Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
Sąd w niniejszej sprawie rozstrzygał winę  kierującej pojazdem mechanicznym, która przy wykonywaniu manewru skrętu - zderzyła się z wyprzedzającym ją motocyklem. PO uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydował się na wystosowanie aktu oskarżenia, jednakże ustalenia i ocena zdarzenia przez Sąd - doprowadziły do uniewinnienia oskarżonej i przyjęcia, że to motocyklista odpowiadał za zdarzenie.
Zapraszam do zapoznania się z treścią postanowienia w sprawie o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd apelacyjny rozstrzygał zażalenia stron na wydane postanowienie - w zakresie terminu udzielonego zabezpieczenia, jak również jego zasadności.
Strona :
1
 
Strona powodowa w niniejszej sprawie, domagała się zasądzenia na swoją rzecz - kwoty wynikającej z wystawionej faktury, w oparciu o umowę najmu maszyny. Pozwana spółka zakwestionowała swój obowiązek, ale powództwo z uwagi na przedstawione dowody, zostało uwzględnione. Strona powodowa dysponowała zamówieniem, protokołem dostawy i odbiorem maszyny. Zarzuty spółki - nie zostały uwzględnione.
data publikacji: 2017-08-02 14:07:25
W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zwrotu udzielonej byłym małżonkom pożyczki. Do jej udzielenia doszło w trakcie małżeństwa dłużników, które następnie zostało rozwiązane. Pożyczkobiorca - zięć powódki, zaprzeczył aby środki jaki otrzymał były przekazane w formie pożyczki, twierdząc, że była to darowizna. Taki stan rzeczy nie znalazł uznania w oczach sądu, bowiem pozwany sam sobie zaprzeczał, a zeznania jego i jego świadków ( rodzina) nie były wiarygodne i często wzajemnie się wykluczały.

Sąd uznał, że przekazywane kwoty były pożyczką i powódka miała prawo domagania się jej zwrotu.
data publikacji: 2017-07-06 12:05:05
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
data publikacji: 2017-06-12 13:35:14

W niniejszym postępowaniu, powód - dłużnik , domagał się zasądzenia od komornika sądowego oraz ZUS-u, kwoty jaka została od niego wyegzekwowana w toku postępowania komorniczego. 

Sądy obu instancji powództwo oddaliły, uznając, że działania komornika, który na wniosek wierzyciela prowadził egzekucję i zajął emeryturę dłużnika były zgodne z prawem. Nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa w stosunku do pozwanego ZUS-u, który na wniosek komornika część emerytury powoda - przekazywał organowi egzekucyjnemu.

Z uwagi na trudną sytuację materialną powoda  - Sąd przyznał mu pełnomocnika z urzędu, oraz nie obciążył kosztami w sprawie.
data publikacji: 2016-02-19 12:52:06
Strona :
1