Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
24
W niniejszej sprawie powód GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w elektronicznym pozwie zgłoszonym w postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 698 zł - tytułem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą pozwany zobowiązany był zapłacić. Powództwo zostało oddalone.
data publikacji: 2016-10-28 15:18:37

Przedmiotowym powództwem - Bank dochodził od pozwanej zapłaty za niespłacony kredyt. Sąd uwzględnił powództwo w znacznej części - podzielając stanowisko strony powodowej.  Sąd nie uwzględnił zarzutów - pozwanej przyjmując, iż umowa obowiązuje i roszczenie jest zasadne.
data publikacji: 2016-10-21 12:29:58
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o przywrócenie posiadania. Sąd I instancji powództwo - oddalił, natomiast po apelacji powodów  zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:  w punkcie 1 w trybie ochrony posesoryjnej nakazuje pozwanym aby wydali powodom lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze domu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości w miejscowości xxx składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki i korytarza, a także ½ pomieszczenia na poddaszu.
data publikacji: 2016-10-21 11:59:49
Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kro wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie wydania wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich obniżeniu lub podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o obniżeniu lub podwyższeniu alimentów sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej zawartej w art. 6 kc.
data publikacji: 2016-10-04 12:45:25
Postanowienie z dnia 26.09.2012r., Sądu Okręgowego w Białymstoku ( VIII Kz 444/12, www.bialystok.so.gov.pl), który stwierdził, iż ustawodawca przewidział możliwość niewskazania wbrew obowiązkowi przez zobowiązanego osoby kierującej lub używającej dany pojazd w oznaczonym czasie jedynie pod warunkiem wykazania, że pojazd ten został użyty po pierwsze wbrew woli i wiedzy ww., po drugie przez nieznaną osobę, po trzecie ww. nie mógł temu zapobiec. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. We wszystkich innych wypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu, od którego jest żądana powyższa informacja, a która jej nie udziela, popełnia czyn z art. 96 § 3 kw. Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie nie zachodziła żadna w przywołanych okoliczności, która zwolniłaby obwinionego z obowiązku udzielenia, żądanych przez Straż Gminną w M. informacji.
data publikacji: 2016-10-04 11:13:11
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – zwanej dalej ustawą (...) - Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm., z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
data publikacji: 2016-10-04 11:09:18
Powódka doznała po raz pierwszy skręcenia stawu kolanowego w 2004 r. Podjęła wówczas leczenie w (...)przy ul. (...) w B. i trwało ono około 2 lata. Następnie, po kolejnym skręceniu stawu kolanowego prawego, w 2007 roku była leczona w (...)w B., gdzie przebywała w dniach 29.08 - 30.09.2007 roku. Na podstawie oceny klinicznej i badania metodą (...) rozpoznano u niej zespół fałdu maziowego przyśrodkowego kolana prawego. Przy wypisie zaproponowano wówczas powódce wykonanie zabiegu operacyjnego prawego kolana przez usunięcie nadmiaru maziówki (fałdu przyśrodkowego) z użyciem artroskopu, na który powódka nie wyraziła zgody. W tych warunkach była leczona zachowawczo tj. przyjmowała stale lek stymulujący regenerację chrząstki stawowej oraz trzykrotnie wykonano u niej tzw. blokadę kolana prawego.
data publikacji: 2016-09-27 08:59:04
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o odszkodowanie - osobie najbliższej zmarłemu. Sąd na skutek apelacji powódki zmienił zaskarżony wyrok o tyle, że zasądzoną w punkcie I kwotę 24.000 złotych podwyższa do kwoty 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
data publikacji: 2016-09-27 08:48:31
W dniu 16 czerwca 2012 r. pozwany zawarł z powodem oraz J. G. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami magazynowymi o pow. 1,0428 ha. Sprzedający zobowiązał się zbyć nieruchomość za cenę 300.000 zł. Strony ustaliły, że powód uiści zadatek w wysokości 150.000 zł. Pozostała część ceny miała zostać zapłacona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku niedojścia do skutku powyższej czynności prawnej z przyczyn sprzedającego zadatek miał zostać zwrócony powodowi w podwójnej wysokości, a gdyby doszło do tego na skutek zachowania kupujących, uiszczona przez nich kwota miała przepaść.
data publikacji: 2016-09-27 08:45:28
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie stosowania środka zabezpieczającego. Sąd w części uwzględnił stanowisko obrony - uznając, że zachodzi potrzeba  aby w sprawie wypowiedzieli się inni biegli, celem wydania opinii.
data publikacji: 2016-09-26 14:52:52

Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie udzielenie przybicia własności nieruchomości. Postanowienie zapadło na rzecz wierzyciela egzekwującego, przejmującego wyżej wymienioną nieruchomość na własność w trybie art. 984 § 1 k.p.c., za cenę dwóch trzecich części sumy oszacowania/
data publikacji: 2016-09-26 14:45:06
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
24