Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
24

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2016 roku  zmarł adwokat Jerzy Dek. Wszystkie osoby które miały niezakończoną współprace z mec. Dekiem - prosimy o kontakt z kancelarią, celem ustalenia warunków dalszej współpracy. 
data publikacji: 2016-11-29 09:29:45
Projektowana ustawa o komornikach sądowych ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r.  poz. 790, z późn. zm.), w zakresie ustroju i zasad wykonywania zawodu komornika sądowego. Problematyka opłat i kosztów działalności komornika sądowego będzie bowiem przedmiotem odrębnej regulacji.

Za opracowaniem nowej ustawy przemawia potrzeba wprowadzenia rozwiązań przywracających zaufanie do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększających nadzór nad komornikami, a także stworzenie spójnej regulacji powyższej materii.   

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ok. czterdzieści razy, w tym pięciokrotnie w sposób kompleksowy), co wpłynęło negatywnie na jej spójność i przejrzystość. Wspomniane nowelizacje dotyczyły w szczególności: odejścia od urzędniczego statusu komornika sądowego i zbliżenia tego zawodu do wolnych zawodów prawniczych, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji komornika jako funkcjonariusza publicznego, zmiany zasad nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników, przemodelowania zasad powoływania komorników, zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników oraz nadania nowego znaczenia pojęciu rewiru komorniczego, tworząc stan, w którym w jednym rewirze może działać wielu komorników.
data publikacji: 2016-11-25 18:41:13
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem ustawy  o komornikach sądowych
data publikacji: 2016-11-25 18:35:54
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prawomocnego orzeczenia w którym Sąd dokonał kontroli instancyjnej - sprawy o podział majątku byłych małżonków. 
data publikacji: 2016-11-21 11:24:30
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu w sprawie przerwy skazanego w odbywaniu kary pozbawienia wolności. U podstaw wniosku legły okoliczności związane z faktem, iż skazany jest ojcem dziecka - które wymaga wsparcia finansowego, a przerwa pozwoliłaby na uzyskanie przez skazanego dochodu. Sąd nie uznał racji skazanego przyjmując, że matka dziecka posiada środki na jego utrzymanie i nie ma przesłanek do udzielenia przerwy.
data publikacji: 2016-11-21 10:15:48
W niżej prezentowanym postępowaniu, Sąd rozstrzygał o roszczeniu z tytułu zleconej usługi. Powodowie twierdzili, iż na bazie zamówienia złożonego przez e-mail, doszło do zawarcia umowy, doszło następnie do jej realizacji - w konsekwencji została wystawiona faktura VAT, która nie została opłacona. Mając na uwadze powyższe Sąd powództwo uznał co do zasady, nie podzielając stanowiska pozwanego, przy czym Sąd stwierdził, że pozwany nie kwestionował stanu faktycznego wskazanego przez powodów - a co za tym idzie przyznał pewne okoliczności.  Wyrok nie jest prawomocny.
data publikacji: 2016-11-21 10:04:25
Sprawa dotyczyła  przyznania opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnioną. Sąd I instancji wniosek oddalił, jednakże doszło do tego bez merytorycznego rozpoznania istoty sprawy. Od postanowienia została wywiedziona apelacja - uwzględniona przez Sąd II instancji, który  uchylił zaskarżone postanowienie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
data publikacji: 2016-11-16 09:18:35


Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia odwoławczego w sprawie o podział majątku między byłymi małżonkami. Sąd rozstrzygał o rozliczeniu nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny stron, o wartości poszczególnych składników majątku - w tym nieruchomości. Pomimo wywiedzionej apelacji Sąd odwoławczy utrzymał postanowienie I instancji - w mocy.
data publikacji: 2016-11-15 20:16:27

Wnioskodawczyni wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20.12.1993 r., sygn. akt II Ns xxx/93, w zakresie orzeczenia o dziedziczeniu wchodzącego w skład spadku udziału w gospodarstwie rolny. Twierdząc, że zachodzą przesłanki do zmiany przedmiotowego postanowienia. Powoływała się w postępowaniu na okoliczność, że nie miała o nim wiedzy i nie mogła przedłożyć dokumentu z którego wynikało, że mogła dziedziczyć gospodarstwo rolne.

Sąd wniosku nie uwzględnił min. w oparciu o art 5 k.c. - wskazując, że żądanie wnioskodawczyni jest nadużyciem prawa.
data publikacji: 2016-11-15 14:55:58
    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 07 grudnia 2015 r., na podstawie art. 59 ust. 3, art. 36, art. 5a i art. 52 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  uchylił decyzję z dnia 15 lipca 2011 r. w przedmiocie podlegania Xxx Xxxa Xxxego ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wyjaśnił, że ubezpieczony nie spełnia ustawowego warunku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skarżący powyższą decyzję zakwestionował - odwołując się do Sądu Okręgowego. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, przyjmując, że decyzja jest prawidłowa.
data publikacji: 2016-11-15 14:46:39

Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie karnej o posiadanie papierosów bez akcyzy. Sąd uznał winę oskarżonej - nie dając wiary jej wyjaśnieniom, co do pochodzenia ujawnionych papierosów, wymierzając karę grzywny, oraz przepadek zajętych papierosów.
data publikacji: 2016-11-15 14:38:19
W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz z tytułu rzekomo bezpodstawnie wyegzekwowanego świadczenia od powoda. Powództwo jako całkowicie nieudowodnione - zostało oddalona, a powód z uwagi na sytuację materialną - został zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów procesu.
data publikacji: 2016-10-28 15:24:33
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
24