Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
24
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 15 lipca 2011 r. stwierdził podleganie  skarżącego ubezpieczeniu społecznemu rolników i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyński. 

Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku decyzją z dnia  xxx  stwierdził, że jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnym i rentowym oraz wypadkowemu.

Odwołanie od w/w decyzji złożył skarżący. Sąd nieprawomocnym wyrokiem   - odwołanie oddalił.
data publikacji: 2016-12-20 08:52:48
 Sąd Rejonowy w Sokółce postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 k.p.k. w zw. z art. 616 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1062 ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określania wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.03.151.1468), ustalił koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego. Na skutek zażalenia - koszty te przez Sąd odwoławczy zostały zmniejszone - przy częściowym uwzględnieniu argumentów obrony.
data publikacji: 2016-12-19 11:38:28

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 roku  Sąd Rejonowy w Białymstoku  udzielił przybicia własności nieruchomość, powyższe postanowienie w całości zaskarżyła dłużniczka.    Sąd Okręgowy  rozpoznając zażalenie, podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż w okolicznościach niniejszej sprawy zostały spełnione przesłanki art. 984 § 1  k.p.c. uzasadniające przejęcie przedmiotowej nieruchomości na rzecz wierzyciela egzekwującego i hipotecznego
data publikacji: 2016-12-13 09:59:49

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu odwoławczego, rozpoznającego zażalenie na zabezpieczenie. Sąd I instancji udzielił zabezpieczenia, przyjmując, że kwota 400 zł , pokryje potrzeby dziecka na czas trwania procesu. Zażalenie wywiedzione przez zobowiązanego - nie spowodowało zmiany jego wysokości, Sąd przyjął, że ustalona przez Sąd I instancji kwota leży w możliwościach majątkowych i zarobkowych ojca dziecka, nadto odpowiada usprawiedliwionym potrzebom dziecka.
data publikacji: 2016-12-13 09:51:53
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie o rozbój. Sąd przyjął, iż oskarżeniu dopuścili się zarzucanych czynów - głownie w oparciu o zeznania świadków. Z uwagi na niemożność doręczenia pokrzywdzonemu oraz oskarżonym wezwań na rozprawy - Sąd w tym zakresie ograniczył postępowanie dowodowe do odczytania zeznań, wyjaśnień z postępowania przygotowawczego.
data publikacji: 2016-12-13 09:19:19

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku, którym Sąd oddalił powództwo o zapłatę, przyjmując , że podnoszone przez adwokata pozwanej - pozostają zasadne. Jednocześnie Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 29/16 tj. iż nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (LEX 2067028). Należy mieć na uwadze, iż wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje skutek przerwy jedynie wówczas, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności.
data publikacji: 2016-12-12 15:12:40

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2016 roku  zmarł adwokat Jerzy Dek. Wszystkie osoby które miały niezakończoną współprace z mec. Dekiem - prosimy o kontakt z kancelarią, celem ustalenia warunków dalszej współpracy. 
data publikacji: 2016-11-29 09:29:45
Projektowana ustawa o komornikach sądowych ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r.  poz. 790, z późn. zm.), w zakresie ustroju i zasad wykonywania zawodu komornika sądowego. Problematyka opłat i kosztów działalności komornika sądowego będzie bowiem przedmiotem odrębnej regulacji.

Za opracowaniem nowej ustawy przemawia potrzeba wprowadzenia rozwiązań przywracających zaufanie do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększających nadzór nad komornikami, a także stworzenie spójnej regulacji powyższej materii.   

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ok. czterdzieści razy, w tym pięciokrotnie w sposób kompleksowy), co wpłynęło negatywnie na jej spójność i przejrzystość. Wspomniane nowelizacje dotyczyły w szczególności: odejścia od urzędniczego statusu komornika sądowego i zbliżenia tego zawodu do wolnych zawodów prawniczych, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji komornika jako funkcjonariusza publicznego, zmiany zasad nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników, przemodelowania zasad powoływania komorników, zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników oraz nadania nowego znaczenia pojęciu rewiru komorniczego, tworząc stan, w którym w jednym rewirze może działać wielu komorników.
data publikacji: 2016-11-25 18:41:13
Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem ustawy  o komornikach sądowych
data publikacji: 2016-11-25 18:35:54
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prawomocnego orzeczenia w którym Sąd dokonał kontroli instancyjnej - sprawy o podział majątku byłych małżonków. 
data publikacji: 2016-11-21 11:24:30
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu w sprawie przerwy skazanego w odbywaniu kary pozbawienia wolności. U podstaw wniosku legły okoliczności związane z faktem, iż skazany jest ojcem dziecka - które wymaga wsparcia finansowego, a przerwa pozwoliłaby na uzyskanie przez skazanego dochodu. Sąd nie uznał racji skazanego przyjmując, że matka dziecka posiada środki na jego utrzymanie i nie ma przesłanek do udzielenia przerwy.
data publikacji: 2016-11-21 10:15:48
W niżej prezentowanym postępowaniu, Sąd rozstrzygał o roszczeniu z tytułu zleconej usługi. Powodowie twierdzili, iż na bazie zamówienia złożonego przez e-mail, doszło do zawarcia umowy, doszło następnie do jej realizacji - w konsekwencji została wystawiona faktura VAT, która nie została opłacona. Mając na uwadze powyższe Sąd powództwo uznał co do zasady, nie podzielając stanowiska pozwanego, przy czym Sąd stwierdził, że pozwany nie kwestionował stanu faktycznego wskazanego przez powodów - a co za tym idzie przyznał pewne okoliczności.  Wyrok nie jest prawomocny.
data publikacji: 2016-11-21 10:04:25
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
24