Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Prawnik radzi

» jesteś tutaj: » Dla klienta » Prawnik radzi
Jak skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Właściwość sądu do złożenia sprzeciwu:


Zasadą jest, że sprzeciw od nakazu zapłaty winien być wniesiony  do sądu, który wydał taki nakaz zapłaty. Sądem właściwym, zgodnie z przepisami procedury cywilnej,  dla wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego jest sąd, do którego został wniesiony pozew. W przypadku gdy sprzeciw został skierowany omyłkowo do niewłaściwego sądu, sąd ten przekaże wniesiony sprzeciw z urzędu do sądu właściwego. Niemniej jednak, należy  pamiętać, iż datą wniesienia do sądu właściwego - takiego sprzeciwu  będzie data jego nadania w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy. Stąd też sprzeciw należy, co do zasady składać w jak najszybszym terminie po jego odbiorze.


Termin do złożenia sprzeciwu.


Sprzeciw powinien  zostać złożony w terminie dwutygodniowym, który należy liczyć od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem.  Dniem doręczenia będzie bądź osobisty odbiór przez pozwanego czy to od doręczyciela czy też z placówki pocztowej - w przypadku pozostawienia awizo. Doręczenie jest  skuteczne , gdy przesyłkę pocztową odbierze dorosły domownik - zamieszkały wspólnie z pozwanym pod jednym adresem. Podany  termin ma charakter zawity oznacza to , iż nie podlega przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. Podkreślenia wymaga, iż sprzeciw wniesiony po upływie terminu, jako spóźniony podlega odrzuceniu przez sąd, który wydał nakaz zapłaty. Na postanowienie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu, stronie przysługuje prawo do złożenia zażalenia. 


Przekroczenie terminu do złożenia sprzeciwu.


W przypadku uchybienia terminowi do złożenia sprzeciwu - np. w przypadku choroby, bądź innego zdarzenia losowego, które uniemożliwiło jego złożenie w terminie, strona pozwana może złożyć równolegle ze sprzeciwem - wniosek o przywrócenie terminu. We wniosku należy wskazać na okoliczności usprawiedliwiające uchybienie terminowi, uprawdopodabniając, że sprzeciw został złożony po terminie bez winy pozwanego. Częstym przypadkiem jest, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z uwagi na podwójne awizowanie - jest uznany za skutecznie doręczony, zaś okazuje się, że np. był wysłany na wadliwy adres i dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego - zawiadomienie o wszczęciu egzekucji jest doręczane pozwanemu - dłużnikowi. W takim wypadku, również można złożyć skuteczny sprzeciw, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu - bądź wskazując, że z uwagi na wadliwe doręczenie - termin pozwanemu, do złożenia sprzeciwu nie rozpoczął się. Warto pamiętać, aby w takim przypadku złożyć stosowny wniosek o zabezpieczenie, przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ewentualnie aby sąd poinformował komornika o upadku tytułu egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia skutecznego złożenia sprzeciwu. 
Warunki formalne złożenia sprzeciwu


Składany sprzeciw od nakazu zapłaty -  jest pismem procesowym, w związku z powyższym  zgodnie z art. 126 k.p.c. powinien m.in. zawierać:

a) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

b) imię i nazwisko lub nazwę stron,

c) podpis,

d) wymienienie załączników.

Do dodatkowych obligatoryjnych elementów sprzeciwu należy wskazanie zakresu zaskarżenia. Wydany nakaz zapłaty może być zaskarżony w różny sposób:

a) w całości,

b) w części.


bardzo ważne jest, że w sytuacji gdy pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, także  sprzeciw obligatoryjnie musi zostać wniesiony na urzędowym formularzu. Informacje takie zawiera pouczenie od sądu, wraz ze wskazaniem miejsca gdzie pozwany może takie formularz uzyskać.


Treść składanego sprzeciwu:


Aby skutecznie podważyć sprzeciw i wdać się w merytoryczny spór - w składanym sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany powinien:

a) przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,

b) powołać okoliczności faktyczne oraz dowody.


W szczególności strona może zażądać przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, dokumentów prywatnych czy urzędowych. Postępowanie dowodowe może być oparte na opinii biegłego - stąd też można zgłosić taki wniosek. Należy pamiętać, aby wskazać na jaką okoliczność sąd ma dopuścić i przeprowadzić dowód - stąd też należy prawidłowo sformułować każdy wniosek dowodowy


Należy pamiętać, o ewentualnych zarzutach w stosunku do roszczenia: min. zarzucie spełnienia świadczenia, zarzucie nieekwiwalentności świadczeń, zarzucie wadliwie wykazanej cesji wierzytelności , zarzucie przedawnienia roszczenia czy zarzucie nie istnienia roszczenia. Podniesienie skutecznego zarzutu, często przesądza o oddaleniu powództwa w całości.


Spóźnione twierdzenia i dowody:

Zgodnie z treścią art. 503 kpc. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że:

a) strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy,

b) uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy,

c) występują inne wyjątkowe okoliczności.

Warunki prawidłowego wniesienia sprzeciwu:

Z prawidłowym wniesieniem sprzeciwu mamy do czynienia, gdy ten:

a) jest dopuszczalny (np. w przypadku wniesienia przez osobę uprawnioną) oraz,

b) został wniesiony w terminie.


Zgodnie z przepisami procedury cywilnej, skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu:


a) utrata mocy nakazu zapłaty,

b) wyznaczenie przez przewodniczącego rozprawy,

c) uznanie, iż nakaz zapłaty w ogóle nie był wydany (sąd nie powinien badać słuszności wydania nakazu, ani zasadności zawartego w nim rozstrzygnięcia).


Skutki nieprawidłowego wniesienia sprzeciwu:

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu nie wniesiono skutecznie sprzeciwu (w całości lub w części) ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, że prawomocny nakaz zapłaty jest:

a) objęty powagą rzeczy osądzonej,

b) tytułem egzekucyjnym.


Z uwagi na zawiłość procedury cywilnej, Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, sugeruje korzystanie z pomocy adwokata w sytuacji otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. 


Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, nakaz zapłaty, sprzeciw, sprawa cywilna


data publikacji: 2014-08-05 11:58:14

Zobacz także:
Problem z małżonkiem niepłacącym alimentów na dzieci.
Sprawa gospodarcza o zapłatę z umowy
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny
Wyrok w sprawie o zapłatę w posępowaniu gospodarczym.
Złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.
Powództwo o zwrot nakładów na lokal użytkowy.
Powództwo o przywrócenie posiadania
Pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu.
Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie samochodu
Wyrok w sprawie o zapłatę - cesja wierzytelności.
Postępowanie w sprawach gdzie wydano nakaz zapłaty.
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Powództwo o zapłatę z tytułu niespłaconego kredytu.
Sprawa o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - sucess fee
Powództwo o zwrot pozyczki.
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy najmu maszyny.
Zabezpieczenie alimentów.
Postanowienie w sprawie o zabezpieczenie alimentów.
Powództwo o zapłatę - pozew wzajemny.
Powództwo o zapłatę za nieruchomość.
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu .
Powództwo o zapłatę z tytułu umowy kredytu .
Zapłata z tytułu umowy najmu maszyny
Wynagrodzenie za umowę z tytułu prac budowlanych
Sprawa dotyczy ustalenia wad w wykonanej umowie - strona powodowa zarzucała, ich niewłaściwe wykonanie przez pozwanego, który natomiast wywiódł pozew wzajemny za brak zapłaty za umowę.