Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Przedmiotowym postanowieniem Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie tymczasowego aresztu. Sąd uznał, że nadal istnieją przesłanki do stosowania najsurowszego środka i utrzymał skarżone postanowienie w mocy. 
Klient Kancelarii został oskarżony o udaremnienie zaspokojenia wierzyciela. Okoliczności sprawy był niesporne, stąd zasadnym było złożenie wniosku w trybie art 387 k.p.k. co skutkowało wydanie wyroku bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
26
Przedmiotowym postanowieniem Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie tymczasowego aresztu. Sąd uznał, że nadal istnieją przesłanki do stosowania najsurowszego środka i utrzymał skarżone postanowienie w mocy. 
data publikacji: 2018-01-04 08:19:39
Klient Kancelarii został oskarżony o udaremnienie zaspokojenia wierzyciela. Okoliczności sprawy był niesporne, stąd zasadnym było złożenie wniosku w trybie art 387 k.p.k. co skutkowało wydanie wyroku bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.
data publikacji: 2018-01-03 13:32:43
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego. W toku egzekucji wierzyciel utracił zdolność sądową, co nie spotkało się z reakcją komornika. Następnie postępowanie zostało umorzone na wniosek następcy prawnego wierzyciela, co było nieuprawnione, bowiem nie została wydana klauzula wykonalności na następcę. Pomimo takiego stanu rzeczy, komornik prowadził postępowanie i nie umarzał go z urzędu, przez kilka miesięcy po otrzymaniu postanowienia. Sąd uznał, że kilkumiesięczny termin bezczynności nie był wystarczający aby uznać,  że doszło do na ruszenia prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
data publikacji: 2017-12-29 10:02:50
W niniejszej sprawie Klient zgłosił się do Kancelarii ze sprawą o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego. Małżonka Klienta, pomimo, że ten dobrowolnie łożył na dziecko - zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu - złożyła wniosek do komornika. Tłumaczenia pozwanej - że nie doszło do spełnienia świadczeń, nie znalazły uznania w oczach sądu, który powództwo uwzględnił. 
data publikacji: 2017-12-27 15:43:46
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie - gdzie Sąd rozpoznawał skargę na czynności komornika, który nie zasądził na rzecz dłużnika kosztów zastępstwa w egzekucji. Egzekucja została wszczęta w oparciu o tytuł egzekucyjny uzyskany w e-sądzie. Z uwagi, iż pozew został wysłany na zły adres, strona pozwana - dłużnik, nigdy nie otrzymał nakazu i powództwa. Korespondencja została uznana za doręczoną. Po wszczęciu egzekucji organ egzekucyjny ustalił prawidłowy adres i rozpoczął czynności.

