Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszym postępowaniu rozpoznawał zażalenie na postanowienie I instancyjne, które zmieniło rozstrzygnięcie o kosztach egzekucji. Na skutek uwzględnionego pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego - komornik umorzył egzekucję, ale orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów przez dłużnika. Powyższe zostało zaskarżone przez dłużnika ww całości. Dłużnik kwestionował obciążenie go kosztami oraz zasądzenie od niego kosztów zastępstwa w egzekucji. Sąd I instancji podzielił żądanie skargi w całości. Na postanowienie do zażalenie wywiódł wierzyciel Sąd Okręgowy zażalenie oddalił jako bezzasadne i obciążył wierzyciela kosztami.
Powód dokonał zakupu samochodu osobowego. W dacie podpisania ogłoszenia rok pojazdu był przez niego sprawdzany na umowie, wobec wątpliwości czy jest to data 1991 czy 1997 - kwestię tę ustalał z pozwanym, który wskazał, że jest to rok 1997. Po 2 dniach - powód podczas przygotowywania dokumentów do rejestracji pojazdu, odkrył, że ten jest z roku 1991. Okoliczność tą zgłosił na policję, jako oszustwo. Przy okazji policja ustaliła wadliwy numer VIN pojazdu i zatrzymała go na parkingu policyjnym. Powód na skutek tego - złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na wady pojazdu. Pozwany początkowo oświadczył, że wyraża zgodę na odstąpienie oczekując zwrotu pojazdu, co nie było możliwe z uwagi na to, że ten był na parkingu policji. Po zakończeniu postępowania ( okazało się, że numer VIN jest nieprawidłowy przez omyłkę urzędniczą) pojazd został zwrócony powodowi - a ten próbował zwrócić go pozwanemu  zgodnie z umową. Pozwany nie przyjął samochodu, unikał kontaktu z powodem, który skierował sprawę do sądu. Sąd powództwo oddalił, uznając, że nie było podstaw do żądania zapłaty a pojazd - nie był obarczony wadami uzasadniającymi odstąpienie od umowy.

Wyrok nie jest prawomocny - strona powodowa wywiodła apelację.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
27
Sąd w niniejszym postępowaniu rozpoznawał zażalenie na postanowienie I instancyjne, które zmieniło rozstrzygnięcie o kosztach egzekucji. Na skutek uwzględnionego pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego - komornik umorzył egzekucję, ale orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów przez dłużnika. Powyższe zostało zaskarżone przez dłużnika ww całości. Dłużnik kwestionował obciążenie go kosztami oraz zasądzenie od niego kosztów zastępstwa w egzekucji. Sąd I instancji podzielił żądanie skargi w całości. Na postanowienie do zażalenie wywiódł wierzyciel Sąd Okręgowy zażalenie oddalił jako bezzasadne i obciążył wierzyciela kosztami.
data publikacji: 2018-05-25 12:41:59
Powód dokonał zakupu samochodu osobowego. W dacie podpisania ogłoszenia rok pojazdu był przez niego sprawdzany na umowie, wobec wątpliwości czy jest to data 1991 czy 1997 - kwestię tę ustalał z pozwanym, który wskazał, że jest to rok 1997. Po 2 dniach - powód podczas przygotowywania dokumentów do rejestracji pojazdu, odkrył, że ten jest z roku 1991. Okoliczność tą zgłosił na policję, jako oszustwo. Przy okazji policja ustaliła wadliwy numer VIN pojazdu i zatrzymała go na parkingu policyjnym. Powód na skutek tego - złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na wady pojazdu. Pozwany początkowo oświadczył, że wyraża zgodę na odstąpienie oczekując zwrotu pojazdu, co nie było możliwe z uwagi na to, że ten był na parkingu policji. Po zakończeniu postępowania ( okazało się, że numer VIN jest nieprawidłowy przez omyłkę urzędniczą) pojazd został zwrócony powodowi - a ten próbował zwrócić go pozwanemu  zgodnie z umową. Pozwany nie przyjął samochodu, unikał kontaktu z powodem, który skierował sprawę do sądu. Sąd powództwo oddalił, uznając, że nie było podstaw do żądania zapłaty a pojazd - nie był obarczony wadami uzasadniającymi odstąpienie od umowy.

