Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

» jesteś tutaj: » Aktualności
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
24
 Powódka, Ywa U w pozwie skierowanym przeciwko „XX” L. A, I. A spółce jawnej z siedzibą w Białymstoku wniosła o zasądzenie  kwoty 22.500 wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczanymi od 1 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych tytułem nieopłaconego wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej usługę prawną.

Sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że nie ma podstaw do zasądzenie należności bowiem nie wynikało to z umowy stron. Apelację powódki - sąd również oddalił, uznając, że zarzuty apelacyjne nie mają  podstaw prawnych.
data publikacji: 2017-06-12 13:35:14
W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie od Z Polska SA z siedzibą w Warszawie 1000 złotych tytułem częściowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości w zakresie niezbędnym do użytkowania z urządzeń telekomunikacyjnych i w zakresie powodowanych przez nie ograniczeń w użytkowaniu  działki oznaczonej numerem 37/1 położonej w Xce w okresie 10 lat wstecz od daty doręczenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Sąd uwzględnił powództwo w części - zasądzając kwotę 565 złotych
data publikacji: 2017-06-12 13:25:28

Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Sądu rozstrzygającego wniosek o podział majątku wspólnego.

Sąd rozstrzygał o nakładach małżonków na majątek wspólny z majątku odrębnego oraz o poniesionych wydatkach.
data publikacji: 2017-06-12 13:17:26
Postępowanie toczyło się pomiędzy byłym właścicielem nieruchomości, oraz wykonawcą dachu - w ramach umowy o roboty budowlane. Nieruchomość została sprzedana osobie 3, która do właściciela zgłosiła się z żądaniem obniżenia ceny w ramach rękojmi. Z uwagi na treść opinii biegłego, właściciel zawarł ugodę z nowym nabywcą i wystąpił do głównego wykonawcy z żądaniem zapłaty - na zasadzie regresu. Pozwany kwestionował wady, podnosił zarzut przedawnienia twierdząc, że wykonywał dzieło. Zarzuty okazały się być bezpodstawne i Sąd ich nie uwzględnił. Strona powodowa wystąpiła o częściowa zapłatę, celem uzyskania prejudykatu.
data publikacji: 2017-06-05 08:57:42
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia w przedmiocie zażalenia wywiedzionego na zabezpieczenie alimentacyjne. Sąd odwoławczy przychylił się do zażalenia - co do zasady, obniżając w znacznym stopniu ustalone zabezpieczenie.  
data publikacji: 2017-05-17 10:12:31
Zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia sądowego - w którym rozstrzygano zasadność naliczenia opłaty za odnaleziony przez komornika majątek dłużnika.

Sąd I instancji zmienił postanowienie w zakresie doliczonego podatku VAT, zaś Sąd II instancji dodatkowo obniżył opłatę z uwagi na jej nieuprawnione naliczenie.
data publikacji: 2017-05-17 10:01:57
Postanowienie w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Skazany - w okresie zawieszenie wykonania kary - popełnił przestępstwo podobne za granicą, stąd Sąd wszczął postępowanie celem wykonania kary orzeczonej w postępowaniu krajowym. 
data publikacji: 2017-05-17 09:10:09
Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem karnym w sprawie o przywłaszczenie mienie. Kancelaria reprezentowała pokrzywdzonych którzy, jako oskarżyciele posiłkowi -  domagali się naprawienia szkody przez sprawcę. Sąd uwzględnił żądania pokrzywdzonych, skazując oskarżonego na bezwzględną karę wolności w wymiarze 9 miesięcy.
data publikacji: 2017-05-17 08:58:36
Zapraszamy do zapoznania się z pisemnymi motywami postanowienia oddalającego zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztu.
data publikacji: 2017-03-30 13:24:19
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia wyroku Sądu II instancji, wydanego po apelacji obrońcy. Rozprawa odbywała się na nowych przepisach, które dopuszczały odczytanie zeznań i wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym, stąd ani pokrzywdzony ani oskarżeni - nie uczestniczyli w procesie.
data publikacji: 2017-03-30 13:15:41
W przedmiotowej sprawie, spadkobierca sporządził testament w którym wydziedziczył swoje dzieci oraz wnuki z uwagi na ich postawę - rażące naruszenie obowiązków względem spadkodawcy. Pomimo treści testamentów, Ci wystąpili z powództwem o zachowek, przeciwko spadkobierczyni testamentowej. Sądy obu instancji oddaliły powództwo uznając, że wydziedziczenie było skuteczne i prawo do zachowku dzieciom - nie przysługuje.
data publikacji: 2017-03-30 13:08:09
Klient został oskarżony o przemoc fizyczną w stosunku do byłej żony. Sąd I instancji uniewinnił oskarżonego, który to wyrok zaskarżyła prokuratura. Zarzuty rzecznika oskarżonego skupiły się na - obrazie  przepisów postępowania mającą wpływ na jego treść, a mianowicie art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k., polegającą na przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów poprzez pobieżną, wkraczającą w sferę dowolności ocenę zgromadzonego materiału dowodowego oraz oparciu orzeczenia wyłącznie na dowodach przemawiających na korzyść oskarżonego Ma Xkiego nie uwzględnieniu natomiast wszystkich okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego. Sąd odwoławczy, apelację oddalił uznając, iż nie był podstaw do uznania oskarżonego - winnym.
data publikacji: 2017-03-04 10:45:39
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
24