Adwokat dłużnika, złożył sprzeciw powołując się, że nakaz nigdy nie został skutecznie doręczony. To spowodowało uchylenie tytułu egzekucyjnego. Jednocześnie adwokat informował komornika o podejmowanych czynnościach. W toku postępowania został złożony wniosek o umorzenie egzekucji z mocy prawa, oraz zasądzenie od wierzyciela kosztów procesowych na rzecz dłużnika, z uwagi na wszczęcie bezpodstawnej egzekucji. Komornik umarzając postępowanie, odmówił zasądzenia tych kosztów, wskazując, że o tych może rozstrzygać tylko Sąd. Została wywiedziona skarga w której adwokat powołał się na przepisy i orzecznictwo dotyczące kosztów zastępstwa w egzekucji. Skarga została przez Sąd uwzględniona. Koszty egzekucji poniósł wierzyciel.
data publikacji: 2017-12-15 10:07:05
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych w sprawie rozwodowej. Sąd wniosek uwzględnił - przyjmując, że kwota 600 zł alimentów na 12-sto letnie dziecko jest kwotą odpowiednią w stosunku do potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego.
data publikacji: 2017-12-05 11:41:46
W niniejszym postępowaniu Sąd badał legalność, zasadność i prawidłowość zatrzymania. Podejrzany nie stawiał się na wezwania, bowiem w dacie gdy odbierał je ( po awizacji korespondencji) terminy - były nieaktualne. Organy ścigania każdorazowo wyznaczały nazbyt krótkie terminy - uniemożliwiające stawiennictwo, w przypadku  gdy korespondencja była odbierana z dopuszczalnym opóźnieniem. Skutkiem tego było wydanie zarządzenia o zatrzymaniu, co skutkowało, że podejrzany spędził w policyjnej izbie zatrzymań - 24h. Sąd nie dopatrzył się w zatrzymaniu - nieprawidłowości.
data publikacji: 2017-12-05 11:31:03
W niniejszej sprawie pozwana dowiedziała się o tym, że przeciwko niej toczy się egzekucja komornicza, w oparciu o wyrok z roku 2011. Przez  6 lat - wierzyciel nie wskazał prawidłowych danych pozwanej, co spowodowało, że dopiero po tym czasie powzięła wiedzę o sprawie. Na wniosek adwokata Sąd uznał, że pozwana ma termin do złożenia sprzeciwu - który spowodował  zakończenie postępowania egzekucyjnego. W toku procesu pozwana udowodniła, że nie zamieszkiwała w lokalu, a była tam jedynie zameldowana. Taki stan rzeczy nie uprawniał Gminy do żądania odszkodowania. Sąd powództwo oddalił i zasądził na pozwaną reprezentowana przez adwokata - zwrot kosztów procesowych.
data publikacji: 2017-11-13 10:20:09
W przedmiotowej sprawie Sąd rozważał umieszczenie osoby chorej - bez jej zgody, w szpitalu psychiatrycznym. U podstaw sprawy legło zachowanie osoby chorej, która była uciążliwa dla sąsiadów i własnej rodziny,. Min. z relacji sąsiadów wynika, że nęka ona rodziny z małymi dziećmi wrzucając śmieci do ich wózków stojących na klatce schodowej, zaczepia dzieci przy szkole, wrzuca sąsiadom do skrzynek pocztowych liściki z pogróżkami, wysypuje na wycieraczki sąsiadów kolorowy brokat. Uczestniczka wyrzuca także przez okno swego mieszkania różnego rodzaju nieczystości (w tym fekalia). Wydzwania domofonem, notorycznie otwiera okna na klatce schodowej bez względu na warunki atmosferyczne, regularnie zakłóca ciszę nocną.

Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego - uznał, że umieszczenie uczestniczki jest zasadne i celowe.
data publikacji: 2017-11-13 10:01:37
Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie karnej, wydane na etapie postępowania przygotowawczego. Sąd I instancji uwzględnił wniosek prokuratora i przedłużył tymczasowy areszt podejrzanemu. Postanowienie zostało zaskarżone  - zaś Sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie I instancji
data publikacji: 2017-11-08 12:42:47
Powód wnosił o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w Białymstoku zadośćuczynienia w kwocie 76.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia rozpoczęcia odbywania kary, tj. 16.02.2011 r.  za doznana krzywdę w postaci naruszenia dóbr osobistych w postaci uszczerbku na zdrowiu, naruszenia zdrowia psychicznego, prawa do wizerunku na podstawie niezgodnego z prawem wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie go na oddziale recydywistów penitencjarnych, co wywołało uszczerbek w postaci stresu pourazowego.

Sąd nie rozstrzygał sprawy - merytorycznie, uznając podniesiony zarzut przedawnienia za zasadny.
data publikacji: 2017-11-02 15:15:30
Skargą na czynności komornika - dłużnik dokonał zaskarżenia czynności komornika rozliczającego postępowanie egzekucyjne. U podstaw skargi, zmierzającej do facto do przedłużenia postępowania  - legły wadliwie wykonane wyliczenia kosztów. Sąd I instancji, dokonał kosmetycznych poprawek postanowienia, wskazując, że miało miejsce zdublowane kosztów przez wysyłkę korespondencji także do adwokata skarżącej. Zażalenie dłużnika - zostało przez sąd odwoławczy - oddalone.
data publikacji: 2017-11-02 15:04:05
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
26