Wyrok nie jest prawomocny - strona powodowa wywiodła apelację.
data publikacji: 2018-05-25 12:28:48
Z wniosku MOPR toczyło się postępowanie przez sądem rodzinnym i nieletnich w przedmiocie umieszczenia osoby chorej - do szpitala psychiatrycznego, bez jej zgody. Sądu obu instancji uznały, że stan zdrowia osoby chorej wymaga leczenia i to w warunkach stacjonarnych. Apelacja wywiedziona od orzeczenie 1 instancji - została oddalona, zaś jej wnioski nie uwzględnione.
data publikacji: 2018-03-15 08:33:26
Uczestniczka postępowania, z uwagi na zawisłą sprawę o stwierdzenie nabycia spadku wniosła o przyjęcie od niej oświadczenia, że uchyla się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po swoim ojcu –  zatwierdzenie tego oświadczenia.    Sąd uznał, że w niniejszej sprawie uczestniczka postępowania nie może się też uchronić od oddalenia wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu powołując się na zasady współżycia społecznego .
data publikacji: 2018-03-07 14:18:48
Pozwana wspólnota - została zobowiązana do złożenia oświadczenia woli o nabyciu gruntu,na którym wniesiony został budynek usługowy. Właściciele gruntu zażądali zapłaty za grunt na drodze procesu - przy czym sąd powództwo oddalił. U podstaw rozstrzygnięcia legło ustalenie, że poprzednik prawny właściciela de facto otrzymał zapłatę za nieruchomość - na etapie jej wznoszenia w latach 790tych.
data publikacji: 2018-03-07 08:32:39
W niniejszym postępowaniu powód wystąpił o zapłatę należności z tytułu umowy dotyczącej prac koparką - na placu budowy. Pozwany - wywiódł pozew wzajemny, wnosząc o oddalenie powództwa głównego, z uwagi na to, że nie doszło do wykonania umowy po stronie powoda, koparka była niesprawna, co spowodowało konieczność wykonania prac przy pomocy osoby trzeciej w ramach wykonania zastępczego. Sąd oddalił powództwo główne w całości, zaś powództwo wzajemne - które opiewało na część należności, uwzględnił w całości.
data publikacji: 2018-02-15 09:09:02
Organ egzekucyjny umarzając postępowanie - obciążył dłużnika kosztami oraz  przyznał wierzycieli koszty zastępstwa w egzekucji. Postanowienie to zostało zaskarżone jako sprzeczne z przepisami prawa. Sąd uchylił postanowienie w całości i nakazał komornikowi usunięcie braków jakich dopuścił się w postępowaniu.
data publikacji: 2018-02-09 08:44:13
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia w sprawie o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu zwrotnym nieruchomości na darczyńcę. Sąd powództwo oddalił, zaś szersze motywy znajdziecie Państwo w treści przywołanego uzasadnienia wyroku.
data publikacji: 2018-02-02 10:05:24
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku Sądu Odwoławczego, który rozpoznawał apelację w sprawie karnej o posiadanie narkotyku. Zarzuty apelacyjne dotyczyły kwestii oceny, czy zdarzenie nie powinno być zakwalifikowane jako przypadek mniejszej wagi. Sąd Okręgowy za Sądem I Instancji uznał, że 1,1 gr narkotyku, nie stanowi takiego przypadku i nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania.
data publikacji: 2018-02-02 09:44:00
Klient Kancelarii - miał prowadzoną egzekucję komorniczą, w toku której doszło do zaspokojenia wierzyciela poza komornikiem. Wierzyciel wniósł o umorzenie postępowania  , komornik umarzając postępowanie - orzekł o jego kosztach. Na postanowienie komornika została wywiedziona skarga przez adwokata,   która doprowadziła do obniżenia opłaty do 33 % wartości ustalonej przez komornika. Postanowienie uwzględniło skargę w jej znacznej części - z pominięciem kwestii kosztów zastępstwa w egzekucji.
data publikacji: 2018-01-22 13:52:38
Przedmiotowym postanowieniem Sąd rozstrzygał zażalenie obrońcy na przedłużenie tymczasowego aresztu. Sąd uznał, że nadal istnieją przesłanki do stosowania najsurowszego środka i utrzymał skarżone postanowienie w mocy. 
data publikacji: 2018-01-04 08:19:39
Klient Kancelarii został oskarżony o udaremnienie zaspokojenia wierzyciela. Okoliczności sprawy był niesporne, stąd zasadnym było złożenie wniosku w trybie art 387 k.p.k. co skutkowało wydanie wyroku bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Postępowanie zostało warunkowo umorzone.
data publikacji: 2018-01-03 13:32:43
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
27