Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
24
Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego udzielonych z urzędu. Strona której został przyznany pełnomocnik - zmarła, stąd Sąd stwierdził, iż pełnomocnictwo wygasło i orzekł o kosztach, które nie zostały pokryte ani w części, ani w całości. Przy ustalaniu stawki - Sąd wziął pod uwagę, iż opłatę można ustalić w wysokości 1/2 opłaty maksymalnej, korzystając z tego przepisu z uwagi na nakład pracy w sprawie.
data publikacji: 2017-02-01 11:49:54
Niniejszym postanowieniem , Sąd umorzył postępowania oddalając wniosek powoda o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.
U podstaw rozstrzygnięcia legło przekonanie sądu, że powództwo było przedwczesne a samo postępowanie - niecelowe. Bank domagał się zwrotu pożyczki od spadkobierców zmarłego,  roszczenie nie było kwestionowane, ale z uwagi na przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobiercy oczekiwali, że bank wstrzyma się z czynnościami do czasu ustalenia aktywów i pasywów spadkowych.
data publikacji: 2017-01-31 09:56:46
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozpoznawał skargę na czynność komornika - naliczenie i ustalenie opłaty od odnalezienia majątku. Skarżący podnosił, że zajęcie emerytury i środków na koncie, nie było wynikiem poszukiwania majątku, ale działań rutynowych wskazanych przez wierzyciela i  dłużnika. Sąd nie uznał racji dłużnika - przyjmując, że zajęcie świadczenia wynikało z realizacji poszukiwania majątku.Postanowienie jest nieprawomocne.
data publikacji: 2017-01-27 09:18:53
   Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w bliżej nieustalonym okresie od 27 maja 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku i bliżej nieustalonym miejscu nabył od bliżej nieustalonej osoby samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx pochodzący z kradzieży tj. czyn z art. 291 § 1 kk i za to na mocy 291 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

II.    Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w dniu 24 czerwca 2011 roku w Xach w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.300 zł Adama Xa Xiego poprzez wprowadzenie w błąd co do pochodzenia pojazdu w ten sposób, że oferował na portalu internetowym otomoto.pl do sprzedaży samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx jako pojazd sprowadzony z Belgii, zdając sobie sprawę z tego, że pojazd pochodzi z kradzieży i został w nim przerobiony numer VIN tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.
data publikacji: 2017-01-15 18:17:52
 
Powód AA XX wniósł o zasądzenie od .A. w Warszawie kwoty 250.000 zł, tytułem skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2008 r. Podniósł, że zapłaty dochodził w związku ze szkodą, jakiej doznał na skutek wypadku drogowego z 20 marca 2008 r. Jako podstawę prawną swego żądania wskazał art. 447 k.c. i art. 444 k.c.
data publikacji: 2017-01-09 19:57:11
Zapraszamy do zapoznania się z motywami pisemnymi Sądowego rozstrzygnięcia - zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu. Sąd I Instancji zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy - co zostało zakwestionowane w drodze zażalenia. Sąd odwoławczy uznał, że zachodzą przesłanki do stosowania aresztu, a co za tym idzie, utrzymał zastosowany środek zapobiegawczy - w mocy.
data publikacji: 2017-01-02 09:20:31
Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny wydał postanowienie o umorzenie postępowania w sprawie oskarżonych o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk G. C. i A. Ż. z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Oskarżyciel subsydiarny wnosił o uznanie winy sprawców i orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, jednak sąd doszedł do przekonania, że mimo iż wina była ewidentna a zamiar sprawców bezpośredni i kierunkowy, to jednak wartość około 10 000 zł szkody w świetle toczącego się równolegle postępowania cywilnego z umowy leasingu uzasadnia umorzenie postępowania. Postanowienie nie jest prawomocne. 

data publikacji: 2016-12-28 13:31:38
Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił wniosku skazanego o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Co symptomatyczne w podobnych sprawach - pozytywna treści opinii o skazanym z zakładu karnego była sprzeczna z jej wnioskami, które były negatywne w zakresie prognozy i oceny o zasadności wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mimo trudnej sytuacji skazanego, który nie powrócił z przepustki do więzienia w związku z dramatem najbliższej mu osoby, sąd uznał że ten fakt na obecnym etapie pozwala na negatywną prognozę kryminologiczną i przemawia za nie uwzględnieniem wniosku. 
data publikacji: 2016-12-28 13:27:56
Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o umorzeniu sprawy o zapłatę z uwagi na cofnięcie powództwa. Pozwana dopiero w toku postępowania przedstawiła dowód na wykonanie zobowiązania umownego, czym co prawda uchybiła terminowi ustalonemu w umowie na wykonanie tego obowiązku wobec powódki, jednak skutecznie spowodowała odstąpienie od popierania powództwa. Wobec spełnienia roszczenia dopiero na etapie postępowania sądowego, Sąd Okręgowy na skutek zażalenia zmienił postanowienie w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów procesu od pozwanej na rzecz powódki.

data publikacji: 2016-12-28 13:18:58
Klient został oskarżony o to, że  w dniu 6 września 2015 roku w Białymstoku w mieszkaniu  przy ul. /31 zamieszkując wspólnie z QQą CCką  dokonał uszkodzenia jej ciała w ten sposób, że podczas wszczętej awantury szarpał ją za ramiona, wykręcał jej palce u lewej ręki dusił za szyję w wyniku czego pokrzywdzona doznała na lewej stronie szyi czterech pręgów podbiegnięcia krwawego na łącznej powierzchni ok. 8x4 cm na szerokości ok. 1 cm, bolesności uciskowej i dyskretnego zasinienia i bolesności w 1/3 górnej zarysu mięśnia mostkowo, obojczykowo – sutkowego oraz na tylno – bocznej powierzchni ramienia lewego plackowatego podbiegnięcia na powierzchni ok. 6x3-4 cm, co skutkowało  naruszeniem czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni.  tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.

Wyrokiem I instancji - Sąd uniewinnił Klienta od zarzucanego mu czynu, wyrok apelacją zaskarżyła prokuratura.
data publikacji: 2016-12-28 09:22:02
Apelacja od wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu. Obrońca wnosił aby sąd - w ramach środka karnego orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów - samochodów osobowych, a nie wszystkich posiadanych przez skazanego kategoriach.

Tm samym zarzucił wyrokowi orzeczeniem rażąco surowego środka karnego wobec R S wyrażającą się w orzeczeniu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Powyższe wynikało z niedostatecznego rozważenia kwestii celowości orzeczenia tego środka, jak też pominięcia okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, a przede wszystkim jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego trybu życia, w tym faktu, że źródłem utrzymania oskarżonego jest prowadzenie pojazdów mechanicznych – ciężarówek, a także zachowania po popełnieniu przestępstwa oraz w okresie późniejszym, przejawiającym się w wyrażeniu czynnego żalu, które to okoliczności przemawiały za orzeczeniem zakazu prowadzenia samochodów osobowych i odstąpieniem od orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jako niecelowego.
data publikacji: 2016-12-20 09:29:59
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy  w Białymstoku na mocy art. 279 § 3 k.p.k, art. 249 § 1 k.p.k., art. 250 § 2 k.p.k., art. 263 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k. utrzymał wobec podejrzanego QQa XXa stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczonego na okres 14 dni od daty zatrzymania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł obrońca podejrzanego,.
data publikacji: 2016-12-20 09:15:34
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
24