Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
24
Prezentujemy wyrok w sprawie karnej - gdzie oskarżony w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w szafce znajdującej się w pomieszczeniach służbowych należących do PKP Cargo przy ul. Kolejowej 1 w Kuźnicy, przechowywała towar nieoznaczony znakami akcyzy, przywieziony z zagranicy na terytorium kraju bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci 1010 paczek papierosów różnych marek, na którym ciążą należności celne w kwocie 841 zł oraz należności podatkowe w wysokości 20716 zł, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 4305 zł, podatek akcyzowy w kwocie 16411 zł
data publikacji: 2017-03-04 10:38:07
Niniejsza sprawa dotyczyła żądania świadczenia alimentacyjnego, w sytuacji gdy strona powodowa twierdziła, że znajduje się w niedostatku, a miała miejsce wcześniej darowizna na rzecz pozwanego. Sąd analizował stan majątkowy i sytuacje obu stron - dochodząc do wniosku, że powódka nie znajduje się w niedostatku, stąd powództwo oddalił.
data publikacji: 2017-03-04 10:28:30
Sąd I instancji skazując oskarżonego za  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - na mocy 42 § 3 kk orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Apelację od powyższego wywiódł obrońca skazanego - skarżąc rozstrzygnięcie o dożywotnim zakazie prowadzenie pojazdów. Sąd apelacje i zawarte w niej zarzuty uznał za zasadne - przyjmując, że orzeczony środek jest nieadekwatny do okoliczności i orzekł 4- letni zakaz prowadzenia pojazdów.
data publikacji: 2017-03-03 10:47:44
Zasadą jest, że w przypadku uniewinnienia osoby oskarżonej - nie ponosi ona kosztów swojej obrony. W praktyce oznacza to, że wydatki na adwokata są zwracane przez Sąd - ze środków Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie pomimo złożonego wniosku - Sąd I instancji zasądził na rzecz uniewinnionego Klienta - jedynie część kwoty, jakiej się domagał i jaką faktycznie poniósł w związku z uniewinnieniem i ustanowieniem adwokata. Postanowienie zostało zaskarżone, a Sąd odwoławczy uznając racje pełnomocnika - - podwyższył kwotę zwrotu kosztów.
data publikacji: 2017-02-27 09:01:34
Jeśli w trakcie procesu o alimenty - zobowiązany nie uiszcza dobrowolnie swojego obowiązku - istnieje możliwość uzyskania środków, bez oczekiwania na wyrok. Powyższe można uzyskać w ramach postępowania zabezpieczającego - Sąd rozpoznaje wniosek w granicach uprawdopodobnienia roszczenia. Oczywiście końcowe orzeczenie może różnić się wysokością alimentów - z uwagi, iż Sąd o zabezpieczeniu orzeka w oparciu o pewne twierdzenia, zaś wyrok zostanie wydany w oparciu o dowody w sprawie. W niniejszym postępowaniu Sąd zgodnie z wnioskiem zabezpieczył alimenty na poziomie 750 zł.
data publikacji: 2017-02-13 09:14:26
Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie, po uniewinnieniu oskarżonego od zarzucanego mu czynu w zakresie kosztów obrony. Sąd przychylił się co do zasady do wniosku o zwrot kosztów, jednakże zasądził je w wysokości mniejszej, niż żądana i udowodniona. Postanowienie nie jest prawomocne.
data publikacji: 2017-02-01 15:19:19
Poniżej prezentujemy postanowienie w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego udzielonych z urzędu. Strona której został przyznany pełnomocnik - zmarła, stąd Sąd stwierdził, iż pełnomocnictwo wygasło i orzekł o kosztach, które nie zostały pokryte ani w części, ani w całości. Przy ustalaniu stawki - Sąd wziął pod uwagę, iż opłatę można ustalić w wysokości 1/2 opłaty maksymalnej, korzystając z tego przepisu z uwagi na nakład pracy w sprawie.
data publikacji: 2017-02-01 11:49:54
Niniejszym postanowieniem , Sąd umorzył postępowania oddalając wniosek powoda o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.
U podstaw rozstrzygnięcia legło przekonanie sądu, że powództwo było przedwczesne a samo postępowanie - niecelowe. Bank domagał się zwrotu pożyczki od spadkobierców zmarłego,  roszczenie nie było kwestionowane, ale z uwagi na przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobiercy oczekiwali, że bank wstrzyma się z czynnościami do czasu ustalenia aktywów i pasywów spadkowych.
data publikacji: 2017-01-31 09:56:46
W przedmiotowym postępowaniu Sąd rozpoznawał skargę na czynność komornika - naliczenie i ustalenie opłaty od odnalezienia majątku. Skarżący podnosił, że zajęcie emerytury i środków na koncie, nie było wynikiem poszukiwania majątku, ale działań rutynowych wskazanych przez wierzyciela i  dłużnika. Sąd nie uznał racji dłużnika - przyjmując, że zajęcie świadczenia wynikało z realizacji poszukiwania majątku.Postanowienie jest nieprawomocne.
data publikacji: 2017-01-27 09:18:53
   Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w bliżej nieustalonym okresie od 27 maja 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku i bliżej nieustalonym miejscu nabył od bliżej nieustalonej osoby samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx pochodzący z kradzieży tj. czyn z art. 291 § 1 kk i za to na mocy 291 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

II.    Oskarżonego Aa Q uznaje za winnego tego, że w dniu 24 czerwca 2011 roku w Xach w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.300 zł Adama Xa Xiego poprzez wprowadzenie w błąd co do pochodzenia pojazdu w ten sposób, że oferował na portalu internetowym otomoto.pl do sprzedaży samochód osobowy marki Audi A4 o nr rej. AAA 666, nr VIN WAUZZZ8EZ1A06xxx jako pojazd sprowadzony z Belgii, zdając sobie sprawę z tego, że pojazd pochodzi z kradzieży i został w nim przerobiony numer VIN tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.
data publikacji: 2017-01-15 18:17:52
 
Powód AA XX wniósł o zasądzenie od .A. w Warszawie kwoty 250.000 zł, tytułem skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami ustawowymi od 20 marca 2008 r. Podniósł, że zapłaty dochodził w związku ze szkodą, jakiej doznał na skutek wypadku drogowego z 20 marca 2008 r. Jako podstawę prawną swego żądania wskazał art. 447 k.c. i art. 444 k.c.
data publikacji: 2017-01-09 19:57:11
Zapraszamy do zapoznania się z motywami pisemnymi Sądowego rozstrzygnięcia - zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu. Sąd I Instancji zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy - co zostało zakwestionowane w drodze zażalenia. Sąd odwoławczy uznał, że zachodzą przesłanki do stosowania aresztu, a co za tym idzie, utrzymał zastosowany środek zapobiegawczy - w mocy.
data publikacji: 2017-01-02 09:20:31
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
24