Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
30
Strona powodowa cofnęła pozew, na skutek zapłaty należności po wytoczeniu procesu. W postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd obciążył pozwaną kosztami - co został zaskarżone przez obie strony. Sąd odwoławczy uznał, że w sprawie zachodzi uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 102 k.p.c. - uwzględniając częściowo stanowisko powódki oraz pozwanej. 
data publikacji: 2019-08-22 13:36:06
Sprawa dotyczyła zapłaty za kredyt bankowy. Strona pozwana broniła się kwestiami związanymi z naruszeniem praw konsumenta oraz wskazywała na nadużycie prawa przez bank. Sąd uznał roszczenie za zasadne i powództwo uwzględnił. 
data publikacji: 2019-08-14 10:13:44
Sąd I Instancji rozstrzygnął na rozprawie - wniosek o zabezpieczenie kontaktów ojca z synem. Pełnomocnik matki dziecka złożył zażalenie wskazując, że kontakty są zbyt obszerne i ma to godzić w interesy dziecka. Dodatkowo do zażalenie zostały załączone dokumenty - zaświadczenia lekarskie wydane na prośbę matki dziecka, z których miało wynikać, że dziecko po kontaktach moczy się w nocy i jest emocjonalnie niestabilne. Zaświadczenia zostały wydane w oparciu o wywiad od matki dziecka- bez jego badania. Sąd Okręgowy ograniczył kontakty ojca z dzieckiem - uznając, że te trwają nazbyt długo. Zmianę kontaktów z ojcem uznał za rewolucyjną zmianę .....
data publikacji: 2019-08-06 08:44:22
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie środka zapobiegawczego - nakazu opuszczenia domu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym
data publikacji: 2019-08-02 12:23:23
Powód wniósł o uznanie za bezskuteczną w całości w stosunku do niego notarialnej umowy darowizny , mocą której dłużnik  darował pozwanej – swojej żonie M z udział w ½ części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Powództwo zostało oddalone - albowiem Sąd uznał, że czynność ta nie został wykonana w celu pokrzywdzenia wierzycieli przyszłych dłużnika. 
data publikacji: 2019-08-02 12:18:35
Pełnomocnik S wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz  S odszkodowania  w kwocie 20 000 zł i kwoty 30.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w sprawie PR Ds. .2017 Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, zastosowane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na mocy postanowienia o sygn. akt  III Kp /17. Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018r. na podstawie art. 552§4 k.p.k. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy S kwotę 4.500 zł tytułem odszkodowania oraz kwotę 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia; w pozostałym zakresie wniosek oddalił; kosztami postępowania obciążył  Skarb Państwa.
data publikacji: 2019-08-02 12:08:16
Poniżej prezentujemy treść postanowienia Sądu, w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania karnego. Sąd co do zasady zażalenie oddalił, wskazując jednakże na potrzebę uzupełnienia postępowania o dokonanie pewnych czynności procesowych 
data publikacji: 2019-06-28 08:33:48
Sad I instancji w postępowaniu o rozwód i alimenty, wydał postanowienie w którym zabezpieczył roszczenie - nakazując zobowiązanemu zaspokajać potrzeby rodziny kwotą 1500,00 zł . Na skutek zażalenia, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie w części - zmniejszając wysokość zabezpieczenia
data publikacji: 2019-06-11 12:57:38
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia. 
data publikacji: 2019-06-11 12:54:18
Sprawa dotyczyła rozliczenia umowy najmu maszyny. Pozwana celem przedłużenia postępowania - złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, następnie zaś składała apelację, która została oddalona.
data publikacji: 2019-06-11 12:49:44
Sprawa dotyczyła odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu leśnego. Pozwany twierdził, że wartość odszkodowania została wyliczona wadliwie, bowiem nie uwzględniała faktu, że grunt jest wyłączony z gospodarki leśnej i de facto stanowi bagno. Nadto było podnoszone, że stawka czynszu waha się w granicach 1/3 wartości gruntu - co pokazuje brak ekwiwalentności dochodzonego roszczenia.
data publikacji: 2019-04-17 10:30:17
Na postanowienie komornika została złożona skarga. Sąd uznał ją częściowo za zasadną - w zakresie nienależytego rozliczenia podatku VAT, oraz sposobu rozliczenia - które było nie czytelne. Sąd oddalił skargę w części w której komornik naliczył 15 % opłatę od egzekucji z renty MSWiA, albowiem ustawa w tym przedmiocie nie jest jednoznaczna. 
data publikacji: 2019-04-12 10:12:09
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
30
Strona powodowa cofnęła pozew, na skutek zapłaty należności po wytoczeniu procesu. W postanowieniu o umorzeniu postępowania Sąd obciążył pozwaną kosztami - co został zaskarżone przez obie strony. Sąd odwoławczy uznał, że w sprawie zachodzi uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 102 k.p.c. - uwzględniając częściowo stanowisko powódki oraz pozwanej. 
Sprawa dotyczyła zapłaty za kredyt bankowy. Strona pozwana broniła się kwestiami związanymi z naruszeniem praw konsumenta oraz wskazywała na nadużycie prawa przez bank. Sąd uznał roszczenie za zasadne i powództwo uwzględnił.