Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
24
Postanowienie w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Skazany - w okresie zawieszenie wykonania kary - popełnił przestępstwo podobne za granicą, stąd Sąd wszczął postępowanie celem wykonania kary orzeczonej w postępowaniu krajowym. 
data publikacji: 2017-05-17 09:10:09
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem karnym w sprawie o przywłaszczenie mienie. Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych którzy, jako oskarżyciele posiłkowi -  domagali się naprawienia szkody przez sprawcę. Sąd uwzględnił żądania pokrzywdzonych, skazując oskarżonego na bezwzględną karę wolności w wymiarze 9 miesięcy.
data publikacji: 2017-05-17 08:58:36
Zapraszamy do zapoznania się z pisemnymi motywami postanowienia oddalającego zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztu.
data publikacji: 2017-03-30 13:24:19
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu II instancji, wydanego po apelacji obrońcy. Rozprawa odbywała się na nowych przepisach, które dopuszczały odczytanie zeznań i wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, stąd ani pokrzywdzony ani oskarżeni - nie uczestniczyli w procesie.
data publikacji: 2017-03-30 13:15:41
W przedmiotowej sprawie, spadkobierca sporządził testament w którym wydziedziczył swoje dzieci oraz wnuki z uwagi na ich postawę - rażące naruszenie obowiązków względem spadkodawcy. Pomimo treści testamentów, Ci wystąpili z powództwem o zachowek, przeciwko spadkobierczyni testamentowej. Sądy obu instancji oddaliły powództwo uznając, że wydziedziczenie było skuteczne i prawo do zachowku dzieciom - nie przysługuje.
data publikacji: 2017-03-30 13:08:09
Klient został oskarżony o przemoc fizyczną w stosunku do byłej żony. Sąd I instancji uniewinnił oskarżonego, który to wyrok zaskarżyła prokuratura. Zarzuty rzecznika oskarżonego skupiły się na - obrazie  przepisów postępowania mającą wpływ na jego treść, a mianowicie art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k., polegającą na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów poprzez pobieżną, wkraczającą w sferę dowolności ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz oparciu orzeczenia wyłącznie na dowodach przemawiających na korzyść oskarżonego Ma Xkiego nie uwzględnieniu natomiast wszystkich okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego. Sąd odwoławczy, apelację oddalił uznając, iż nie był podstaw do uznania oskarżonego - winnym.
data publikacji: 2017-03-04 10:45:39
Prezentujemy wyrok w sprawie karnej - gdzie oskarżony w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w szafce znajdującej się w pomieszczeniach służbowych należących do PKP Cargo przy ul. Kolejowej 1 w Kuźnicy, przechowywała towar nieoznaczony znakami akcyzy, przywieziony z zagranicy na terytorium kraju bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci 1010 paczek papierosów różnych marek, na którym ciążą należności celne w kwocie 841 zł oraz należności podatkowe w wysokości 20716 zł, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 4305 zł, podatek akcyzowy w kwocie 16411 zł
data publikacji: 2017-03-04 10:38:07
Niniejsza sprawa dotyczyła żądania świadczenia alimentacyjnego, w sytuacji gdy strona powodowa twierdziła, że znajduje się w niedostatku, a miała miejsce wcześniej darowizna na rzecz pozwanego. Sąd analizował stan majątkowy i sytuacje obu stron - dochodząc do wniosku, że powódka nie znajduje się w niedostatku, stąd powództwo oddalił.
data publikacji: 2017-03-04 10:28:30
Sąd I instancji skazując oskarżonego za  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - na mocy 42 § 3 kk orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Apelację od powyższego wywiódł obrońca skazanego - skarżąc rozstrzygnięcie o dożywotnim zakazie prowadzenie pojazdów. Sąd apelacje i zawarte w niej zarzuty uznał za zasadne - przyjmując, że orzeczony środek jest nieadekwatny do okoliczności i orzekł 4- letni zakaz prowadzenia pojazdów.
data publikacji: 2017-03-03 10:47:44
Zasadą jest, że w przypadku uniewinnienia osoby oskarżonej - nie ponosi ona kosztów swojej obrony. W praktyce oznacza to, że wydatki na adwokata są zwracane przez Sąd - ze środków Skarbu Państwa. W niniejszej sprawie pomimo złożonego wniosku - Sąd I instancji zasądził na rzecz uniewinnionego Klienta - jedynie część kwoty, jakiej się domagał i jaką faktycznie poniósł w związku z uniewinnieniem i ustanowieniem adwokata. Postanowienie zostało zaskarżone, a Sąd odwoławczy uznając racje pełnomocnika - - podwyższył kwotę zwrotu kosztów.
data publikacji: 2017-02-27 09:01:34
Jeśli w trakcie procesu o alimenty - zobowiązany nie uiszcza dobrowolnie swojego obowiązku - istnieje możliwość uzyskania środków, bez oczekiwania na wyrok. Powyższe można uzyskać w ramach postępowania zabezpieczającego - Sąd rozpoznaje wniosek w granicach uprawdopodobnienia roszczenia. Oczywiście końcowe orzeczenie może różnić się wysokością alimentów - z uwagi, iż Sąd o zabezpieczeniu orzeka w oparciu o pewne twierdzenia, zaś wyrok zostanie wydany w oparciu o dowody w sprawie. W niniejszym postępowaniu Sąd zgodnie z wnioskiem zabezpieczył alimenty na poziomie 750 zł.
data publikacji: 2017-02-13 09:14:26
Poniżej prezentujemy postanowienie w sprawie, po uniewinnieniu oskarżonego od zarzucanego mu czynu w zakresie kosztów obrony. Sąd przychylił się co do zasady do wniosku o zwrot kosztów, jednakże zasądził je w wysokości mniejszej, niż żądana i udowodniona. Postanowienie nie jest prawomocne.
data publikacji: 2017-02-01 15:19:19
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
24