia 2012 roku wniósł o  jego oddalenie  w (K. 13) , a także w dniach  20 stycznia 2012 r. (K.21)  ,22 lutego 2012 r. ( k. 27)  Na     . Na rozprawie w dniu 05 października 2012 r. (k.61)  uczestnik wnosił o oddalenie  wniosku  wobec  braku podstaw prawnych i faktycznych  do jego uwzględnienia  jednocześnie podnosząc  fakt, że małoletni O.  zamieszkuje z matką  poza granicami Polski.

 

          Z zebranego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika ,że  małoletni O. , ur. ..  marca 2007 r.   przebywa z matką  B.  w Danii. Powyższa okoliczność wynika z wyjaśnień  B. składanych na rozprawie  w tut.  Sądzie .Wyjaśniła ,że syn który ma 5 lat uczęszcza do przedszkola  w Danii. Ona zaś otrzymuje tam zasiłek  dla bezrobotnych w wysokości  około 6.000 koron . Informację  o pobycie za granicą  B.  przekazała również  kuratorowi  sądowemu  w dniu  19  lipca 2011 roku w czasie  wizyty tegoż kuratora   w u rodziców  wnioskodawczyni - na zlecenie Sądu w sprawie V R /11 .  

 

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie należy zastosować uregulowania zawarte w  rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. dotyczącym  jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Powyższy akt normatywny dotyczy m. in. przyznawania, wykonywania, pełnego lub częściowego pozbawiania odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym np  pieczy nad dzieckiem, która obejmuje prawa i obowiązki związane z opieką nad osobą dziecka, w szczególności prawo do określania miejsca pobytu dziecka (art.1 ust.1 pkt b, art. 1 ust. 2 pkt a i art. 2 ust. 9). Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w rozporządzenia w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego, w którym w chwili wniesienia pozwu lub wniosku dziecko ma zwykły pobyt. W przedmiotowej sprawie  przesłanka ta została spełniona, albowiem  jak wynika z akt małoletni  przebywa wraz z matką na terenie Danii, uczęszcza  tam do  przedszkola   i jego centrum życiowe jest na terenie Danii . W myśl art. 1099 §1kpc brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy, a w razie stwierdzenia braku jurysdykcji odrzuca pozew lub wniosek.

 

Stąd też, orzeczono jak w sentencji na mocy powołanych wyżej przepisów.

O kosztach  orzeczono po myśli  art. 520 kpc

 
 

Sędzia

adwokaci Białystok, adwokat Białystok, kancelaria adwokacka, prawnik, sprawa rodzinna
 

data publikacji: 2014-11-21 11:10:42

Zobacz także:
Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego na dziecko
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - działanie Sądu z urzędu.
Stosowanie środków leczniczych wobec małoletnich.
Podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko - przesłanki.
Wyrok w sprawie alimentacyjnej, potrzeby małoletniego, wysokość alimentów.
Przestępstwo niealimentacji - wyrok skazujący.
Wyrok w sprawie o rozwód i alimenty
Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej.
Wykonanie kontaktów z dzieckiem - zagrożenie karą finansową matce dziecka.
Wyrok w sprawie o rozwód, alimenty i władzę rodzicielską.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego.
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony
Klient zgłosił się do kancelarii z wydanym przeciwko niemu nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na skutek zarzutów procesowych, Sąd powództwo oddalił - obciążając stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.