Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
24
Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny wydał postanowienie o umorzenie postępowania w sprawie oskarżonych o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk G. C. i A. Ż. z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Oskarżyciel subsydiarny wnosił o uznanie winy sprawców i orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, jednak sąd doszedł do przekonania, że mimo iż wina była ewidentna a zamiar sprawców bezpośredni i kierunkowy, to jednak wartość około 10 000 zł szkody w świetle toczącego się równolegle postępowania cywilnego z umowy leasingu uzasadnia umorzenie postępowania. Postanowienie nie jest prawomocne. 

data publikacji: 2016-12-28 13:31:38
Sąd Okręgowy w Białymstoku nie uwzględnił wniosku skazanego o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Co symptomatyczne w podobnych sprawach - pozytywna treści opinii o skazanym z zakładu karnego była sprzeczna z jej wnioskami, które były negatywne w zakresie prognozy i oceny o zasadności wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mimo trudnej sytuacji skazanego, który nie powrócił z przepustki do więzienia w związku z dramatem najbliższej mu osoby, sąd uznał że ten fakt na obecnym etapie pozwala na negatywną prognozę kryminologiczną i przemawia za nie uwzględnieniem wniosku. 
data publikacji: 2016-12-28 13:27:56
Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o umorzeniu sprawy o zapłatę z uwagi na cofnięcie powództwa. Pozwana dopiero w toku postępowania przedstawiła dowód na wykonanie zobowiązania umownego, czym co prawda uchybiła terminowi ustalonemu w umowie na wykonanie tego obowiązku wobec powódki, jednak skutecznie spowodowała odstąpienie od popierania powództwa. Wobec spełnienia roszczenia dopiero na etapie postępowania sądowego, Sąd Okręgowy na skutek zażalenia zmienił postanowienie w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów procesu od pozwanej na rzecz powódki.

data publikacji: 2016-12-28 13:18:58
Klient został oskarżony o to, że  w dniu 6 września 2015 roku w Białymstoku w mieszkaniu  przy ul. /31 zamieszkując wspólnie z QQą CCką  dokonał uszkodzenia jej ciała w ten sposób, że podczas wszczętej awantury szarpał ją za ramiona, wykręcał jej palce u lewej ręki dusił za szyję w wyniku czego pokrzywdzona doznała na lewej stronie szyi czterech pręgów podbiegnięcia krwawego na łącznej powierzchni ok. 8x4 cm na szerokości ok. 1 cm, bolesności uciskowej i dyskretnego zasinienia i bolesności w 1/3 górnej zarysu mięśnia mostkowo, obojczykowo – sutkowego oraz na tylno – bocznej powierzchni ramienia lewego plackowatego podbiegnięcia na powierzchni ok. 6x3-4 cm, co skutkowało  naruszeniem czynności narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni.  tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 157 § 4 k.k.

Wyrokiem I instancji - Sąd uniewinnił Klienta od zarzucanego mu czynu, wyrok apelacją zaskarżyła prokuratura.
data publikacji: 2016-12-28 09:22:02
Apelacja od wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu. Obrońca wnosił aby sąd - w ramach środka karnego orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów - samochodów osobowych, a nie wszystkich posiadanych przez skazanego kategoriach.

Tm samym zarzucił wyrokowi orzeczeniem rażąco surowego środka karnego wobec R S wyrażającą się w orzeczeniu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Powyższe wynikało z niedostatecznego rozważenia kwestii celowości orzeczenia tego środka, jak też pominięcia okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, a przede wszystkim jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego trybu życia, w tym faktu, że źródłem utrzymania oskarżonego jest prowadzenie pojazdów mechanicznych – ciężarówek, a także zachowania po popełnieniu przestępstwa oraz w okresie późniejszym, przejawiającym się w wyrażeniu czynnego żalu, które to okoliczności przemawiały za orzeczeniem zakazu prowadzenia samochodów osobowych i odstąpieniem od orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – jako niecelowego.
data publikacji: 2016-12-20 09:29:59
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy  w Białymstoku na mocy art. 279 § 3 k.p.k, art. 249 § 1 k.p.k., art. 250 § 2 k.p.k., art. 263 § 1 k.p.k., art. 258 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. i art. 258 § 2 k.p.k. utrzymał wobec podejrzanego QQa XXa stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, orzeczonego na okres 14 dni od daty zatrzymania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł obrońca podejrzanego,.
data publikacji: 2016-12-20 09:15:34
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 15 lipca 2011 r. stwierdził podleganie  skarżącego ubezpieczeniu społecznemu rolników i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyński. 

Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku decyzją z dnia  xxx  stwierdził, że jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnym i rentowym oraz wypadkowemu.

Odwołanie od w/w decyzji złożył skarżący. Sąd nieprawomocnym wyrokiem   - odwołanie oddalił.
data publikacji: 2016-12-20 08:52:48
 Sąd Rejonowy w Sokółce postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 k.p.k. w zw. z art. 616 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1062 ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określania wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.03.151.1468), ustalił koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego. Na skutek zażalenia - koszty te przez Sąd odwoławczy zostały zmniejszone - przy częściowym uwzględnieniu argumentów obrony.
data publikacji: 2016-12-19 11:38:28

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2016 roku  Sąd Rejonowy w Białymstoku  udzielił przybicia własności nieruchomość, powyższe postanowienie w całości zaskarżyła dłużniczka.    Sąd Okręgowy  rozpoznając zażalenie, podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż w okolicznościach niniejszej sprawy zostały spełnione przesłanki art. 984 § 1  k.p.c. uzasadniające przejęcie przedmiotowej nieruchomości na rzecz wierzyciela egzekwującego i hipotecznego
data publikacji: 2016-12-13 09:59:49

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu odwoławczego, rozpoznającego zażalenie na zabezpieczenie. Sąd I instancji udzielił zabezpieczenia, przyjmując, że kwota 400 zł , pokryje potrzeby dziecka na czas trwania procesu. Zażalenie wywiedzione przez zobowiązanego - nie spowodowało zmiany jego wysokości, Sąd przyjął, że ustalona przez Sąd I instancji kwota leży w możliwościach majątkowych i zarobkowych ojca dziecka, nadto odpowiada usprawiedliwionym potrzebom dziecka.
data publikacji: 2016-12-13 09:51:53
Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie o rozbój. Sąd przyjął, iż oskarżeniu dopuścili się zarzucanych czynów - głownie w oparciu o zeznania świadków. Z uwagi na niemożność doręczenia pokrzywdzonemu oraz oskarżonym wezwań na rozprawy - Sąd w tym zakresie ograniczył postępowanie dowodowe do odczytania zeznań, wyjaśnień z postępowania przygotowawczego.
data publikacji: 2016-12-13 09:19:19

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku, którym Sąd oddalił powództwo o zapłatę, przyjmując , że podnoszone przez adwokata pozwanej - pozostają zasadne. Jednocześnie Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 29/16 tj. iż nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (LEX 2067028). Należy mieć na uwadze, iż wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje skutek przerwy jedynie wówczas, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności.
data publikacji: 2016-12-12 15:12:40
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
24