Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
24

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. odmówił Cowi K prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury rolniczej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

Decyzja ta została zaskarżona przez rolnika - jednakże Sąd Okręgowy uznał, iż odwołanie nie jest zasadne.
data publikacji: 2016-09-26 14:27:01
Poniżej prezentujemy wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie mienia.  Kamil X został oskarżony o to, że w dniu 6 września 2015 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonej do użytkowania piły marki Aligator Dewolt DW 394 o wartości 1.416 zł, którą to w dniu 3 września 2015 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z Wypożyczalnią Elektronarzędzi X s.c. przy ul. Xiej 1 w Białymstoku i mimo wezwań zwrotu do dnia 6 listopada 2015 r. nie zwrócił ww. piły na szkodę właścicieli wypożyczalni X Xa Xa oraz X Xa, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

Apelacja opierała się na zarzutach - nieorzeczenia obowiązku naprawienia szkody, pomimo złożonego wniosku przez oskarżycieli posiłkowych.
data publikacji: 2016-09-20 10:48:10
Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie o zapłatę zachowku. Dzieci spadkodawcy wystąpiły o zapłatę przeciwko spadkobiercy testamentowemu, podnosząc, iż ich wydziedziczenie w testamencie nie opierało się  na prawdziwych przesłankach.

Sąd w sprawie przesłuchał świadków i dopuścił szereg dowodów z których jednoznacznie wynikało, iż podstawy wydziedziczenia były zasadne. Dzieci spadkobiercy zaniechały utrzymywania kontaktu z ojcem, a sporadyczny kontakt skupiał się na żądaniach finansowych. Świadkowie strony powodowej - w ocenie sądu zeznawali w sposób stronniczy.

Sąd dał wiarę pozwanej odnośnie relacji spadkodawcy z dziećmi - uznając stanowisko, że zachowek nie jest należny.

Wyrok nie jest prawomocny.
data publikacji: 2016-09-20 10:31:47

Poniżej prezentujemy treść postanowienia rozstrzygającego zażalenie na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Sprawa dotyczy alimentów od obdarowanego na rzecz darczyńcy - który popadł w niedostatek.

data publikacji: 2016-09-14 12:46:06
 Powód w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą domagał się zasądzenia kwoty 2.000 zł oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie wskazał, że w dniu 23 marca 2012 roku zlecił pozwanemu wykonanie montażu systemu ogrzewania i rekuperacji na bazie pompy ciepła w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym powoda znajdującym się w Mońkach przy ul. xxx. Wykonane przez pozwanego prace budziły zastrzeżenia – pomieszczenie kotłowni było w nieporządku, urządzenia były brudne i zardzewiałe, osłony i ocieplenia wykonano niechlujnie, wzbudzały one obawę o bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji.
data publikacji: 2016-09-12 23:08:47
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu odwoławczego w sprawie karnej. Sprawa dotyczyła min.  zarzutu naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działania kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości które doprowadziły do śmierci pieszego przechodzącego na pasach.

Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońców jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Wyrok co do zasady został utrzymany w mocy. W uzasadnieniu znajdziemy argumentacje dotyczącą zarzutów niewspółmierności kary, środków karnych  - jak również dotyczącą błędu w ustaleniach faktycznych.
data publikacji: 2016-09-12 22:53:19
Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
K 39/16


Trybunał Konstytucyjny orzeka:
 1. Art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) jest niezgodny z art. 197, art. 195 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z preambułą Konstytucji.
 2. Art. 38 ust. 3-6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 188, art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji.
 3. Art. 61 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1, w części obejmującej słowa: "W sprawach pytań prawnych, skarg konstytucyjnych i sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,", jest niezgodny z art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji.
 4. Art. 61 ust. 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 188 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji.
 5. Art. 68 ust. 5-7 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 188, art. 195 ust. 1 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji.
 6. Art. 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 190 ust. 2 Konstytucji.
 7. Art. 83 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 rozumiany w ten sposób, że nie podważa skuteczności czynności procesowych dokonanych przed wejściem w życie tej ustawy, jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
 8. Art. 83 ust. 2 oraz art. 84-87 ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 2, art. 10, art. 173 Konstytucji oraz z preambułą Konstytucji.
 9. Art. 89 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 Konstytucji.
 10. Art. 90 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.
 Ponadto postanawia:
 na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.
data publikacji: 2016-09-08 21:08:41
Poniżej prezentujemy  treść postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie rozpoznania prośby o ułaskawienie.

W sytuacji złożenia wniosku - jest on opiniowany przez Sąd I instancji. W omawianym przypadku Sąd negatywnie zaopiniował  prośbę skazanego.
data publikacji: 2016-09-06 22:34:22
Poniżej prezentujemy postanowienie uwzględniające wniosek o przerwę w karze. Wykonanie kary nastąpiło w okolicznościach nietypowych, po 12-stu latach od wydania wyroku. Wyrok dotyczył obcokrajowca, a wymierzona kara, pierwotnie była wymierzona z dobrodziejstwem jej zawieszenia.
data publikacji: 2016-09-05 11:51:47
W przypadku umorzenia postępowania z uwagi na niepoczytalność sprawcy - Sąd stosuje środek zabezpieczający w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym. W niniejszym postępowaniu, Sąd po raz kolejny przedłożył stosowanie w/w środka.  Sądy obu instancji stały  na stanowisku, że nie ma potrzeby słuchania biegłych - aby odpowiedzieć, na pytania dotyczące poprawy stanu zdrowia psychicznego sprawcy. Skazany od ponad roku przebywa w zamkniętym zakładzie, tylko dla tego, że oddalił się ze szpitala podczas jednej z wycieczek. Podczas nieobecności - nie zachowywał się agresywnie, nie naruszał porządku prawnego. Sądy uznają, że jest to czyn o znacznej społecznej szkodliwości i orzekł o konieczności internacji na kolejne 6 miesięcy.
data publikacji: 2016-09-05 11:43:01

Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie o zasiedzenie. Sąd co do zasady uwzględnił wniosek. Uczestniczka - kwestionowała podnoszone twierdzenia wnioskodawcy. Apelację od postanowienia wywiodła uczestnika, podnosząc szereg zarzutów - w tym naruszenia przepisów prawa materialnego, jak również przepisów proceduralnych. Sąd apelację oddalił.
data publikacji: 2016-09-05 09:29:30
Poniżej prezentujemy postanowienie Sądu, do którego doszło na wniosek ojca dziecka- który nie był w stanie realizować ustalonych przez Sąd kontaktów z córką. Sprawa nie wydawała się od początku oczywista, bowiem to dziecko nie wyrażało zgody na widzenia z ojcem. Z materiału dowodowego w sprawie wynikało, że matka nie ingeruje za nadto w wolę dziecka ( 6-cio letniego). Sąd wydając postanowienie, uznał, że rolą matki - przy której znajduje się dziecko jest podjęcie skutecznych kroków do tego, aby te kontakty były realizowane. Wola dziecka - szczególnie w tym wieku, nie ma znaczenia. Sąd uznał, że dziecko musi mieć kontakt z obojgiem rodziców, w życiu mogą zdarzyć się różne, losowe sytuacje wymagające przejęcia opieki nad małoletnią przez rodzica, który dotychczas nie sprawował nad nią bieżącej opieki.
data publikacji: 2016-09-05 09:15:25
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
24