Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
24
Sprawa dotyczyła  przyznania opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną. Sąd I instancji wniosek oddalił, jednakże doszło do tego bez merytorycznego rozpoznania istoty sprawy. Od postanowienia została wywiedziona apelacja - uwzględniona przez Sąd II instancji, który  uchylił zaskarżone postanowienie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
data publikacji: 2016-11-16 09:18:35


Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia odwoławczego w sprawie o podział majątku między byłymi małżonkami. Sąd rozstrzygał o rozliczeniu nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny stron, o wartości poszczególnych składników majątku - w tym nieruchomości. Pomimo wywiedzionej apelacji Sąd odwoławczy utrzymał postanowienie I instancji - w mocy.
data publikacji: 2016-11-15 20:16:27

Wnioskodawczyni wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, w zakresie orzeczenia o dziedziczeniu wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolny. Twierdząc, że zachodzą przesłanki do zmiany przedmiotowego postanowienia. Powoływała się w postępowaniu na okoliczność, że nie miała o nim wiedzy i nie mogła przedłożyć dokumentu z którego wynikało, że mogła dziedziczyć gospodarstwo rolne.

Sąd wniosku nie uwzględnił min. w oparciu o art 5 k.c. - wskazując, że żądanie wnioskodawczyni jest nadużyciem prawa.
data publikacji: 2016-11-15 14:55:58
    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 07 grudnia 2015 r., na podstawie art. 59 ust. 3, art. 36, art. 5a i art. 52 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  uchylił decyzję z dnia 15 lipca 2011 r. w przedmiocie podlegania Xxx Xxxa Xxxego ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wyjaśnił, że ubezpieczony nie spełnia ustawowego warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skarżący powyższą decyzję zakwestionował - odwołując się do Sądu Okręgowego. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, przyjmując, że decyzja jest prawidłowa.
data publikacji: 2016-11-15 14:46:39

Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie karnej o posiadanie papierosów bez akcyzy. Sąd uznał winę oskarżonej - nie dając wiary jej wyjaśnieniom, co do pochodzenia ujawnionych papierosów, wymierzając karę grzywny, oraz przepadek zajętych papierosów.
data publikacji: 2016-11-15 14:38:19
W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz z tytułu rzekomo bezpodstawnie wyegzekwowanego świadczenia od powoda. Powództwo jako całkowicie nieudowodnione - zostało oddalona, a powód z uwagi na sytuację materialną - został zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.
data publikacji: 2016-10-28 15:24:33
W niniejszej sprawie powód GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w elektronicznym pozwie zgłoszonym w postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 698 zł - tytułem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą pozwany zobowiązany był zapłacić. Powództwo zostało oddalone.
data publikacji: 2016-10-28 15:18:37

Przedmiotowym powództwem - Bank dochodził od pozwanej zapłaty za niespłacony kredyt. Sąd uwzględnił powództwo w znacznej części - podzielając stanowisko strony powodowej.  Sąd nie uwzględnił zarzutów - pozwanej przyjmując, iż umowa obowiązuje i roszczenie jest zasadne.
data publikacji: 2016-10-21 12:29:58
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem w sprawie o przywrócenie posiadania. Sąd I instancji powództwo - oddalił, natomiast po apelacji powodów  zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:  w punkcie 1 w trybie ochrony posesoryjnej nakazuje pozwanym aby wydali powodom lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze domu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości w miejscowości xxx składający się z kuchni, trzech pokoi, łazienki i korytarza, a także ½ pomieszczenia na poddaszu.
data publikacji: 2016-10-21 11:59:49
Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 kro wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie wydania wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich obniżeniu lub podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o obniżeniu lub podwyższeniu alimentów sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej zawartej w art. 6 kc.
data publikacji: 2016-10-04 12:45:25
Postanowienie z dnia 26.09.2012r., Sądu Okręgowego w Białymstoku ( VIII Kz 444/12, www.bialystok.so.gov.pl), który stwierdził, iż ustawodawca przewidział możliwość niewskazania wbrew obowiązkowi przez zobowiązanego osoby kierującej lub używającej dany pojazd w oznaczonym czasie jedynie pod warunkiem wykazania, że pojazd ten został użyty po pierwsze wbrew woli i wiedzy ww., po drugie przez nieznaną osobę, po trzecie ww. nie mógł temu zapobiec. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. We wszystkich innych wypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu, od którego jest żądana powyższa informacja, a która jej nie udziela, popełnia czyn z art. 96 § 3 kw. Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie nie zachodziła żadna w przywołanych okoliczności, która zwolniłaby obwinionego z obowiązku udzielenia, żądanych przez Straż Gminną w M. informacji.
data publikacji: 2016-10-04 11:13:11
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
24