Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
31
Wnioskodawca , domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką ustalonych ugodą. Każda próba wykonania kontaktu i zabrania dziewczynki z miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania, kończyła się interwencją policji.Sąd wniosek uwzględnił - orzekając zagrożeniem zapłaty kwotą 200 zł za każdy odwołany kontakt. 
data publikacji: 2019-10-01 19:13:37
Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 roku, domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką , ustalonych ugodą zawartą pomiędzy wnioskodawcą , a  matką dziecka , przed Sądem Rejonowym w Sokółce z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt III Nsm xx/18, Sąd po rozpoznaniu sprawy - zagroził matce dziecka nakazem zapłaty za dalsze odwoływanie i nierealizowanie kontaktów. 
data publikacji: 2019-09-17 11:47:20
Wnioskodawczyni wniosła skargę o wznowienie postępowania o dział spadku i podział majątku dorobkowego , z uwagi na fakt, iż została ona pominięta w tym postępowaniu. Na skutek skargi, postępowanie zostało wznowione - a wnioskodawczyni otrzymała należną jej część spadku po rodzicach, którego pierwotnie została pozbawiona z uwagi na  złożenie przez pozostałych członków rodziny - fałszywego zapewnienia spadkowego. 
data publikacji: 2019-09-16 08:12:09
Pożyczkobiorcy zostali oskarżeni, o oszustwo na rzecz pożyczkodawcy. Sąd uznał, że  umowa jaką zawarli - zmierzała do wprowadzenia poszkodowanego w błąd, zaś dalsze zachowanie pożyczkobiorców doprowadziło do niekorzystnym rozporządzeniem mienia przez pożyczkodawcę. Wyrok nie jest prawomocny
data publikacji: 2019-09-16 07:57:15
Powództwo zostało wytoczone w oparciu o umowę - wykonania prac  koparką, realizowanych przez powoda na rzecz pozwanego. Strony nie zawierały umowy pisemnej, stąd Sąd oceniał  podstawy roszczenia w oparciu o zeznania świadków. Docelowo Sąd I instancji - powództwo oddalił w całości, co zostało utrzymane przez Sąd odwoławczy. 
data publikacji: 2019-09-16 07:47:09
Klient zgłosił się do Kancelarii w związku z oskarżeniem o popełnienie 2 wykroczeń, przy czym 1 zarzut dotyczył prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na fakt, iż docelowo okazało się, że była to dopuszczalna ilość alkoholu, został uniewinniony w części. Skutkiem tego było złożenie wniosku o zwrot części kosztów poniesionej obrony. Sąd - zgodnie z przepisami i złożonym wnioskiem - koszty te zwrócił obwinionemu. 
data publikacji: 2019-09-06 07:55:27
Strona powodowa cofnęła pozew, na skutek zapłaty należności po wytoczeniu procesu. W postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd obciążył pozwaną kosztami - co został zaskarżone przez obie strony. Sąd odwoławczy uznał, że w sprawie zachodzi uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 102 k.p.c. - uwzględniając częściowo stanowisko powódki oraz pozwanej. 
data publikacji: 2019-08-22 13:36:06
Sprawa dotyczyła zapłaty za kredyt bankowy. Strona pozwana broniła się kwestiami związanymi z naruszeniem praw konsumenta oraz wskazywała na nadużycie prawa przez bank. Sąd uznał roszczenie za zasadne i powództwo uwzględnił. 
data publikacji: 2019-08-14 10:13:44
Sąd I Instancji rozstrzygnął na rozprawie - wniosek o zabezpieczenie kontaktów ojca z synem. Pełnomocnik matki dziecka złożył zażalenie wskazując, że kontakty są zbyt obszerne i ma to godzić w interesy dziecka. Dodatkowo do zażalenie zostały załączone dokumenty - zaświadczenia lekarskie wydane na prośbę matki dziecka, z których miało wynikać, że dziecko po kontaktach moczy się w nocy i jest emocjonalnie niestabilne. Zaświadczenia zostały wydane w oparciu o wywiad od matki dziecka- bez jego badania. Sąd Okręgowy ograniczył kontakty ojca z dzieckiem - uznając, że te trwają nazbyt długo. Zmianę kontaktów z ojcem uznał za rewolucyjną zmianę .....
data publikacji: 2019-08-06 08:44:22
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie środka zapobiegawczego - nakazu opuszczenia domu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym
data publikacji: 2019-08-02 12:23:23
Powód wniósł o uznanie za bezskuteczną w całości w stosunku do niego notarialnej umowy darowizny , mocą której dłużnik  darował pozwanej – swojej żonie M z udział w ½ części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Powództwo zostało oddalone - albowiem Sąd uznał, że czynność ta nie został wykonana w celu pokrzywdzenia wierzycieli przyszłych dłużnika. 
data publikacji: 2019-08-02 12:18:35
Pełnomocnik S wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz  S odszkodowania  w kwocie 20 000 zł i kwoty 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie PR Ds. .2017 Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, zastosowane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na mocy postanowienia o sygn. akt  III Kp /17. Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018r. na podstawie art. 552§4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy S kwotę 4.500 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia; w pozostałym zakresie wniosek oddalił; kosztami postępowania obciążył  Skarb Państwa.
data publikacji: 2019-08-02 12:08:16
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
31
Wnioskodawca , domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką ustalonych ugodą. Każda próba wykonania kontaktu i zabrania dziewczynki z miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania, kończyła się interwencją policji.Sąd wniosek uwzględnił - orzekając zagrożeniem zapłaty kwotą 200 zł za każdy odwołany kontakt. 
Wnioskodawca w piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 roku, domagał się wszczęcia postępowania wykonawczego w przedmiocie egzekucji kontaktów z córką , ustalonych ugodą zawartą pomiędzy wnioskodawcą , a  matką dziecka , przed Sądem Rejonowym w Sokółce z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt III Nsm xx/18, Sąd po rozpoznaniu sprawy - zagroził matce dziecka nakazem zapłaty za dalsze odwoływanie i nierealizowanie kontaktów.