Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Czy jest sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej lub jej rozłożenie na raty ?

Opłata egzekucyjna jest co do zasady pobierana od wysokości wyegzekwowanego roszczenia. Jej wysokość regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Poniżej przytaczamy ich aktualne brzmienie

Art. 49. 1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
1a. W sprawach wymienionych w ust. 1 komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.
2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
_@KON@_
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się jeżeli dłużnik wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2b. Jeżeli wykazanie okoliczności, o których mowa w ust. 2a, nie było możliwe przed prawomocnym zakończeniem postępowania egzekucyjnego, dłużnik może złożyć wniosek o uchylenie postanowienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku pobrania opłaty - także o jej zwrot. W tym przypadku dłużnik obowiązany jest wykazać, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione w taki sposób, iż nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2d. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, wnosi się do komornika w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się orzeczenia wywołującego skutki, o których mowa w ust. 2a, albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności.
3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.
4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.
5. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana.
6. W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli pobrał ją od wierzyciela.
7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel.
_@KON@_
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4.
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-7674 Kodeksu postępowania cywilnego.
10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2._@KON@_


Powyższe oznacza, że organ egzekucyjny, prócz kosztów prowadzenie postępowania nalicza opłatę 15 lub  8 %  od wyegzekwowanego roszczenia , bądź opłatę 5 % od roszczenia pozostałego do wyegzekwowania - np. w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, bądź w przypadku spełnienia roszczenia do rąk wierzyciela już po wszczęciu egzekucji, z pominięciem organów egzekucyjnych - komornika.

W przypadku naliczenia takiej opłaty - dłużnik ma prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o obniżenie opłaty egzekucyjnej. Wniosek taki jest wolny od opłat. W treści wniosku należy przywołać okoliczności uzasadniające wniosek o obniżenie opłaty. Przepis wskazuje, że sąd rozstrzygając o zasadności wniosku uwzględnia min. nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.  Katalog ten nie jest zamknięty i być może zdarzają się inne sytuacje na które należy się powołać. Formułując wniosek należy wyszczególnić zakres pracy komornika i wskazać, że nie jest on ekwiwalentny do naliczonej opłaty. O ile dłużnik znalazł się w ciężkiej sytuacji  - należy przedstawić np. informacje o innych egzekucjach, zaległościach w płatnościach ( rachunki za czynsz,  media itp) , konieczność spłacania rat, wysokość opłacanych alimentów, utrata zarobków. Można wnosić o obniżenie opłaty do konkretnej kwoty - np. takiej którą dłużnik jest  w stanie zapłacić bez uszczerbku dla siebie i rodziny.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku - dłużnikowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego, w którym należy wskazać, czy Sąd I instancji prawidłowo ocenił materiał dowodowy : a więc powołany zarzut znikomego nakładu pracy komornika, czy też okoliczności dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika.

W sprawach gdzie jest wysoka wartość wyegzekwowanego roszczenia, opłata egzekucyjna - może być równie wysoka, więc warto rozważyć złożenie wniosku, aby oszczędzić na kosztach. W sytuacji gdy egzekucja była szybka i skuteczna - sąd powinien wniosek uwzględnić i opłatę obniżyć. W treści wniosku, zawsze można zaproponować wysokość do której dłużnik godzi się opłatę uiścić, zaznaczając, że jest to kwota na którą go stać, zaś wyższa spowoduje niemożność zaspokajania potrzeb życiowych.

Radzimy zwracać  uwagę na to czy komornik właściwie wyliczył opłatę, bowiem jak zostało powyżej opisane kształtuje się ona od 15%  do 8% w zależności od źródła egzekucji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, należy zaskarżyć postanowienie końcowe z wyliczeniami - skargą na czynności komornika, wnosząc aby sąd zmienił tą czynność i prawidłowo wyliczył opłatę.

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku, zachęca do skorzystania z pomocy fachowca - adwokata w postępowaniu egzekucyjnym, gwarantując rzetelne prowadzenie każdej sprawy..

Adwokat Białystok, adwokaci, kancelaria adwokacka, komornik, zapłata, egzekucja, sprzeciw, sąd, prawnik, pomoc prawna


data publikacji: 2014-08-05 13:21:06

Zobacz także:
Wadliwe naliczenie opłaty egzekucyjnej.
Skarga na czynności komornika
Powództwo przeciwegzekucyjne. Oświadczenie o potrąceniu.
Skarga pauliańska - bezskuteczność sprzedaży nieruchomości.
Wyrok w sprawie o zapłatę od komornika i ZUS-u.
Udzielenie przybicia sprzedaży nieruchomości.
Projekt ustawy o komornikach sądowych
Założenie projektu nowej ustawy o komornikach.
Zażalenie na postanowienie w przedmocie przybicia właności nieruchomości.
Opłata za odnalezienie majątku dłuznika.
Skarga na czynność komornika - opłata za odnalezienie majątku.
Skarga na komornika za rozliczenie wydatków w postępowaniu egzekucyjnym
Skarga na czynności komornika - wadliwe rozliczenie kosztów
Rozliczenie podatku VAT w kosztach komornika
Skarga dłużnika na koszty w postępowaniu egzekucyjnym
Koszty procesowe na rzecz dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Skarga na komornika, wadliwe wyliczenie kosztów postępowania
Skarga na komornika - uchylenie postanowienia o umorzeniu egzekucji.
Skarga na komornika - ustalenie kosztów postępowania
Skarga na komornika, zmiana kosztów egzekucji
Skarga na komornika - rozliczenie kosztów egzekucji.
Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonany kontakt.
Wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
Skarżonym zarządzeniem prokurator odmówił wzglądu w akta, które zostały dołączone jako materiał dowodowy do innej sprawy toczącej się przed Sądem. Argumentacja prokuratora - nie znajdowała uzasadnienia w przepisach prawa i była arbitralna i nieuprawniona.  Decyzja prokuratora została zaskarżona - zaś Sąd uchylił zaskarzone zarządzenie w całości. 
Strona powodowa reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi, twierdząc, że wyliczona przez lekrarza orzecznika ubezpiecyzciela wartość uszczerbku na zdrowiu - została zaniżona. W sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłych, który potwierdził taki stan rzeczy, co doprowadziło do znaczne zwiększenia  kwoty odszkodowania, dotatkowo Sąd w całości obciążył pozwaną stronę kosztami postępowania.