Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Oddalenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

POSTANOWIENIE
Dnia 25 sierpnia 2016 roku 
Sąd Okręgowy w Białymstoku w Wydziale IV Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywa-niem Orzeczeń Karnych w składzie:
Przewodniczący:  sędzia SO Grażyna Z. - L.
Protokolant: Katarzyna M.
przy udziale prokuratora  Elżbiety Ż. oraz przedstawiciela Aresztu Śledczego  w Białym-stoku 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w Białymstoku
wniosku obrońcy skazanego K. T.
w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia 
na mocy art. 77 § 1 k.k., art. 78 § 2 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w.

postanawia
nie uwzględnić wniosku 
UZASADNIENIE

Zdaniem Sądu wniosek obrońcy skazanego nie jest zasadny i nie zasługuje na uwzględnienie. 
Sąd Penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary wy-łącznie wtedy, gdy zachodzi jednoznacznie pozytywna prognoza kryminologiczna, tzn. gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary, jak również okoliczności popełnienia przestępstwa uzasadniają przekonanie, iż w trakcie odbywania kary nastąpiła trwała i pozytywna zmiana zachowania skazanego, co gwarantuje, iż po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2008 roku, sygn. akt II AKzw 1459/08, Prok.i Pr.-wkł.2009/10/33). 

Z opinii penitencjarnej sporządzonej przez administrację Aresztu Śledczego w Białymstoku w dniu 1 sierpnia 2016 roku wynika, że do zachowania K. T. w pierwszym  prawie półtora rocznym okresie obywania kary pozbawienia wolności nie było żadnych zastrzeżeń. Skazany wykazywał się wyróżniającym zachowaniem, za które wielokrotnie był nagrodzony regulaminowo. W ramach tychże nagród często korzystał z zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej w trybie art. 138 § 1 pkt 7 k.k.w., z których powracał o czasie i bez zastrzeżeń. Taką postawę prezentował do chwili udzielenia mu zezwolenia w trybie art. 138 § 1 pkt 7 k.k.w. 1 sierpnia 2015 roku.  Z przepustki tej nie po-wrócił o czasie do jednostki penitencjarnej. Przez okres ponad 6 miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości (do jednostki został doprowadzony dopiero w dniu 8 lu-tego 2016 roku). Za czyn ten, zakwalifikowany z art. 242 § 2 k.k. został prawomocnie skazany na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Z materiału dowodowego zawartego w treści przedmiotowej opinii wynika, iż zachowanie K. T. od czasu powrotu do jednostki penitencjarnej jest poprawne. Nie sprawia on problemów natury wychowawczej, ani tym bardziej dyscyplinarnej. Niemniej jednak w dalszym ciągu nie przejawia on zainteresowania procesem swojej resocjalizacji. Konsekwentnie nie wyraża zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Natomiast od osadzonego ubiegającego się o udzielenie warunkowego zwolnienia oczekiwać należy szczególnego zaangażowania i aktywności w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia. Jedną z form dążenia do dokonania tego rodzaju zmian jest odbywanie kary w systemie programowego oddziaływania. Skazany odbywający karę w takim systemie ma bowiem możliwość dokonania wglądu w dotychczasowe postępowanie i jego przeanalizowanie. (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25.08.2010r. II AKzw 672/10 LEX 628249).

W świetle ujawnionych okoliczności przyjąć należało, że prognoza kryminologiczno- społeczna wobec K. T. na chwilę obecną kształtuje się negatywnie. Skazany poprzez fakt niepowrotu z udzielonego mu zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej dał wyraz temu, że oddziaływania resocjalizacyjne jakim do tego czasu był poddawany okazały się niewystarczające do ugruntowania w nim praworządnej postawy.  Po czasie ponownego osadzenia w jednostce penitencjarnej konsekwentnie nie przejawia on zainteresowania uczestnictwem w programach readaptacyjnych. Trudno tym samym przyjąć, że skazany aktualnie daje rękojmie prawidłowego funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Nie można bowiem zapominać, że jest on osobą wielokrotnie karną sądownie za przestępstwa o znacznej społecznej szkodliwości, w tym również popełniane w warunkach recydywy.

