Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
29
Sad I instancji w postępowaniu o rozwód i alimenty, wydał postanowienie w którym zabezpieczył roszczenie - nakazując zobowiązanemu zaspokajać potrzeby rodziny kwotą 1500,00 zł . Na skutek zażalenia, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie w części - zmniejszając wysokość zabezpieczenia
data publikacji: 2019-06-11 12:57:38
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia. 
data publikacji: 2019-06-11 12:54:18
Sprawa dotyczyła rozliczenia umowy najmu maszyny. Pozwana celem przedłużenia postępowania - złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, następnie zaś składała apelację, która została oddalona.
data publikacji: 2019-06-11 12:49:44
Sprawa dotyczyła odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu leśnego. Pozwany twierdził, że wartość odszkodowania została wyliczona wadliwie, bowiem nie uwzględniała faktu, że grunt jest wyłączony z gospodarki leśnej i de facto stanowi bagno. Nadto było podnoszone, że stawka czynszu waha się w granicach 1/3 wartości gruntu - co pokazuje brak ekwiwalentności dochodzonego roszczenia.
data publikacji: 2019-04-17 10:30:17
Na postanowienie komornika została złożona skarga. Sąd uznał ją częściowo za zasadną - w zakresie nienależytego rozliczenia podatku VAT, oraz sposobu rozliczenia - które było nie czytelne. Sąd oddalił skargę w części w której komornik naliczył 15 % opłatę od egzekucji z renty MSWiA, albowiem ustawa w tym przedmiocie nie jest jednoznaczna. 
data publikacji: 2019-04-12 10:12:09
Powód w pozwie skierowanym przeciwko A K oraz B K domagał się zasądzenia na swoją rzecz solidarnie kwoty 137.596,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28.12.2015 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wnosił o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Z uwagi na podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia - powództwo zostało oddalone. 

data publikacji: 2019-04-12 09:40:49
Sprawa dotyczyła roszczenia firmy sprzedającej materiały budowlanej, wobec odbiorców którym wystawiono faktury przelewowe, Ci zaś twierdzili, że płatność nastąpiła gotówką. Sąd oceniając materiał dowodowy uznał, że skoro pozwany nie dysponuje dowodem wpłaty, to roszczenie jest zasadne. Pozwany powoływał się na szereg okoliczności - takich jak bałagan w dokumentacji księgowej powodowej spółki , wystawianie dokumentów KP bez dat i kolejnych numerów, jak również kwestii, że gdyby faktycznie istniała zaległość - to pozwany nie miałby możliwości dalszego czynienia zakupów u powodowej spółki. 
data publikacji: 2019-04-02 15:35:56
Sprawa dotyczyła zapłaty na rzecz Banku, który wypowiedział umowę i zażądał spłaty całości roszczenia.  W uzasadnieniu powód  wskazał, iż pozwani zaciągnęli u powoda pożyczkę w wysokości 134.000 zł. Pozwani zaprzestali spłacania rat zgodnie ze zobowiązaniem. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. Zakwestionowali roszczenie zarówno co do zasady (brak wymagalności roszczenia), jak i wysokości.
data publikacji: 2019-04-02 15:21:34
 Sąd Okręgowy w Białymstoku na czas trwania postępowania o rozwód zabezpieczył roszczenia alimentacyjne małoletniej córki stron w ten sposób, że zobowiązał pozwanego P do łożenia tytułem alimentów na rzecz N kwotę 700 zł miesięcznie, oddalając jednocześnie wniosek w pozostałym zakresie.Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany.
data publikacji: 2019-02-15 08:51:24
Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 10.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia rozpoczęcia umowy do dnia zapłaty. Ponadto domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.U podstaw żądania leżało oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna samochodu - który wg. powoda posiadał istotne wady.
data publikacji: 2019-02-12 10:00:33
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał biegłym wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt I/ oraz przyznał biegłej sądowej wynagrodzenie w kwocie 388,68 zł, które nakazał wypłacić tymczasowo z sum Skarbu Państwa /pkt II/ .Postanowienie to zostało zaskarżone przez pełnomocników stron.
data publikacji: 2019-02-12 09:47:18
Dłużnik w otwartym terminie ustawowym złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku P w postaci postanowienia z dnia 11 czerwca 2018 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu jego kosztów w sprawie sygn. akt PK Km xx/17 – w zakresie kontynuowania egzekucji co do opłaty egzekucyjnej, wysokości opłaty egzekucyjnej i przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.
data publikacji: 2019-02-12 09:41:30
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
29
Sad I instancji w postępowaniu o rozwód i alimenty, wydał postanowienie w którym zabezpieczył roszczenie - nakazując zobowiązanemu zaspokajać potrzeby rodziny kwotą 1500,00 zł . Na skutek zażalenia, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie w części - zmniejszając wysokość zabezpieczenia
Dłużnik - przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, złożył pozew - w którym domagał się pozbawienia wykonalności tytułu w części, bowiem doszło do jego przedawnienia. Sąd na wniosek pełnomocnika - dokonał zabezpieczenia roszczenia.