Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
24
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – zwanej dalej ustawą (...) - Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm., z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
data publikacji: 2016-10-04 11:09:18
Powódka doznała po raz pierwszy skręcenia stawu kolanowego w 2004 r. Podjęła wówczas leczenie w (...)przy ul. (...) w B. i trwało ono około 2 lata. Następnie, po kolejnym skręceniu stawu kolanowego prawego, w 2007 roku była leczona w (...)w B., gdzie przebywała w dniach 29.08 - 30.09.2007 roku. Na podstawie oceny klinicznej i badania metodą (...) rozpoznano u niej zespół fałdu maziowego przyśrodkowego kolana prawego. Przy wypisie zaproponowano wówczas powódce wykonanie zabiegu operacyjnego prawego kolana przez usunięcie nadmiaru maziówki (fałdu przyśrodkowego) z użyciem artroskopu, na który powódka nie wyraziła zgody. W tych warunkach była leczona zachowawczo tj. przyjmowała stale lek stymulujący regenerację chrząstki stawowej oraz trzykrotnie wykonano u niej tzw. blokadę kolana prawego.
data publikacji: 2016-09-27 08:59:04
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o odszkodowanie - osobie najbliższej zmarłemu. Sąd na skutek apelacji powódki zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że zasądzoną w punkcie I kwotę 24.000 złotych podwyższa do kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
data publikacji: 2016-09-27 08:48:31
W dniu 16 czerwca 2012 r. pozwany zawarł z powodem oraz J. G. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami magazynowymi o pow. 1,0428 ha. Sprzedający zobowiązał się zbyć nieruchomość za cenę 300.000 zł. Strony ustaliły, że powód uiści zadatek w wysokości 150.000 zł. Pozostała część ceny miała zostać zapłacona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku niedojścia do skutku powyższej czynności prawnej z przyczyn sprzedającego zadatek miał zostać zwrócony powodowi w podwójnej wysokości, a gdyby doszło do tego na skutek zachowania kupujących, uiszczona przez nich kwota miała przepaść.
data publikacji: 2016-09-27 08:45:28
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie stosowania środka zabezpieczającego. Sąd w części uwzględnił stanowisko obrony - uznając, że zachodzi potrzeba  aby w sprawie wypowiedzieli się inni biegli, celem wydania opinii.
data publikacji: 2016-09-26 14:52:52

Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie udzielenie przybicia własności nieruchomości. Postanowienie zapadło na rzecz wierzyciela egzekwującego, przejmującego wyżej wymienioną nieruchomość na własność w trybie art. 984 § 1 k.p.c., za cenę dwóch trzecich części sumy oszacowania/
data publikacji: 2016-09-26 14:45:06

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. odmówił Cowi K prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury rolniczej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704).

Decyzja ta została zaskarżona przez rolnika - jednakże Sąd Okręgowy uznał, iż odwołanie nie jest zasadne.
data publikacji: 2016-09-26 14:27:01
Poniżej prezentujemy wyrok karny w sprawie o przywłaszczenie mienia.  Kamil X został oskarżony o to, że w dniu 6 września 2015 r. w Białymstoku dokonał przywłaszczenia powierzonej do użytkowania piły marki Aligator Dewolt DW 394 o wartości 1.416 zł, którą to w dniu 3 września 2015 r. wypożyczył na podstawie umowy najmu z Wypożyczalnią Elektronarzędzi X s.c. przy ul. Xiej 1 w Białymstoku i mimo wezwań zwrotu do dnia 6 listopada 2015 r. nie zwrócił ww. piły na szkodę właścicieli wypożyczalni X Xa Xa oraz X Xa, tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.

Apelacja opierała się na zarzutach - nieorzeczenia obowiązku naprawienia szkody, pomimo złożonego wniosku przez oskarżycieli posiłkowych.
data publikacji: 2016-09-20 10:48:10
Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku w sprawie o zapłatę zachowku. Dzieci spadkodawcy wystąpiły o zapłatę przeciwko spadkobiercy testamentowemu, podnosząc, iż ich wydziedziczenie w testamencie nie opierało się  na prawdziwych przesłankach.

Sąd w sprawie przesłuchał świadków i dopuścił szereg dowodów z których jednoznacznie wynikało, iż podstawy wydziedziczenia były zasadne. Dzieci spadkobiercy zaniechały utrzymywania kontaktu z ojcem, a sporadyczny kontakt skupiał się na żądaniach finansowych. Świadkowie strony powodowej - w ocenie sądu zeznawali w sposób stronniczy.

Sąd dał wiarę pozwanej odnośnie relacji spadkodawcy z dziećmi - uznając stanowisko, że zachowek nie jest należny.

Wyrok nie jest prawomocny.
data publikacji: 2016-09-20 10:31:47

Poniżej prezentujemy treść postanowienia rozstrzygającego zażalenie na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Sprawa dotyczy alimentów od obdarowanego na rzecz darczyńcy - który popadł w niedostatek.

data publikacji: 2016-09-14 12:46:06
 Powód w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą domagał się zasądzenia kwoty 2.000 zł oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie wskazał, że w dniu 23 marca 2012 roku zlecił pozwanemu wykonanie montażu systemu ogrzewania i rekuperacji na bazie pompy ciepła w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym powoda znajdującym się w Mońkach przy ul. xxx. Wykonane przez pozwanego prace budziły zastrzeżenia – pomieszczenie kotłowni było w nieporządku, urządzenia były brudne i zardzewiałe, osłony i ocieplenia wykonano niechlujnie, wzbudzały one obawę o bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji.
data publikacji: 2016-09-12 23:08:47
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu odwoławczego w sprawie karnej. Sprawa dotyczyła min.  zarzutu naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działania kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości które doprowadziły do śmierci pieszego przechodzącego na pasach.

Wyrok został zaskarżony zarówno przez obrońców jak i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych. Wyrok co do zasady został utrzymany w mocy. W uzasadnieniu znajdziemy argumentacje dotyczącą zarzutów niewspółmierności kary, środków karnych  - jak również dotyczącą błędu w ustaleniach faktycznych.
data publikacji: 2016-09-12 22:53:19
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
24