Dlatego też przyjmując, że K. T. wymaga dalszych oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach jednostki penitencjarnej, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.
adwokat Białystok postępowanie wykonawcze w sprawach karnych


data publikacji: 2016-12-28 13:27:56

Zobacz także:
Wyrok w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy.
Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych.
Powództwo o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą.
Zakaz prowadzenia pojazdów - wyrok za kierowanie pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy
Przywłaszczenie powierzonego mienia.
Postanowienie w sprawie o zasiedzenie
Stosowanie środka zabezpieczającego w stosunku do osoby niemogącej ponosić odpowiedzialności karnej
Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
Postanowienie w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie
Ocena konstytucyjności ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Wyrok w sprawie karnej - wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Wyrok w sprawie o wady dzieła - powództwo częściowe.
Zabezpieczenie roszczenia w toku procesu.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Wyrok w sprawie o zachowek - oddalenie powództwa.
Naprawienie szkody w procesie karnym - utracone korzyści.
Odwołanie od decyzji o wyokości emerytury rolniczej.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczajacego.
Zadatek - umowa sprzedaży nieruchomości.
Powództwo o zadośćuczynienie za błąd lekarski.
Odszkodowanie za śmierć członka rodziny.
Zadośćuczynienie za skutki wypadku.
Przekroczenie prędkości, zdjecie z fotradaru - niewskazanie sprawcy.
Powództwo o przywrócenie posiadania - wyrok w sprawie.
Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, postanowienie Sądu odwoławczego
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Powództwo o zapłatę z tytułu składki OC
Powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Wyrok w sprawie karnej - posiadanie papierosów bez akcyzy.
Odwołanie od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy zlecenia.
Postanowienie w sprawie wniosku o udzielenie przerwy w karze.
Postanowienie w sprawie o podział majątku.
Odszkdowanie za służebność przesyłu urządzeń telekomunikacyjnych.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki, zarzuty sądowe.
Wyrok w sprawie karnej o rozbój.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Zażalenie na postanowienie o kosztach w sprawie karnej.
Sprawa o stalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu.
Uniewinnienie od zarzutu pobicia.
Postanowienie umarzające sprawę o zapłatę.
Umorzenie postępowania karnego o przywłaszczenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym.
Wyrok w sprawie o skapitalizowaną rentę.
Wyrok karny - utrzymanie skazania.
Przywłaszczenie mienia - wyrok skazujący.
Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.
Wady wykonanwcze w umowie o roboty budowlane, wyrok cwyilny.
Postanowienie w sprawie podziału majątku wspólnego.
Odstąpienie od umowy kupna samochodu
Pozbawienie wykonalności wyroku alimentacyjnego
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Posiadanie narkotyku, przypadek mniejszej wagi.
Cofnięcie daarowizny na drodze sądowej
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Odszkodowanie za wycięcie lasu przez sąsiada.
Powództwo o zapłatę - wykup gruntu od Wspólnoty, za przekroczenie granic
Wyrok w sprawie o czyn z art. 197 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.
Zmiana powództwa w trakcie procesu, oddalenie powództwa.
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lasu
Pozew o bezpodstawne wzbogacenie
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga pauliańska, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska a alimenty.
Kredyt we frankach szwajcarskich.
Powództwo o alimenty od dorosłego dziecka.
Powództwo o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Służebność przesyłu
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Zażalenie na wysokość kosztów przynanych biegłym w sprawie.
Powództwo o zapłatę - odstąpienie od umowy zakupu pojazdu.
Roszczenie odszkodowawcze za zniszczenie najmowanej ruchomości
Skarga na komornika w przedmiocie ustalonych kosztów egzekucji.
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia
Odmowa wszczęcia postępowania karnego - zażalenie do Sądu
Skarga pauliańska, działanie dłużnika w pokrzywdzeniem wierzycieli przyszłych
Nakaz opuszczenia domu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim
Pozew o zapłatę z tytułu pożyczki bankowej
Umorzenie postępowania - koszty procesu.
Zwrot kosztów obrony w przypadku częściowego uniewinnienia.
Skarga o wznowienie postępowania spadkowego.
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Zmiana kontaktów z małoletnim dzieckiem
Uniewinnienie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu.
Powództwo o odszkodowanie za zmarnowany urlop.
Powództwo o zapłatę ubezpieczenia OC
Udostępnienie akt w postępowaniu przygotowawczym
Powództwo o zapłatę - brak legitymacji po stronie powodowej.
Przywrócenie terminu do złożenia apelacji w sprawie karnej
Osoba częściowo uniewinniona w sprawie z oskarżenia prywatnego - złożyła do Sądu wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów obrony. Sąd I instancji uwzględnił wniosek i zasądził poniesione koszty zgodnie z przedłożoną umową z obrońcą oraz dowodem ich uiszczenia. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone przez drugą stronę postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazując, że Sąd I instancji powinien bardziej wnikliwie dokonać oceny złożonego wniosku ...
Postanowienie jakie publikujemy - dotyczyło złożonego zażalenia na odmowę przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Skazany pozostawał w przekonaniu, że Sąd sprawę odroczy i nie będzie procedował pod jego nieobecność. Z uwagi na zmianę przepisów - Sąd rozprawę przeprowadził i wydał wyrok skazujący, o czym oskarżony nie wiedział. Docelowo wniosek o przywrócenie terminu nie został uwzględniony