Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Częstym zagadnieniem  z którym spotyka się Kancelaria Adwokacka ,jest kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. O ile osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – jest w sama stanie podjąć stosowne kroki prawne i złożyć oświadczenie woli np o przyjęciu spadku wprost bądź odrzuceniu spadku – inaczej się rzecz ma gdy spadkobiercą jest dziecko.   Zaniechanie przez rodziców podjęcia  kroków prawnych ,  mogłoby doprowadzić do tego, że dziecko –odziedziczy długi spadkowe. Okoliczność, że dziecko dziedziczy z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, nie zmienia faktu, że mogą się pojawić problemy na etapie rozliczania się z wierzycielami.
 
Z uwagi na niemożność składania przez małoletnich skutecznych oświadczeń woli – te muszą być wyrażane przez opiekunów prawnych dzieci. W tym miejscu pojawia się problem, zgodnie z art.156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego : „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Taką sprawą będzie  zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego i a by takie postępowanie przeprowadzić należy złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Właściwym Sądem jest sąd miejsca stałego pobytu dziecka. kancelaria Adwokacka może wystąpić z takim wnioskiem do sądu, działając w imieniu rodzica – przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka, lub dzieci.
 
Zanim jeszcze  dojdzie do złożenia takiego wniosku, należy ustalić czy dziecko jest spadkobiercą, bowiem może się okazać, że w pierwszej kolejności spadkobiercą jest rodzic. W takim wypadku rodzic składa oświadczenie przed notariuszem o odrzuceniu spadku, zaś do wniosku kierowanego do Sądu załączany  jest odpis aktu notarialnego.

Procedura złożenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

•    Przedmiotowy wniosek winien być złożony w formie pisemnej do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca pobytu dziecka. Jeżeli brakuje i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Istotnym jest, że właściwość sądu określa się w oparciu o miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Najczęściej oba te miejsca są tożsame, niemniej jednak należy tą zasadę mieć na uwadze.

•    wniosek musi zawierać odpowiednią dokumentację być opłacony. Zazwyczaj do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, akt notarialny z oświadczeniem woli rodzica odrzucającego spadek, aby wykazać, że małoletni jest spadkobiercą i akt urodzenia małoletniego.
•    Zgodnie z aktualnymi przepisami należy podać numery PESEL rodziców oraz dziecka, którego sprawa  dotyczy, a także uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości czterdziestu złotych.

Dysponując  stosownym postanowieniem –prawomocnym, rodzic powinien udać do notariusza i w oparciu o treść postanowienia złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.


Ogólnie procedura postępowania w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga sprawnego działania rodziców, w szczególności zaś pilnowania aby złożyć wniosek do Sądu w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku. Nie należy się martwić, że minie okres 6 miesięcy od daty otwarcia spadku do dnia wydania postanowienia, bowiem zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – termin ten w okresie złożenia wniosku nie biegnie. Kwestię tę uregulowano w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13 , gdzie Sąd najwyższy wskazał, , iż termin do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. Postanowienie uzasadniono w oparciu o następujące ustalenia: „Należało jednak mieć na uwadze, że możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego nie zależy wyłącznie od woli jego przedstawiciela ustawowego. Z tego względu ocena, czy przedstawiciel małoletniego zachował termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku powinna między innymi uwzględniać, że nie ma on bezpośredniego wpływu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym. Nie można wykluczyć, że może ono trwać dłużej niż sześć miesięcy, co w niektórych przypadkach wykluczałoby możliwość odrzucenia spadku, nawet w przypadku złożenia wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w pierwszym dniu biegu terminu określonego w  art. 1015 § 1 k.c. Nie można też pominąć, że każda osoba uprawniona do odrzucenia spadku powinna mieć możliwość wykorzystania całego przewidzianego w nim terminu. Z tego punktu widzenia przedstawiciel ustawowy małoletniego nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż każdy inny spadkobierca, który dla złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu, od której uzależniona jest możliwość skutecznego odrzucenia spadku, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem termin udo złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powinno powodować ten skutek, że termin ten nie biegnie dalej, aż do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, w którym udzielił on zgody na odrzucenie spadku. (...) Należy w związku z tym opowiedzieć się za wykładnią art. 1015 § 2 k.c. uwzględniającą możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia oświadczenia  o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynającego bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Po prawomocnym zakończeni tego postępowania przedstawiciele ustawowi małoletniego powinni, przed upływem6 - miesięcznego terminu biegnącego dalej po wydaniu przez postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.”
 
Ponieważ przeprowadzenie całej procedury może nastręczać problemy pomoc prawna adwokata wydaje się być się przydatna. Kancelaria Adwokacka poniżej zamieszcza wzór stosownego wniosku
 
 
Miejscowość, dnia ...........................
 
Sąd Rejonowy
.....................
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. .....................
.........................
 
Wnioskodawca( imię i nazwisko jednego rodzica)
Zam..................
 
Uczestnik postępowania (imię i nazwisko drugiego rodzica)
Zam.................
 
Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
 
    Występując w imieniu małoletniego(imię i nazwisko) lat........, zamieszkałego ..............., proszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego polegającej na odrzuceniu spadku po zmarłym (imię i nazwisko) w dniu...........
 
UZASADNIENIE
 
    W dniu.........................w.....................zmarł/a (rodzaj pokrewieństwa), (imię i nazwisko osoby zmarłej) małoletniego......................................

    Spadkodawca pozostawił (podać wszystkie składniki majątku, również posiadane informację o długach, zobowiązaniach itp.)

    Dnia...... dokonałem/łam odrzucenia spadku (podać w jakiej formie, w sądzie czy u notariusza). Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.
 

Podpis................................
 
Załączniki
1)    Odpisy wniosku wraz z załącznikami i opłatą
2)     Akt zgonu
3)     Akt urodzenia małoletniego
4)     Oświadczenie o odrzuceniu spadku lub postanowienie


- na posiedzenie można przygotować dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, a więc potwierdzające istnienie długów ( wezwania do zapłaty, treść wyroków, informacje o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym etc. )

adwokat Białystok, kancelaria adwokacka, adwokaci, pomoc prawna, sprawa rodzinna, alimenty


data publikacji: 2014-08-08 09:55:19

Zobacz także:
Wyrok w sprawie o zachowek.
Dziedziczenie testamentowe, kwestionowanie testamentu.
Stwierdzenie nabycia praw do spadku
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Powództwo o zachowek w przypadku wydziedziczenia zstępnych.
Sprawa dotyczy ustalenia wad w wykonanej umowie - strona powodowa zarzucała, ich niewłaściwe wykonanie przez pozwanego, który natomiast wywiódł pozew wzajemny za brak zapłaty za umowę.